Służebność przejazdu

Pytanie:

Stanisław B. od 1986 r. użytkuje w celach przejazdu na własną posesję 50 m kw. sąsiedniej działki, która nie jest jego. Początkowo właścicielką działki była Agata P., która wyrażała zgodę na taki stan rzeczy. Po jej śmierci właścicielem został Władysław P., który w 2002 r. przyjął od Stanisława B. kwotę 500 zł tytułem udostępnienia mu przedmiotowej części działki na przejazd i pisemnie potwierdził, że nie będzie rościł pretensji z tego powodu (Stanisław B. jest w posiadaniu tego oświadczenia), jednakże już następnego dnia wycofał się z tej zgody (pieniędzy nie oddał nigdy). Od tamtej pory Władysław P. kilkukrotnie żądał usunięcia ogrodzenia Stanisława B. znajdującego się na jego działce i zaprzestania użytkowania jego gruntu, a w chwili obecnej złożył do sądu pozew o wydanie zajętej części działki. Stanisław B. uznaje prawo własności Władysław P., jednakże zrezygnowanie z przejazdu przez jego działkę byłoby dużym problemem. Działka Stanisława B. przylega co prawda do tej samej drogi publicznej co działa Władysława P., jednakże jest wąska i długa, a dom posadowiony na niej przy drodze uniemożliwia przejazd na jej dalszą część. Gdyby Stanisław B. przeniósł swoje ogrodzenie znajdujące się na działce Władysława P. na faktyczną granicę działek, to aby przejechać obok własnego domu na dalszą część działki musiałby rozebrać schody prowadzące do domu i przenieść drzwi wejściowe na inną ścianę domu, co byłoby bardzo kosztowne, a nawet wtedy przejazd byłby możliwy tylko samochodem osobowym, ale ciągnikiem z przyczepą już nie. Z tych powodów Stanisław B. będzie dążył do zawarcia ugody sądowej i wykupienia używanego gruntu, jednak nie ma pewności czy Władysław P. się na to zgodzi. Czy w tej sytuacji ( mając na uwadze, że jego działka przylega do drogi publicznej) Stanisław B. może wystąpić do sądu o ustanowienie służebności przejazdu przez działkę Władysława P., czy istnieją ku temu przesłanki dające szansę powodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.9.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służebność przejazdu

Zagadnienie służebności drogi koniecznej uregulowane zostało w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z nią:

Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Stanisław Rudnicki w publikacji pt. „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe” (Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX)) wskazuje, że: „Roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej przysługuje w przypadku braku dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich. Chodzi tu o dostęp prawnie zagwarantowany. Toteż dostęp prekaryjny nie może zastąpić dostępu, o jakim mowa w tym przepisie, prekarium bowiem jest ułatwieniem czysto grzecznościowym. Dochodzeniu roszczenia opartego na art. 145 jednak nie sprzeciwia się nawet dostęp oparty na stosunku obligacyjnym z właścicielem nieruchomości sąsiedniej, nie byłby to bowiem dostęp trwały, a o taki właśnie chodzi w art. 145. Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym jeszcze na podstawie art. 33 pr. rzecz. (orz. z 7 lutego 1958 r., 4 CR 1021/57, OSN 11/59, poz. 51), wyjaśniając, że czasowa możność dojazdu do drogi publicznej przez grunt sąsiadów nie wyłącza dochodzenia ustanowienia służebności drogi koniecznej, ponieważ przez brak dostępu do drogi publicznej należy rozumieć takie położenie nieruchomości, w którym nie ma prawnie zapewnionego i nieskrępowanego wolą osób trzecich dostępu do drogi publicznej. Sąd Najwyższy uznał ten pogląd za aktualny także na podstawie art. 145 k.c. (orz z 9 grudnia 2004 r., II CK 233/2004, Biul. SN 11/2005, s. 47)”.

Służebność drogi koniecznej może więc być ustanowiona na rzecz takiej nieruchomości, która:

- nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej

- nie ma odpowiedniego dostępu do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich

Służebność taka może powstać na trzech podstawach, a mianowicie:

  • umowie między stronami,

  • decyzji administracyjnej,

  • orzeczeniu sądu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wskazana nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Jej zabudowanie w taki sposób, że właściciel sam utrudnił sobie dojazd do tejże nie może obciążać konsekwencjami, w naszej ocenie, właściciela działki sąsiedniej. Warto tu przywołać postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 września 1998 r., III CKN 609/97: „Nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej, wywołany wzniesieniem budynku na całej szerokości nieruchomości, nie uzasadnia żądania ustanowienia w postępowaniu sądowym służebności drogi koniecznej”. Dlatego też wątpliwym jest, aby sąd zdecydował się na ustanowienie służebności. Nie ma jednak przeszkód, aby strony zrobiły to w drodze umowy cywilno-prawnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia może być prawo własności lub użytkowania wieczystego.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste (...)

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie? Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) oraz każdej rzeczy ruchomej. Można zasiedzieć także służebność (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza (...)

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje również podwórze

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje również podwórze

W sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej Sąd Rejonowy uznał, że nieruchomość wnioskodawcy nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.), gdyż co prawda nieruchomość przylega do ulicy, ale ze względu na zabudowę niemożliwy stał dostęp do podwórza. (...)

Nowa „służebność przesyłu

Nowa „służebność przesyłu" i zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego

Na stanowisko Sejmu po wprowadzeniu poprawek przez Senat czeka ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają dotyczyć rozszerzenia możliwości umownego kształtowania statusu prawnego urządzeń przesyłowych, a także wprowadzić nowy rodzaj służebności. (...)

Czy droga konieczna musi umożliwiać przejazd samochodem?

Czy droga konieczna musi umożliwiać przejazd samochodem?

Sąd Najwyższy rozpatrywał zagadnienie prawne na kanwie sprawy o odpowiedni dostęp do drogi publicznej nieruchomości. Specyfika sprawy polegała na tym, że działka położona była na wzgórzu, w takiej konfiguracji terenu, że dostęp był możliwy tylko pieszo, schodami wykonanymi w gruncie. (...)

Wzmianka o służebności w akcie własności ziemi nie wystarcza do wpisu w księdze wieczystej

Wzmianka o służebności w akcie własności ziemi nie wystarcza do wpisu w księdze wieczystej

W akcie własności ziemi z dnia 19 listopada 1975 roku zamieszczono uwagę o prawie przejścia i przejazdu przez uwłaszczoną nieruchomość dla każdoczesnych właścicieli określonych parcel. Obecnie właściciele tych działek domagali się wpisania na tej podstawie służebności gruntowej do (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Nierzadko zdarza się, że mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tak się dzieje w przypadku gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebność osobista. Co się dzieje z obciążeniami? (...)

Forma ustanowienia służebności mieszkania - opinia prawna

Forma ustanowienia służebności mieszkania - opinia prawna

 Stan faktycznyCzy ustanowiona służebność osobista - zamieszkiwanie na czas nieokreślony lub przez całe życie - przeze mnie dla moich dzieci i wnuków napisana w formie mojej decyzji, a nie aktu notarialnego jest ważna, czy musi być koniecznie zawarty akt notarialny? Decyzję (...)

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Od kiedy będzie można ustanawiać nową służebność?W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego prawa nową instytucję - służebność (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, (...)

Nowa służebność przesyłu

Nowa służebność przesyłu

W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego prawa nową instytucję - służebność przesyłu, której unormowanie rozstrzygnie problemy (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Opodatkowanie służebności przesyłu

Opodatkowanie służebności przesyłu

Coraz częściej, bardziej świadomi swoich praw właściciele nieruchomości  domagają się ustanowienia służebności przesyłu z tytułu korzystania przez przedsiębiorców ze znajdującej się na ich posesji  infrastruktury  i co za tym idzie otrzymywania stosownego wynagrodzenia (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza (...)

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia może być prawo własności lub użytkowania wieczystego.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie? Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) oraz każdej rzeczy ruchomej. Można zasiedzieć także służebność (...)

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Nierzadko zdarza się, że mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tak się dzieje w przypadku gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebność osobista. Co się dzieje z obciążeniami? (...)

Forma ustanowienia służebności mieszkania - opinia prawna

Forma ustanowienia służebności mieszkania - opinia prawna

 Stan faktycznyCzy ustanowiona służebność osobista - zamieszkiwanie na czas nieokreślony lub przez całe życie - przeze mnie dla moich dzieci i wnuków napisana w formie mojej decyzji, a nie aktu notarialnego jest ważna, czy musi być koniecznie zawarty akt notarialny? Decyzję (...)

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - służebność przesyłu

Od kiedy będzie można ustanawiać nową służebność?W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego prawa nową instytucję - służebność (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, (...)

Nowa służebność przesyłu

Nowa służebność przesyłu

W dniu 3 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza do systemu polskiego prawa nową instytucję - służebność przesyłu, której unormowanie rozstrzygnie problemy (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Opodatkowanie służebności przesyłu

Opodatkowanie służebności przesyłu

Coraz częściej, bardziej świadomi swoich praw właściciele nieruchomości  domagają się ustanowienia służebności przesyłu z tytułu korzystania przez przedsiębiorców ze znajdującej się na ich posesji  infrastruktury  i co za tym idzie otrzymywania stosownego wynagrodzenia (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

    Stan faktyczny Rodzice w zamian za ustanowienie na ich rzecz prawa dożywocia obejmującego część domu (parter oraz lokal handlowy) przekazali mi własność nieruchomości. Aktualnie wspólnie chcemy wynająć pawilon handlowy, co do którego ustanowione jest prawo dożywocia. (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Trwałe i widoczne urządzenie musi wznieść posiadacz służebności

Trwałe i widoczne urządzenie musi wznieść posiadacz służebności

W sprawie chodziło o zasiedzenie służebności gruntowej drogi dojazdowej. Przepis art. 292 k.c. wymaga - oprócz zwykłych ustawowych przesłanek nabycia przez zasiedzenie, jak np. korzystanie z cudzej nieruchomości przez odpowiedni czas, zależnie od dobrej lub złej wiary - aby korzystanie (...)

Masz działkę? Odbiorą ci część praw

Masz działkę? Odbiorą ci część praw

Firmy zbudują tory lub wyciągi narciarskie na prywatnym terenie, nawet bez zgody właściciela gruntu. Rada Ministrów zajmie się jutro nowelizacją kodeksu cywilnego. Dokument został przygotowany przez resort sprawiedliwości. Ministerstwo chce zmienić prawo w taki sposób, by pozwalało (...)

Nie tak łatwo pozbyć się służebności

Nie tak łatwo pozbyć się służebności

W dziale II pewnej księgi wieczystej wpisanych było kilka działek. Niektóre z nich były objęte służebnością gruntową, inne nie. Wnioskodawca wniósł o odłączenie z księgi wieczystej jednej - nieobciążonej - działki i założenie dla niej nowej księgi wieczystej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie za służebność drogi koniecznej

Odszkodowanie za służebność drogi koniecznej

Zarządzam kamienicą i jestem jej współwłaścicielem, przez której podwórze dojeżdżają lokatorzy sąsiednich dwóch posesji należących do Urzędu Miasta. 30 lat temu nie było przejazdu przez moją posesję a dojeżdżano inną drogą. Urząd miasta zezwolił na administrowanym przez siebie (...)

Partycypacja w kosztach budowy drogi

Partycypacja w kosztach budowy drogi

Droga dojazdowa na moją działkę prowadzi przez posesję sąsiada (służebność przejazdu zapisana w akcie notarialnym). Zgodnie z projektem budowlanym droga ma być wyłożona kostką brukową. W jakim stopniu powinnam partycypować w kosztach budowy nawierzchni? Nadmieniam, że jest to jedyna droga (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej o powierzchni 52 ar. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki zabudowy tej działki, a obecnie zakończyła się procedura podziału dużej działki na 2 mniejsze 24 ar i 28 ar, z tym, że działka większa jest z bezpośrednim (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

W roku 1982 sąd dokonał podziału działki budowlanej o wym. 40x80 m, na cztery działki o wym. 20x40 - dwie z wydzielonych działek mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dla działek oddalonych od tej drogi, w celu zapewnienia dojazdu i dojścia, po działkach przylegających do drogi wyrokiem (...)

Uciążliwa droga konieczna

Uciążliwa droga konieczna

Mam zamiar nabyć działkę gruntu, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działkę tę od drogi publicznej oddziela inna działka, mająca dostęp do drogi, na której stoi dom należący do osoby od której mam zamiar nabyć działkę. Właściciel działek wyraża zgodę na zamieszczenie (...)

Ustanowienie służebności przejazdu i przegonu

Ustanowienie służebności przejazdu i przegonu

Jak ustanawia się służebność? Chodzi o służebność przejazdu i przejścia. Z zadanego pytania wnioskujemy, iż chodzi o ustanowienie służebności drogi koniecznej, której treścią będzie możliwość przejazdu i przechodu. Służebności regulowane są przepisami kodeksu cywilnego. (...)

Służebność drogowa

Służebność drogowa

Przez moją posesję jest wytyczona służebność drogowa .W księdze wieczystej jest wpisana bezpłatna służebność drogowa dla każdoczesnych właścicieli dwóch działek. Tak naprawdę nigdy nie było można odróżnić gdzie są granice między drogą a działką ponieważ było to pole. Nowi (...)

Jak ustanowić służebność przejazdu i przechodu

Jak ustanowić służebność przejazdu i przechodu

Chciałabym ustanowić na mojej działce służebność przechodu i przejazdu dla każdoczesnych właścicieli działek sąsiednich. Czy wymagana jest forma notarialna? Czy może być to w formie oświadczenia pisemnego? Czy jest jakieś inne rozwiązanie przewidziane prawem, aby ustanowić takie prawo (...)

Dostęp do drogi publicznej przy ustalaniu wzzt

Dostęp do drogi publicznej przy ustalaniu wzzt

W projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znalazła się m.in. cała treść postanowienia wydanego przez wydział infrastruktury, która chyba przecież powinna być opinią w sprawach technicznych. Postanowienie to stwierdza, że ponieważ droga dojazdowa wskazana we wniosku inwestora przebiega (...)

Utrudniony dojazd do domu a zakup części gruntu

Utrudniony dojazd do domu a zakup części gruntu

Niedawno wybudowałem dom. Niestety aby dojechać do głównej drogi muszę przejechać ponad kilometr. Rozwiązaniem byłby przejazd przez teren sąsiada. Kolega poradził mi kupno części tego gruntu. Czy to dobry pomysł? Jeżeli korzystanie przez Pana z pasa gruntu znajdującego się pomiędzy (...)

Forma umowy ustanawiającej służebność mediów

Forma umowy ustanawiającej służebność mediów

Sąsiad wyraża zgodę na przeprowadzenie służebności mediów przez jego nieruchomość. Dojazd będzie inną drogą. Czy wystarczy pisemna umowa pomiędzy nami z notarialnie potwierdzonymi podpisami, czy jednak musi to być umowa notarialna? Zgodnie z art. 245 kc, dla ważności umowy ustanawiającej (...)

Nabycie służebności przez zasiedzenie

Nabycie służebności przez zasiedzenie

Czy można nabyć służebność przejazdu przez zasiedzenie. Od 40 lat dojeżdżamy drogą do swoich działek, aż tu okazało się, że żaden z nas nie ma wpisanej służebności. Właściciel chce ją nam zamknąć chyba że ją wykupimy. My uważamy, że jeżeli przez 40 lat mu nie przeszkadzało (...)

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Posiadam dojazd do swojego domu poprzez drogę służebną (służebność przejazdu i przechodu o szerokości 4m zapisana w akcie notarialnym). Samodzielnie utwardziłem tą drogę przystosowując ją do jazdy samochodami osobowymi. Nowy właściciel drogi (w zasadzie działki, na której ustanowiona (...)

Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

Kupiłem działkę, do której dojazd jest poprzez inną działkę, która jest drogą dojazdową i, w której nabyłem też udziały. Ponadto sprzedający oświadczyli w akcie notarialnym, że działka ma dojazd do drogi publicznej(gminnej). Jak się okazało później działka, która jest drogą dojazdową, (...)

Droga konieczna o szerokości 4,5 m

Droga konieczna o szerokości 4,5 m

Według rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami). Jego § 14 w ustępie 3 stanowi: "Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających (...)