Sprzedaż konsumencka energii cieplnej

Pytanie:

Czy zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r. mają zastosowanie przy sprzedaży energii cieplnej na odległość (centralne ogrzewanie)? Chodzi o sprzedaż energii cieplnej przez spółdzielnię lokatorowi niebędącego członkiem spółdzielni. A więc czy lokator w tym wypadku nie będąc członkiem spółdzielni może być uznany za konsumenta w myśl Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.? W myśl statutu spółdzielni, ponieważ nie jest członkiem spółdzielni i nie przysługuje mu w tym wypadku droga wewnątrzspółdzielcza? Jak więc może lokator dochodzić swoich roszczeń w stosunku do spółdzielni w/s centralnego ogrzewania?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż konsumencka energii cieplnej

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176) ustawy tej nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości (np. gaz w butli lub woda w butelce). Ustawa nie wymienia wprost sprzedaży energii cieplnej jako towaru wyłączonego spod regulacji ustawy o sprzedaży kosumenckiej, jednak z uwagi na fakt, że mianem "ciepła" określana jest zazwyczaj energia cieplna w wodzie gorącej, ustawa o sprzedaży konsumenckiej nie znajdzie zastosowanie ze względu na fakt, iż w przypadku ciepła będziemy mieli do czynienia właściwie ze sprzedażą wody, wyraźnie wyłączoną spod regulacji ustawy. Należy jednak podkreślić, że przedstawiona interpretacja art. 1 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej nie jest jednoznaczna, a wyżej przedstawiona koncepcja jest tylko jedną z możliwych. Wyłączenie zastosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej do sprzedaży energii cieplnej nie wyłącza zastosowania, w przypadku wadliwości dostarczonego towaru, czyli w tym wypadku ciepła, przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) o rękojmii. Zgodnie z art. 555 k.c. przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii. Dokładne informacje na temat uprawnień przysługujących kupującemu z tytułu rękojmii mozna znaleźć w poradzie Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką. Poza uprawnieniami z tytułu rękojmii, odbiorcy energii cieplnej służą roszczenia wynikające z zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym umowy sprzedaży energii. Jeśli chodzi o stosunki między właścicielem lokalu nie będącym członkiem spółdzielni, a spółdzielnią, to art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116) właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Jeżeli natomiast lokator kwestionuje zasadność zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych (np. z tytułu dostarczenia energii cieplnej), możliwe jest sprawdzenie zasadności tego podwyższenia bezpośrednio na drodze sądowej. Z uwagi na fakt, iż właściciel lokalu nie jest spółdzielcą, nie mają zastosowania do niego przepisy dotyczące postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże należy podkreślić, że postępowanie sądowe jest uważane za znacznie bardziej obiektywne i korzystne dla właściciela niż wewnętrzne postępowanie spółdzielcze. Z tego też względu TK w swoim wyroku z dnia 30 marca 2004 r. umożliwił również członkom spółdzielni kwestionowanie wysokości opłat eksploatacyjnych bezposrednio w sądzie, bez konieczności przeprowadzania najpierw postępowania przed organami spółdzielni.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument potwierdzający prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego ma na myśli (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach należy wystawić fakturę? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik (...)

Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych - stan prawny obowązujący do 1 marca 2004r

Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych - stan prawny obowązujący do 1 marca 2004r

  Zakres przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy ujęty jest w sposób bardzo szeroki. Obecnie, dla powstania obowiązku stosowania przepisów zawartych w ustawie nie ma znaczenia fakt, czy zamówienie jest finansowane ze środków publicznych. Jeżeli tylko podmiot objęty jest zakresem podmiotowym określonym w (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?     Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.   Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, która jest dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, jej przedmiotem są rzeczy ruchome, a drugą stroną tej umowy jest konsument, czyli osoba nabywająca rzeczy ruchome w celu (...)

Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo w internecie. Dzięki temu łatwiej będzie „namierzyć” sprzedawane kopciuchy. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

UOKiK wydał cztery zgody na koncentracje

UOKiK wydał cztery zgody na koncentracje

UOKiK wydał cztery zgody na koncentracje. Transakcje dotyczą rynków wytwarzania energii cieplnej, usług hotelarskich, sprzedaży sprzętu RTV i AGD oraz mrożonek Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przejęcia przez Enea Wytwarzanie kontroli nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Przejmujący przedsiębiorca zajmuje się produkcją energii elektrycznej i ciepła w (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest skala podatkowa? Osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług „medialnych” Informacjie jakie w zasadzie powinny się znaleźć na fakturze opisano w artykule: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT? Natomiast faktury wystawiane:  nabywcom eksportowanych towarów,  uprawnionym przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw (...)

Zaliczka, a obowiązek podatkowy

Zaliczka, a obowiązek podatkowy

       Przedpłaty, zaliczki oraz zadatki otrzymywane w związku  z dokonywaną  później dostawą towarów  lub świadczeniem usług podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług ( dalej VAT ).  Dotyczy to bez wyjątków obrotu krajowego, ale także ma zastosowanie(choć nie zawsze) do obrotu zagranicznego. Rozliczenie (...)

Termin odliczenia podatku VAT

Termin odliczenia podatku VAT

Jak był określony termin odliczenia podatku na gruncie poprzedniej ustawy VAT?Obowiązującą poprzednio zasadą było, iż obniżenie kwoty podatku należnego mogło nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Ewentualne późniejsze odliczenie mogło nastąpić tylko (...)

Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż konsumencka

Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. z dnia 14 czerwca 1995 r.)Zgodnie z zapowiedzią od dnia 1 stycznia 2003r. (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi i gwarancji zawartych w kodeksie cywilnym. Należy przypomnieć, że sprzedażą konsumencką jest (...)

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Najważniejsze prawa konsumenckie według przepisów UE Według unijnych przepisów, w razie zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie czy mailowo) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora lub sprzedawcy obwoźnego) konsument ma prawo do zwrotu towaru bądź odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Klient nie musi podawać powodu ani (...)

Zgodność towaru z umową

Zgodność towaru z umową

    Kto odpowiada za niezgodność towaru z umową?   Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną dyrektywę o niektórych aspektach sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z nią gwarancji. Dyrektywa zastąpiła (...)

Konsument nie musi płacić za używanie wadliwego towaru

Konsument nie musi płacić za używanie wadliwego towaru

W sierpniu 2002 r. spółka „Quelle", zajmująca się sprzedażą na odległość, dostarczyła niemieckiej konsumentce zestaw kuchenny. Na początku 2004 r. konsumentka stwierdziła, że urządzenie było wadliwe, gdyż na wewnętrznej ściance piekarnika stanowiącego część dostarczonego zestawu kuchennego odpadła warstwa emalii. Ponieważ naprawa nie była możliwa, konsumentka (...)

Gdzie konsument może zwrócić sie o pomoc w sporze ze sprzedawcą?

Gdzie konsument może zwrócić sie o pomoc w sporze ze sprzedawcą?

  W sporze z kupcem pomoże powiat. Co zrobić, gdy nowe buty rozpadły się po jednym dniu noszenia, a sprzedawca (producent) nie chce nam oddać pieniędzy? Jeżeli nie wiesz, to zwróć się o poradę do rzecznika ochrony konsumentów. Zgodnie z obowiązującym prawem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów (...)

Kiedy konsument powinien wiedzieć o wadach towaru (o niezgodności towaru z umową)?

Kiedy konsument powinien wiedzieć o wadach towaru (o niezgodności towaru z umową)?

Czego dotyczy projekt?31 marca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz trafi on pod obrady Sejmu. Jakie propozycje zawiera projekt?W projekcie nowelizacji wskazano moment, w którym konsument wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien (...)

Jak zwrócić gwiazdkowy prezent?

Jak zwrócić gwiazdkowy prezent?

— Staramy się iść klientom na rękę. Dlatego umożliwiamy wymianę zakupionych produktów na inne, ale klient powinien nas uprzedzić o takiej ewentualności. Wówczas robimy odpowiednią adnotacją na paragonie. Nie ma u nas zwrotu zakupionego towaru na życzenie klienta — wyjaśnia Wojciech Kruk, przewodniczący rady nadzorczej firmy jubilerskiej W. Kruk. (...)Inaczej zwrot niewadliwego (...)

Zakup

Zakup "na firmę" nie zawsze opłacalny

Nabywcy towaru na własną jednoosobową firmę trudniej będzie zrezygnować z zakupu. Może też mieć kłopoty z reklamacją i naprawą. Choć jest osobą fizyczną - nie ma w takiej sytuacji uprawnień konsumenckich. (...) Przepisy o sprzedaży konsumenckiej stosuje się tylko, gdy do umowy dochodzi między sprzedawcą a osobą fizyczną, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z jej (...)

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikiem. Stąd nowelizacja (...)

Bankructwo konsumenta

Bankructwo konsumenta

Długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek czy niezawiniona utrata pracy - to przyczyny, które mogą stać się podstawą ogłoszenia upadłości przez konsumenta. W życie weszły właśnie nowe przepisy.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od dawna postulował wprowadzenie instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce, zaznaczając, że nie może być dostępna dla każdego dłużnika (...)

Druga szansa dla dłużnika

Druga szansa dla dłużnika

  Doświadczenia z windykacją długu miało co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce, a dwóm procentom komornik zajął pensję - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK. Część dłużników będzie mogła wkrótce ogłosić upadłość. Celem badania przeprowadzonego przez TNS OBOP była analiza problemu zadłużania się polskich gospodarstw domowych. Okazało (...)

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Przełom w wychodzeniu z niewypłacalności? Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej będą miały osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Co dzieje (...)

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego (...)

Upadłość konsumencka – poselski projekt ustawy

Upadłość konsumencka – poselski projekt ustawy

Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady, na jakich wierzyciele będą dochodzić od dłużników, będących osobami fizycznymi, swoich wierzytelności. Ustali także zasady obowiązujące w postępowaniu zapobiegającym niewypłacalności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Osoba fizyczna zakupiła od firmy stolarkę okienną. Na zakupiony towar została udzielona 4-letnia gwarancja. Stolarka niemalże od momentu zamontowania nie spełniała swojej roli (nieszczelność, (...)

Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż konsumencka

Kiedy dochodzi do sprzedaży konsumenckiej? Należy zaważyć, iż w prawie polskim funkcjonują w zasadzie dwa reżimy prawne związany z obrotem konsumenckim i wynikający z ustawy o sprzedaży konsumenckiej, (...)

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Moja firma zajmuje się sprzedażą produktów erotycznych (w tym również przez internet). Dla uproszczenia podam następującą sytuację. Klientka detaliczna kupuje wibrator do użytku intymnego o (...)

Kodeks cywilny a sprzedaż konsumencka

Kodeks cywilny a sprzedaż konsumencka

Zamówiłem usługę położenia parkietu w domu. Wykonawca nie wywiązał się właściwie z umowy i położył parkiet wadliwie. W związku z tym nie zapłaciłem wykonawcy, a wykonawca nie wystawił (...)

Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

W dniu 6 stycznia 2009 r. kupiłam (osoba fizyczna) akumulator. Właściciel sklepu dał mi paragon -odmówił wydania gwarancji pisemnej - stwierdził,że paragon to jest gwarancja i wystarczy. Zażądał (...)

Czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną

Czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną

Trzy miesiące temu kupiłam zestaw komputerowy w skład którego wchodziła klawiatura. Po kilku dniach klawiatura przestała działać więc oddałam ją do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji. Do (...)

Zakres stosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej

Zakres stosowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej

Do jakich sytuacji ma zastosowanie ustawa o sprzedaży konsumenckiej? Zakres zastosowania przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej wyznacza art. 1 ust. 1 tejże ustawy stanowiąc: Art. 1 ust.1. (...)

Zastosowanie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Zastosowanie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

W jakiego rodzaju działalności, zastosowanie znajduje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego? Zgodnie z art. 1. 1, ustawę stosuje się do dokonywanej (...)

Niezamówiony towar - ciężar dowodu

Niezamówiony towar - ciężar dowodu

Dostałem wezwanie do zapłaty za książki, które rzekomo zamówiłem w 1997 r. Żadnych książek nie zamawiałem. W rozmowie telefonicznej z firmą windykacyjną poinformowałem ich, aby skierowali (...)

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Czy konsument na podstawie art. 8.4 (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z 2002 r.) może odstąpić od umowy, jeśli usługodawca żąda od niego pokrycia w 50% kosztów naprawy? Chodzi o wadliwie wykonane okulary (...)

Czas na naprawę wadliwego towaru

Czas na naprawę wadliwego towaru

Zakupiłem komplet wypoczynkowy z rozkładanymi fotelami. Po pewnym czasie, w fotelu wystąpiła usterka. Sprzedawca odpowiedział na zgłoszenie reklamacyjne informując na piśmie, że przyjedzie rzeczoznawca (...)

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? (...)

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową? Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, (...)

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Czy KPA nie dotyczy, czy dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej? Jeśli nie dotyczy - jak członkowie spółdzielni mieszkaniowej słyszą od zarządu - to co oznacza termin "organizacje spółdzielcze", (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości? Problematykę i wymagania związane z zarządzaniem nieruchomościami osób trzecich reguluje rozdział 3 działu (...)

Skutek upadłości spółdzielni dla lokatorów

Skutek upadłości spółdzielni dla lokatorów

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone kredytem konsumpcyjnym hipotecznym. Spółdzielnia mieszkaniowa, której jestem członkiem ogłosiła upadłość. Czy w związku z tym (...)

Podział hipoteki

Podział hipoteki

Spółdzielnia mieszkaniowa jest mi winna zwrot wkładu mieszkaniowego. NIE jestem członkiem tej spółdzielni, ponieważ wraz z wypowiedzeniem umowy na budowę mieszkania przestałam być członkiem (...)

Koszty wyodrębnienia lokalu

Koszty wyodrębnienia lokalu

Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek (art. 1714 ust. (...)

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

Syndyk sprzedaje nieruchomość zabudowaną w ramach upadłości spółdzielni mieszkaniowej, sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z 19 lokali mieszkalnych i 2 dwóch użytkowych - jeden (...)

Kupno mieszkanie w upadłej spółdzielni

Kupno mieszkanie w upadłej spółdzielni

Znalazłem mieszkanie, które chciałbym kupić (własność spółdzielcza). Okazało się jednak, że spółdzielnia mieszkaniowa ogłosiła upadłość i w tej chwili wkroczył tam syndyk. Według zapewnień (...)

Postawienie spółdzielni w stan upadłości

Postawienie spółdzielni w stan upadłości

Czy w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaca długów wobec dostawców, mogą oni wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości? Jakie to powoduje konsekwencje dla już mieszkających od (...)

Zaliczenie kaucji na poczet wkładu mieszkaniowego

Zaliczenie kaucji na poczet wkładu mieszkaniowego

Nasza spółdzielnia mieszkaniowa powstała w 1993 r. na zasadzie nieodpłatnego przekazania w całości majątku zakładowego (lokale mieszkalne wraz z gruntami). Wraz z majątkiem nasz zakład przekazał (...)

Obowiązki remontowe spółdzielni

Obowiązki remontowe spółdzielni

Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic (...)

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym i jestem w związku z tym członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wiadomo, że z pewnymi usługodawcami rozlicza się spółdzielnia, (...)

Lustracja w spółdzielni

Lustracja w spółdzielni

Spółdzielnia mieszkaniowa istnieje od 1990 r. Do chwili obecnej nie badano bilansu i nie przeprowadzono lustracji. Czy aktualne przepisy obligują spółdzielnię do poddania się w/w czynnościom i (...)

Lustracja w spółdzielni mieszkaniowej

Lustracja w spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Kilka miesięcy temu wniosłem skargę do Prezesa Zarządu na działalność służb technicznych spółdzielni, Zarząd do dziś ignoruje mój list, nie (...)

Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła dla lokali użytkowych stawkę (...)

Egzekucja z wierzytelności

Egzekucja z wierzytelności

Moja spółdzielnia mieszkaniowa była dłużna jakiejś firmie pieniądze. Po procesie komornik zajął konto SM. Do nas także przyszło imienne pismo, że każdą kwotę, którą zalegamy do SM (nic (...)

FORUM PRAWNE

Spółdzielnia ignoruje wodomierze

Spółdzielnia ignoruje wodomierze Witam W naszym bloku wszystkie mieszkania są wyposażone w wodomierze. Tymczasem 2 tygodnie temu zarząd spółdzielni podjął uchwałę że zużycie wody będzie rozliczane (...)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Czy?, jeśli wymieniłem okna w mieszkaniu (spółdzielcze własnościowe) po wcześniejszej zgodzie spółdzielni i teraz mam czekać w kolejce po zwrot kosztów (gdzieś tak (...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania. Zapytanie w sprawie rekompensaty za wykup lokatorskiego mieszkania w prawo własności. Obecnie moje mieszkanie ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu, (...)

Rada nadzorcza spółdzielnia mieszkaniowa

Rada nadzorcza spółdzielnia mieszkaniowa Domyślnie Rada nadzorcza spółdzielnia mieszkaniowa Witam zwracam się z prośbą w sprawie informacji dotyczącej wyboru i sprawdzenia członków rady (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa a prawo GŁOSU

Spółdzielnia mieszkaniowa a prawo GŁOSU Posiadam spółdzielczo-własnościowe mieszkanie. Nie jestem członkiem spółdzielni. W związku z tym nie miałam prawa głosować podczas walnych zgromadzeń. (...)

SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa a zgoda na klimatyzacje!

SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa a zgoda na klimatyzacje! Posiadam mieszkanie którego zarzadca jest spółdzielnia mieszkaniowa. mieszkanie jest małe i jednostronne wiec nie ma mozliwosci porzadego przewietrzenia, (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa-listy do sąsiadów

Spółdzielnia mieszkaniowa-listy do sąsiadów Witam. Mam takie oto pytanie. Moi rodzice mają zadłużone mieszkanie w bloku które należy do spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie jest własnościowe). (...)

spółdzielnia mieszkaniowa- nierówne stawki eksploatacyjne

spółdzielnia mieszkaniowa- nierówne stawki eksploatacyjne Od 2 lat jestem właścicielem (jeszcze przez 22 lata wespół z bankiem) mieszkania własnościowego spółdzielczego MSM Toruń. Po zakupie (...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ostateczne rozliczenie garaży. Pilne!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Ostateczne rozliczenie garaży. Pilne!!! Spółdzielnia Mieszkaniowa żąda ode mnie pieniędzy za ostateczne rozliczenie garaży wybudowanych w 1990r systemem gospodarczym. (...)

czy spółdzielnia mieszkaniowa jest jednostka budżetowa?

czy spółdzielnia mieszkaniowa jest jednostka budżetowa? czy spółdzielnia mieszkaniowa jest jednostka budżetowa?

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może udzielić informacji współwłaścicielowi?

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może udzielić informacji współwłaścicielowi? Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może udzielić informacji współwłaścicielowi? Mam umowe podnajmu mieszkania spółdzielczego (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może nie wydać zgody na sprzedaż mieszkania

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może nie wydać zgody na sprzedaż mieszkania Czy spółdzielnia mieszkaniowa może nie wydać zgody na sprzedaż mieszkania własnościowego? (Miso) A niby dlaczego miałaby (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa na drodze sądowej wnosi o zapłatę zaległości czynszowych.

Spółdzielnia mieszkaniowa na drodze sądowej wnosi o zapłatę zaległości czynszowych. Witam. Mam wątpliwości co do działania spółdzielni mieszkaniowej, która w imieniu Gminy Kraków na drodze (...)

czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo wyzbyć się bloków z mieszkańcami

czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo wyzbyć się bloków z mieszkańcami czy sm może zrobić powyższą czynność nie zapewniając lokatorom tych bloków dostępu do niezbędnych do funkcjonowania (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić przekazania środków zgromadzonych na funduszu remontowym

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić przekazania środków zgromadzonych na funduszu remontowym Czy spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić przekazania środków zgromadzonych na funduszu (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odmówić wydania duplikatu dokumentu tzw przydziału spółdzielczego

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odmówić wydania duplikatu dokumentu tzw przydziału spółdzielczego Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odmówić wydania duplikatu dokumentu tzw przydziału (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pobierać opłaty za parkowanie pod blokiem lub też wynajmować

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pobierać opłaty za parkowanie pod blokiem lub też wynajmować Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pobierać opłaty za parkowanie pod blokiem lub też wynajmować (...)

jakie sankcje moze zastosować spółdzielnia mieszkaniowa za łamanie regulaminu za łaman`?

jakie sankcje moze zastosować spółdzielnia mieszkaniowa za łamanie regulaminu za łaman`? jakie sankcje moze zastosować spółdzielnia mieszkaniowa za łamanie regulaminu za łaman`?

czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo naliczać odsetki za zwłokę w opłacie czynszu?

czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo naliczać odsetki za zwłokę w opłacie czynszu? czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo naliczać odsetki za zwłokę w opłacie czynszu?

moje pytanie brzmi czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odmówienia wydania zaświadczenia potrzebnego

moje pytanie brzmi czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odmówienia wydania zaświadczenia potrzebnego moje pytanie brzmi czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odmówienia wydania zaświadczenia (...)

Porady prawne