Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

Pytanie:

"Spółka z o.o. w 1997 r. nabyła odpłatnie użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa od innej spółki z o.o., na którym znajduje się budynek, który nabyła na własność od tej spółki, w związku z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu. Spółka jest zainteresowana nabyciem tego gruntu na własność od Skarbu Państwa. Czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak to od jakich formalności należy rozpocząć działania? Dodaję, że Skarb Państwa nabył ten grunt i budynek od osoby fizycznej w 1985 r. i oodał w zarząd państwowej osobie prawnej, która w ramach uwłaszczenia stała się użytkownikiem wieczystym gruntu. "

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

Aby odpowiedzieć na Pana pytanie należy sięgnąć do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543). Ustawa ta jasno określa w artykule 32 ust. 1, że nieruchomość gruntowa (należąca do Skarbu Państwa) oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Na mocy art. 69 wyżej powołanej ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Wartość wylicza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 230, poz. 1924). W tym wypadku nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, bo następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Cena może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, a w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. O sprzedaży nieruchomości decyduje starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (co do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa),w formie decyzji i stanowi to podstawę wpisu do księgi wieczystej. Trzeba więc działania rozpocząć od wystosowania pisma do wyżej wymienionego organu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika