Termin do złożenia odwołania a wprowadzenie w błąd

Pytanie:

"W lipcu 2005 r. zwróciłam się do ZUS o przeliczenie emerytury. Jestem na tak zwanej emeryturze wcześniejszej (nauczyciel), ale w marcu 2005 r. skończyłam 60 lat. Zaznaczyłam, że nadal pracuję, ale proszę o przeliczenie. W odpowiedzi ZUS wydał decyzję o przeliczeniu na nowo stażu i zwiększeniu wskaźnika, ale nie zastosował nowej podstawy dla 24%. Kiedy zasięgałam informacji w ZUS, dlaczego to się stało - odpowiedziano, że za mało wzrósł mi wskaźnik i dlatego nie można zastosować wyższej podstawy. Po informacji w gazetach w styczniu 2006 r. ponownie złożyłam wniosek teraz pisząc konkretnie, że chodzi mi o emeryturę po emeryturze i ZUS podniósł mi emeryturę o 150 zł, korzystając z tych samych dokumentów co w 2005 r. i powołując się na te same przepisy. Odwołałam się do Sądu, żądając wypłacenia emerytury zwiększonej od lipca 2005 r. Sąd uznał, że może to być błąd pracownika ZUS, ale ja już straciłam termin i nie może tego rozpatrywać. Czuję się skrzywdzona, czy nie ma możliwości odzyskania terminu odwołania od decyzji z lipca 2005 r.? Jak mam udowodnić, że w informacji ZUS wprowadzono mnie w błąd? Czy istnieje możliwość zaskarżenia pracownika ZUS, który źle mi obliczył emeryturę w lipcu 2005 r.?"

Odpowiedź prawnika: Termin do złożenia odwołania a wprowadzenie w błąd

Zgodnie z ustawą o rentach i emeryturach z FUS ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przy uwzględnieniu nowych okresów składkowych, następuje na wniosek zainteresowanego, z tym że świadczenia w podwyższonej wysokości wypłaca się od miesiąca, w którym zgłoszony został ten wniosek. Pani taki wniosek złożyła dwukrotnie opierając go na tych samych dokumentach i raz uzyskała decyzję niekorzystną, a drugi raz decyzję korzystną. Każda z tych decyzji podlega osobnemu zaskarżeniu i dla każdej są przewidziane terminy do złożenia zaskarżenia. Podstawą obu decyzji były te same dokumenty. Jednakże sposób obliczenia był w pierwszym przypadku błędny. Tym samym utraciła Pani przez 5 miesięcy kwotę 750 zł poprzez błędne obliczenia. Jeśli się Pani nie zgadzała z tym pierwszym wyliczeniem należało zaskarżyć decyzję o ponownym przeliczeniu, która była dla Pani niekorzystna. Błąd pracownika spowodował powstanie szkody po Pani stronie. Może Pani odwołać się ze swoim przypadkiem do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Może Pani również odwołać się od decyzji sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, albowiem jego niezachowanie wynikło z błędnego przypuszczenia, że decyzja korzystna będzie obejmowała również okres poprzednio wnioskowany. Jeśli szkoda została wywołana wydanie błędnej decyzji może Pani również w postępowaniu przed sądem cywilnym żądać jej naprawienia, jednak konieczne jest wcześniejsze stwierdzenie jej nieważności. Nie jest również wykluczone złożenie wniosku o unieważnienie decyzji. Podstawy unieważnienia określa kodeks postępowania administracyjnego. Nieważność decyzji stwierdza się jeżeli została:

  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

  3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

  4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika