Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Pytanie:

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, czy wystarczy tylko podpis potwierdzony notarialnie? Czy uchwała wyrażająca zgodę na udzielenie tej pożyczki zgodnie z art. 15 ksh winna być w przypadku jednoosobowej spółki z o. o. zawarta w formie aktu notarialnego dla swej ważności?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Kodeks spółek handlowych, w art. 173 stanowi, iż w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie takie wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jednakże przepisy kodeksu spółek handlowych, wskazane powyżej, nie uchybiają odrębnym przepisom, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego. W przypadku gdy wspólnik, któremu przysługują wszystkie udziały spółki i jest zarazem jedynym członkiem zarządu, nie stosuje się zasady określającej, iż w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze pomiędzy członkiem zarządu, a spółką, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wówczas czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy przesyłając wypis aktu notarialnego.

Porady prawne

Tak więc w sytuacji, kiedy jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela swojemu jedynemu wspólnikowi, będącemu jednocześnie członkiem zarządu tej spółki, umowy pożyczki do reprezentowania spółki nie jest wymagana reprezentacji sp. z o. o. przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników; czynność prawna odbywa się pomiędzy zarządem sp. z o. o., a  wspólnikiem. Kodeks spółek handlowych, wymaga jednak, aby w tej sytuacji czynność prawna - umowa pożyczki, była zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie formy aktu notarialnego dla czynności prawnej - umowy pożyczki, powoduje jej nieważność. Notariusz jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego sądu rejestrowego o każdorazowym zawarciu takiej umowy, przesyłając jednocześnie do sądu wypis takiego aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 15 kodeksu spółek handlowych, zawarcie przez spółkę kapitałową, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Zgoda taka może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

Do ważności czynności prawnej, jaką jest umowa pożyczki pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu, kodeks spółek handlowych, wymaga zgody zgromadzenia wspólników w formie uchwały. Kodeks spółek handlowych nie zastrzega dla uchwały zgromadzenia wspólników formy aktu notarialnego, wystarczy zatem forma pisemna takiej uchwały podpisana przez obecnych na zgromadzeniu wspólników lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Zgoda zgromadzenia wspólników, w formie uchwały może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Tak więc zgoda zgromadzenia wspólników może zostać także wyrażona po złożeniu oświadczenia przez spółkę, jednakże nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Umowa o pracę członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - opinia prawna

Umowa o pracę członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - opinia prawna

  Stan faktyczny   Spółka z o.o. ma 3 wspólników (członków zarządu). Są z nimi spisane umowy o pracę na czas nieokreślony, podpisane przez pełnomocnika wybranego uchwałą na zgromadzeniu wspólników. Oprócz tego spółka nie ma żadnych innych pracowników. Umowa spółki (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Udziałowiec spółki z o.o. (100% udziałów) zamierza wnieść do spółki majątkowe prawa autorskie (program komputerowy). Spółka będzie udzielać licencji na korzystanie z oprogramowania osobom trzecim. Udziałowiec jest zainteresowany otrzymywaniem 30% z zysku pochodzącego (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydowałem się na wniesienie pewnej kwoty do spółki w ramach umowy pożyczki, która miała (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu tekturą litą. Wielość i tempo kontraktów powodują zacieśnianie się mojej współpracy z pewną Spółką z o.o. Moja współpraca z tą firmą polega na kupowaniu jej wyrobów w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie (...)

Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

  Stan faktyczny Trzy osoby są wspólnikami sp. z o. o., a jednocześnie są one członkami jej zarządu. Planowane jest utworzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem miałaby być sp. z o. o. zaś komandytariuszami jej wspólnicy, jako osoby fizyczne. Czy (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? (...)

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o. a odpowiedzialność prawna - opinia prawna

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o. a odpowiedzialność prawna - opinia prawna

Stan faktyczny   W spółce z o.o. byłem prezesem zarządu i zrezygnowałem przedstawiając swoją decyzję na piśmie wszystkim udziałowcom. W dokumencie napisałem "rezygnuję z dniem 1 listopada 2000 r z funkcji prezesa ...". Czy moja rezygnacja zwalnia mnie z dalszej odpowiedzialności (...)

Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o. o. a jego odpowiedzialność - opinia prawna

Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o. o. a jego odpowiedzialność - opinia prawna

Stan faktyczny W spółce z o.o. Prezes Zarządu złożył rezygnację poprzez przedstawienie swojej decyzji na piśmie wszystkim udziałowcom (potwierdzone pisemnie zapoznanie się z treścią oraz zwrotne poświadczenie odbioru listu). W spółce powołanych było jeszcze 2 vice-prezesów. (...)

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent, a co to jest prokura? Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie (...)

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Stan faktyczny Jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są małżonkowie, którzy są jednocześnie członkami Zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Jaki charakter i formę (umowa o pracę albo (...)

Umowa pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu wieloosobowego

Umowa pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu wieloosobowego

W ramach działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zdarzyć się sytuacje, w których kontrahentem spółki będzie jej członek zarządu. Jakie wymogi należy spełnić, aby tego rodzaju umowa została skutecznie zawarta?   Wystąpienie sytuacji, w której (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Członek zarządu a działalność gospodarcza

Członek zarządu a działalność gospodarcza

Członek zarząd mający prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki jest jednocześnie dyrektorem generalnym spółki z o.o. Odpowiedzialnym za zarządzanie na podstawie umowy o pracę. Osoba ta nie pobiera odrębnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu. Czy taka osoba może (...)

Umowy z członkami zarządu

Umowy z członkami zarządu

W dwuosobowej spółce z o.o. jeden ze wspólników pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast drugi -wiceprezesa. Nie jest powołana rada nadzorcza. Decyzja zgromadzenia wspólników został powołany pełnomocnik, który jest pracownikiem spółki z o.o. Czy w umowie o pracę pomiędzy prezesem a (...)

Umowa spółki pomiędzy spółką i wspólnikami

Umowa spółki pomiędzy spółką i wspólnikami

Chcę utworzyć z dwoma wspólnikami spółkę z o.o. Wszyscy wspólnicy będą w zarządzie spółki z o.o. Dalej chcemy utworzyć spółkę komandytową, w której wspólnikami będą: planowana spółka z o.o. (komplementariusz ) i ci sami wspólnicy (komandytariusze). Kto powinien reprezentować (...)

Umowa wspólnika i członka zarządu ze spółką

Umowa wspólnika i członka zarządu ze spółką

Czy członek zarządu a zarazem wspólnik w spółce z o.o. może wystawiać faktury spółce za np. za usługi konsultingowe w ramach swojej działalności gospodarczej? W umowie między spółką a członkiem zarządu (Panem, który prowadzi działalność gospodarczą) spółkę reprezentuje rada (...)

Członek zarządu kierownikiem zakładu

Członek zarządu kierownikiem zakładu

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. uchwałą wspólników upoważniło Zarząd spółki do powołania kierownika zakładu i ustalenia jego wynagrodzenia. Czy Zarząd miał prawo powołać na kierownika zakładu jednego z członków zarządu? Statut Zakładu zobowiązuje Zarząd spółki do nawiązania (...)

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Podmiot - firma (mająca osobowość prawną) pożyczyła od osoby fizycznej pieniądze (od członka zarządu). Na tę okoliczność jest zawarta umowa. Ponieważ termin spłaty pożyczki minął, a dług jest spłacony tylko w 20%, firma chce zabezpieczyć swój dług wobec tego wierzyciela stosownym (...)

Umowa pomiędzy spółką a członkiem zarządu

Umowa pomiędzy spółką a członkiem zarządu

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą świadczy usługi (o podobnym charakterze) tylko dla spółki z o.o., w której równocześnie jest członkiem zarządu. Czy to jest z punkt prawnego prawidłowe? Akceptuje wszystkie faktury, w tym i własną? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, (...)

Pełnomocnik wspólnika w sp. z o.o.

Pełnomocnik wspólnika w sp. z o.o.

Ma być zawarta umowa pożyczki miedzy sp. z o.o., a przedsiębiorcą będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki. Dowiedziałam się, że w tej sytuacji spółkę powinien reprezentować przy tej czynności specjalnie ustanowiony pełnomocnik. Jak ustanowić takiego pełnomocnika i kto (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami zarządu. Czy wspólnik podczas zgromadzenia wspólników może głosować za powołaniem siebie (...)

Odwołanie członka zarządu

Odwołanie członka zarządu

Członek Zarządu został odwołany. Jaka jest konstytutywna data odwołania członka zarządu: data podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, data wpisu do KRS, czy może jakaś inna data? Podstawowe znaczenie dla określenia momentu odwołania członka zarządu z pełnionej przez niego funkcji (...)

Obniżenie wynagrodzenia prezesowi spółki z o.o.

Obniżenie wynagrodzenia prezesowi spółki z o.o.

Prezes Spółki z o.o. zatrudniony jest w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2004 r. Umowa o pracę została podpisana przez Prezesa jako pracownika i pełnomocnika Spółki, który na dzień dzisiejszy nie pełni funkcji pełnomocnika. Od 01.04.2005 r. do Spółki przystąpiło (...)

Pożyczka do spółki z o.o. przez udziałowca

Pożyczka do spółki z o.o. przez udziałowca

Jestem udziałowcem spółki z o.o. (posiadam 90% udziałów). Pełnie też w tej spółce funkcje prezesa zarządu. Spółce skończyły sie środki na inwestycje z posiadanego przez Nią kapitału zakładowego. Ponieważ jest to spółka założona zaledwie miesiąc temu, żaden bank nie chce dać (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma żadnych uprzywilejowań. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Zarząd był 3 (...)

Udzielenie pożyczki sp. z o.o. przez wspónika

Udzielenie pożyczki sp. z o.o. przez wspónika

Czy wspólnik w spółce z o.o. a jednocześnie członek zarządu może udzielić pożyczki swojej spółce? Jakie formalności powinien dokonać? Czy umowa taka podlega zgłoszeniu w US ? Oczywiście udzielenie takiej pożyczki jest dopuszczalne. Zgodnie jednak z art. 15 kodeksu spółek handlowych, (...)

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Od paru lat prowadzę działalność gospodarczą która naprawdę dobrze prosperuję. Chciałbym poszerzyć zakres moich usług, dlatego postanowiłem że w raz z moimi znajomymi utworzymy spółkę z o.o. Moim wkładem rzecz jasna będzie moja firma, doświadczenie, ich natomiast kwota w wysokości (...)