Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Pytanie:

"Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie umowy zlecenia"

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenia a ubezpieczenie społeczne

Generalnie w przypadku umowy zlecenia obowiązują te same zasady, jak w przypadku umowy o pracę, jednakże z pewnymi istotnymi modyfikacjami. Podstawowa z nich dotyczy ubezpieczenia chorobowego, które w przypadku umowy zlecenia nie jest obowiązkowe. Zleceniobiorca może się jednak ubezpieczyć dobrowolnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia świadczy jednocześnie umowę o pracę. Osoba taka , jeżeli jej umowa zlecenia zawarta została z innym podmiotem niż własny pracodawca, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy, z kolei z tytułu wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny, o ile podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Przy czym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego, to w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Jeżeli zatem pracownik dodatkowo wykonuje umowę zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia i bez znaczenia dla ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje tutaj fakt zawarcia umowy zlecenia z własnym pracodawcą czy też z podmiotem innym niż własny pracodawca. Natomiast dla celów składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku świadczenia zlecenia i pracy na rzecz tego samego pracodawcy – umowa zlecenie staje się podstawą płacenia tych składek, a kwotę wypłaty traktuje się jako element wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik zatrudniony na podstawie zlecenia u jednego pracodawcy, świadczy czynności w ramach tego zlecenia na rzecz zatrudniającego go innego przedsiębiorcy, u którego podstawą jego zatrudnienia jest umowa o pracę. W takim przypadku umowa zlecenie również podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Ograniczenie podstawy tych składek z umowy zlecenia świadczonej na rzecz innego pracodawcy nie zwalnia ze składek zdrowotnych. W zakresie składek zdrowotnych podstawę ich wymierzenia ustala się niezależnie, dla obu umów

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika