Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Pytanie:

Czy uproszczona egzekucja z nieruchomości może dotyczyć niezabudowanej działki w użytkowaniu wieczystym, udziału w prawie własności niezabudowanej działki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego budowa nie została jeszcze zakończona i który nie jest zamieszkały?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.6.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (art. 1004) do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jak również do egzekucji z użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem reguł odmienności opisanych w kodeksie postępowania cywilnego. Zatem do egzekucji z użytkowania wieczystego i ułamkowej części nieruchomości należy stosować takie same reguły co do egzekucji z nieruchomości.

Taka regulacja jednak nie przesądza o możliwości stosowania uregulowania o uproszczonej egzekucji do części nieruchomości czy użytkowania wieczystego. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że uproszczona egzekucja z nieruchomości (części, użytkowania wieczystego) może dotyczyć wyłącznie:

  1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
  2. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy,
  3. części nieruchomości wydzielonych (a nie ułamkowej części) do sprzedaży na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego, jeżeli wydzielona część nieruchomości spełnia wymagania z pkt. 1 lub 2.

Wydaje się, że takie uregulowanie zamyka tym samym przypadki stosowania egzekucji uproszczonej do wyżej wymienionych przypadków. Natomiast z drugiej strony przepis zamieszczony w części dotyczącej uproszczonej egzekucji, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu poprzedzającego, gdzie zamieszczony jest przepis o stosowaniu uregulowań (przy egzekucji z użytkowania wieczystego i części ułamkowej nieruchomości) dotyczących egzekucji z nieruchomości (art. 1004 kpc). Wydaje się, że taka interpretacja jest zbyt daleko idąca i wykracza poza ramy dopuszczalności uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Podkreślić należy, że nie ma w tym zakresie ustalonej linii orzeczniczej ani poglądów doktryny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: