Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia

Pytanie:

Pobieram emeryturę z której ZUS potrąca alimenty oraz zobowiązanie na podstawie sadowego tytułu wykonawczego. Istnieje rozbieżność co do sposobu liczenia kwoty potrącenia (60%). ZUS potrąca łącznie z kwoty brutto tzn. z kwoty zobowiązania przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek. Ja uważam, że zgodnie z art. 139 i 140 ustawy o ZUS kwota do potrącenia powinna być liczona od zobowiązania netto tzn. po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Kto ma rację? W przypadku jeśli racja jest po mojej stronie jaka jest właściwa droga zaskarżenia decyzji ZUS. Na moją pisemną prośbę o skorygowaniu sprawy ZUS odpowiedział negatywnie i upiera się przy swoim stanowisku. Czy łączna kwota potrącenia z emerytury(60%) powinna być liczona od kwoty netto świadczenia (po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy ) czy też od kwoty brutto (bez potrącenia)?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia

Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych. Świadczeń alimentacyjnych, o których mowa powyżej potrąca się do wysokości 60 % świadczenia.

Wskazać w tym miejscu należy, iż potrącenia z tytułu zajęcia komorniczego dokonuje się z kwoty netto, tj. kwoty pozostałej po odprowadzeniu podatku oraz składki zdrowotnej. Niemniej jednak granice potrąceń (przedmiotowe 60%) ustala się dla świadczenia brutto tj. przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (por. uzasadnienie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2008 r. III AUa 676/2008 ).

Porady prawne

Reasumując, zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych. Art. 140 ust. 1 ustawy przewiduje, że potrącenia należności alimentacyjnych mogą być dokonywane do wysokości 60% świadczenia. Granice potrąceń ustala się dla świadczenia brutto tj. przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak więc, stanowisko ZUS uznać należy za uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdyby racja była po Pana stronie (niestety w niniejszej sprawie jest inaczej) odpowiednią drogą zaskarżenia byłoby złożenie odwołania w myśl art. 4779 § 1 kodeksu postępowania cywilnego: Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. § 2. Organ rentowy, o którym mowa w § 1, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: