Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

Pytanie:

Nasza jednostka co roku zatrudnia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W zależności od potrzeb, umowy z tymi pracownikami zawierane są na okresy 3-miesięczne, 6-miesięczne i dłuższe. Czy zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z 1994 r. z późn. zm.), osoby te powinny być brane pod uwagę przy planowaniu przeciętnego zatrudnieniu w danym roku kalendarzowym do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Osoby te praktycznie nie korzystają z tego funduszu, ponieważ świadczenia dla pozostałych pracowników wypłacane są w innych okresach lub też z uwagi na to, iż osoby te nie mają wymaganej ilości dni urlopu wypoczynkowego niezbędnej do wypłaty tego świadczenia (zgodnie z regulaminem ZFŚS).

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

W trakcie ustalania dla potrzeb funduszu socjalnego przeciętnej liczby zatrudnionych osób bierze się pod uwagę osoby zatrudnione na czas określony. Dolicza się także pracowników nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę, ale także w trybie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz pracowników przebywających na umowę o pracę. Rozporządzenie nie różnicuje przy tym sytuacji, gdy z uwagi na postanowienia regulaminu zakładowego funduszu wspomniane osoby w praktyce nie korzystają ze świadczeń. Nie ma to więc znaczenia dla ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne