Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Pytanie:

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). Czy jest możliwe uzyskanie zezwolenia dla obywatela Tajlandii na pobyt tymczasowy w Polsce, a jeżeli tak to co jest wymagane? I jak wygląda procedura starania się o takie zezwolenie? Jaki jest czas załatwiania takich podań?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.5.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który m.in. :

1. posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane,

2. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3. bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,

4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ponadto cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jeśli zamierza na terytorium Polski podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe (art. 53a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony będzie udzielane każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Polski, nie dłuższy jednak niż na 2 lata. Jak wynika z art. 60 ust. 1 ustawy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia będzie musiał wystąpić sam cudzoziemiec. Taki wniosek powinien zawierać:

 • dane cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do wydania zezwolenia

 • miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo i miejsce zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa

 • informacje o:

  a) podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat

  b) poprzednich pobytach w Rzeczypospolitej Polskiej

 • wskazanie środków utrzymania

Taki wniosek jest składany na stosownym formularzu, który znajduje się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Wniosek musi zostać uzasadniony, cudzoziemiec musi przedstawić ważny dokument podróży oraz dołączyć do wniosku:

 • fotografie osób objętych wnioskiem (najczęściej 4 o wymiarach 4,5 x 3,5 cm)

 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać

 • umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartą z placówką naukową

 • zgodę osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Przepisy ustawy o cudzoziemcach nie uważają za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, umowy użyczenia lokalu, z wyjątkiem przypadków gdy użyczającym jest zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka, lub rodzeństwo cudzoziemca. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Art. 62 ust. 2 ustawy stanowi, że cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wniosek powinien być złożony następnie do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca, który będzie wydawał decyzję w sprawie udzielenie zezwolenia. Procedura udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest zwykłym postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, a jeśli wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawa szczególnie skomplikowana powinna być załatwiona w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Na niezałatwienie sprawy w terminie, bezpodstawne przeciąganie postępowania itp. stronie będzie przysługiwać zażalenie, a w ostateczności skarga na bezczynność organu.

Zgodnie z art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, jeżeli m.in:

a) posiada zezwolenie na osiedlenie się w Polsce

b) posiada zezwolenie na pracę oraz legalnie przebywa na terytorium Polski na podstawie

 • stosownej wizy

 • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

 • wizy jednolitej wydanej przez inne państwo obszaru Schengen

 • w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, wydanego przez inne państwo obszaru Schenge

 • Z obowiązku posiadania zezwolenia zwalania się cudzoziemca, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony:

 • a) udzielone np. w przypadku utraty rodziny lub rozwodu jeśli przemawia za tym szczególny interes cudzoziemca.

b) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe

c) jeśli przebywa w Polsce w celu kontynuacji lub podjęcia studiów wyższych lub doktoranckich

d) przebywa w Polsce w celu prowadzenia badań naukowych

e) posiada dokument pobytowy wydany na podstawie rozporządzenia Rady UE nr 1030/2002

f) jest małżonkiem lub zstępnym obywatela polskiego

g) uzyskał pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną

Zezwolenie na pracę będzie wydawane na wniosek podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Art. 88b ustawy stanowi, że zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który powierza wykonywanie pracy. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? zezwolenie, (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? zezwolenie na pracę sezonową, praca sezonowa, pracownik, praca, obcokrajowiec, (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? cudzoziemiec, rynek pracy, praca, (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września obowiązek meldunkowy, meldunek, zamieszkanie, obcokrajowiec cudzoziemiec

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się – wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL – złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić. cudzoziemiec, numer, (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // nauka w Polsce, studia podyplomowe, cudzoziemiec, obcokrajowiec, język polski, studenckie praktyki zawodowe, staże naukowe, kursy, studia (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: oświadczenie, powierzenie wykonywania pracy, cudzoziemiec, (...)

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych szukają w Polsce pracy lub nawet przenoszą się na stałe. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? pomoc społeczna, cudzoziemiec, obcokrajowiec, bezrobotny, pomoc integracyjna, pomoc żywnościowa, Centrum Integracji (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? cudzoziemiec, rynek pracy, praca, (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września obowiązek meldunkowy, meldunek, zamieszkanie, obcokrajowiec cudzoziemiec

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się – wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL – złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić. cudzoziemiec, numer, (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // nauka w Polsce, studia podyplomowe, cudzoziemiec, obcokrajowiec, język polski, studenckie praktyki zawodowe, staże naukowe, kursy, studia (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? zezwolenie, (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: oświadczenie, powierzenie wykonywania pracy, cudzoziemiec, (...)

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych szukają w Polsce pracy lub nawet przenoszą się na stałe. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? zezwolenie na pracę sezonową, praca sezonowa, pracownik, praca, obcokrajowiec, (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? pomoc społeczna, cudzoziemiec, obcokrajowiec, bezrobotny, pomoc integracyjna, pomoc żywnościowa, Centrum Integracji (...)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski. (stan prawny do 30.06.2001)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski. (stan prawny do 30.06.2001)

Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca? Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Prawo polskie wyznacza dla obcokrajowc&oacut pobyt, cudzoziemiec

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa o sytuacji, gdy Polka ma legalną pracę z prawem pobytu, ale Nigeryjczyk nie. Czy w przypadku nielegalnego (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania zaproszenia dla zięcia na czas dłuższy niż 3 miesiące, tłumacząc to zbyt niskimi dochodami (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta z Ukrainy wymaga wydania zgody na pracę przez polskie władze? Podstawową regulacją dotycząca zatrudnienia (...)

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Obywatelka Ukrainy wyszła za mąż za Polaka we wrześniu 2004 r. Zamieszkuje z mężem we wspólnym mieszkaniu. W chwili obecnej posiada prawo pobytu w Polsce przyznane do kwietnia 2009 r. (do tego czasu posiada też zameldowanie na czas określony w miejscu zamieszkania). Małżonkowie nie posiadają (...)

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została skazana za przestępstwo polegające na utrzymywaniu stosunków seksualnych z osobą 16- letnia. (...)