Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Pytanie:

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego wyroku, ponieważ popełniła kolejne przestępstwo. Niedługo ma przyjechać komisja i podjąć decyzje o warunkowych zwolnieniach. Mama boi się, że połączą jej oba wyroki (obecnie nie są połączone, w areszcie nawet nie wiedzą o jej drugim wyroku) i nie będzie warunkowo zwolniona, czyli dodadzą jej te 9 miesięcy. Czy jest to możliwe? Obawiamy się, że mama wyjdzie i po kilku dniach znowu ją zamkną za ten drugi wyrok. Jednak ten drugi wyrok jest zawieszony 3 lata. Jednym z warunków była spłata długu w przeciągu roku, mama nie spłaciła tego długu, rok już minął, ale nie było żadnego wezwania na rozprawę, wygląda na to, że wyrok nadal jest zawieszony.Czy jest możliwe, że komisja podczas podejmowania decyzji o warunkowym zwolnieniu automatycznie doda drugi wyrok? Czy jest możliwość sprawdzenia, czy drugi wyrok został odwieszony, tak więc po wyjściu warunkowym z więzienia mam miałaby szansę spłacić dług?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Karę łączną sąd wymierza w przypadku, gdy sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstwa przed wydaniem wyroku, choćby nieprawomocnego, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne, które mogą być połączone (art. 85 kodeksu karnego). W sytuacji wymierzenia kar pozbawienia wolności sąd może połączyć te kary w ten sposób, że zsumuje je licząc od najwyższej z kar wymierzonych (9 miesięcy) do ich łącznej wysokości (15 miesięcy). Stąd potencjalna kara łączna mieściłaby się w przedziale 9-15 miesięcy. W razie zbiegu orzeczeń o okresach próby sąd orzeka ten okres oraz związane z nim obowiązki na nowo (art. 89 § 3 k.k.).

Porady prawne

Mając dwie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd wymierzając karę łączną może orzec te karę zarówno z warunkowym zawieszeniem, jak i bez tego zawieszenia (art. 89 § 1a k.k.). Jednocześnie zawieszając karę łączną sąd może orzec grzywnę w wysokości do 270 stawek dziennych, nawet jeśli grzywna w ogóle nie została orzeczona za żadne ze zbiegających się przestępstw. Grzywnę wymierza się w stawkach, przy czym wysokość każdej stawki musi mieścić się w przedziale 10-2000 zł (art. 33 § 3 k.k.).

Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu (art. 569 kodeksu postępowania karnego). Sąd może wydać wyrok łączny zarówno na wniosek skazanego albo prokuratora, jak też z urzędu. Tak więc nie jest wykluczone, że sąd zdecyduje się połączyć obie wymierzone kary w jednym wyroku. Sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak również informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych o odbyciu kary z poszczególnych wyroków.

Stawiennictwo osobiste oskarżonej na rozprawę w przedmiocie wydania wyroku łącznego nie jest obowiązkowe, chyba że sąd postanowi inaczej (art. 573 § 2 k.p.k.). W wyroku łącznym należy oznaczyć w miarę potrzeby datę, od której należy liczyć początek odbywania kary orzeczonej wyrokiem łącznym, oraz wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej. Wynika stąd, że gdyby sąd połączył obie kary w wyroku łącznym, to okres już spędzany w zakładzie karnym zostałby zaliczony na poczet ewentualnej kary łącznej.

Z art. 178 § 2 kodeksu karnego wykonawczego wynika, że przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego (okoliczność ta nie zachodzi w omawianym stanie faktycznym – przyp. red.). Tak więc jeśli Pana mama nie została wezwana na posiedzenie sądu w przedmiocie ewentualnego odwieszenia wykonania drugiej kary, to kara ta nadal jest zawieszona. Wydaje się, że jednak bardziej prawdopodobnym jest jednak połączenie obu kar w jednym wyroku.

Karę łączną sąd wymierza w przypadku, gdy sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstwa przed wydaniem wyroku, choćby nieprawomocnego, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne, które mogą być połączone (art. 85 kodeksu karnego). W sytuacji wymierzenia kar pozbawienia wolności sąd może połączyć te kary w ten sposób, że zsumuje je licząc od najwyższej z kar wymierzonych (9 miesięcy) do ich łącznej wysokości (15 miesięcy). Stąd potencjalna kara łączna mieściłaby się w przedziale 9-15 miesięcy. W razie zbiegu orzeczeń o okresach próby sąd orzeka ten okres oraz związane z nim obowiązki na nowo (art. 89 § 3 k.k.).

Mając dwie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd wymierzając karę łączną może orzec te karę zarówno z warunkowym zawieszeniem, jak i bez tego zawieszenia (art. 89 § 1a k.k.). Jednocześnie zawieszając karę łączną sąd może orzec grzywnę w wysokości do 270 stawek dziennych, nawet jeśli grzywna w ogóle nie została orzeczona za żadne ze zbiegających się przestępstw. Grzywnę wymierza się w stawkach, przy czym wysokość każdej stawki musi mieścić się w przedziale 10-2000 zł (art. 33 § 3 k.k.).

Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu (art. 569 kodeksu postępowania karnego). Sąd może wydać wyrok łączny zarówno na wniosek skazanego albo prokuratora, jak też z urzędu. Tak więc nie jest wykluczone, że sąd zdecyduje się połączyć obie wymierzone kary w jednym wyroku. Sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak również informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych o odbyciu kary z poszczególnych wyroków.

Stawiennictwo osobiste oskarżonej na rozprawę w przedmiocie wydania wyroku łącznego nie jest obowiązkowe, chyba że sąd postanowi inaczej (art. 573 § 2 k.p.k.). W wyroku łącznym należy oznaczyć w miarę potrzeby datę, od której należy liczyć początek odbywania kary orzeczonej wyrokiem łącznym, oraz wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej. Wynika stąd, że gdyby sąd połączył obie kary w wyroku łącznym, to okres już spędzany w zakładzie karnym zostałby zaliczony na poczet ewentualnej kary łącznej.

Z art. 178 § 2 kodeksu karnego wykonawczego wynika, że przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego (okoliczność ta nie zachodzi w omawianym stanie faktycznym – przyp. red.). Tak więc jeśli Pana mama nie została wezwana na posiedzenie sądu w przedmiocie ewentualnego odwieszenia wykonania drugiej kary, to kara ta nadal jest zawieszona. Wydaje się, że jednak bardziej prawdopodobnym jest jednak połączenie obu kar w jednym wyroku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie dla wszystkich

Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie dla wszystkich

Kobieta odsiadująca dwa wyroki po trzy lata więzienia mimo przerw w odbywaniu kary nie skorzysta z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Suma kar przekroczyła bowiem trzy lata. Rozstrzygnięcie prawnych wątpliwości w sprawie Beaty G. ma duże znaczenie dla sądowej praktyki. Dotyczą one drobnych (...)

Kara łączna czasem niekonstytucyjna

Kara łączna czasem niekonstytucyjna

18 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kary łącznej (kodeks karny). Kara łączna z Kodeksu karnego w ocenie TK - wyrok Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 14/17), że art. 86 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż (...)

Czy dopuszczalne jest wymierzenie wyroku łącznego, gdy zostały już odbyte kary jednostkowe?

Czy dopuszczalne jest wymierzenie wyroku łącznego, gdy zostały już odbyte kary jednostkowe?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytania czy odbycie przez skazanego w chwili orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego kar pozbawienia wolności, co do których zachodzą przesłanki określone w art. 85 k.k., powoduje brak warunków do wydania wyroku łącznego w rozumieniu art. (...)

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Dłużnik ucieka przed komornikiem i nie oddaje pieniędzy? Zapłaci nawet pięć razy więcej niż teraz. Grzywna od sądu wzrośnie dziesięciokrotnie. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma pomóc osobom, które nie mogą odzyskać pieniędzy lub innej rzeczy, którą dłużnik (...)

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią (...)

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi generalnie wejdzie w życie 12 lipca 2017 r.    Na czym polegają nowe rozwiązania?  Spór pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

  Problematyka cen transferowych jest obecnie cieszącą się największym zainteresowaniem kwestią w prawie podatkowym. Do takiej sytuacji przyczyniło się między innymi wzmożone zainteresowanie cenami transferowymi ze strony organów podatkowych. Transakcje pomiędzy podmiotami (...)

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany zakładają m.in. modyfikację nieefektywnego i sprawiającego trudności przy orzekaniu parametrycznego systemu przepoławiania przy czynach karalnych przeciwko mieniu, odwołujących się do jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę i zastąpienie go systemem kwotowym na stałym poziomie (...)

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu  - to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2. Na mocy decyzji Prezesa UOKiK podmioty mają (...)

Alimenty będą lepiej ściągane

Alimenty będą lepiej ściągane

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma umożliwić skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Skuteczność ściągalności alimentów jest obecnie w Polsce (...)

Jazda bez biletów się nie opłaca

Jazda bez biletów się nie opłaca

Krajowy Rejestr Długów przygotował raport dotyczący Polaków jeżdżących bez biletów. Wynika z niego, że wiele osób nie kasuje biletów (rocznie wystawianych jest ok. 900 000 mandatów). Z tytułu kar za przejazd bez biletu uzyskano ponad 173,8 mln zł. Z (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

UOKiK prowadzi aż kilkadziesiąt postępowań wobec parabanków

UOKiK prowadzi aż kilkadziesiąt postępowań wobec parabanków

Kilkadziesiąt postępowań dotyczących instytucji finansowych nieobjętych nadzorem prowadzi obecnie Prezes UOKiK. Wydane niedawno decyzje dotyczą spółek Pomocna Pożyczka oraz Baltic Money. Łączna suma kar nałożonych na tych przedsiębiorców wyniosła ponad 500 tys. zł.Prezes UOKiK na bieżąco (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Sprzedający na prezentacjach naruszyli interesy konsumentów

Sprzedający na prezentacjach naruszyli interesy konsumentów

Przedsiębiorcy sprzedający naczynia do gotowania oraz pościel wełnianą naruszyli prawa konsumentów. Philipiak Polska przyznawał sobie prawo do rozwiązania umowy z konsumentem zalegającym ze spłatą bez wcześniejszego wezwania. Natomiast Senlux oraz Potenza di Lana nie informowali o prawie (...)

Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK

Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK

Błędne informacje o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zbyt krótki termin ważności formularzy informacyjnych – to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez UOKiK w umowach podpisywanych przez SKOK-i z konsumentami. W tym roku Prezes Urzędu przeprowadziła siedem (...)

Kara łączna czasem niekonstytucyjna

Kara łączna czasem niekonstytucyjna

18 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kary łącznej (kodeks karny). Kara łączna z Kodeksu karnego w ocenie TK - wyrok Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 14/17), że art. 86 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż (...)

Czy dopuszczalne jest wymierzenie wyroku łącznego, gdy zostały już odbyte kary jednostkowe?

Czy dopuszczalne jest wymierzenie wyroku łącznego, gdy zostały już odbyte kary jednostkowe?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytania czy odbycie przez skazanego w chwili orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego kar pozbawienia wolności, co do których zachodzą przesłanki określone w art. 85 k.k., powoduje brak warunków do wydania wyroku łącznego w rozumieniu art. (...)

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Dłużnik ucieka przed komornikiem i nie oddaje pieniędzy? Zapłaci nawet pięć razy więcej niż teraz. Grzywna od sądu wzrośnie dziesięciokrotnie. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma pomóc osobom, które nie mogą odzyskać pieniędzy lub innej rzeczy, którą dłużnik (...)

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią (...)

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi generalnie wejdzie w życie 12 lipca 2017 r.    Na czym polegają nowe rozwiązania?  Spór pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

Które podmioty muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

  Problematyka cen transferowych jest obecnie cieszącą się największym zainteresowaniem kwestią w prawie podatkowym. Do takiej sytuacji przyczyniło się między innymi wzmożone zainteresowanie cenami transferowymi ze strony organów podatkowych. Transakcje pomiędzy podmiotami (...)

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany zakładają m.in. modyfikację nieefektywnego i sprawiającego trudności przy orzekaniu parametrycznego systemu przepoławiania przy czynach karalnych przeciwko mieniu, odwołujących się do jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę i zastąpienie go systemem kwotowym na stałym poziomie (...)

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu  - to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2. Na mocy decyzji Prezesa UOKiK podmioty mają (...)

Alimenty będą lepiej ściągane

Alimenty będą lepiej ściągane

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma umożliwić skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Skuteczność ściągalności alimentów jest obecnie w Polsce (...)

Jazda bez biletów się nie opłaca

Jazda bez biletów się nie opłaca

Krajowy Rejestr Długów przygotował raport dotyczący Polaków jeżdżących bez biletów. Wynika z niego, że wiele osób nie kasuje biletów (rocznie wystawianych jest ok. 900 000 mandatów). Z tytułu kar za przejazd bez biletu uzyskano ponad 173,8 mln zł. Z (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

UOKiK prowadzi aż kilkadziesiąt postępowań wobec parabanków

UOKiK prowadzi aż kilkadziesiąt postępowań wobec parabanków

Kilkadziesiąt postępowań dotyczących instytucji finansowych nieobjętych nadzorem prowadzi obecnie Prezes UOKiK. Wydane niedawno decyzje dotyczą spółek Pomocna Pożyczka oraz Baltic Money. Łączna suma kar nałożonych na tych przedsiębiorców wyniosła ponad 500 tys. zł.Prezes UOKiK na bieżąco (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Sprzedający na prezentacjach naruszyli interesy konsumentów

Sprzedający na prezentacjach naruszyli interesy konsumentów

Przedsiębiorcy sprzedający naczynia do gotowania oraz pościel wełnianą naruszyli prawa konsumentów. Philipiak Polska przyznawał sobie prawo do rozwiązania umowy z konsumentem zalegającym ze spłatą bez wcześniejszego wezwania. Natomiast Senlux oraz Potenza di Lana nie informowali o prawie (...)

Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK

Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK

Błędne informacje o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zbyt krótki termin ważności formularzy informacyjnych – to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez UOKiK w umowach podpisywanych przez SKOK-i z konsumentami. W tym roku Prezes Urzędu przeprowadziła siedem (...)

900 tys. mandatów rocznie za jazdę na gapę

900 tys. mandatów rocznie za jazdę na gapę

Blisko 60 proc. Polaków jeżdżących bez biletów nie przekroczyło 35 lat. Rekordzista z woj. zachodniopomorskiego wyjeździł kary na kwotę ponad 40 tys. zł. Takie dane znalazły się w najnowszym raporcie Krajowego Rejestru Długów – czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Według (...)

Banki pobierały zbyt wysoką prowizję za transakcję kartą

Banki pobierały zbyt wysoką prowizję za transakcję kartą

20 banków ustaliło zawyżoną prowizję od sklepów, w których za zakupy płacimy kartą. Łączna kara nałożona na banki przekroczyła 164 mln zł – poinformował urząd antymonopolowy. (...)To prowizja od transakcji kartą. Opłaca ją właściciel sklepu, w którym znajduje się terminal (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Chodzi o możliwość przedawnienia przestępstwa z artykułu 56 KKS. Jeżeli w roku 2001 uszczuplenie podatku wyniosło 80 tys. PLN, w roku 2002 - 70 tys. PLN, a w roku 2003 - 70 tys. PLN, suma uszczupleń (...)

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Chodzi o możliwość przedawnienia przestępstwa z artykułu 56 KKS. Jeżeli w roku 2001 uszczuplenie podatku wyniosło 80 tys. PLN, w roku 2002 - 70 tys. PLN, a w roku 2003 - 70 tys. PLN, suma uszczupleń (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd karny wydał wyrok łączny? Wyrok łączny jest instytucją procesową realizującą normy prawa materialnego. Zatem „warunki do orzeczenia kary (...)

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Zasada asperacji w wyroku

Zasada asperacji w wyroku

Na czym polega stosowana przez Sąd zasada asperacji? Kiedy Sąd z niej korzysta i na jakiej podstawie? Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby (...)

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w (...)

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zostałem skazany za coś czego się nie dopuściłem, złożyłem apelację i chcę wykorzystać wszystkie środki prawne. Zostałem skazany za udział w zorganizowanej grupie itd. na 1 rok i 4 miesiące (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd karny wydał wyrok łączny? Wyrok łączny jest instytucją procesową realizującą normy prawa materialnego. Zatem „warunki do orzeczenia kary (...)

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Zasada asperacji w wyroku

Zasada asperacji w wyroku

Na czym polega stosowana przez Sąd zasada asperacji? Kiedy Sąd z niej korzysta i na jakiej podstawie? Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby (...)

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w (...)

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zostałem skazany za coś czego się nie dopuściłem, złożyłem apelację i chcę wykorzystać wszystkie środki prawne. Zostałem skazany za udział w zorganizowanej grupie itd. na 1 rok i 4 miesiące (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Współuczestnictwo konieczne

Współuczestnictwo konieczne

Na nieruchomości przed moją hipoteką przymusową na moją rzecz wpisana jest hipoteka przymusowa na rzecz innego wierzyciela, która wygasła. Wytoczyłem więc powództwo o uzgodnienie treści żądając (...)

Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

Staż zakładowy a okres wypowiedzenia

Witam. Pracuję w pewnej prywatnej firmie od 01.11.2007r. Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony (od kwietnia `10 na stanowisku kierowniczym) i interesuje mnie sytuacja w której wręczam wypowiedzenie (...)

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika

Od 20.08.2007r. pracownik nie przychodzi do pracy i żaden sposób nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Ta osoba ma również problem alkoholowy. Z tego powodu często była nieobecna. Nigdy jednak (...)

Wniosek o odroczenie kary

Wniosek o odroczenie kary

W roku 2002 mój sąsiad otrzymał wyrok w zawieszeniu za jazdę po spożyciu alkoholu. W 2004 kara została odwieszona i skierowana do wykonania. W międzyczasie sytuacja mojego sąsiada diametralnie (...)

Szkoda komunikacyjna całkowita

Szkoda komunikacyjna całkowita

Firma ubezpieczeniowa w trakcie likwidacji szkody stwierdza, iż nie pokryje kosztów naprawy, bo są większe niż wartość pojazdu, tym samym stwierdza szkodę całkowitą. Następnie dokonuje rozliczenia (...)

FORUM PRAWNE

Czy przysługuje mu przedterminowe zwolnienie

Czy przysługuje mu przedterminowe zwolnienie Mój chłopak miał wyrok 3 lat ale zostały mu połaczone wyroki w jeden i dostał 2 lata odbywa teraz kare czy przysługuje mu przedterminowe zwolnienie (...)

Jak mogę pomóc osobie przebywającej w zakladzie karnym

Jak mogę pomóc osobie przebywającej w zakladzie karnym Mój chłopak siedzi od przeszło roku.Dostał 1.5 roku, potem dołożyli mu jeszcze rok czyli razem 2,5 roku. Stara się jak tylko może o warunkowe (...)

kara łączna

kara łączna Witam, jestem skazany za jazdę pod wpływem i teraz będę miał odwieszoną karę, ale toczy się też sprawa w której jestem oskarżony o pobicie. Powiedzcie mi, jak to jest z karą (...)

3 zarzuty z art. 158 KK, a kara łączna.

3 zarzuty z art. 158 KK, a kara łączna. Witam, w przeciągu około miesiąca dostałem 3 zarzuty dotyczące pobicia, do wszystkich się przyznałem. Na policji powiedzieli mi że mogę dostać karę (...)

jazda bez pasów- kto płaci?!

jazda bez pasów- kto płaci?! Policja złapała mnie ostatnio jak podjechałem pod sklepowy parking, ja i 3 inne osoby w samochodzie nie mieliśmy pasów, każda osoba dostała mandat po 100zł za brak (...)

Niejasna kwota do zapłaty.

Niejasna kwota do zapłaty. Witam! Dostałam wezwanie do zapłaty, ale nie mam pojęcia ile w końcu musze za wszystko zapłacić (kara, plus odsetki oraz koszta sądowe). Czy ktoś mógłby zerknąć (...)

Windykacja komornicza, jak zawiesić - usługa telekomunikacyjna

Windykacja komornicza, jak zawiesić - usługa telekomunikacyjna Witam. Proszę o poradę w niżej opisanej sytuacji. Mój parner jakiś czas temu (ok.1,5 roku) podpisał umowę z firmą Orange o dostawie (...)

kara łączna

kara łączna Witam, jestem skazany za jazdę pod wpływem i teraz będę miał odwieszoną karę, ale toczy się też sprawa w której jestem oskarżony o pobicie. Powiedzcie mi, jak to jest z karą (...)

3 zarzuty z art. 158 KK, a kara łączna.

3 zarzuty z art. 158 KK, a kara łączna. Witam, w przeciągu około miesiąca dostałem 3 zarzuty dotyczące pobicia, do wszystkich się przyznałem. Na policji powiedzieli mi że mogę dostać karę (...)

jazda bez pasów- kto płaci?!

jazda bez pasów- kto płaci?! Policja złapała mnie ostatnio jak podjechałem pod sklepowy parking, ja i 3 inne osoby w samochodzie nie mieliśmy pasów, każda osoba dostała mandat po 100zł za brak (...)

Niejasna kwota do zapłaty.

Niejasna kwota do zapłaty. Witam! Dostałam wezwanie do zapłaty, ale nie mam pojęcia ile w końcu musze za wszystko zapłacić (kara, plus odsetki oraz koszta sądowe). Czy ktoś mógłby zerknąć (...)

Windykacja komornicza, jak zawiesić - usługa telekomunikacyjna

Windykacja komornicza, jak zawiesić - usługa telekomunikacyjna Witam. Proszę o poradę w niżej opisanej sytuacji. Mój parner jakiś czas temu (ok.1,5 roku) podpisał umowę z firmą Orange o dostawie (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny witam Jestem w trakcie pisania wniosku o wyrok łączny, niestety nie wiem jak go uzasadnić. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam mam pytanie. czy wyrok łączny z roku 2004 moze zostac (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny witam Jestem w trakcie pisania wniosku o wyrok łączny, niestety nie wiem jak go uzasadnić. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam mam pytanie. czy wyrok łączny z roku 2004 moze zostac (...)

wyrok łączny

wyrok łączny mam pytanie. czy wyrok łączny z roku 2004 moze zostac odwieszony

Jak dostać wyrok łączny?

Jak dostać wyrok łączny? Czy sąd zawsze na wniosek oskarżonego łączy wyroki czy może z takiego rozwiązania zrezygnować? czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, jak sąd o tym decyduje?

Czy wyrok łączny odroczy termin wstawienia się do zk

Czy wyrok łączny odroczy termin wstawienia się do zk Tak jak w tytule. Zostałem skazany 2 wyrokami skazującymi czy jeżeli wystąpię teraz o wyrok łączny będąc na wolności to czy oni wyślą (...)

Czy wyrok łączny odroczy termin wstawienia się do zk

Czy wyrok łączny odroczy termin wstawienia się do zk Tak jak w tytule. Zostałem skazany 2 wyrokami skazującymi czy jeżeli wystąpię teraz o wyrok łączny będąc na wolności to czy oni wyślą (...)

Dwa toczące się postępowania oraz dylemat czy poddać się dobrowolnie karze.

Dwa toczące się postępowania oraz dylemat czy poddać się dobrowolnie karze. W dwóch prokuraturach toczą są przeciwko mojej osobie postępowania za czyny z tego samego artykułu które popełniłem (...)

złącz wyroków

złącz wyroków witam. potrzebuję pomocy.. chciałabym się dowiedzieć czy art. 178 kk tj. jazda bez uprawnień pod wpływem alkoholu, wyrok 2 lata i drugi 6 miesięcy i art. 242 kk tj. samouwonienie, (...)

Art. 12., art. 91 kk.

Art. 12., art. 91 kk. W dwóch prokuraturach toczą są przeciwko mojej osobie postępowania za czyny z tego samego artykułu które popełniłem w krótkich odstępach czasu i nie zapadł dotychczas żaden (...)

Okres próby

Okres próby Witam Mam takie pytanie: Osoba została skazana z KK (np. za piractwo komputerowe) na 2 lat w zawieszeniu na 4. Podczas okresu próby dopuściła się innego przestępstwa (pracując w jakiejś (...)

Przedawnienie wyroku

Przedawnienie wyroku Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia (...)

Warunkowe zawieszenie kary

Warunkowe zawieszenie kary Mam pytanie. Mój mąż ma odroczony wyrok na łączny okres 1 roku. Rok mija 07 czerwca 2013r. Kiedy należy złożyć wniosek o warunkowe zawieszenie kary, czy przed 07 czerwca, (...)

Porady prawne