Wpłata własna w leasingu operacyjnym kosztem

Pytanie:

"Czy wpłata własna przy umowie leasingu operacyjnego (20% wartości) stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia?"

Odpowiedź prawnika: Wpłata własna w leasingu operacyjnym kosztem

W przypadku tzw. leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów korzystającego zalicza się opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu leasingu (art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kosztem uzyskania przychodu korzystającego będą więc: opłata manipulacyjna, czynsz inicjalny, wpłata własna (tzw. opłaty stałe) i raty leasingowe w całości. Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się natomiast wpłaconej kaucji.

Odnośnie momentu zaliczenia opłat stałych do kosztów uzyskania przychodu wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu wyroku z 11 grudnia 2001 r. (sygn. akt I SA/Lu 529/01) Sąd stwierdził, iż dla umowy zawartej na okres 30 miesięcy czynsz inicjalny powinien być zaliczany w odpowiedniej proporcji do kosztów uzyskania przychodów przez cały okres trwania umowy i przyporządkowany do poszczególnych lat podatkowych. Ponieważ opłata stała (np. opłata manipulacyjna, czynsz inicjalny, wpłata własna) odnosi się do pełnego okresu umowy, zarachowanie jej w całości do kosztów uzyskania przychodu tylko jednego roku byłoby bezpodstawne (por. A. Kowalski, Operacyjny lub kapitałowy, „Rzeczpospolita” z 18 czerwca 2003 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika