Wpływ nowelizacji kpc na toczące się postępowanie

Pytanie:

Załóżmy, że w sporze między przedsiębiorcami zostanie złożony w najbliższych dniach pozew. Nakaz zapłaty wydany zostanie natomiast w czasie, kiedy w życie wchodzi uchwalona niedawno nowelizacja kpc. Według jakiego trybu będzie toczyło się postępowanie: obecnie obowiązującego, czy znowelizowanego? Czy wyrok sądu I instancji będzie mógł już stanowić tytuł zabezpieczenia bez nadawania mu klauzuli wykonalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wpływ nowelizacji kpc na toczące się postępowanie

Nowelizacja, o której mowa w pytaniu, wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie Ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie jest ona na etapie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Dodała ona do treści kpc  art. 47919a:    w sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje się odpowiednio.

Nowelizacja zawiera przepisy przejściowe. Na ich mocy, w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Tak będzie z omawianą wyżej normą, tzn. z dniem wejścia w życie nie zacznie ona automatycznie obowiązywać w sprawie, którą wszczęto przed wejściem w życie nowelizacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66