Wyburzenie ścianki działowej

Pytanie:

Posiadam mieszkanie własnościowe, jego zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa. Postanowiłem przeprowadzić remont i w moich planach jest częściowe wyburzenie ścianki działowej. Czy muszę uzyskać jakąś zgodę na wyburzenie? Jeśli tak, to kto może mi udzielić takiej zgody? Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyburzenie ścianki działowej

13.3.2007

Jeżeli zamierzone przedsięwzięcie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem odrębnej własności (wskazuje Pan, że jest Pan członkiem wspólnoty mieszkaniowej), do wyburzenia ścianki działowej nie będzie Pan musiał uzyskać zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Ażeby odpowiedzieć na zadane pytanie, należy się zastanowić czym jest wyburzenie ścianki w rozumieniu prawa budowlanego.

Zgodnie z prawem budowlanym, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z prawem budowlanym, roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę, chyba że przepisy prawa budowlanego odstępują od tego wymogu.

Kwestie kiedy prawo budowlane przewiduje odstąpienie od wymogu uzyskania pozwolenia na budowę zostały szerzej omówione w artykule Kiedy budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

W tym miejscu powstaje pytanie, czy wyburzenie ścianki działowej może zostać zakwalifikowane jako wyjątek od zasady uzyskania pozwolenia na budowę. Kwestie opisywane w pytaniu są przedmiotem orzeczenia NSA z dnia 7 lutego 2002 r., sygn. akt SA/Bk 1375/2001, w uzasadnieniu którego czytamy: „(...)Skarżący nie odtwarza stanu pierwotnego, bowiem istniejący stan zmienia.

Likwiduje dwa otwory w ścianie i w to miejsce wykonuje jeden duży otwór drzwiowy o wymiarach 270 x 270 cm wstawiając drzwi tzw. garażowe. Nadto wykonuje słupek murowany, którego nie było, a demontuje ściankę działową w budynku. Zatem nie można uznać, by odtwarzał stan pierwotny. Planowane roboty budowlane mieściłyby się w definicji remontu, gdyby w miejsce istniejącego okna i istniejących drzwi inwestor wbudował nowe okno i nowe drzwi, nawet z użyciem innego wyrobu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy Prawo budowlane, a więc np. w miejsce okna stalowego wystawił okno drewniane, czy odwrotnie. Faktycznie planowane roboty budowlane należało zaliczyć do przebudowy obiektu budowlanego, wchodzącej w zakres definicji budowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 cyt. ustawy, która zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego wymaga pozwolenia na budowę”. Kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę omawia artykuł Jak uzyskać pozwolenie na budowę?. Aktualne opłaty za wydanie pozwolenia znajdują się w Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje.
W tym miejscu należy jednak wskazać na częsta praktykę organów budowlanych, zdaniem których do wyburzeni ścianki działowej wystarczy samo zgłoszenie.

Potrzebujesz porady prawnej?