Wycena wkładu mieszkaniowego

Pytanie:

Wycena dotyczy wkładu mieszkaniowego - mieszkanie lokatorskie, a właściwie spadek po zmarłym do tego wkładu. Statut podaje, że mieszkanie powinno być doprowadzone do stanu z okresu przejęcia go przez członka zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym. Kiedy należy wyceniać lokal przed remontem, czy po remoncie lokalu? Za remont SM potrąca kasę z wkładu mieszkaniowego członka. Członek dostaje tylko różnicę między kwotą wyliczonego wkładu, a kosztami remontu wykonanego przez SM. Czy prawidłowe jest oddanie lokalu członkowi oczekującemu z uzupełnieniem wkładu oszacowanego przed remontem mieszania? Według mnie zdający członek stracił na tym wyliczeniu - dostał zwrot wkładu mniejszy niż warte było to mieszkanie (ponieważ wartość, a co za tym idzie i wkład uległ zwiększeniu poprzez remont) - członek oczekujący, który uzupełnił wkład zapłacił mniej, gdyż przejął mieszkanie po remoncie. Czy moja ocena jest słuszna?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wycena wkładu mieszkaniowego

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. Wartość rynkową ustala się na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu. W omawianym przypadku wartość wkładu powinna być zwaloryzowana w oparciu o wartość rynkową sprzed dokonania remontu. Jeżeli natomiast spółdzielnia chce potrącić koszty remonty z wkładu, wkład powinien być zwaloryzowany w oparciu o wartość rynkową lokalu po remoncie. Z uwagi jednak na fakt, że wartość rynkową należy ustalić na dzień wygaśnięcia prawa, a remont dokonany został później, spółdzielnia powinna zastosować pierwszą procedurę.

Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w ten sposób nie może być wyższy od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię. Może natomiast być niższy, jeżeli taka jest wartość rynkowa lokalu.

Roszczenie o wypłatę wkładu lub jego części stanie się wymagalne dopiero z chwilą opróżnienia lokalu przez osobę dotychczas uprawnioną oraz osoby, które prawa swoje od niej wywodzą. Brak podstaw w ustawie do obciążania osób uprawnionych do wkładu kosztami opinii biegłego ustalającego rynkową wartość lokalu w celu waloryzacji wkładu mieszkaniowego. Możliwość taką może dopuszczać statut.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Remont dachu i zalane mieszkanie

8.8.2021 przez: hjuston

Gra na gitarze i sąsiedzi

17.12.2019 przez: sylwucha010

Zadłużenie czynszowe

13.7.2019 przez: rootek27

Instalacja klimatyzacji na parapecie

26.7.2018 przez: zinek14