Wypłata diety na rzecz wolontariusza

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące wysokości diety jaka może być udzielona przez gminę lub inną jednostkę samorządową wolontariuszowi pracującemu w fundacji realizującej projekty dla owej gminy. Czy kwota ta jest ustalona ustawowo czy też poszczególne jednostki samorządowe lub inne organizacje mogą ustalić dowolną wysokość diety wypłacanej wolontariuszowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata diety na rzecz wolontariusza

Kwestie te reguluje art. 45 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, który stanowi, że korzystający ma między innymi obowiązek pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. Istotnym jest, że wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowych i diet. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 21 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

Porady prawne
  • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  1. od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
  2. ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  1. do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
  2. ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty (...)

Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

Fundacja - jak ją założyć i co się z tym wiąże?

Założyć fundację może każdy, niezależnie czy jest obywatelem polskim czy nie; może to zrobić osoba fizyczna jak i prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Ważne jednak jest, żeby fundacja miała siedzibę w Polsce oraz realizowane przez nią cele zgodne były z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. Inaczej bowiem organ rejestrowy może odmówić zarejestrowania (...)

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Jak skutecznie zabezpieczyć tudzież przekazać majątek następcom prawnym przy minimalnym obciążeniu podatkowym? „Fundacja jest najlepszym rozwiązaniem, bo choć mam nadzieję, że będę żył wiecznie, rzeczą najtrudniejszą jest prawo spadkowe. Dużo latam samolotem, żona też. Różnie bywa. Chodzi o to, by nie dopuścić do sytuacji, że mój wnuk przepije majątek w (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Coraz bliżej do wprowadzenia fundacji rodzinnej Rząd chce pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu. Będzie to możliwe dzięki przyjętej przez Radę Ministrów możliwości zakładania fundacji rodzinnych. Dzięki niej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji nowych inwestycji. - "Budowa silnych (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Sukcesja firm – rozpoczęły się uzgodnienia i konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej Co piąta wypracowana w Polsce złotówka jest wynikiem pracy firmy rodzinnej. To prawie 830 tys. firm w Polsce, które generują przychód wysokości 322 mld zł w skali roku. Ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18%. Do konsultacji zewnętrznych trafił (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w drodze

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w drodze

MRPiT analizuje uwagi zgłoszone w ramach konsultacji projektu ustawy o fundacji rodzinnej Zagadnienia dotyczące rozwiązań podatkowych, zachowku, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną, a także nazwa „fundacja rodzinna”, były najczęściej komentowane przez uczestników konsultacji projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Ministerstwo Rozwoju, (...)

100 mln zł na wieczystą ochronę Cmentarza Żydowskiego w Warszawie

100 mln zł na wieczystą ochronę Cmentarza Żydowskiego w Warszawie

Nowa ustawa zapewnienia stałą, profesjonalną opiekę nad Cmentarzem Żydowskim w Warszawie i zachowanymi na nim pomnikami nagrobnymi. Określa cel, wykorzystanie i sposób udzielenia dotacji z budżetu państwa dla fundacji zajmującej sie tym. Dotacja w wysokości 100 mln zł ma być przeznaczona na uzupełnienie kapitału wieczystego fundacji, a dochody z inwestowania części tego (...)

Likwidacja fundacji - opinia prawna

Likwidacja fundacji - opinia prawna

Stan faktyczny Fundusz założycielski fundacji został ustalony przez fundatora w akcie notarialnym na 5 tys. złotych. W imieniu fundacji zarząd fundacji zaciągał określone zobowiązania finansowe. Niestety środki finansowe fundacji nie wystarczały na pokrycie zobowiązań. Dlatego zarząd dokonał zmian w statucie fundacji wprowadzając możliwość prowadzenia przez fundację działalności (...)

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zapewniony

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zapewniony

Całodobowa bezpłatna infolinia tzw. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa do końca 2020 r. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży ze wsparciem finansowym z budżetu państwa do końca 2020 r. Każda młoda osoba, która chce porozmawiać o swoich problemach, może od 1 października br. w każdej chwili zadzwonić pod bezpłatny numer (...)

50 milionów na przyjaźń polsko-rosyjską

50 milionów na przyjaźń polsko-rosyjską

Fundacja Współpracy i Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej ma zjednać oba narody w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki. Nowe stowarzyszenie – podobnie jak dawne Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – ma być wspierane finansowo przez budżet państwa. Klub Lewicy zapowiada, że projekt ustawy powołującej fundację zostanie skierowany do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Grzegorz (...)

Jakie sprawozdanie ze swojej działalności powinna składać fundacja?

Jakie sprawozdanie ze swojej działalności powinna składać fundacja?

Fundacja musi składać corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to jest też przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości. Komu fundacja powinna składać sprawozdania? Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o fundacjach o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego (...)

Projekt całkiem nowej ustawy o fundacjach

Projekt całkiem nowej ustawy o fundacjach

Po co przygotowano nowe przepisy? Rządowy projekt ustawy o fundacjach, który trafił niedawno do Sejmu, przewiduje doprecyzowanie możliwości prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej z punktu widzenia przejrzystości i legalności tej działalności, doprecyzowanie uprawnień organu właściwego w sprawach wykonywania uprawnień kontrolnych oraz wskazanie ministra odpowiedzialnego (...)

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Wsłuchanie się w głos przedsiębiorców oraz firm rodzinnych i zrzeszających je organizacji, aby wspólnie wypracować rozwiązania prawne umożliwiające ochronę dorobku firm rodzinnych w przyszłości – to jeden z głównych celów konsultacji publicznych, jakie w sprawie projektu ustawy o fundacjach rodzinnych prowadzi 12,13 i 20 kwietnia ministerstwo rozwoju, (...)

W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

Czym jest akt o ustanowieniu fundacji?  Kształt normatywny fundacji zależy w znacznym stopniu od woli fundatora, która znajduje wyraz w dwóch oświadczeniach woli: o ustanowieniu fundacji oraz w statucie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe (...)

Preferencje podatkowe dla organizacji pozarządowych

Preferencje podatkowe dla organizacji pozarządowych

W Polsce coraz popularniejszą forma aktywności obywatelskiej jest uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. Najpopularniejszymi formami takich organizacji są stowarzyszenia oraz fundacje – istnieje ich obecnie ok. 80 tysięcy. Cele tych organizacji są związane z szeroko pojętą działalnością społeczną, kulturalną, edukacyjna lub charytatywną. W związku (...)

Twój 1% ma siłę milionów!

Twój 1% ma siłę milionów!

 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko" powstała 26 września 2003 roku, aby prowadzić i utrzymywać Warsztaty Terapii Artystycznej dla 26 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców Schroniska im. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach. Szybko jednak z prośbą o pomoc zaczęły się do niej zgłaszać osoby chore i niepełnosprawne z całej Polski. (...)

Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Rządowy projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii, jest w Sejmie. Co przewiduje projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości? Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Warszawie jest konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego (...)

Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?

Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?

Przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością założenia w Polsce fundacji rodzinnej - to jeden ze wstępnych wniosków, które płyną z konsultacji zielonej księgi dot. fundacji rodzinnej. Konsultacje te Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadziło od połowy września do połowy października. Zakończyły się konsultacje zielonej księgi dot. fundacji (...)

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych polskich marek, również na rynku międzynarodowym – takie są cele wprowadzenia do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Do konsultacji trafiła zielona księga, w której resort przedsiębiorczości przedstawia rozwiązania obowiązujące w innych krajach europejskich oraz propozycje do dyskusji nad modelem polskiej fundacji (...)

Odmowa obrońcy przy przesłuchaniu niekonstytucyjna?

Odmowa obrońcy przy przesłuchaniu niekonstytucyjna?

Policja nie może odmówić przesłuchiwanej osobie - która jest podejrzana o popełnienie wykroczenia - dostępu do obrońcy na etapie czynności wyjaśniających. Taka praktyka jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej - twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka policjanci odmawiają podejrzanym o wykroczenia prawa do (...)

Czy chore dzieci stracą terapię?

Czy chore dzieci stracą terapię?

Oto oświadczenie PFRON, w związku z opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" artykułem zatytułowanym: „Chore dzieci stracą terapię" (Rzeczpospolita, 27.03.2009):  Artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, które mają służyć wywarciu niedopuszczalnej presji na PFRON, w szczególności:Nieprawdą jest, że Fundacji Brata Alberta "odebrano" przyznaną (...)

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

25 stycznia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 stycznia  2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Co przewiduje ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości?    Ustawa tworzy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, zwaną dalej „Platformą”. Podstawowym celem Platformy jest doprowadzenie (...)

Projekt obniżki PIT

Projekt obniżki PIT

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje w sprawie m.in. obniżki PIT z 17 proc. na 12 proc. Przedstawiony 24 marca 2022 r. projekt zmian podatkowych został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Rozmowy na temat zaproponowanych rozwiązań trwały do 2 kwietnia 2022 r. Udział w konsultacjach wzięli m.in. przedstawiciele księgowych, doradców podatkowych, (...)

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

10 lutego 2009 roku, już po raz piąty, Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK, realizatorzy unijnego projektu Saferinternet.pl, zorganizowali w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Z tej okazji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa najmłodszych internautów. Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony został z inicjatywy Komisji (...)

Projekt utworzenia fundacji pod roboczą nazwą

Projekt utworzenia fundacji pod roboczą nazwą "Cyfrowa Polska"

Prezes UKE zaprasza do udziału w konsultacjach w przedmiocie potrzeby powołania fundacji, której zadaniem będzie propagowanie wszelkich tematów związanych z procesem przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe.  Cele fundacji Mając na uwadze, iż wyłączenie nadawania analogowego w Polsce nastąpi najpóźniej do 2015 r., główne cele fundacji bądą koncentrować (...)

Bloger skazany za komentarze internautów

Bloger skazany za komentarze internautów

Orzeczenie tarnowskiego sądu może doprowadzić do cenzurowania wpisów przez administratorów – przestrzega Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Proces dotyczył obraźliwego komentarza, jaki anonimowy internauta zamieścił pod jednym z artykułów na blogu pozwanego. Wypowiedź dotyczyła (...)

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Kara trzech lat pozbawienia wolności za obrażenie prezydenta wcale nie nauczy Polaków szacunku dla osób reprezentujących państwo. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzenie postępowań karnych w takich sprawach przynosi raczej odwrotny skutek. Chodzi o sprawy prowadzone w przedmiocie art. 135 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem „kto publicznie znieważa (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jak wydawane są nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym? E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym (papierowym) postępowaniu upominawczym. Sprawy w tym (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej znajdzie się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów Zespół Programowania Prac Rządu na posiedzeniu 23 grudnia 2020 r. pozytywnie ocenił przygotowany w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii we współpracy z ministerstwem finansów projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Na początku 2021 r. projekt ustawy trafi do publicznych (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą jakość życia Polaków i sprawią, że system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, (...)

Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC będzie ratyfikowana

Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC będzie ratyfikowana

Czego dotyczy ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.? Istotą przyjętej przez Sejm w dniu 15 września 2017 r. ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października (...)

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających (...)

Definicja tortur i tajne więzienie CIA. Rekomendacje dla Polski

Definicja tortur i tajne więzienie CIA. Rekomendacje dla Polski

Wprowadzenie ustawowej definicji tortur, ułatwienia w dostępie do adwokata dla osób zatrzymanych, zakończenie śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA oraz ograniczenie detencji cudzoziemców (w tym dzieci) - to najważniejsze rekomendacje, które wydał Komitet Przeciwko Torturom. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, że pod koniec października tego roku, Komitet pytał przedstawicieli (...)

Bilingi pod większą ochroną. Eksperci oceniają reformę

Bilingi pod większą ochroną. Eksperci oceniają reformę

Koniec z niekontrolowanym wykorzystywaniem informacji o abonentach firm telekomunikacyjnych - to główne założenie projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka proponowane przez resort zaostrzenie przepisów to za mało. Planowana przez rząd reforma ma zmienić prawo do pozyskiwania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych. Projekt zakłada ograniczenie (...)

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

To niebezpieczna polityka „dokręcania śruby”, ruch nieprzemyślany i być może niezgodny z konstytucją – twierdzą eksperci, którzy opiniowali nowe prawo do zgromadzeń. Zmianę przepisów zaproponował Bronisław Komorowski. Projekt – który trafił już do Sejmu – od razu wzbudził kontrowersje. Prezydent zaproponował w nim m.in., by zamaskowani (...)

Polska tuszowała loty CIA do Szyman

Polska tuszowała loty CIA do Szyman

Na terenie Polski lądowały samoloty CIA transportujące więźniów podejrzanych przez władze amerykańskie o działalność terrorystyczną - twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szczegóły tuszowania lotów przerzutowych przez władze amerykańskie oraz polskie ujawniła Fundacja i Open Society Justice Initiative. Organizacje zaprezentowały nowe, wcześniej nie (...)

XI edycja Konkursu Ogólnopolskie Nagrody „Czystego Biznesu” rozpoczęta!

XI edycja Konkursu Ogólnopolskie Nagrody „Czystego Biznesu” rozpoczęta!

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska po raz 11. organizuje Konkurs Ogólnopolskie Nagrody „Czystego Biznesu" kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, które dzięki działaniom proekologicznym poprawiły swoją konkurencyjność na rynku krajowym lub międzynarodowym. (...)

Głosuj na firmę społecznie zaangażowaną!

Głosuj na firmę społecznie zaangażowaną!

Od 14 do 27 kwietnia br. na stronie internetowej www.dobroczyncaroku.pl trwać będzie głosowanie internetowe Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2008", organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.  W ramach głosowania Internauci wybiorą laureatów pięciu kategorii tematycznych - firmy lub fundacje utworzone przez firmy, które ich zdaniem zaangażowały się w (...)

Dzień Przedsiębiorczości - pierwszy krok do kariery

Dzień Przedsiębiorczości - pierwszy krok do kariery

Już po raz szósty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju będą mogli zrozumieć realia biznesu, asystując 2 kwietnia br. przez kilka godzin prawdziwemu przedsiębiorcy lub menedżerowi. Program Dzień Przedsiębiorczości organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Apelujemy do firm członkowskich PKPP Lewiatan o udział w tym przedsięwzięciu. (...)

75 państw organizuje pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości!

75 państw organizuje pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości!

Już 75 państw zadeklarowało udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, globalnej kampanii społecznej, która w od 17 do 23 listopada będzie zachęcać młodzież, by uwierzyła w siebie i swoje możliwości. W Polsce organizatorzy chcą doprowadzić do dużej liczby bezpośrednich spotkań uczniów i studentów z przedsiębiorcami. W ciągu ostatnich dwóch tygodni (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot kosztów podróży wolontariuszom

Zwrot kosztów podróży wolontariuszom

Zgodnie z ustawą korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz zamawiającego (...)

Darowizna dla fundacji

Darowizna dla fundacji

1. Fundacja w drodze darowizny staje się właścicielem nieruchomości magazynowo-przemysłowej. Na darowanej nieruchomości ustalona jest hipoteka kaucyjna. W celu pozyskania środków na cele statutowe (...)

Procedura zakładania fundacji

Procedura zakładania fundacji

Chcę założyć fundację na rzecz osób poszkodowanych przez biegłych i wymiar sprawiedliwości. Od czego powinienem zacząć? Skąd fundacje biorą środki finansowe i jak się o nie starać? Czy musi (...)

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? (...)

Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach i stowarzyszeniach). Od (...)

Samochód dla fundacji

Samochód dla fundacji

Chcę przekazać fundacji samochód, który posiadam w firmie. Jakie są związane z tym opłaty i podatki?  Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja wpisana do Krajowego Rejestru (...)

Wykreślenie członka rady nadzorczej fundacji z KRS

Wykreślenie członka rady nadzorczej fundacji z KRS

W kwietniu br osoba złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej fundacji. Fundacja (zarząd) nie dopełniła obowiązku zmiany wpisu w KRS i w związku ze znacznym (...)

Zobowiązanie do dobrowolnych wpłat na fundację

Zobowiązanie do dobrowolnych wpłat na fundację

Fundacja prowadząca przedszkole spotkała się z propozycją rodziców, że dobrowolnie zobowiążą się oni do dokonywania wpłat na rzecz fundacji w celu zapewnienia stałej opieki nad dziećmi. Fundacja (...)

Zwrot kosztów za pracę na rzecz fundacji

Zwrot kosztów za pracę na rzecz fundacji

Czy fundatorzy mogą uzyskiwać zwrot kosztów za pracę na rzecz zadań realizowanych zgodnych z celami statutowymi fundacji? Przykładowo, gdy fundacja otrzymuje zlecenie oraz dotację od gminy na wykonanie (...)

Założenie fundacji

Założenie fundacji

Chcemy zalożyć fundację rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Jak założyć fundację? Jest grupa ludzi, mamy statut. Jaki może być najmniejszy majątek fundacji, jak musi być udokumentowany? Wjakim (...)

Status fundatora fundacji

Status fundatora fundacji

Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw (...)

Roczne sprawozdanie podatkowe fundacji

Roczne sprawozdanie podatkowe fundacji

Prowadzimy niewielką fundację zarejestrowaną w KRS, także w rejestrze przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem roku kalendarzowego i obrachunkowego zarząd winien złożyć szereg sprawozdań rocznych (...)

Odpowiedzialność członka zarządu fundacji

Odpowiedzialność członka zarządu fundacji

Osoba fizyczna jest członkiem zarządu fundacji. Fundacja ma dwóch członków zarządu którzy działają łącznie. Czy członek zarządu fundacji może odpowiadać własnym majątkiem za długi fundacji? (...)

Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

Kto jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe fundacji, której jedynym organem jest zarząd? Na podstawie ustawy o fundacjach i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (...)

Zwolnienie z opłat fundacji

Zwolnienie z opłat fundacji

Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej? Na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, z obowiązku (...)

Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich

Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich

Czy umowa o dzieło będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Umowę zawiera fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej, czyli nie będzie możliwe wskazania odpowiedzialności wobec osób trzecich. (...)

Zatrudnianie przez fundację

Zatrudnianie przez fundację

Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator? Działalność odpłatna pożytku (...)

Anonimowy darczyńca dla fundacji

Anonimowy darczyńca dla fundacji

Fundacja (nie będąca organizacją pożytku publicznego) zgodnie z prawem (i statutem) może pozyskiwać fundusze w różny sposób, w tym także w formie darowizn od dowolnych osób fizycznych i prawnych (...)

Księgowość w fundacji

Księgowość w fundacji

Przy rejestracji fundacji chcę, aby miała ona działalność gospodarczą. Czy mogę na początku sam prowadzić księgowość? Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja uzyskuje osobowość (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Czynności prawne pomiędzy sp. z o.o. a fundacją

Czynności prawne pomiędzy sp. z o.o. a fundacją

Istnieją dwa podmioty, spółka z o.o. i fundacja, obie posiadają zarząd. Skład zarządu fundacji pokrywa się z zarządem spółki. Czy wybrani członkowie tych podmiotów mogą dokonywać czynności (...)

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Okazało się, że spółka z o.o., na którą był tytuł wykonawczy jest (oficjalnie) niewypłacalna i komornik umorzył postępowanie jako bezskuteczne. Czy można w tej sytuacji uzyskać tytuł wykonawczy (...)

Co to jest sprawa gospodarcza?

Co to jest sprawa gospodarcza?

Powód (os. fizyczna) jest przedsiębiorcą. Pozwana jast fundacją nie prowadzącą działalności gospodarczej. Przedmiotem sporu jest zapłata za wykonaną usługę i dostarczone towary. Pozwana na (...)

Wolontariusze a koszty

Wolontariusze a koszty

Czy w fundacji są kosztami uzyskania przychodów: wyżywienie wolontariuszy, którzy cały dzień budują pensjonat służący celom statutowym fundacji, koszty dojazdów do pracy wolontariuszy j.w., (...)

Powołanie Rady Fundacji

Powołanie Rady Fundacji

Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje zasada: jedna osoba jeden (...)

Reprezentacja fundacji

Reprezentacja fundacji

Jaki zapis powinien zawierać statut fundacji? Poszerzyliśmy skład zarządu fundacji przez zapełnienie funkcji wiceprezesa. Jednak nadal wolimy, żeby tylko prezes zarządu podpisywał np. konto w banku, (...)

Zmiana zarządu fundacji

Zmiana zarządu fundacji

Chcemy rozszerzyć skład zarządu bo mamy jednoosobowy. Wiemy, że jest coś takiego jak za pełnienie funkcji i od wypłaty płaci się tylko podatek dochodowy, a nie ma opłat ZUS. Czy to prawda, bo (...)

Zmiana organów fundacji

Zmiana organów fundacji

Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie działać nowy Prezes zarządu (...)

Odliczenia darowizn na fundacje

Odliczenia darowizn na fundacje

Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych. Darczyńcy będący osobami fizycznymi (...)

Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS? Ustawa o fundacjach stanowi, że zmiany dokonywane w statutach tych organizacji wymagają (...)

FORUM PRAWNE

Fundacja

Fundacja Dzien dobry, mam pytanie o fundacje. Kilka lat temu zalozylem fundacje, ale ta fundacja nigdy nie prowadzila dzialalnosci. Teraz chcialbym, zeby zaczela prowadzic dzialalnosc statutowa. Sprawdzilem (...)

Fundacja

Fundacja Witam. Czy osoba małoletnia w wieku lat 16 może być fundatorem fundacji oraz prezesem zarządu fundacji. Bo w zgodzie z ustawą o fundacjach podmiot może założyć każda osoba fizyczna, (...)

Fundacja Podaruj Dobro - 0% prowizji od wypłat

Fundacja Podaruj Dobro - 0% prowizji od wypłat Fundacja Podaruj Dobro to organizacją pożytku publicznego. Jej misją jest świadczenie wielopłaszczyznowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (...)

Fundacja Archaeologica szuka wolontariuszy!!!

Fundacja Archaeologica szuka wolontariuszy!!! Fundacja Archaeologica rozpoczęła nabór 8 wolontariuszy do udziału w szkoleniach w ramach realizowanego projektu:?Silna organizacja narzędziem w ochronie (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW

POSZUKUJE ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW PROSZE O POMOC. POTRZEBUEJYM W RODZINIE KOGOS KTO POMOZE NASZYM CORKOM POZBIERAC SIE PO TRAGICZNYCH WYDARZENIACH. GDZIE W WARSZAWIE MOZEMY SIE UDAC (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Fundacja a sposob wynagrodzeń dla pracowników / członków zarzadu a działalnosc statutowa ???

Fundacja a sposob wynagrodzeń dla pracowników / członków zarzadu a działalnosc statutowa ??? Mam pytanie w kwestii założenia oraz prowadzenia Fundacji . Chciałbym ją otworzyć jednak jestem swiadomy (...)

Zostań wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris!

Zostań wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris! Zostań wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris! Fundacja Academia Iuris Oddział w Krakowie Punkt Porad przy ul. Loretańskiej 11 prowadzi nabór wolontariuszy (...)

Pytanie odnośnie statutu fundacji

Pytanie odnośnie statutu fundacji Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc. Pracuję nad statutem fundacji. Moje wątpliwości dotyczą zapisu, w którym zaznaczam, że fundacja może prowadzić (...)

czy fundacja to organizacja członkowska?

czy fundacja to organizacja członkowska? czy fundacja to organizacja członkowska?

czy fundacja placi zus?

czy fundacja placi zus? czy fundacja placi zus?

Fundacja a organizacja pożytku publicznego

Fundacja a organizacja pożytku publicznego Witam, mam zamiar założyć fundację. Moje pytanie jest takie: po jakim czasie i jakie są kryteria, aby fundacja stała się organizacją pożytku publicznego? (...)

czy fundacja może prowadzić kpir?

czy fundacja może prowadzić kpir? czy fundacja może prowadzić kpir?

jak wypełnić cit 8 fundacja?

jak wypełnić cit 8 fundacja? jak wypełnić cit 8 fundacja?

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Naukowcy z Mayo Clinic odkryli nową przyczynę odporności na leczenie nowotworu (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Porady prawne