Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne

Pytanie:

Czy i ewentualnie na jakich warunkach w umowie (o świadczenie usług), zawartej w wyniku zamówienia publicznego na czas oznaczony, można skutecznie zastrzec prawo wypowiedzenia przez stronę (w szczególności przez zamawiającego) umowy przed terminem?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Poza wymienionym ustawowym uprawnieniem do odstąpienia od umowy, strony zgodnie ze swobodą kształtowania postanowień umowy w toku postępowania o zamówienie publiczne mogą ustanowić odpowiednie klauzule o wypowiedzeniu umowy. Należy jednak pamiętać o zakazie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Aby uniknąć niepotrzebnych sporów, warto klauzulę o wypowiedzeniu zawrzeć na etapie tworzenia warunków oferty, na podstawie której dokonuje się wyboru wykonawcy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne