Wypowiedzenie warunków a zgoda związku

Pytanie:

Pracodawca chce przenieść na inne stanowisko (na tych samych warunkach finansowych) kierownika przychodni specjalistycznych. Kierownik jest przewodniczącym koła Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w szpitalu, w którym pracuje w związku z tym trzeba zasięgnąć opinii związków zawodowych. Czy trzeba zasięgnąć opinii wszystkich związków zawodowych na terenie zakładu pracy (jest ich 4) czy tylko tego, którego koła pracownik jest przewodniczącym? Czy jeśli związki nie wyrażą zgody na przeniesienie kierownika na inne (również kierownicze stanowisko) pracodawca będzie mógł to mimo wszystko zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie warunków a zgoda związku

12.4.2007

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

O opinię w sprawie wypowiedzenia pracodawca powinien się zwrócić do organizacji, w której członkiem jest dany pracownik lub która podjęła się ochrony praw tego pracownika. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków.  

Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. Opinia taka nie jest wiążąca dla pracodawcy; jeśli jest negatywna i tak można dokonać wypowiedzenia. 

Szczególne przepisy dotyczą jednak pracownika imiennie wskazanego uchwałą zarządu, będącego członkiem tego zarządu lub innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Takiej osobie pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

  •   wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy 
  •   zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika,

- z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy. 

  Ochrona, ta przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie. Tej samej ochronie podlegają pracownicy wskazani uchwałą zarządu reprezentatywnej organizacji związkowej – liczba osób chronionych zależy od liczby członków organizacji lub liczebności kadry kierowniczej.  

Ochrona przysługuje rówież pracownikowi pełniącemu z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystającemu u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Ochrona przysługuje w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po upływie tego okresu. Zgodę na wypowiedzenie umowy lub jej warunków wyraża w tym wypadku właściwy statutowo organ organizacji związkowej, w której pracownik pełni albo pełnił tę funkcję. W tych szczególnych przypadkach, jeśli związek nie wyrazi zgody na zwolnienie lub wypowiedzenie zmieniające, to pracodawca nie może tych czynności dokonać.

Potrzebujesz porady prawnej?