Zabezpieczenie generalne akcyzy

Pytanie:

Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza się jakie produkty (oznaczone kodami CN) będą przyjmowane do składu. Czy zabezpieczenie akcyzy – generalne - jest wspólne dla wszystkich grup produktów, czy na każdą grupę towarów przyjmowanych do składu wyznacza się osobne zabezpieczenie generalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie generalne akcyzy

Zasady dotyczące ustalania wysokości zabezpieczeń akcyzowych, ich form oraz zwrotu zostały określone w art. 45-52 ustawy o podatku akcyzowym. Pod uwagę należy wziąć także rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314).

Zabezpieczenie generalne może być składane w związku z produkcją, magazynowaniem czy przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Zabezpieczenie dotyczyć będzie wszystkich wyrobów, określonych we wniosku.

Jeśli podatnik dopiero zaczyna działalność, zazwyczaj trudno jest określić ilość nabywanych, magazynowanych czy produkowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W takim wypadku podatnik dokonuje oszacowania, na podstawie którego naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia, z tym, że oszacowanie to nie jest dla naczelnika wiążące i może podlegać kontroli. Podatnik szacując kwotę zobowiązania podatkowego powinien wziąć pod uwagę maksymalne obroty, jakie planuje osiągnąć. Z brzmienia przepisów wnioskować można, że jedno zabezpieczenie generalne dotyczy wszystkich określonych we wniosku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i związanych z nimi czynności. Dodatkowe zabezpieczenie składa się w razie przekroczenia wysokości zadeklarowanego zabezpieczenia generalnego. Przepisy nie przewidują osobnych zabezpieczeń dla określonych grup produktów, różnicować można natomiast rodzaje zabezpieczeń (tj. generalne i ryczałtowe) w razie prowadzenia zarówno produkcji, jak i przemieszczania wyrobów w danym składzie podatkowym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne