Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia 2012 tj. 1500,00. Nadmieniam, że wynagrodzenie za grudzień wypłacane jest w styczniu 2012 i przelew kwoty zadłużenia będzie przesłany w styczniu 2012. Jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń dot. minimalnego wynagrodzenia przy zajęciu przez komornika wynagrodzenia zatrudnionemu pracownikowi na przełomie roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.11.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

Z art. 87 [1] § 1 kodeksu pracy wynika, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Od 1 stycznia 2012 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 1500 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r, Dz. U. 2011 r., Nr 192 poz. 1141).

Porady prawne

W doktrynie pojawia się pogląd, że kwoty wolne od potrąceń oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonania potrącenia (tak Eliza Maniewska w: Jaśkowski K., Maniewska E. Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. Tom I. LEX, 2012).

Takie samo stanowisko zajmuje Państwowa Inspekcja Pracy (Pietruszyńska Katarzyna Wyjaśnienia PiZS.2011.3.42 Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy).

Skoro do wypłaty wynagrodzenia dojdzie w styczniu 2012 r., to do określenia kwoty wolnej od potrąceń należałoby zastosować aktualnie obowiązującą kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1500 zł).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne