Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Pytanie:

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie go na wspólnej granicy. Wojewoda Opolski w 1999 uchylił te decyzje, uznając ją za sprzeczna z prawem. Mąż zaskarżył ja do GINB w Warszawie bez powodzenia. Nieustanne donosy sąsiada doprowadzili do tego, że budynek stoi nie zalegalizowany. Dnia 23.08.2011 otrzymałam z PINB nakaz rozbiórki. Mam prawo odwołać się do WINB w Opolu. Nakaz brzmi: \"Nakazuje rozebrać niedokończony budynek garażu\". Czyli gdyby był zakończony decyzja byłaby inna. Chce zaznaczyć, że ostatnia kontrola została przeprowadzona w 2010 r. z moim udziałem, ale nie otrzymałam protokołu. W moim rozumieniu garaż jest ukończony, ale nie otynkowany. W tym stanie stoi od 1994 r. i mógł być traktowany na starych przepisach? Moje pytanie brzmi: Czy w tej sytuacji, kiedy nie zostały spełnione warunki ostatniej kontroli PINB ma prawo nakazać rozbiórkę i kiedy uważa się taki obiekt jak garaż za ukończony?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.8.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Niestety jeśli garaż został postawiony bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, to należy liczyć się z koniecznością dokonania jego rozbiórki. W aktualnym stanie prawnym podstawą do wydania decyzji o rozbiórce budynku jest art. 48 prawa budowlanego.

Art. 48. 1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

(…)

Przy czym zgodnie z art. 103 ust. 2 prawa budowlanego przepis ten nie znajdzie zastosowania do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 1995 r.) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe. W Pani przypadku więc stosuje się poprzednie przepisy, bowiem postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę zostało wszczęte na początku lat 90. jeszcze przed wejściem w życie aktualnego prawa budowlanego.

Porady prawne

Zastosowanie znajdzie więc przepis art. 37 nieobowiązującej już ustawy prawa budowlane z 1974 r.

Art. 37. 1. Obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część:

1) znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub

2) powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

(…)

Fakt, że budowa garażu byłaby zakończona nie ma znaczenia dla treści decyzji PINB. Bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor w ogóle nie mógł zacząć prac budowlanych. Nie może więc Pani interpretować sformułowania z decyzji - Nakazuje rozebrać niedokończony budynek garażu - interpretować na swoją korzyść, jeśli chodziłoby o zakończoną budowę.

Co do kwestii zakończenia budowy wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 1996 r., sygn. SA/Wr 2735/95, w którym stwierdził, że „O zakończeniu budowy w rozumieniu art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a w szczególności złożenia zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 cyt. ustawy. W sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, gdy odpowiada on warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane wobec budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy /art. 57 prawa budowlanego/

W przypadku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 31 stycznia 2008 r., sygn. II SA/Sz 1089/2007 sąd twierdzi, że „O zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Obiekt powinien być w takim stanie techniczno-budowlanym, by mógł być przeprowadzony jego odbiór i aby można było go przekazać do normalnej eksploatacji i użytkowania.” Ponadto w uzasadnieniu orzeczenia znajdziemy odwołanie do innego wyroku tego sądu, który zauważył, że przez zakończenie budowy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisu art. 103 ust. 2 należy rozumieć doprowadzenie go do takiego stanu, że obiekt spełnia warunki oddania go do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem. (wyrok WSA w Szczecinie z 25 listopada 2005 r., sygn. II SA/Sz 494/2005).

Na zakończenie można przytoczyć jeszcze jedno orzeczenie sądowe. W wyroku z NSA z 31 października 1996 r., sygn. SA/Kr 2859/95 sąd stwierdził, że „Przez pojęcie obiektu, którego budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414), tj. przed dniem 1 stycznia 1995 r., należy rozumieć zarówno obiekt całkowicie wykończony, jak i obiekt nie ukończony lub jego część wybudowaną pod rządem Prawa budowlanego z 1974 r., przy którym, po wejściu w życie prawa budowlanego z 1994 r., żadnych robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie prowadzono.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w jednym ze swoich stanowisk słusznie zauważa, że ocena czy w konkretnym przypadku budowa została faktycznie zakończona należy do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Uczestnikami procesu budowlanego są w rozumieniu ustawy prawo budowlane: inwestor inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Warto przy tym pamiętać, iż nie należy utożsamiać inwestora na przykład  (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

  Jakie są ogólne zasady utrzymywania obiektów budowlanych?Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, (...)

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

W niedawnej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź, co z niej wynika.  ##baner##  Działając na podstawie art. 14a § (...)

Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

  Na podstawie ustawy Prawo budowlane - właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia. Obowiązek prowadzenia książki obiektu (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych (...)

Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana

Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich gałęziach posługuje się tym pojęciem, nadając mu indywidualny sens. Tak (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadza liczne zmiany do Prawa budowlanego, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2004 r. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie regulacji dotyczących obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych. Celem ich było ograniczenie sfery uznania organów administracyjnych (...)

Budowa domu do 70 m2

Budowa domu do 70 m2

Planujesz budowę własnego domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego, na własne potrzeby mieszkaniowe, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany, gdy masz (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu.   Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie albo zaniechanie w obiekcie (...)

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Kolejny etap cyfryzacji w budownictwie - jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża (...)

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

Prezydent podpisał nowelizację dwóch ważnych ustawy z sektora mieszkalnictwa i budownictwa Przyjęte przez Sejm 7 lipca 2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych (...)

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi (...)

Kolejny krok milowy w cyfryzacji procesu budowlanego

Kolejny krok milowy w cyfryzacji procesu budowlanego

Teraz książkę obiektu budowlanego oraz dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online. A od czerwca ruszy System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. To kolejne etapy cyfryzacji procesu budowalnego. – "Połączenie narzędzi cyfrowych podnosi produktywność pracy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiana sposobu użytkowania a pierwotne użytkowanie

Zmiana sposobu użytkowania a pierwotne użytkowanie

Zamierzam kupić działkę. Jest to działka opisana jako rodzaj użytku B/R klasa VI i B/Ls V około 2000 m2. Na działce jest budynek murowany parterowy o powierzchni około 300 m2. Na budynek zostało wydane pozwolenie na budowę pieczarkarni zgodnie z projektem i planem sytuacyjnym istniejącego (...)

Zakończenie budowy domu i zameldowanie

Zakończenie budowy domu i zameldowanie

W 1996 r. kupiliśmy z mężem działkę. Postawiliśmy na niej dom jednorodzinny. W chwili obecnej dom jest właściwie wykończony. Mieszkamy w nim od maja 2000r. Czy jest określony jakiś czas, w którym musimy zgłosić odbiór budynku po zakończeniu budowy? Jakie kryteria świadczą o całkowitym (...)

Przekazanie dokumentacji budowy

Przekazanie dokumentacji budowy

W roku 2000 "inwestor" zgłosił w urzędzie zakończenie budowy budynku wielorodzinnego. Do zgłoszenia załączony był dziennik budowy z wpisem podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego, że budynek został zrealizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną. (...)

Dokumentacja odbioru budynku

Dokumentacja odbioru budynku

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania odbioru budynku mieszkalnego? Art. 60 ustawy prawo budowlane stanowi, że inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany (zarówno budynku jak i obiektu niebędącego budynkiem) przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację (...)

Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

W 2002 roku kupiłem działkę budowlaną zabudowaną budynkiem usługowym, którego budowa zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentami i zezwoleniami rozpoczęła się w 1998 roku. Po roku w 1999 w/g dziennika budowy przystąpiono do jego użytkowania w formie uruchomienia traka do cięcia granitu (...)

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Jestem zainteresowany nabyciem domu jednorodzinnego. Podpisałem ze Zbywcą umowę przedwstępną (i wpłaciłem zadatek), w której m.in. Zbywca deklaruje, że dom został wybudowany zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę, wg przedstawionego do akceptacji projektu. Z późniejszych rozmów ze Zbywcą (...)

Zakończenie inwestycji a wniosek o zwrot VAT

Zakończenie inwestycji a wniosek o zwrot VAT

W roku 2005 rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego na własnej działce tzw. "systemem gospodarczym". Ponieważ na czas prowadzenia końcowych prac wykończeniowych w okresie wakacyjnym chciałem przeprowadzić się do stojącego już domu, uzyskałem od kierownika budowy oświadczenie o zakończeniu (...)

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

W roku 1994 zacząłem budowę domu, ukończyłem w 2006 roku. Budynek mój stoi 1,35m od granicy działki budowlanej (bez zabudowy) sąsiada. Posiadam wszystkie dokumenty i zezwolenie na budowę. Ze względu na bliską odległość budynku od granicy działki sąsiada nie mogę zrobić odbioru budynku. (...)

Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

Jestem potencjalnym nabywcą domu jednorodzinnego, którego budowa niedawno się zakończyła (nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy, Nadzór nie wniósł sprzeciwu). Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, doszło do odstępstwa od zatwierdzonego projektu: podniesiono budynek o jeden pustak (ok. 30 (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, o które wystąpiłam niezwłocznie, co jednak ze względu na opieszałość urzędów nie było (...)

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może się mylę, ale zakładam, że to na 100% oznacza, że poprzedni właściciele postawili ją samowolnie. (...)

Dom nad morzem na wynajem

Dom nad morzem na wynajem

Posiadam trzy apartamentowy dom, który został przystosowany pod wynajem krótkoterminowy. Dom jest tak przystosowany, że można wynajmować zarówno całe apartamenty jak i pokoje. Czy należy zawiadomić jakieś instytucje o tym, ze w tym domu będzie prowadzona działalność gospodarcza polegająca (...)

Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania

W 1998 r. inwestor dokonał samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego. Zmiana sposobu użytkowania nie wymagała dokonywania robót budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. PINB w 1999 r. wyraził zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu a tym samym zalegalizował (...)

Zgłoszenie zmiany przeznaczenia budynku

Zgłoszenie zmiany przeznaczenia budynku

Na czym polega zmiana przeznaczenia budynku i czy wymaga ona zgłoszenia? W zakresie zmiany przeznaczenia budynku, kluczowy jest następujący przepis prawa budowlanego, warty przytoczenia w całości: Art.71.1.Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w (...)

Definicje wymiarów budynku

Definicje wymiarów budynku

Staram się wuzetkę. Czy w ustawie znajdują się definicje podstawowych wymiarów budynku: szerokości, wysokości, długości, kąta nachylenia dachu itp.? Czy te same definicje obowiązują w przypadku wydawania wuzetki i pozwolenia na budowę? Definicje legalne, jakimi posługuje się ustawa Prawo (...)