Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Pytanie:

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem dokumentów, a przyczynieniem się do powstania szkody (a co dopiero w 100%) w takim samym stopniu jak np. zostawienie otwartego samochodu z kluczykami w środku. Czy tego rodzaju zastrzeżenie ma oparcie ustawowe czy też może być zakwestionowane jako klauzula niedozwolona?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zastosowanie w opisywanej sytuacji może znaleźć art. 827 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że ubezpieczyciel będzie zwolniony od odpowiedzialności, jeśli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie, a gdy po stronie ubezpieczającego doszło do rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy. Jednak umowa zawarta z ubezpieczycielem lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą stanowić inaczej względnie zapłata odszkodowania w sytuacji rażącego niedbalstwa będzie w danych okolicznościach odpowiadać względom słuszności. Zgodnie z § 2 art. 827 kc strony będą mogły ustalić inne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela niż określone w § 1.

Porady prawne

Strony mogą pozostawać związane umową zawierającą zapis, że ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu kradzieży samochodu, jeśli jego użytkownik pozostawił w nim dokumenty. Przy czym jak podkreślił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 29 stycznia 2009 r. (sygn. V CSK 291/2008) ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco nie mogą wykraczać poza ustawowe ograniczenie wprowadzone art. 827 § 1 kc. Powyższy wyrok został wydany na podstawie stanu faktycznego, w którym ubezpieczony pozostawił zamknięty pojazd w centrum miasta wraz ze znajdującą się w nim kartą pojazdu, zabrał natomiast ze sobą dowód rejestracyjny oraz kluczyki. Mimo to Sąd II instancji uznał, że takie zachowanie ubezpieczonego pozwalało na przypisanie mu rażącego niedbalstwa w rozumieniu art. 827 § 1 kc, co oznacza pozbawienie prawa do otrzymania odszkodowania. Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną ubezpieczonego doszedł do wniosku, że to czy konkretne zachowanie poszkodowanego stanowiło rażące niedbalstwo odnosić należy do okoliczności danej sprawy. Rażące niedbalstwo w ocenie sądu jest kwalifikowaną postacią braku staranności w przewidywaniu skutków działania, graniczące z umyślnością (tak też SN w wyroku z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. V CKN 1680/2000). Mówiąc inaczej sąd dopuścił możliwość niewypłacenia odszkodowania w sytuacji kradzieży pojazdu, w którym kierujący pozostawił dokumenty, ale tylko przy wykazaniu, że w konkretnych okolicznościach takiemu zachowaniu będzie można przypisać cechy rażącego niedbalstwa. Ponadto konieczne będzie także ustalenie czy, uchybienie ubezpieczonego w przedmiocie niezabezpieczenia dokumentów lub kluczyków pozostają w związku przyczynowym z dokonaniem kradzieży (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2005 r., sygn. IV CK 100/2005).

Wydane w nieco odmiennym stanie faktycznym (szkoda wyrządzona pożarem mieszkania ubezpieczonej – przyp. red.) orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r. (sygn. III CK 522/2004) również może być adekwatne do omawianego problemu. Sąd zauważył w nim, że rażące niedbalstwo, o którym mowa w art. 827 § 1 kc może zostać przypisane w wypadku nieprzewidywania szkody jako skutku działania lub zaniechania ubezpieczającego, o ile doszło do przekroczenia podstawowych, elementarnych zasad staranności. Ocena, czy zasady takie przekroczono musi być dokonywana zawsze w okolicznościach konkretnego wypadku. Za takie zasady przez ubezpieczycieli często jest uznawane zabezpieczenie z należytą starannością poza pojazdem kluczyków oraz dokumentów pojazdu. Zaniedbanie przez właściciela samochodu, polegające na braku nadzoru nad kluczykami i dokumentami pojazdu, które powoduje ich utratę, a ta z kolei prowadzi do kradzieży pojazdu będzie zaprzeczeniem wymaganego przez ogólne warunku ubezpieczeń autocasco zachowania należytej staranności przy zabezpieczeniu tych rzeczy (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 1999 r., sygn. II CKN 513/98). Przykładem niedbalstwa będzie sytuacja, gdy sprawca przewiduje ewentualność niekorzystnego skutku ale jednocześnie - mimo, że brak do tego podstaw - uważa, iż skutek ten nie wystąpi, jak również wtedy, gdy sprawca nie bierze w rachubę możliwości powstania niekorzystnego skutku choć powinien był to uczynić. O stopniu niedbalstwa świadczy stopień staranności jakiego w danych okolicznościach można wymagać od sprawcy; niezachowanie podstawowych, elementarnych zasad ostrożności, które są oczywiste dla większości rozsądnie myślących ludzi stanowi o niedbalstwie rażącym. (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 sierpnia 2007 r., sygn. II CSK 170/2007).

Za wskazane powyżej niezachowanie należytego stopnia staranności w zakresie sposobu zabezpieczenia kluczyków poza pojazdem uznane zostało przechowywanie przez ubezpieczonego kluczyków w godzinach pracy w pomieszczeniu ogólnodostępnym, niezamykanym na czas jego opuszczania przez użytkowników. Kluczyki znajdowały się w kieszeni kurtki powieszonej w pomieszczeniu biurowym, w którym przez kilka godzin przyjmowani byli klienci. Taki sposób ich zabezpieczenia słusznie został uznany za mało rozsądny. W takim stanie faktycznym skarga kasacyjna ubezpieczonego domagającego się wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży pojazdu została oddalona (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2004 r., sygn. I CK 11/2004). Stan faktyczny dotyczył co prawda niezabezpieczenia kluczyków, a nie samych dokumentów, ale dopuszczalność również w tym drugim przypadku odmowy wypłaty odszkodowania dopuścił Sąd Najwyższy w kolejnym orzeczeniu.

W tym przypadku sąd trafnie podkreślił, że istotnym elementem umowy ubezpieczenia warunkującym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest zabezpieczenie kluczyków i dokumentów, rozumiane jako pozbawienie możliwości dostęp do nich osób, którym nie przysługuje żaden tytuł prawny do władania samochodem. Sytuacja odmienna - brak należytego zabezpieczenia, choćby tylko dokumentów - pozwala ubezpieczycielowi uwolnić się od obowiązku świadczenia. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r., sygn. V CKN 88/2000).

W związku z powyższymi rozważaniami, zapis o który Pan pyta może być częścią OWU, a niedopełnienie przez ubezpieczonego nałożonych na niego obowiązków w zakresie prawidłowego zabezpieczenia kluczyków czy dokumentów może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu. Należy jednak pamiętać, że ustalenie tego powinno być oparte o konkretne okoliczności faktyczne oraz konieczność przypisania i właściwego uzasadnienia, że ubezpieczony dopuścił się rażącego niedbalstwa. Zgodnie z brzmieniem art. 827 § 1 kc nie jest wykluczone mimo kradzieży samochodu z dokumentami przyznanie odszkodowania, jeśli w danych okolicznościach odpowiada to względom słuszności. Zapis o zwolnieniu się ubezpieczyciela od zapłaty odszkodowania w takich przypadkach nie został wpisany do rejestru niedozwolonych klauzul umownych. Warto jednak pamiętać w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela na drodze sądowej, że zapisy OWU są wzorcem umownym ustalonym przez jedną ze stron i w związku z tym powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta (art. 385 § 2 kc w zw. z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – wysokość należnego odszkodowania

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – wysokość należnego odszkodowania

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest stosunkiem prawnym na podstawie którego ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkody, za którą odpowiada osoba trzecia, czyli ubezpieczony. Na gruncie umowy ubezpieczenia powstaje po stronie ubezpieczyciela oraz ubezpieczonego (...)

Przyczynienie się poszkodowanego – zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Przyczynienie się poszkodowanego – zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Podstawą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest art. 822 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), który stanowi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej (...)

Odszkodowanie z OC należy się także współwłaścicielowi

Odszkodowanie z OC należy się także współwłaścicielowi

Sąd Najwyższy w dniu 7 lutego 2008 r. po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych: "Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie (...)

Czy dopuszczalna  jest zmiana wysokości wierzytelności odszkodowawczej po dokonaniu przelewu na podatnika podatku VAT

Czy dopuszczalna jest zmiana wysokości wierzytelności odszkodowawczej po dokonaniu przelewu na podatnika podatku VAT

Dnia 14 września 2006 r. Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, obejmuje mieszczący się w cenach części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Ustawodawca w zakresie regulacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej wprowadził możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia przez ubezpieczyciela, od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Wskazać jednak należy, iż zaistnienie tego przypadku uzależnione jest od zaistnienia pewnych (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia (...)

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty odszkodowania z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa W dniu 20 czerwca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 114/16, podjął uchwałę następującej treści: Przepis art. (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, (...)

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Coraz bardziej popularnym wśród bardziej zapobiegliwych, obawiających się na przykład kradzieży. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu właśnie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako (...)

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  Kiedy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych?   Na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie (...)

Ubezpieczenia szkolne

Ubezpieczenia szkolne

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na pierwszych spotkaniach klasowych przedstawiane są oferty ubezpieczeń dzieci i młodzieży szkolnej. Biuro Rzecznika Finansowego podczas dyżurów eksperckich rejestruje zwiększoną liczbę telefonów od rodziców, którzy (...)

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. Poniżej wskazujemy, co radzi odnośnie kwestii, na jakie osoby poszkodowane powinny zwrócić uwagę w takich sytuacjach. W wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych (...)

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu

Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną jak najlepiej zabezpieczyć własne środki pieniężne. Jednym ze sposobów takiego zabezpieczenie (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Powody zwiększenia składki na AC

Powody zwiększenia składki na AC

Po zaistnieniu szkody na skutek wypadku, zakład ubezpieczeniowy zażądał nowej pięciokrotnie większej stawki ubezpieczeniowej. Wypadek nastąpił tuż przed wygaśnięciem umowy (14 dni). Czy rezygnując (...)

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

W dniu 27 czerwca na mój samochód najechał inny kierowca. Kierowca ten przyznał, że to on spowodował wypadek pisząc odpowiednie oświadczenie. Samochód odholowałem do stacji ASO i w tym samym (...)

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy na czas naprawy samochodu mogę (...)

Składka OC a sprzedaż auta

Składka OC a sprzedaż auta

28 października 2007 roku zawarłam umowę OC na samochód z Ubezpieczycielem . W sierpniu 2008 roku sprzedałam samochód i wysłałam wygłoszenie polisy OC na w/w samochód do Ubezpieczyciela , po (...)

Środek karny a odszkodowanie z OC

Środek karny a odszkodowanie z OC

Sąd zamierza przychylić się do wniosku mojego obrońcy o zastosowanie art 66 KK - czyli warunkowe umorzenie (przesłanki są spełnione). Byłem sprawcą wypadku drogowego. Poszkodowany stara się o (...)

Początek okresu ubezpieczenia

Początek okresu ubezpieczenia

Z jakim momentem rozpoczyna się okres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela? Zgodnie z art. 814 Kodeksu cywilnego: Art. 814. § 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność (...)

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Miesiąc temu zalaliśmy mieszkanie sąsiada, w sumie dwóch, ponieważ mieszkamy na 2 piętrze. Zepsuł się wąż z automatu i zalało wszystko, w tym sąsiadów. Niestety my nie mieliśmy ubezpieczonego (...)

Odszkodowanie za utracone zyski

Odszkodowanie za utracone zyski

W wyniku źle wykonanych prac remontowych nastąpiła awaria w mieszkaniu, które wynajmuję. Wypłacono mi odszkodowanie z polisy OC firmy, która wykonywała prace remontowe. Podpisaliśmy z najemcami (...)

Postój pojazdu a odszkodowanie OC

Postój pojazdu a odszkodowanie OC

Jadący z nadmierną prędkością X zawadził o stojący na poboczu samochód ciężarowy przedsiębiorstwa transportowego, który zauważył zbyt późno i którego nie zdążył ominąć. Samochód (...)

obowiązki ubezpieczyciela

obowiązki ubezpieczyciela

Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się ze mną skontaktować przedstawiciel (...)

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

46 dni temu miała miejsce szkoda komunikacyjna, jako poszkodowany zgłosiłem to 45 dni temu, wtedy też miało miejsce szacowanie szkody, sprawca też nie uchylał się od odpowiedzialnosci i złożył (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Udostępnianie akt szkodowych

Udostępnianie akt szkodowych

Dwa tygodnie temu wysłałem do ubezpieczyciela żądanie przesłania w wersji elektronicznej akt szkody, w której brał udział samochód, którego jestem współwłaścicielem. Do dnia dzisiejszego (...)

Wypadek komunikacyjny przedawnienie

Wypadek komunikacyjny przedawnienie

W ubiegłym roku tzn. 10.09.2006 r. zostałem potrącony przez samochód na chodniku. Auto przejechało mi po nodze. Byłem na zwolnieniu chorobowym 9 miesięcy i byłem pijany (2 promile alkoholu). Kierowca (...)

Zasady odpowiedzialności księgowego

Zasady odpowiedzialności księgowego

Główny Księgowy spółki z o.o. podpisał wraz z umową o pracę "zakres obowiązków i odpowiedzialności". Dokument ten jest podzielony na dwie części: "zakres prac i obowiązków" oraz "zakres (...)

FORUM PRAWNE

PZU - odmowa przyznania odszkodowania za operację chirurgiczną

PZU - odmowa przyznania odszkodowania za operację chirurgiczną Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o informację czy mam szansę powodzenia odwołania się od negatywnej decyzji PZU odnośnie nie przyznania (...)

granica odpowiedzialności ubezpieczyciela

granica odpowiedzialności ubezpieczyciela Jak się inaczej określa górną granice odpowiedzialności ubezpieczyciela? suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna lub limit pozdrawiam jedrzejn Górna granica (...)

ODMOWA Z PZU

ODMOWA Z PZU Witam, Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela, który wydał decyzję odmowną wypłacie odszkodowania za wypadek. Był on wyrządzony przez psa(uderzenie samochodem-uszkodzony cały (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

Odszkodowanie, a brak wyrażenia zgody na zabieg.

Odszkodowanie, a brak wyrażenia zgody na zabieg. Dzień dobry. Mam jeden problem, który mnie nurtuje, ale może zacznę od początku. Mam 23 lata, zawodowo gram w siatkówkę, aktualnie w drugoligowym (...)

Jakie są zasady postępowania w dochodzeniu odszkodowania za uszkodzony przez kłodę suchego drzewa

Jakie są zasady postępowania w dochodzeniu odszkodowania za uszkodzony przez kłodę suchego drzewa Jakie są zasady postępowania w dochodzeniu odszkodowania za uszkodzony przez kłodę suchego drzewa (...)

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC Problem ubezpieczeniowy!! Proszę o pomoc! W zeszłym roku mój syn ubezpieczył auto w PZU. W tym roku podpisał umowę OC z innym ubezpieczycielem. We wrześniu br przyszło z PZU wezwanie (...)

Wypożyczone auto i spowodowanie kolizji przez najemcę

Wypożyczone auto i spowodowanie kolizji przez najemcę Jestem konsumentem. Postanowiłem wypożyczyć auto w małej wypożyczalni, która nie skupia się na wynajmowaniu auta lecz w pomocy drogowej. (...)

Odszkodowanie za zalane mieszkanie

Odszkodowanie za zalane mieszkanie Witam. Sąsiad zalał mi mieszkanie, jest on ubezpieczony w HDI Asekuracja. Przyszedł facet od nich, wymierzył plamy, wypełniłem ankietę, wysłałem i dostałem (...)

odszkodowanie za zalane mieszkanie

odszkodowanie za zalane mieszkanie Witam! Mój sąsiad, który mieszka nad mną, zalał mi salon. Gdyż w jego kuchni pękła jakaś rura, z której wszelka ciecz spłynęła na moje mieszkanie. mieszkanie (...)

Szkoda całkowita z OC

Szkoda całkowita z OC Na początku listopada miałem wypadek samochodowy. Jadąc przez skrzyżowanie z drogi podporządkowanej wyjechał mi inny samochód. Policja przyznała jego winę . Po oględzinach (...)

Porady prawne