Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Pytanie:

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej i zakupów. Na fakturach dotyczących tej sprzedaży i zakupów nie ma oczywiście nr NIP i VAT spółki, bo wtedy nie były one jeszcze znane. Czy spółka postąpiła prawidłowo dokonując sprzedaży bez nr NIP ale po rejestracji i czy ma prawo w tej sytuacji do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur od zakupionych towarów, usług?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Kwestie skorzystania z uprawnienia do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed dniem uzyskania potwierdzenia zarejestrowania danego podatnika jako podatnika VAT są bardzo szeroko regulowane wyjaśnieniami naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb skarbowych oraz wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo istotne i należy nim się kierować, ponieważ same przepisy ustawy nie określają wprost, od jakiego dnia podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego naliczony oraz od jakiego dnia ma wykazywać podatek należny.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535 ze zm.): podmioty, prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności, w tym czynności dostawy towarów, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Obowiązek ten został przez spółkę spełniony z dniem złożenia zgłoszenia VAT-R. Zgodnie z decyzją w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie dnia 4 stycznia 2006 r. o sygnaturze 1401/HTI/4407/14-35/EN: „ (…) naczelnik rejestruje podatnika, rejestracja następuje w momencie samego zgłoszenia rejestracyjnego (tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R). Z tą chwilą podmiot staje się zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i od dnia następnego po dokonaniu rejestracji przysługuje mu prawo do odliczeń i otrzymywania zwrotów. (…) Naczelnik urzędu skarbowego, w przypadku gdy zgłoszenie rejestracyjne jest złożone w sposób prawidłowy, jedynie rejestruje (umieszcza) podatnika w rejestrze z datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (deklaratoryjna forma rejestracji) i dokonuje potwierdzenia zarejestrowania podatnika z tą datą jako podatnika VAT czynnego. Natomiast potwierdzenie, o którym mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter prawny zaświadczenia w rozumieniu art. 306a i nast. Ordynacji podatkowej, wydanego w tym przypadku z urzędu, w następstwie jednak działania podatnika, który na druku VAT-R dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, skutkującego jego wpisem do stosownego rejestru podatników VAT.” Innymi słowy, za dzień zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT należy uznać dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

W praktyce organy podatkowe dopuszczają prawo do odliczenia podatku naliczonego właśnie od tego dnia bądź od dnia następującego po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego. Niemniej, warto przytoczyć w tej kwestii orzecznictwo NSA, które znacznie szerzej określa prawo podatnika do skorzystania z odliczenia. Istotne znaczenie ma, w tej kwestii wyrok NSA z dnia 29 września 2004 r. o sygnaturze FSK 733/04. W uzasadnieniu wyroku mowa jest o tym, że przewidziane w art. 25 ust. 3 ustawy o VAT wyłączenie obniżenia kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym w szczególności podatnik otrzymał fakturę stwierdzającą nabycie towaru, z którego to nabywca wywodzi prawo do obniżenia podatku należnego. Na podobne w swej treści orzeczenie powołał się w postanowieniu Naczelnik Urzędu w Człuchowie z dnia 10 stycznia 2006 r. o sygnaturze UCR.I./443-0002/06. W treści uzasadnienia naczelnik informuje, że: „Z uwagi na istniejące rozbieżności interpretacyjne dotyczące zagadnienia objętego przedmiotowym wnioskiem przywołać należy w tym miejscu stanowisko sądów administracyjnych (min. wyrok WSA z dnia 25.01.2005 sygn. akt III SA/Wa 2244/04), zgodnie z którym przepisy dotyczące rejestracji, nie przewidują sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do obniżenia podatku należnego i zwrotu różnicy podatku. Natomiast sankcja ta jest przewidziana w art. 88 ust. 4 , jednak nie jest ona związana ze statusem podatnika (zarejestrowany czy nie) w dniu wykonania przez niego pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Ustawodawca odnosi niedokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do wyłączenia nie tylko obniżenia kwoty podatku należnego, ale i zwrotu różnicy podatku. Zatem za istotny należy uznać nie tyle moment powstania prawa do obniżenia podatku należnego, co moment powstania możliwości realizacji przez podatnika tego prawa oraz prawa do zwrotu różnicy podatku. Możliwość ta powstaje z dniem zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Tak więc, chociaż realizacja wymienionych praw (do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku) następuje dopiero w odpowiednim rozliczeniu (deklaracji podatkowej), w którym podatnik wykazuje kwotę podatku naliczonego obniżającą podatek należny oraz kwotę zwrotu różnicy podatku, to istotne jest, czy zgłoszenie rejestracyjne zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym zaszły zdarzenia uprawniające podatnika do obniżenia podatku należnego.

Natomiast nie jest istotne, czy zgłoszenie rejestracyjne zostało dokonane przed dokonaniem czynności, z których wynika podatek podlegający odliczeniu.” Z powyższego wynika, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupów dokonanych nawet przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, obowiązkiem jest jednak by zgłoszenie to złożył przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, czyli w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Zaznaczyć, jednak należy, że większość organów podatkowych nie dopuszcza tak szerokiego uprawnienia podatnika do obniżenia podatku naliczonego, przyjmując za prawidłowe postępowanie dokonywanie odliczeń od dnia złożenia zgłoszenia VAT-R, bądź od dnia następnego po dniu złożenia zgłoszenia.

Przez analogię należy przyjąć postępowanie w zakresie obliczania i wykazywania podatku należnego wynikającego z faktur sprzedaży. Od dnia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przyjmuje się, że podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, czyli takim, który ma obowiązek wystawiać faktury dokumentujące dokonanie sprzedaży, zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towarów powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że prawidłowe było postępowanie podatnika, który jako zarejestrowany podatnik VAT wystawił fakturę VAT i wykazał na niej podatek należny. Podobnie, prawidłowe jest stanowisko Spółki, w kwestii odliczenia podatku naliczonego – Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych po dniu rejestracji dla celów podatku VAT.

Warto zauważyć, że samo dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do celów podatku VAT nie jest powiązane z uzyskaniem numeru NIP spółki ani z uzyskaniem numeru VAT. Numer NIP nadawany jest podatnikowi w drodze decyzji na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – NIP-2. Zaś identyfikator pod nazwą numer VAT nie istnieje. Podatnik dla celów podatku VAT posługuje się nadany mu numerem NIP. Numer ten jest numerem nadanym w wyniku złożonego NIP-2, a dodatkowo naczelnik urzędu potwierdza zarejestrowanie podatnika o danym numerze NIP jako podatnika VAT. Potwierdzenie to w wydawane jest na druku VAT-5. Istnieje zaś, identyfikator zwany NIP UE, potwierdzający zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT UE. NIP UE nadawany jest podatnikowi na podstawie złożonego VAT-R/UE. NIP UE jest to nadany danemu podatnikowi numer NIP poprzedzony prefiksem PL.

Polecamy również następujące opracowania serwisu e-prawnik.pl:

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”.  W poniższych punktach zostaną (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów odnośnie rejestracji toczy się właśnie o prawo do odliczenia podatku przez podatnika, który zapomniał (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (tj. objaśnienia (...)

\

\"Towary używane\" zwolnione z VAT

Co podlega zwolnieniu od opodatkowanie VAT-em?  Artykuł 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało podatnikowi dokonującemu tej dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zwolnieniu podlega dostawa towarów używanych, nie zaś (...)

Bezpłatne porady prawne bez VAT-u

Bezpłatne porady prawne bez VAT-u

Kancelarie prawne angażują się w działalność pro bono, aby zbudować pozytywny wizerunek firmy. To argument za tym, aby darmowe doradztwo nie było obciążone VAT(...)Kluczowa jest tu wykładnia art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne (a tym samym opodatkowane), jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (...)

Kiedy VAT może być kosztem?

Kiedy VAT może być kosztem?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza się zasadniczo uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych tytułem zapłaty zobowiąza­nia w podatku od towarów i usług, z tym że w tym przypadku jest kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Zostały one omówione w niniejszym opracowaniu. Przykładowo do kosztów uzyskania przychodów (...)

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

Stan faktyczny  Dnia 06 lutego 2001 roku nabyliśmy z małżonką lokal od rozpadającej się spółdzielni na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą. Lokal był z zerową stawką VAT. Lokal ten został potraktowany jako środek trwały. Obecnie lokal ma zostać sprzedany. Czy powinienem naliczyć podatek VAT i go odprowadzić, czy też mogę sprzedać lokal z zerową stawką (...)

Gdy pracodawca przekazuje pracownikowi stary telefon...

Gdy pracodawca przekazuje pracownikowi stary telefon...

Pracodawca przekazujący pracownikom stare telefony komórkowe powinien ująć to w kasie fiskalnej. Nie ma znaczenia, że ich wartość jest znikoma, a firma nie ma kasy, ponieważ osoby fizyczne nie są jej kontrahentami (...)Niektórzy podatnicy występujący z wnioskami o interpretację w tej sprawie próbowali użyć argumentu, że nieodpłatne przekazanie nie jest sprzedażą. Organy podatkowe (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Przedstawicielstwo podatkowe prostsze do ustanowienia

Przedstawicielstwo podatkowe prostsze do ustanowienia

Od 1 kwietnia obowiązują korzystniejsze dla podatników przepisy określające przedstawicielstwo podatkowe. Przedstawiciel podatkowy reprezentuje i wypełnia wszystkie obowiązki podatnika, jakie wynikają z ustawy o VAT, w tym przede wszystkim, dokonuje rozliczeń z fiskusem i solidarnie z podatnikiem odpowiada za złożone zeznania. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, prawna (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury (...)

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Nasza firma zajmuje się zakupem towarów na Ukrainie, dokładnie na warunku DAF, a następnie sprzedażą tych towarów na warunkach DAF na granicy ukraińsko-polskiej polskim klientom. Czyli zarówno (...)

Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania formularzy do urzędów. (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Spółka z siedzibą na Cyprze i rejestracją VAT na Cyprze korzystała z usług załadunku, transportowych w Polsce wykonywanych przez polskie firmy. Usługi te były wykonywane bez naliczania polskiego (...)

Podatki od darowizny od firmy dla firmy

Podatki od darowizny od firmy dla firmy

Firma A (podatnik VAT, PIT 19% liniowy) dysponuje oprogramowaniem wartym ok. 20.000 PLN. Ze względu na współpracę z instytucją B (uczelnia) pragnie go podarować tej instytucji. Nie jest to żadna (...)

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą i mam w majątku firmy (w ewidencji środków trwałych) osobowy samochód, którym się poruszam w celach służbowych. Samochód jest napędzany benzyną i gazem. (...)

Likwidacja działalności a środki trwałe

Likwidacja działalności a środki trwałe

Jestem osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą. W 1999 roku w przetargu zakupiłam nieruchomość (nieruchomość była używana) na potrzeby mojej działalności. Od tego momentu do końca (...)

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

W 2003 r. nabyto nieruchomość za kwotę 45000.00 bez prawa do odliczenia podatku VAT, w ewidencji działalności gospodarczej widnieje jako środek trwały. Następnie ww. środek trwały ulepszono, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Mam wątpliwości co do przedstawianych poglądów na temat sprzedaży komisowej. Na stronie http://vat.pl/pages/i/964.php przeczytałam co następuje: "W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 (...)

Limit VAT - najem prywatny i działalność

Limit VAT - najem prywatny i działalność

Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające 30.000 zł zrezygnowałem (...)

Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Firma dokonała rejestracji NIP-u europejskiego ze względu na działalność prowadzoną poza terytorium kraju. Czy po otrzymaniu nowego numeru NIP w wersji europejskiej PL1234567890 można wciąż na (...)

Czynny podatnik podatku VAT

Czynny podatnik podatku VAT

Jestem w trakcje zakładania firmy (usługi internetowe). Firma będzie miała przychody z dwóch źródeł (firma A i B) oraz będzie generowała małe koszty lub wcale. Chciałem skorzystać ze zwolnienia (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę. Witajcie, Kieruję się z prośbą do Was w kwestii podpowiedzi dotyczącej prowadzenia własnej działalności. Trafiła mi się nagła okazja (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

VAT 25 problemy zakup od polaka w Francji

VAT 25 problemy zakup od polaka w Francji Witam Ja mam takowy problem: Kupiłem auto od Polaka we Francji w 2012 roku Samochód nabył on w 2009 roku ale nigdy nie sprowadził do polski.W dowodzie było (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki Dobry wieczór, Borykam się z nietypową sytuacją i chciałbym prosić szanownych forumowiczów o pomoc. Pracowałem na (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

płatnik VAT - jak załatwić ?

płatnik VAT - jak załatwić ? Witam, mam pytanie rozpoczynam działalność gospodarczą i chcę być płatnikime VAT, jakie należy załatwić dokumenty? Należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym (...)

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta

Praca zdalna dla zagranicznego kontrahenta W jakich sytuacjach świadczenie usług dla zagranicznego kontrahenta jest obłożone obowiązkiem rejestracji jako vatowiec a kiedy dodatkowo rejestracji vat (...)

Budynek rekreacji indywidualnej a wynajem.

Budynek rekreacji indywidualnej a wynajem. Dzień dobry, ja się wiążę z takim problemem. Mianowicie, czy na użyczonej/wydzierżawionej działce budowlanej można postawić budynek rekreacji indywidualnej (...)

Porady prawne