Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej

Pytanie:

"Pracownik pracuje w firmie od 2 lat na umowę o pracę w pełnym wymiarze. Od 1 lutego tego roku za porozumieniem zmieniającym zmieniono warunki pracy z całego etatu na 1/8. W teczce akt osobowych ma złożony PIT-2. Wystąpił pisemnie w dniu 31.01.2007 r. do pracodawcy o zaprzestaniu potrącania kwoty wolnej z wynagrodzenia, ponieważ zatrudnił się również od 01.02.2007 r. w innej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy i tam złożył PIT-2. Czy pracownik ma prawo decydować, który zakład pracy ma potrącać kwotę wolną z wynagrodzenia? Czy może wystąpić z takim pismem do pracodawcy?"

Odpowiedź prawnika: Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3,
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jak stanowi art. 32 ust. 4 ustawy, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, np. pracownik powiadomił pracodawcę, że inny zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. Zatem w przypadku poinformowania pracodawcy przez pracownika, że inny zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia, pracodawca nie zmniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wzór oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2007 (PIT - 2) stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2006 r., Nr 243, poz. 1760).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika