Zatrudnienie pomocy domowej

Pytanie:

Rodzina planuje zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych. Czy rodzina może legalnie zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych? W jaki sposób dokonuje się zatrudnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie pomocy domowej

Zatrudnienie pomocy domowej (opiekunki do dziecka) jest jak najbardziej dopuszczalne, ale niestety – łączy się z uciążliwościami. Możliwe są dwa rozwiązania: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia. Stroną umowy nie będzie oczywiście "rodzina" jako całość, lecz dorosła osoba fizyczna (np. jedno z rodziców czy oboje).

Problem polega na tym, iż zatrudnienie łączy się dla pracodawcy (zleceniodawcy) z obowiązkami wobec organów skarbowych (zaliczki na podatek dochodowy) i ubezpieczeniowych (składki ZUS). Przy zatrudnieniu na umowę o pracę należy też pamiętać o wszelkich obowiązkach pracodawcy określonych w kodeksie pracy. Przykładowo, pracownicy będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe i urlop wypoczynkowy.

Możliwe jest zatrudnienie pomocy domowej (opiekunki) na podstawie tzw. umowy aktywizacyjnej za pośrednictwem urzędu pracy. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe informuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa o możliwości podjęcia przez bezrobotnego pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o swoich wymaganiach warunkujących powierzenie takiej osobie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, jeżeli w wyniku propozycji powiatowego urzędu pracy lub z własnej inicjatywy uprzednio wyraził gotowość podjęcia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, składając oświadczenie w tej sprawie. Podstawą wykonywania pracy jest umowa o świadczenie usług (umowa zlecenie). Umowę tę należy zgłosić do urzędu pracy (wraz z kopią umowy), który wydaje zaświadczenie o jej zarejestrowaniu. Umowa aktywizacyjna nie może być zawarta pomiędzy osobami będącymi wobec siebie w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Obecnie nie ma już ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania na podstawie umowy aktywizacyjnej.

W niektórych miejscowościach istnieje możliwość zatrudnienia pomocy domowej (opiekunki) przez agencję pracy tymczasowej. Agencja bierze na siebie wszystkie formalności, ale może się to przełożyć na koszty zatrudnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: