Zawieszenie odwieszonego wyroku

Pytanie:

"Na mocy wyroku Sądu zostałem skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby wynoszący 5 lat. Obecnie zarządzeniem Sądu kara została mi odwieszona. Co zrobić, aby Sąd ponownie ją zawiesił? Czy w ogóle jest taka możliwość?"

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie odwieszonego wyroku

Zasadą jest, że jeśli dojdzie do „odwieszenia” kary nie można ponownie zawiesić. Dlaczego? Ponieważ wobec sprawcy, któremu już karę zawieszono nie ma pozytywnych rokowań, że nie popełni ponownie przestępstwa lub nie naruszy porządku prawnego w inny sposób albo też będzie przestrzegał nałożonych na niego obowiązków. Jak może bowiem Sąd dać wiarę sprawcy, że będzie przestrzegał prawa jeśli już je złamał co najmniej dwukrotnie.

Mały wyjątek w tym zakresie czyni art. 152 kodeksu karnego wykonawczego. Stanowi on, że jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. Przepis ten nie stwierdza jednoznacznie czy może dojść do warunkowego zawieszenia wobec sprawcy, któremu już karę zawieszano a następnie odwieszono. Tę kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy. Stwierdził, że przewidziana w art. 152 kkw możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej dwóch lat istnieje także wówczas, gdy co najmniej roczny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczył takiej kary, której wykonanie w wyroku sąd warunkowo zawiesił, a następnie zarządził jej wykonanie, i to także w sytuacji, gdy zarządzenie wykonania kary było obligatoryjne.

Kiedy zatem można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności? Wykonanie kary pozbawienia wolności sąd odracza, gdy stwierdzi u sprawcy chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającej wykonywanie. Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Natomiast Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Odroczenie to może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

Zatem tylko w tym przypadku może dojść do ponownego zawieszenia odwieszonej kary pozbawienia wolności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika