Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Pytanie:

Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) Urzędu Miasta (np. Katowice) Jak w tym przypadku wykazuje się zdolność sądową pozwanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zdolność sądowa jednostek komunalnych

 Zdolność sądowa to szczególne uprawnienie do występowania w procesie jako strona. Zdolność tą posiadają osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, którym przepisy prawne przyznają taką zdolność. Przykładowo taką jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej jest spółka jawna, spółka komandytowa i inne spółki osobowe. Z kolei osobami prawnymi są tylko takie podmioty, którym przepisy prawne wyraźnie przyznają osobowość prawną. Na przykład art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że gmina ma osobowość prawną. Osobowości takiej nie ma natomiast urząd miasta, czyli urząd gminy. Urząd miasta jest jedynie ciałem wykonawczym gminy, umożliwiającym organom gminy wypełnianie ich zadań. Tak więc w miejsce urzędu miasta należałoby raczej wskazać jako pozwaną gminę.

Wykazanie zdolności sądowej może nastąpić przez przedłożenie sądowi odpisu z właściwego rejestru wskazującego na formę prawną danej jednostki. Odpisem takim może być odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Porady prawne

Co do zdolności sądowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w pierwszej kolejności należałoby się zastanowić czy taki zakład w ogóle ma zdolność sądową. Pomocna w tym względzie okazuje się ustawa o gospodarce komunalnej określająca w jakich formach prawnych gmina może realizować zlecone jej zadania (np. z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego). W myśl powołanej ustawy gmina może wykonywać powierzone jej zadania w formie zakładu budżetowego lub w formie spółki prawa handlowego. Formę prawną Komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej można spróbować ustalić na stronie internetowej gminy przy której został utworzony, bądź bezpośrednio w samej jednostce.

Zakłady budżetowe to w zasadzie jedynie jednostki organizacyjne gminy nie posiadające odrębnej w stosunku do gminy osobowości prawnej i zdolności sądowej. Tak więc zakłady budżetowe, z tej racji nie mogą być stroną pozwaną w procesie, gdyż nie posiadają zdolności sądowej. Tak więc gdyby Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej był prowadzony w formie zakładu budżetowego stroną pozwaną może być wyłącznie gmina. Inaczej sytuacja przedstawiałaby się, gdyby Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzony był w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z ustawą gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe - spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną. Spółki te jako osoby prawne mają osobowość prawną, a wykazaniu ich zdolności sądowej służyć mógłby odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre ich grupy. Porada opisuje wobec jakich podmiotów można ogłosić upadłość, a wobec (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego możliwości wydania decyzji lub innego aktu, w którym skonkretyzowane zostaną uprawnienia (...)

Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy sprawa dotyczy ochrony wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego lub patriotycznych zmagań narodu polskiego z okupantami, (...)

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Ministerstwa Sportu i Turystyki podało wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" w roku 2008:Gmina Liw Gmina Lelis Gmina Wolanów Gmina Jedlińsk Gmina Ostrów Mazowiecka Powiat Mińsk Mazowiecki Powiat Otwock Miasto Szydłowiec Zespół Szkół Rolniczych (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Jaki jest cel programu "Opieka 75+"?  W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka 75+”. Chodzi o zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które (...)

Dystrybucja węgla przez gminy

Dystrybucja węgla przez gminy

Ustawa węglowa wchodzi w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina musiała zamieścić w swoim BIP informację, (...)

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

Prawo do rozwiązania umowy czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów – to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. W efekcie ubiegłorocznej kontroli, Prezes UOKiK wydała decyzje nakazujące zmianę niekorzystnych dla konsumentów zapisów w umowach. Przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany wzorców umów. Wydane decyzje są efektem kontroli Prezes UOKiK, (...)

Kontrola UOKiK. Wszyscy dostawcy gazu muszą zmienić wzory umów

Kontrola UOKiK. Wszyscy dostawcy gazu muszą zmienić wzory umów

Prawo do rozwiązania umowy czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów – to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. W efekcie ubiegłorocznej kontroli, Prezes UOKiK wydała 15 decyzji. Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany wzorców umów. Jedno postępowanie jest nadal w toku. Wydane decyzje są efektem kontroli Prezes UOKiK, która odbyła (...)

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Nieprawidłowości we wszystkich umowach, jakie konsumenci podpisali z dostawcami gazu - to efekt najnowszej kontroli UOKiK. Jednocześnie większość z nas nigdy nie składała reklamacji na rachunek za gaz i nie ma zastrzeżeń do sprzedawców tego paliwa - wynika z badań społecznych. W ramach Światowego Dnia Konsumentów, urząd zwraca uwagę na problemy odbiorców gazu. W marcu 2013 roku TNS (...)

Uzależnianie wyboru usługodawcy od wnoszenia opłat jest niezgodne z prawem

Uzależnianie wyboru usługodawcy od wnoszenia opłat jest niezgodne z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał gminy Tryńcza i Jabłonka za stosowanie praktyk niezgodnych z prawem – czytamy w „Gazecie Prawnej”. W przypadku pierwszej gminy mieszkańcy składali skargi wobec obciążania ich opłatą w wysokości jednego tysiąca zł za wydanie dokumentów technicznych, jeśli nie chcieli aby usługę przyłączy do sieci kanalizacyjnej (...)

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, (...)

Cud gospodarczy - spada deficyt budżetowy

Cud gospodarczy - spada deficyt budżetowy

PKB rośnie słabiej, a mimo to przedsiębiorcy wpłacą do kasy państwa więcej podatków. Dzięki temu tegoroczny deficyt budżetowy będzie aż o 3,8 mld zł niższy. Według najświeższych prognoz Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy może wynieść w tym roku 31,2 mld zł. Niższy deficyt nie będzie skutkiem cięć wydatków. Wprawdzie uda się coś zaoszczędzić - np. 2 mld zł na (...)

Problem budżetowy

Problem budżetowy

Konstytucyjne terminy na uchwalenie budżetu już biegną, a prawnie rzecz ujmując, w Sejmie go nie ma. Czy otwiera się pole do sporu nowego rządu z Pałacem Prezydenckim – jak przed dwoma laty, gdy groziło rozwiązanie Sejmu? Projekt ustawy budżetowej został wniesiony przez premiera Jarosława Kaczyńskiego 27 września. Od tego momentu biegnie czteromiesięczny termin na przyjęcie budżetu. (...)

Zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Co przewiduje ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw?  Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu nowelizacji zasadniczymi celami tego aktu są: wsparcie finansowe w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST); umożliwienie JST silniejszego włączenia się w zadania z zakresu (...)

Wzrosną płace na uczelniach publicznych

Wzrosną płace na uczelniach publicznych

Nauczyciele akademiccy w przyszłym roku będą zarabiać nawet o 9 proc. więcej niż do tej pory. Rząd zwiększa nakłady finansowe na szkolnictwo wyższe o ponad 1 mld zł. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetowy, który przewiduje przeznaczenie 907 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych. Oznacza to, że płace wzrosną średnio o 9,14 proc. w stosunku do (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jednak na tym nowości się nie kończą – poniżej (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły będzie miał możliwość występowania przed sądem jako strona procesu? Kiedy postępowanie (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona została ubezwłasnowolniona całkowicie, ale sąd nie wyznaczył opiekuna. Co powinienem zrobić dalej? Żona była właścicielką firmy zatrudniającej pracowników. Czy w sytuacji całkowitego ubezwłasnowolnienia umowy o pracę zostają automatycznie rozwiązane? Czy działalność firmy ulega automatycznej likwidacji? Czy należy podjąć jakieś czynności prawne, (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program „Dobry (...)

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (PPU) od 1993 roku posiadało dwie działki na prawach wieczystego użytkowania. Uchwałą z dnia listopada 2001 roku radni na wniosek PPH dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usług podstawowych na funkcję mieszkalną, usługową, handlową, administracyjną. Jedna z działek została sprzedana w lipcu 2002 roku, a więc przed upływem (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Stan faktycznyMiałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki na mieszkanie które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z upoważnienia starosty nie wywiązał (...)

Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego?

Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego?

Jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym. Chciałem w nim otworzyć sklep monopolowy. Pojawił się jednak, jeden poważny problem, wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody. Co w takiej (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie (...)

Utrata wynajmowanego lokalu

Utrata wynajmowanego lokalu

Uchwała Rady Gminy z lutego 95r. mówi: zarząd miejski może przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie gminy: budynki i lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne etc. Sprzedaż budynków i (...)

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić (...)

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

W lipcu tego roku zakupiłem działkę budowlaną (nazwijmy ją "A"). Kupiłem ją od człowieka, który w tym regionie posiadał 2 działki, jedną z nich sprzedawał (jego działkę nazwijmy "B", sprzedał (...)

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Pan X wynajmuje mieszkanie komunalne od 2006 roku. Lokal otrzymał w bardzo złym stanie technicznym. Przez okres grzewczy mieszkanie nie było ogrzane mimo posiadanej instalacji CO. Lokator wielokrotnie (...)

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, (...)

Naruszenie posiadania w umowie najmu

Naruszenie posiadania w umowie najmu

Czy urzędnik/zarządca Zakładu Komunalnego ma prawo zabrać (ustnie, pod presją) najemcy komórkę, którą ten ma w umowie najmu i tylko dzięki najemcy ona jeszcze stoi. Najemca komórki, jako jej (...)

Podatek VAT w zakładach budżetowych

Podatek VAT w zakładach budżetowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe zadania nałożone (...)

Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

Ugoda z państwowym zakładem budżetowym

Czy państwowy zakład budżetowy może przystąpić do ugody sądowej z firmą, na rzecz której świadczył usługi? Przystąpienie do ugody byłoby podyktowane trudnościami dowodowymi co do pełnej (...)

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004? Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie (...)

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji? (...)

Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

Czy w sytuacji, gdy państwowy zakład budżetowy jest uprawniony na podstawie ustawy do zawierania umów bezpłatnego użyczenia dóbr, które "posiada" innym firmom, może w takiej umowie wpisać klauzulę (...)

Zdolność sądowa i procesowa

Zdolność sądowa i procesowa

Czym różni się zdolność sądowa od zdolności procesowej? Zgodnie z art. 64 §1 k.p.c. zdolnością sądową jest zdolność występowania w procesie jako strona. Zdolność ta przysługuje każdej (...)

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Sąd wzywa nas do wskazania zdolności sądowej strony powodowej i pozwanej. Powodem jest spółka jawna, a pozwanym szkoła państwowa. Czy takie określenie stron wystarczy, czy trzeba dodać jeszcze (...)

Zdolność sądowa wspólników spółki cywilnej

Zdolność sądowa wspólników spółki cywilnej

Pytanie dotyczy spółki cywilnej. Czy kierując sprawę na drogę postępowania sądowego w trybie upominawczym należy pozwać wszystkich wspólników, czy ewentualnie można wybrać jednego z nich, (...)

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Moja matka była najemcą lokalu komunalnego. W tym lokalu zameldowana była matka, mój brat i ja. W lokalu mieszkaliśmy razem, jednak mój brat nadużywał alkoholu i z tego powodu musiałem pomieszkiwać (...)

Charakter orzeczeń WSA

Charakter orzeczeń WSA

Sprawa dotyczy naszego sporu z Urzędem Miasta Ref. ds. podatków lokalnych w przedmiocie klasyfikacji będącej moją własnością hali produkcyjnej do kategorii budowli zamiast budynków. Zaszeregowanie (...)

Przejęcie użytkowanie wieczystego przez gminę

Przejęcie użytkowanie wieczystego przez gminę

Wobec spółki z o.o. toczy się postępowanie upadłościowe zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. Prawo upadlościowe, Dz.U. z 1991, nr 118, poz. 512 ze zm. Sprzedaż (...)

Umorzenie opłaty adiacenckiej

Umorzenie opłaty adiacenckiej

Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie udaje im się zbyć. Urząd (...)

FORUM PRAWNE

plan budowy kanalizacji koliduje z moim planem budowy domu

plan budowy kanalizacji koliduje z moim planem budowy domu Witam, jesteśma razem z żoną wlaścicielami działki. Działka jest w połowie z prawem do zabudowy a w połowie nieuzytek rolny. Moi rodzice (...)

Mieszkania w OSP a imprezy i cisza nocna

Mieszkania w OSP a imprezy i cisza nocna Witam Chciałem zasięgnąć opinii w dość nietypowej sprawie. Opis sytuacji: Mianowicie gmina wynajęła mieszkania w budynku OSP. Mieszkania znajdują się (...)

Wykup mieszkania komunalnego - kiedyś zakładowe

Wykup mieszkania komunalnego - kiedyś zakładowe Zamierzam wykupić mieszkanie komunalne, które gmina przeznaczyła na wykup. Moje pytanie jest następujące? Kiedyś owe mieszkanie było zakładowe (...)

czy gmina może zabrac majątek osoby samotnej przebywającej w domu opieki społecznej?

czy gmina może zabrac majątek osoby samotnej przebywającej w domu opieki społecznej? czy gmina może zabrac majątek osoby samotnej przebywającej w domu opieki społecznej? Wujek jest w domu starców (...)

Odstępstwo od MPZP

Odstępstwo od MPZP Witam, proszę o pomoc w następującej sytuacji. Chcemy wybudować dom na wąskiej działce gdzie zabudowa będzie 4,5m od granicy działki. Prawo budowlane wymaga minimum 4m (czyli (...)

Czy mamy prawo do mieszkania

Czy mamy prawo do mieszkania Czy mamy prawo do mieszkania Od listopada 2010 mieszkamy w nowym mieszkaniu Komunalnym to była zamiana Głównym najemcą jest teść my mieszkamy z nim razem od 1991 mąż (...)

zaległość za rodziców ja musze spłacać.pomocy

zaległość za rodziców ja musze spłacać.pomocy zaległość za rodziców ja musze spłacać.pomocy Czy mam prawo złożyć do sądu odwołanie gdyż nie mieszkam juz z rodzicami 9 lat(lecz nadal (...)

Ważne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ważne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mieszkam w kamienicy komunalnej w której jestem właścicielem własnego mieszkania i należę do wspólnoty mieszkaniowej jako jedyny w tym budynku. Sąsiad z góry(główny (...)

Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości

Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości Dzień dobry, proszę o odpowiedź. Czy osoba, która jechała rowerem w stanie nietrzeźwości może mieć zabrane prawo jazdy na samochody. Rower nie jest pojazdem (...)

OBOWIĄZKI I PRAWA LOKATORÓW?

OBOWIĄZKI I PRAWA LOKATORÓW? Witam.Niedawno zmieniłam mieszkanie, mieszkam teraz na pierwszym piętrze w starym budownictwie. Mam 3 dzieci. Chciałabym się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków (...)

czy można pozwać zakład budżetowy??

czy można pozwać zakład budżetowy?? czy można pozwać zakład budżetowy??

czy zakład budżetowy jest przedsiębiorcą?

czy zakład budżetowy jest przedsiębiorcą? czy zakład budżetowy jest przedsiębiorcą?

Zaległa jubileuszówka

Zaległa jubileuszówka Witam, mam pytanie odnośnie zaległej nagrody jubileuszowej.Sytuacja przedstawia sie następujaco, pracowałem w gospodarstwie rolnym 23 lata oplacajac składki KRUS po tym czasie (...)

Ile razy w roku MPGM może podnieść czynsz

Ile razy w roku MPGM może podnieść czynsz Tak jak w temacie,u nas to już chyba szusta podwyzka w tym roku.Teraz dostalismy trzy kartki ze podnosza nam czynsz w maju,czerwcu i lipcu w sumie o jakies (...)

kazus z prawa spółek

kazus z prawa spółek Cześć jestem studentka 3 roku prawa ostatnio wykładowca zadał nam kazus z prawa spółek i nie bardzo wiem jak się za niego zabrać. Może ktoś z Was mi pomoże w jego rozwiązaniu (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Witam, Urząd Miasta wystawił mi pit 8c z tytułu umorzenia.Wystawił go w całości na mnie , a byłam

Witam, Urząd Miasta wystawił mi pit 8c z tytułu umorzenia.Wystawił go w całości na mnie , a byłam Witam, Urząd Miasta wystawił mi pit 8c z tytułu umorzenia.Wystawił go w całości na mnie (...)

Sprzedaż kamienicy. Jak zabezpieczyć transakcję?

Sprzedaż kamienicy. Jak zabezpieczyć transakcję? Posiadam udział w nieruchomości wspólnej 6/50 Jest 7 właścicieli razem ze mną (każdy po 6/50) + Urząd Miasta Łodzi ma udział 8/50 Nieruchomość (...)

Pułapki finansowe przy zakupie mieszkania kwaterunkowego ...

Pułapki finansowe przy zakupie mieszkania kwaterunkowego ... Urząd miasta - jednej z dzielnic sprzedaje mieszkania kwaterunkowe , biorąc pod uwagę że lokatorzy którzy już mieszkają od bardzo (...)

Porady prawne