Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Pytanie:

Inwestor dokonał zgłoszenia budowy ogrodzenia w trybie art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego. Na załączonej do zgłoszenia mapie geodezyjnej kolorem czerwonym zakreślił wszystkie granice działki (z każdej strony posesji) oraz dokonał adnotacji "Granica ogrodzenia jest linią czerwoną". Z dwu stron posesji, zgodnie z art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego, zgłoszenie nie jest wymagalne (sąsiednie działki nie są miejscami publicznymi). Zatem inwestor nie sprecyzował jednoznacznie, a taki jest wymóg zgłoszenia budowy, na którą część ogrodzenia dokonuje zgłoszenia. Stwierdzenie "Granica ogrodzenia jest linią czerwoną" jest informacją a nie zgłoszeniem budowy. Podobnie jak informacją mogłoby być stwierdzenie, że powierzchnia działki jest powierzchnią białą. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjął zgłoszenie bez dokonywania sprzeciwu. Jest przyjęte w orzecznictwie, że nawiązanie stosunku materialnoprawnego poprzez przyjęcie przez organ zgłoszenia bez podstawy prawnej (na część ogrodzenia nie jest wymagane zgłoszenie) jest rażącym naruszeniem prawa. Ze względu na to, że zgłoszenie budowy ogrodzenia jest czynnością materialno-techniczną dokonywaną przez "milczącą zgodę" organu, a nie decyzją administracyjną nie jest możliwe wzruszenie zgłoszenia w trybie administracyjnym. Czy w tej sytuacji dokonane zgłoszenie budowy ogrodzenia ma moc prawną czy też jest, wobec tego, że rażąco narusza prawo, jest nieważne prawnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego zgłoszenia wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. W zgłoszeniu tym (art. 30 ust. 2) należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. W zależności od potrzeb, wnioskodawca powinien dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Powyższy przepis określa co powinno zawierać zgłoszenie budowy. Jeżeli zgłoszenie to nie spełnia ustawowych warunków, organ powinien zażądać od inwestora uzupełnienia brakujących dokumentów. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni brakujących dokumentów, w wyznaczonym terminie organ w drodze decyzji wnosi sprzeciw. Natomiast brak sprzeciwu z terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia daje zgłaszającemu możliwość wszczęcia robót budowlanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wywnioskować można, iż inwestor zgłaszając budowę ogrodzenia, dokonał zgłoszenia ponad to do czego był zobowiązany. Zgłosił budowę ogrodzenia z każdej strony nieruchomości, podczas gdy zobowiązany był do zgłoszenia budowy wyłącznie z dwóch stron. Stwierdzić należy, iż dokonanie zgłoszenia budowy ogrodzenia, w sytuacji gdy zgłoszenie to nie jest wymagane pozbawione jest doniosłości prawnej. Nie można mówić więc o rażącym naruszeniu prawa z tego powodu. Przez fakt zgłoszenia budowy ogrodzenia, w sytuacji gdy nie było ono wymagane, nie doszło również do nawiązania żadnego stosunku materialno-prawnego. Zgłaszający i tak mógł, bez zgłoszenia, wybudować ogrodzenie wzdłuż tych granic nieruchomości, które nie znajdowały się od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych. Nie można zatem uznać, iż dokonanie zgłoszenia w sytuacji gdy nie było ono wymagane, rażąco narusza prawo, przez co czyni również nieważnym zgłoszenie dokonane w zakresie, w jakim było ono obowiązkowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Budowa domu na działce rolnej

4.8.2021 przez: BN81

Przebudowa zabytku

25.5.2018 przez: klaudiapol

adaptacja poddasza + budowa ganku

30.4.2018 przez: Sosna1