Zmiana nazwiska przez cudzoziemca

Pytanie:

Wojewoda udziela cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie małżeństwa z obywatelem RP. W decyzji udzielającej powyższe zezwolenie oraz w karcie pobytu znajduje się nazwisko rodowe cudzoziemca, zawarte w paszporcie, a nie nazwisko jakie cudzoziemiec wybrał w momencie zawierania ślubu (ślub odbył się w Polsce). Po ślubie, konsul kraju cudzoziemca w RP udziela informacji, że zgodnie z prawem ojczystym kraju pochodzenia cudzoziemca nie umieszcza się w paszporcie nazwiska innego niż rodowe. Czy cudzoziemiec, podczas pobytu na terytorium RP może posługiwać się nazwiskiem rodowym, zawartym w paszporcie i karcie pobytu, nie uwzględniając tym samym zapisu o noszonym nazwisku po zawarciu małżeństwa, zawartym w akcie małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana nazwiska przez cudzoziemca

Przepisy dotyczące nazwiska zawarte są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zastosowanie znajdzie tutaj szczególnie art. 25 k.r.o. regulujący kwestię nazwiska po ślubie. Zgodnie z art. 25 §1 k.r.o., małżonek ma prawo wyboru nazwiska, które będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tej sytuacji można pozostać przy „starym nazwisku” lub wybrać np. nazwisko małżonka. W drugim przypadku nowe nazwisko dana osoba nosi od momentu zawarcia małżeństwa. Od tej chwili na terenie Polski powinna ona posługiwać się właśnie tym nazwiskiem, niezależnie od tego, co jest wpisane w paszporcie oraz niezależnie od przepisów obowiązujących na terenie innego państwa.

Porady prawne

Niemniej, cudzoziemiec, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko powinien, na podstawie art. 77 ustawy o cudzoziemcach, wymienić posiadaną kartę pobytu. Taka wymiana nie ma wpływu na legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Dla uniknięcia dodatkowych nieporozumień, sugerowana jest wymiana również paszportu, zgodnie z przepisami prawa państwa pochodzenia cudzoziemca.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne