Zmiana sposobu użytkowania części domu

Pytanie:

"W piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego właściciel budynku zamierza założyć zakład produkcji kleju biurowego. Technologia produkcji kleju jest całkowicie nieuciążliwa i nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Właściciel budynku będzie prowadził zakład osobiście wraz z rodziną wspólnie z nim zamieszkałą. Nie przewiduje się zatrudniania innych osób. Wysokość piwnicy wynosi 2,20m. Właściciel budynku pod zakład zamierza przeznaczyć około połowy piwnicy, co w żadnej mierze nie przekroczy 30 % powierzchni całkowitej budynku. Ostatnia nowela Prawa budowlanego wprowadziła nową definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przeznaczenie części budynku mieszkalnego na lokal użytkowy o pow. całkowitej do 30% powierzchni całkowitej całego budynku mieszkalnego, a tak to będzie miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, nie powoduje zmiany przeznaczenia budynku. Nadal wraz z lokalem użytkowym, będzie budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Czy w tej sytuacji właściciel budynku musi dokonywać w trybie art. 71 Prawa budowlanego zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na zakład? Czy istnieją jakieś inne przeciwwskazania pod względem szeroko rozumianego Prawa budowlanego, odnośnie utworzenia w części piwnicy zakładu?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu użytkowania części domu

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części co do zasady wymaga pozwolenia właściwego organu (art. 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Jednak zgodnie z obowiązującą definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dopuszcza się wydzielenie w tym budynku lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Wydzielenie takiego lokalu użytkowego nie stanowi zmiany przeznaczenia budynku, a w konsekwencji nie rodzi obowiązku uzyskania pozwolenia. Jednakże, zgodnie z art. 71 ust. 2, zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. Jeżeli zatem wytwarzanie kleju w piwnicy domu jednorodzinnego zmieni np. warunki bezpieczeństwa pożarowego (co jest prawdopodobne w przypadku tego typu działalności), konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na zmianę użytkowania, mimo że powierzchnia lokalu użytkowego nie przekroczy 30% powierzchni całkowitej budynku (tzn. nie zmieni się przeznaczenie obiektu budowlanego z mieszkalnego na niemieszkalny). Dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, powodującego skutki określone w art. 71 ust. 2 bez uzyskania wymaganego pozwolenia uważa się za samowolę budowlaną. Z uwagi na fakt, że przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie po wydzieleniu lokalu użytkowego (budynek nie przestanie być domem jednorodzinnym), istniejące dotychczas obowiązki użytkownika budynku pozostają aktualne(obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych). Przy zmianie sposobu użytkowania budynku należy również wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które dotyczy między innymi zmiany sposobu tego użytkowania, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (taka obowiązkowa kontrola nie jest jednak wymagana w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika