Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

Pytanie:

"Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego, niezależnie w czyim posiadaniu się znajdują, z wyłączeniem gruntów na których faktycznie prowadzona jest eksploatacja złoża\" z zastosowaniem preferencyjnej stawki. Czy takie zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości w kategorii gruntów związanych z działalnością gospodarczą będzie stanowiło pomoc publiczną i czy powinien zostać opracowany program pomocy de minimis w tej części uchwały zgodny z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis?"

Odpowiedź prawnika: Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w stanowisku wspólnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów o pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego (zamieszczonym na stronach internetowych UOKiK) należy zauważyć, że zarówno określenie przez radę gminy niższych stawek podatku od nieruchomości, jak również ich zróżnicowanie na podstawie art. 5 ust. 2 - 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie będzie stanowić pomocy publicznej, pod warunkiem że takie rozwiązania mają charakter systemowy, tj. stanowią integralny element lokalnego systemu opodatkowania, a nie jest ich celem udzielanie pomocy konkretnym przedsiębiorcom. W szczególności nie stanowi pomocy publicznej uchwalenie przez radę gminy stawek w wysokości niższej niż obowiązujące górne ich granice. Zastosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do drobnych, lokalnych przedsiębiorców co do zasady nie spowoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze wspólnotowym bądź naruszenia wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi, a zatem nie stanowi pomocy publicznej.

Reasumując, w świetle powyższych wyjaśnień, w przypadku, gdy dana stawka preferencyjna dotyczy jednakowo wszystkich podatników, nie będzie mowy o pomocy publicznej. Nie powinno mieć przy tym znaczenia, że to jeden z podatników złożył wniosek o wpisanie obniżonej stawki do uchwały w sprawie stawek podatkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika