Zwolnienie z kosztów w postępowaniu karnym

Pytanie:

"Czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można składać tylko w sprawach cywilnych czy również można ubiegać się o zwolnienie z kosztów bądź rozłożenie spłaty na raty przy sprawach karnych po zakończeniu procesu? "

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie z kosztów w postępowaniu karnym

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można składać także w sprawach karnych. Zgodnie z art. 624 § 1 kodeksu postępowania karnego, sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Strona powinna udowodnić okoliczności uzasadniające zwolnienie jej od kosztów sądowych. Sąd określa kto ponosi koszty w orzeczeniu kończącym postępowanie. Jeżeli strona nie zgadza się z orzeczeniem w części dotyczącej kosztów, może wnieść w tym zakresie zażalenie, jeśli nie wniesiono apelacji. W razie wniesienia apelacji i zażalenia - zażalenie rozpatruje sąd odwoławczy łącznie z apelacją (art. 626 § 3 k.p.k.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika