17.2.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Czym jest akcyza?

Podatek akcyzowy to podatek konsumpcyjny, jednofazowy, co oznacza, że w odróżnieniu od VAT-u, jest nakładany na dany towar zasadniczo tylko jeden raz podczas całego obrotu gospodarczego.

Akcyza jest również podatkiem selektywnym. Opodatkowanymi tym podatkiem są jedynie towary jasno wskazane w ustawie, tj. wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i susz tytoniowy) oraz samochody osobowe.

Jakie towary podlegają opodatkowaniu? 

O tym, czy dany towar jest w ogóle wyrobem akcyzowym, a w konsekwencji czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem albo o tym jakie są zasady opodatkowania danego towaru duży wpływ ma jego klasyfikacja w Nomenklaturze Scalonej (CN) regulowanej i wydawanej na poziomie Unii Europejskiej w drodze rozporządzenia.

Porady prawne

Pomimo dość szczegółowych opisów różnych grup towarów w praktyce obrotu często pojawiają się sytuacje, w których podatnik miał wątpliwości dotyczące tego, jak poprawnie sklasyfikować wytwarzany, kupowany lub sprzedawany przez siebie produkt. Te kwestie często prowadziły do powstawania konfliktów na linii podatnik – organ celny.

Pomocna dla przedsiębiorców jest co prawda możliwość zwrócenia się z pytaniem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jednak informacja podna przez ten ośrodek nie wiąże organu celnego, który mimo wszystko może zakwestionować rozliczenia podatnika, na co zwrócił uwagę m.in. NSA w uchwale z 20 listopada 2006 r., sygn.. II FPS 3/06.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - wiążąca informacja akcyzowa

Ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej ustawodawca podjął próbę rozwiązania przedstawionego wyżej problemu. W jej ramach znowelizował bowiem ustawę o podatku akcyzowym i dodał do niej instytucję wiążących informacji akcyzowych (art. 7d i następne).

Z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej może wystąpić podatnik, który chce uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki kod CN musi przyjąć dla swojego towaru na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W decyzji organ powinien zatem określać:

  1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

  2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Przy czym w przypadku, o którym mowa pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów

Co niezwykle istotne, decyzja ta jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do wszystkich towarów/czynności wykonanych przez podatnika po jej uzyskaniu. Zatem, jeśli podatnik po otrzymaniu wiążącej informacji akcyzowej, będzie rozliczał się z podatku akcyzowego stosując się do rozstrzygnięcia zawartego w WIA, organ nie ma możliwości podważania takiego sposobu rozliczania.

Uprawnieni do wydawania wiążących informacji akcyzowych są jedynie:

- Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu – jako organ I instancji

- oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie – jako organ odwoławczy.

Z powyższych regulacji widać wyraźne podobieństwo między WIA a funkcjonującymi obecnie podatkowymi interpretacjami indywidualnymi. Pomimo pewnych niejasności w uregulowaniach dotyczących interpretacji, należy uznać, że funkcjonowanie tej instytucji w polskim systemie prawnym przyniosło wiele pozytywów.

Wydaje się więc, że również z wprowadzeniem WIA do podatku akcyzowego można wiązać duże nadzieje. Przede wszystkim, powinna ona wprowadzić większą stabilność sytuacji prawnopodatkowej przedsiębiorcy. Z drugiej jednak strony, można się również spodziewać pewnych problemów, natury formalnej, związanych ze stosowaniem nowych przepisów.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pakiet akcyzowy wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców

Pakiet akcyzowy wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców

W maju br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Pakiet akcyzowy uszczelni system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych. ##baner## Nowelizacja Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym (...)

Zmienią się stawki akcyzy. Sejm znowelizował ustawę

Zmienią się stawki akcyzy. Sejm znowelizował ustawę

Sejm znowelizował w piątek ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę o Funduszu Kolejowym oraz ustawę o podatku akcyzowym. Celem nowelizacji jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Nowe przepisy mają pozwolić na maksymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować (...)

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

Kto i komu skontroluje paliwo? Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.  Chodzi głównie o wykrycie w kontrolowanym paliwie znacznika przeznaczonego do znakowania oleju opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowy. W (...)

Szanse rozwoju dla portów

Szanse rozwoju dla portów

Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach Sejm przyjął już nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. Wprowadzi bowiem możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.  – (...)

Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

1 stycznia 2019 r. zwiększył się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego (...)

Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej obowiązującej obecnie do 31 października br. Przedłużenie dotyczy m.in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny. Oprócz (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł. Tax Care sprawdził, jaką część zarobionych i wydatkowanych przez nas w ciągu roku pieniędzy potrąca państwo w formie różnego typu zobowiązań publiczno-prawnych. Obliczenia dotyczą 4-osobowej rodziny, osiągającej dochód (...)

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Po co nowa ustawa?  Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przewiduje możliwość zwrotu części (...)

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków pośrednich, w tym również podatku akcyzowego, stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w Unii Europejskiej. Podatek akcyzowy, (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

W oczekiwaniu na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... 9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. W czerwcu 2004 r. M. Brzeziński, skarżący w postępowaniu (...)

Zamrożenie płac i wyższa akcyza. Jest podpis prezydenta

Zamrożenie płac i wyższa akcyza. Jest podpis prezydenta

Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową. Najważniejsze zmiany to zamrożenie płac w jednostkach sektora finansów publicznych. Wzrośnie też stawka podatku VAT na papierosy i wyroby tytoniowe. Zmiany, jakie wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa dotyczą utrzymanie w przyszłym roku funduszu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych na poziomie tegorocznym. Podwyżek nie (...)

Wzrasta akcyza na papierosy

Wzrasta akcyza na papierosy

Minimalna akcyza na papierosy wynosi od dziś 196,16 zł za 1000 sztuk. Od 1 marca będzie to 217,96 zł. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie minimalnej stawki zakładające takie zmiany. Przypomnijmy, że dotychczas akcyza wynosiła 181,72 zł na 1000 sztuk.Rzeczpospolita 26.02.2009 r. papierosy, akcyza, wzrost, cena

Akcyza od sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów

Akcyza od sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów

Ministerstwo Finansów nie zamierza zaniechać pobierania akcyzy od sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów, mimo że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wezwała do tego rząd RP. W niedługim czasie akcyzę na używane auta zastąpić ma jednak podatek ekologiczny. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej sprowadzono do naszego kraju kilkaset tysięcy używanych samochodów. Wezwanie (...)

Rząd ma niewielki wpływ na ceny paliwa

Rząd ma niewielki wpływ na ceny paliwa

Dlatego, że zależą one od stosunku złotego do dolara. Przekonywał o tym Donald Tusk na konferencji Grupy Lotos. Wiceminister finansów Jacek Kapica powiedział natomiast – jak czytamy na łamach gazety Prawnej – że akcyza na paliwa w Polsce znajduje się na minimach Unii, dlatego nie można jej obniżyć. Według dziennika obecna stawka akcyzy jest natomiast o 61 euro wyższa (...)

Jak odzyskać akcyzę od sprowadzonego samochodu?

Jak odzyskać akcyzę od sprowadzonego samochodu?

Na 6 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) wyznaczył rozprawę dotyczącą zwrotu części akcyzy na samochody sprowadzone z państw UE - dowiedziała się w czwartek PAP w WSA. Sąd ma określić procedury zwrotu akcyzy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł niedawno, że akcyza stosowana w Polsce do końca listopada 2006 r. na sprowadzane z UE auta była niezgodna z (...)

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Obowiązek podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą

Od 13 lutego 2023 roku w Unii Europejskiej nastąpi elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. W związku z tym, żeby dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, będziesz musiał posiadać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.). ##baner## Obowiązek składania deklaracji (...)

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy przeciwdziałające podwyżkom cen prądu Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W artykule omówimy szczególny sposób rozliczania dostawy towarów używanych, zwany w praktyce systemem marży.  Na potrzeby (...)

Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem. Jakie zmiany przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne?  Nowelizacja ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (...)

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Będzie akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie? Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy, w tym m.in. w Portugalii, we Włoszech czy na (...)

Sprowadzanie towarów z innych państw UE a akcyza

Sprowadzanie towarów z innych państw UE a akcyza

W prezentowanej sprawie około 70 osób prywatnych utworzyło grupę o nazwie „koło miłośników wina”. W imieniu koła B. F. Joustra co roku zamawia wino we Francji na użytek własny i pozostałych członków grupy. Na jego zlecenie wino to jest następnie odbierane we Francji przez niderlandzkie przedsiębiorstwo transportowe, które transportuje je do Niderlandów celem dostarczenia (...)

Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem Prezydenta

Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o CIT, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r. Tarcza obniża stawki podatków m.in. na energię i paliwa. Ta sama ustawa zawiesza również na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc., wiążąc je z wydatkami na obronność. 24 października (...)

Korzystne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców?

Korzystne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania mają ograniczyć obowiązki administracyjne i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia (...)

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT przedłużającą rozwiązania tarczy antyinflacyjnej. O dwa miesiące, czyli do końca lipca br., zostaną przedłużone: obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania (...)

Akcyzy nie można pobierać 2 razy...

Akcyzy nie można pobierać 2 razy...

Problem prawny, który trafił pod rozstrzygnięcie NSA, dotyczył zakresu zwolnienia od akcyzy w nieobowiązujących już przepisach rozporządzenia MF z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego. Organy podatkowe w 2003 r. sprzedawały podatnikom papierosy odebrane przemytnikom i pobierały od nich 70% akcyzę, nie przyznając im prawa do obowiązującego zwolnienia z tego podatku. (...)

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Czemu mają służyć nowe przepisy?  Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Ustawa ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze na setki unijnych celów. Czas nagli. Komisarz UE ds. budżetu, Dalia Grybauskaité, (...)

Akcyza znów w górę

Akcyza znów w górę

Skąd wynikają podwyżki akcyzy?Od 1 stycznia 2009 r. wzrosły stawki podatku akcyzowego na alkohol, wyroby tytoniowe i samochody osobowe z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3. Podwyżki wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Ile wynoszą teraz zmienione stawki akcyzy?Stawka (...)

Akcyza na samochody i kosmetyki

Akcyza na samochody i kosmetyki

Od 1 grudnia br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Sprawdź, jakie m.in. zmiany przewiduje. Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe nie będzie już zależała od wieku pojazdów. Stawki akcyzy: 13,6% na samochody (...)

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Rząd opowiedział się we wtorek za autopoprawką do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie, która przewiduje zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej. Dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi zrównanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z przedsiębiorstwami w innych krajach Unii Europejskiej, (...)

Nowa ustawa o akcyzie

Nowa ustawa o akcyzie

Jakie przepisy regulują podatek akcyzowy?Z dniem 1 marca 2009 r. wejdzie w życie nowa ustawa o podatku akcyzowym. Zastąpi ona ustawę z 24 stycznia 2004 r.Jakie zmiany w stosunku do poprzednich przepisów wprowadza nowa ustawa?Dostosowuje ona polski system prawny do norm obowiązują­cych w UE. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie akcyzy na węgiel i koks od 1 stycznia 2012, zaś na gaz (...)

Większa akcyza na papierosy

Większa akcyza na papierosy

Akcyza na wyroby tytoniowe wzrośnie w 2006 roku o 16 proc., co jest spowodowane koniecznością dostosowania obowiązujących w Polsce stawek do wymogów Unii Europejskiej - napisało Ministerstwo Finansów w założeniach do przyszłorocznej ustawy budżetowej. "W 2006 r. planowana jest podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe o 16 proc., która podyktowana jest koniecznością zachowania ścieżki dojścia (...)

Akcyza na używane samochody

Akcyza na używane samochody

Akcyza od auta używanego sprowadzonego z innego kraju UE powinna być ustalona od ceny zapłaconej przez kupującego - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. I SA/ Po 518/07). Tymczasem Ministerstwo Finansów chce ustalać kwotę akcyzy do zwrotu na podstawie średniej wartości rynkowej sprowadzonego do Polski pojazdu. Taki też projekt ustawy przekazało do uzgodnień międzyresortowych. (...)

Wyższa akcyza na piwo

Wyższa akcyza na piwo

Fiskus podwyższył akcyzę na piwo i liczy na dodatkowe przeszło 400 mln zł z tego podatku. Na razie zarobił 40 mln zł. Po 1 marca piwna akcyza poszła w górę o 13,6 proc. W efekcie butelka piwa podrożała o 6-9 groszy. Budżet szacuje, że zgarnie ekstra 460 mln zł na Rezerwę Solidarności, specjalny fundusz służący łagodzeniu najuboższym skutków kryzysu.Gazeta.pl, Autor: Tomasz Prusek, (...)

Odrzucone weto = wyższa akcyza na paliwo

Odrzucone weto = wyższa akcyza na paliwo

Jeśli Sejm odrzuci weto prezydenta do ustawy o zwrocie VAT na materiały budowlane, Ministerstwo Finansów podwyższy akcyzę na paliwa napędowe o minimum 25 gr na litrze - poinformowało MF w komunikacie. "Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku odrzucenia przez Sejm weta prezydenta do ustawy o zwrocie VAT na materiały budowlane resort będzie zmuszony do poszukania dodatkowych dochodów, (...)

Akcyza w zupełnie nowym wydaniu...

Akcyza w zupełnie nowym wydaniu...

Jakie przepisy mają regulować opodatkowanie podatkiem akcyzowym?Rząd zaproponował zupełnie nową ustawę o podatku akcyzowym, określającą opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Wejście w życie tej ustawy spowoduje utratę mocy obowiązującej poprzedniej ustawy (...)

Wyższa akcyza na olej opałowy lekki i opodatkowanie gazu płynnego

Wyższa akcyza na olej opałowy lekki i opodatkowanie gazu płynnego

Ministerstwo Finansów powróciło do pomysłu podwyżki akcyzy na olej opałowy lekki i opodatkowania gazu płynnego. Rozporządzenie w tej sprawie ma zostać podpisane w ciągu najbliższych dni. Akcyza na olej opałowy wzrośnie ponad 4-krotnie. Na podwyżce najbardziej ucierpią najubożsi, którzy używają gazu lub oleju do ogrzewania mieszkania. Projekt rozporządzenia w sprawie zrównania podatku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo (...)

VAT-marża od używanego samochodu

VAT-marża od używanego samochodu

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy w wysokości (...)

Druga akcyza

Druga akcyza

Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że auto jest o pojemności do 2,0 (...)

Koszty sprowadzenia samochodu

Koszty sprowadzenia samochodu

Chciałbym kupić samochód w Niemczech. Jakie koszty należy ponieść w Polsce i jakie przedstawić dokumenty? Chodzi o samochód osobowy, używany, silnik 2.0, kupowany do celów prywatnych, kupowany (...)

Stawka podatku akcyzowego na samochód

Stawka podatku akcyzowego na samochód

W listopadzie 2006 roku zakupiłem w USA samochód osobowy z 2001 rocznika o pojemności 4000 cm3, następnie pojazd ten drogą morską dostał się do portu w Niemczech w styczniu 2007 roku. W porcie (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Jednofazowość podatku akcyzowego

Jednofazowość podatku akcyzowego

Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma rozcieńcza wspomnianą stężoną (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy (...)

Akcyza na biodiesel

Akcyza na biodiesel

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30? Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

Prowadzę komis samochodów osobowych używanych przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, jestem płatnikiem podatku VAT, który płacę po sprzedaży pojazdu (wystawiam faktury (...)

Handel samochodami a marża

Handel samochodami a marża

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR, VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT (...)

Handel samochodami a marża

Handel samochodami a marża

Założyłem firmę auto-handel (PKPiR + VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT (...)

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również powinna być uwzględniona (...)

Akcyza za samochód campingowy

Akcyza za samochód campingowy

W miesiącu sierpień 2008 r. kupiłem w Niemczech samochód campingowy o masie powyżej 3,5 tony. W dowodzie rejestracyjnym zaznaczone jest że jest to pojazd specjalny. Urzędniczka oświadczyła, że (...)

Części samochodowe a akcyza

Części samochodowe a akcyza

Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają: produkcja (...)

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Akcyza od sprzedaży alkoholu

Zamierzam otworzyć pub. Będę tam sprzedawał piwo, papierosy, robił drinki. Alkohol i papierosy będę nabywał od firm położonych na terenie Polski. Czy z tego rodzaju działalności będę miał (...)

Akcyza a podatek VAT od faktury netto

Akcyza a podatek VAT od faktury netto

Zakupiłem w Niemczech samochód osobowy dla celów działalności gospodarczej i otrzymałem fakturę netto. Po opłaceniu akcyzy muszę odprowadzić podatek VAT w Polsce. Urząd Celny zakwestionował (...)

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Mam zamiar importować z Niemiec oryginalne perfumy wyprodukowane na terenie UE. Jaka jest obecnie procedura importowa? Co z podatkiem VAT? Czy podlega on odliczeniu na takich samych zasadach jak VAT krajowy? (...)

Maksymalna cena papierosów

Maksymalna cena papierosów

Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu? Stawki akcyzy na wyroby (...)

Definicja składu podatkowego

Definicja składu podatkowego

Co oznacza pojęcie "skład podatkowy"? Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające (...)

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Zabezpieczenie generalne akcyzy

Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza się jakie produkty (oznaczone (...)

Podatek akcyzowy od aut

Podatek akcyzowy od aut

Pytanie dotyczy opłaty podatku akcyzowego od auta sprowadzonego z USA na osobę prywatną. Auto zostało sprowadzone z USA i odprawione w Bremerhaven (Niemcy) i tam zostały dokonane opłaty (cło + VAT). (...)

Mienie przesiedleńcze z USA

Mienie przesiedleńcze z USA

Jestem zainteresowany sprowadzeniem samochodu z USA w ramach "mienia przesiedleńczego". Jakie warunki muszę spełnić aby tego dokonać? Import samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych do Polski (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, (...)

Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam wymogi mienia przesiedleńczego. (...)

Elementy faktury vat marża, naliczenie podatku

Elementy faktury vat marża, naliczenie podatku

Kupuję samochody do dalszej odsprzedaży w krajach UE, ponoszę różne koszt związane z nabyciem, np. podatek akcyzowy. Jak prawidłowo powinna wyglądać faktura VAT marża? Czy kwota akcyzy powinna (...)

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej (...)

Przewóz alkoholu na terytorium UE

Przewóz alkoholu na terytorium UE

Przekraczam często granicę czesko-polską i niemiecko-polską. Kupuję alkohol spirytus, whisky, wódkę , wino i piwo. Ile litrów alkoholu w różnych postaciach mogę przewieźć przez granicę? Osoba (...)

Stawka akcyzy za sprowadzone auto

Stawka akcyzy za sprowadzone auto

Ile wynosi stawka akcyzy od samochodu z Niemiec? Samochód mercedes klasa S poj. silnika 3 litry, rok produkcji 2007. Zgodnie z art. 105 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na samochody (...)

FORUM PRAWNE

auto z aukcji komorniczej a akcyza

auto z aukcji komorniczej a akcyza Witam wszystkich mam takie pytanie. Auto sprowadzone przez komis z niemiec w 2013. W roku 2015 komornik zlicytował go i kupił go pan x. Dwa tyg temu auto od pana x (...)

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

Akcyza

Akcyza Zakupiłam samochód sprowadzony z Niemiec w komisie, jednak jak się okazało właściciel nie złożył deklaracji Akc - u i nie uiscil opłaty za akcyzę. Ja, niczego nieswiadoma (jest to mój (...)

akcyza

akcyza co to wlasciwie jest ta akcyza? na co lub kogo jest przeznaczona? bardzo prosze o odpowiedz!!!

!!!!!!!!!!!!!!AKCYZA!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!AKCYZA!!!!!!!!!!!! Mam pytanie. Czy w ostanich dniach (koniec sierpnia) zmienily się zasady sprowadzania aut z zagranicy i opłat podatku akcyzowego. Proszę o pomoc czy coś siś zmieniło? (asia)

akcyza na węgiel

akcyza na węgiel ej, jak to jest ze przed nowym rokiem kupowałem węgile w markiecie bez problemu a teraz koles mi musi go podawac i jeszcze musze jakies druki z pół godziny wypelniać na to.... To (...)

Akcyza - pierwsza rejestracja

Akcyza - pierwsza rejestracja Witam wszystkich. Mam pewien problem z rejestracja pojazdu samochodowego w Warszawie, w urzedzie komunikacji. Postaram się w miarę czytelnie streścić całą historię. (...)

czy akcyza zwiększa wartości towaru?

czy akcyza zwiększa wartości towaru? czy akcyza zwiększa wartości towaru?

Ile wynosi akcyza na paliwo?!

Ile wynosi akcyza na paliwo?! Heja ludzie. Ile obecnie wynosi akcyza na paliwo? Chodzi mi o procenty, lub jakiś wykres. mam takie delikatne pytanie: Czy teraz ceny paliwa (olej napędowy) \"spadają\"? (...)

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny Czy jest jakiś obowiązujacy termin załatwienia sprawy w Urzędzie Celnym w związku z zakupem samochodu sprowadzonego z Niemiec? Czy od dnia zakupu obowiązuje łączny (...)

zawyżona akcyza za samochód, jak się ustrzec

zawyżona akcyza za samochód, jak się ustrzec witam, zakupiłem samochód za granicą za pośrednictwem firmy oferującej usługi właśnie takiego pośrednictwa (przyjmijmy firma X). stroną w umowie (...)

będzie wyższa akcyza , jest podpis prezydenta

będzie wyższa akcyza , jest podpis prezydenta Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową w wyniku której m.in. w górę poszła akcyza na papierosy i wyroby tytoniowe. Wzrost akcyzy na (...)

Nowa akcyza na susz tytoniowy w 2012 roku!!

Nowa akcyza na susz tytoniowy w 2012 roku!! Chyba mnie poćmiło. Resort finansów wprowadza akcyzę na susz tytoniowy, która do tej pory była omyłkowo pominięta. W zwiazku z planowaną zmianą, która (...)

Kupujesz wódke? A wiesz za co płacisz???

Kupujesz wódke? A wiesz za co płacisz??? Witam wszystkich Forumowiczów! Pół litra wódki za 2 zł? W normalnym sklepie? To nie bajka. Taki scenariusz jest możliwy. Pod warunkiem że ze swojej doli (...)

Diesel 60 gr droższy na litrze!!!!! Szok!!!!

Diesel 60 gr droższy na litrze!!!!! Szok!!!! Witajcie! Kierowcy jeżdżący na dieslach mają coraz mniej powodów do zadowolenia ? ze względu na rosnące ceny paliwa. Olej napędowy, który kiedyś (...)

UE nałoży nowy podatek na paliwa !!!

UE nałoży nowy podatek na paliwa !!! To będzie rewolucja w liczeniu obciążeń nałożonych na paliwa! Dziś akcyza liczona jest od objętości. Planowane zmiany mają uzależnić wysokość haraczu (...)

Rejestracja auta - akcyza

Rejestracja auta - akcyza Witam Kupiłem samochód sprowadzony z Niemiec, wszystko przetłumaczone, opłacone, oprócz akcyzy póki co. Sprzedawca powiedział, że złożył wniosek o akcyzę lecz trzeba (...)

akcyza,zwrot, nowy samochód

akcyza,zwrot, nowy samochód Kupiłem fiata stilo,nowy,w salonie.Czy mogę żądać zwrotu akcyzy?

bezprawnie pobierana akcyza

bezprawnie pobierana akcyza Czy ktos moze wypowiedziec sie w tej sprawie.Chodzi o akcyze za samochody osobowe Jest pobierana bezprawnie i można dochodzić jej zwrotu. Pierwszym etapem jest wystąpienie (...)

Akcyza za drugą rejestrację w kraju

Akcyza za drugą rejestrację w kraju Witam, mam pytanie czy konieczne jest opłacanie akcyzy za auto sprowadzone z Niemiec, które już kiedyś było zarejestrowane w Polsce? Zaznaczam, że chodzi o zmianę (...)

Porady prawne