Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Czym jest akcyza?

Podatek akcyzowy to podatek konsumpcyjny, jednofazowy, co oznacza, że w odróżnieniu od VAT-u, jest nakładany na dany towar zasadniczo tylko jeden raz podczas całego obrotu gospodarczego.

Akcyza jest również podatkiem selektywnym. Opodatkowanymi tym podatkiem są jedynie towary jasno wskazane w ustawie, tj. wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i susz tytoniowy) oraz samochody osobowe.

Jakie towary podlegają opodatkowaniu? 

O tym, czy dany towar jest w ogóle wyrobem akcyzowym, a w konsekwencji czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem albo o tym jakie są zasady opodatkowania danego towaru duży wpływ ma jego klasyfikacja w Nomenklaturze Scalonej (CN) regulowanej i wydawanej na poziomie Unii Europejskiej w drodze rozporządzenia.

Porady prawne

Pomimo dość szczegółowych opisów różnych grup towarów w praktyce obrotu często pojawiają się sytuacje, w których podatnik miał wątpliwości dotyczące tego, jak poprawnie sklasyfikować wytwarzany, kupowany lub sprzedawany przez siebie produkt. Te kwestie często prowadziły do powstawania konfliktów na linii podatnik – organ celny.

Pomocna dla przedsiębiorców jest co prawda możliwość zwrócenia się z pytaniem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jednak informacja podna przez ten ośrodek nie wiąże organu celnego, który mimo wszystko może zakwestionować rozliczenia podatnika, na co zwrócił uwagę m.in. NSA w uchwale z 20 listopada 2006 r., sygn.. II FPS 3/06.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - wiążąca informacja akcyzowa

Ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej ustawodawca podjął próbę rozwiązania przedstawionego wyżej problemu. W jej ramach znowelizował bowiem ustawę o podatku akcyzowym i dodał do niej instytucję wiążących informacji akcyzowych (art. 7d i następne).

Z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej może wystąpić podatnik, który chce uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki kod CN musi przyjąć dla swojego towaru na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W decyzji organ powinien zatem określać:

  1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

  2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Przy czym w przypadku, o którym mowa pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów

Co niezwykle istotne, decyzja ta jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do wszystkich towarów/czynności wykonanych przez podatnika po jej uzyskaniu. Zatem, jeśli podatnik po otrzymaniu wiążącej informacji akcyzowej, będzie rozliczał się z podatku akcyzowego stosując się do rozstrzygnięcia zawartego w WIA, organ nie ma możliwości podważania takiego sposobu rozliczania.

Uprawnieni do wydawania wiążących informacji akcyzowych są jedynie:

- Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu – jako organ I instancji

- oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie – jako organ odwoławczy.

Z powyższych regulacji widać wyraźne podobieństwo między WIA a funkcjonującymi obecnie podatkowymi interpretacjami indywidualnymi. Pomimo pewnych niejasności w uregulowaniach dotyczących interpretacji, należy uznać, że funkcjonowanie tej instytucji w polskim systemie prawnym przyniosło wiele pozytywów.

Wydaje się więc, że również z wprowadzeniem WIA do podatku akcyzowego można wiązać duże nadzieje. Przede wszystkim, powinna ona wprowadzić większą stabilność sytuacji prawnopodatkowej przedsiębiorcy. Z drugiej jednak strony, można się również spodziewać pewnych problemów, natury formalnej, związanych ze stosowaniem nowych przepisów.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne