Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

18.3.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wyrok TK

14 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny dotyczące spółdzielni mieszkaniowych (przypadku bezczynności spółdzielni).

Trybunał Konstytucyjny orzekł w swym wyroku (sygn. P 7/16), że art. 49[1] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowania. 

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Czego dotyczyła sprawa?

Zakwestionowany przez pytający sąd art. 49[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje procesowy tryb postępowania w sprawach, w których uprawniony na podstawie materialnych przepisów tej ustawy żąda ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia na niego tego prawa, a spółdzielnia nie wypełnia ciążących na niej obowiązków. Zgodnie z tym przepisem, podmiot uprawniony może w takich sytuacjach wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 k.c. w związku z art. 1047 § 1 k.p.c.

Ocena sformułowanych przez pytający sąd zarzutów wymagała rozważenia relacji między kwestionowanym przepisem a art. 49 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który przewiduje z kolei nieprocesowy tryb postępowania (według przepisów k.p.c. o zniesieniu współwłasności). Na tym tle występowały liczne problemy interpretacyjne i walidacyjne, co wiązało się przede wszystkim z tym, że stan prawny w tym zakresie był współkształtowany przez kolejne nowelizacje u.s.m., orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przyjął, że w aktualnym stanie prawnym art. 49[1] u.s.m. jest jedynym przepisem określającym tryb postępowania w sprawach o realizację przyznanego przez przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych roszczenia o ustanowienie i przeniesienie na uprawnionego odrębnej własności lokalu w przypadku niewypełnienia przez spółdzielnię mieszkaniową jej ustawowych obowiązków, gdyż wskutek zastosowania reguły lex posteriori derogat legi priori wyłączone zostało działanie art. 49 ust. 2 tej ustawy.

Jak TK uzasadnił swoje rozstrzygnięcie?

W wyniku analizy wszystkich wymienionych wyżej okoliczności, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przedmiotem kontroli konstytucyjności w omawianej sprawie była norma prawna wywiedziona z art. 49[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o treści, jaką nadano jej w trwałym, powszechnym i jednolitym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Rozpatrywane przez Trybunał zarzuty dotyczyły tego, że tryb przewidziany w art. 49[1] u.s.m. uniemożliwia uprawnionemu w niektórych sytuacjach realizację roszczenia przewidzianego w materialnych przepisach u.s.m. Pytający sąd wskazał, że w takim stanie faktycznym, jak w sprawie przed nim zawisłej, czyli w sytuacji, w której do spełnienia przesłanki samodzielności lokalu konieczne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych, sąd – orzekając w trybie wyznaczonym przez art. 49[1] u.s.m. – nie ma możliwości, by nakazać przeprowadzenie takich prac, a wskutek tego ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz powoda (osoby, której dotychczas przysługiwało własnościowe lub lokatorskie prawo spółdzielcze do lokalu) jest niemożliwe.

Porady prawne

Trybunał Konstytucyjny, przeanalizowawszy otoczenie normatywne kwestionowanej regulacji, a także uwzględniwszy złożoność i wieloetapowość procesów przekształceniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, podzielił zarzuty sformułowane w pytaniu prawnym. Zaznaczył, że niezależnie od wyrażanych w doktrynie kontrowersji dotyczących adekwatności trybów przewidzianych w art. 49 i art. 49[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do spraw przekształceniowych, przepisy o zniesieniu współwłasności przewidywały takie instrumenty procesowe, które umożliwiały sądowi rozstrzygnięcie sprawy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu także wtedy, kiedy uprawniony spełnił warunki określone w przepisach materialnych ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a lokal w celu uzyskania samodzielnego charakteru wymagał przeprowadzenia prac adaptacyjnych. Przepisy o zniesieniu współwłasności i możliwość zastosowania przez sąd art. 11 ust. 2 ustawy o własności lokali, zapewniały więc zainteresowanym efektywną procedurę dochodzenia ich praw.  Biorąc pod uwagę charakter czynności faktycznych, które muszą zostać wykonane, żeby mogła dojść do skutku umowa o ustanowieniu i przeniesieniu odrębnej własności lokalu, Trybunał stwierdził, że w art. 49[1] u.s.m. nie przewidziano odpowiednich bezspornych instrumentów procesowych do dochodzenia wykreowanego w przepisach materialnych u.s.m. roszczenia o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności, w takich sytuacjach, w których do uzyskania samodzielności lokalu konieczne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych.

Trybunał stwierdził, że skoro ustawodawca zdecydował, iż w przypadku bezczynności spółdzielni podmiot uprawniony do żądania ustanowienia (i przeniesienia) odrębnej własności lokalu może dochodzić swych uprawnień w trybie procesowym, to powinien to uczynić w taki sposób, aby dostępne w ramach tego trybu instrumenty zapewniały efektywną ochronę wszystkim uprawnionym. Powinien więc dostrzec i uwzględnić różnorodne sytuacje, jakie mogą wystąpić w wieloetapowym przewidzianym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych mechanizmie przekształcania spółdzielczych tytułów prawnych w odrębną własność lokalu. Tymczasem ustawodawca, decydując w art. 49[1] u.s.m. o rozpoznaniu spraw wynikających z materialnych przepisów u.s.m. dotyczących przekształceń tytułów prawnych do lokali spółdzielczych na podstawie art. 64 k.c. w związku z art. 1047 § 1 k.p.c., nie dostrzegł i nie uwzględnił w wystarczającym stopniu złożoności tego rodzaju spraw. 

Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że w swym wcześniejszym orzecznictwie wskazywał, iż kolejne nowelizacje u.s.m. oparte na różnych koncepcjach dotyczących mieszkań spółdzielczych prowadziły do wielu regulacji niejasnych i sprzecznych aksjologicznie oraz konstrukcyjnie, budząc wątpliwości z punktu widzenia ich rzetelności legislacyjnej (art. 2 Konstytucji), a w konsekwencji osobom uprawnionym do żądania przekształcenia dotychczasowego prawa do lokalu spółdzielczego w prawo własności bezpodstawnie stwarzały stan iluzji. Trybunał, rozpoznając omawianą sprawę, wziął pod uwagę, że nie można owego stanu pogłębiać w obszarze dotyczącym możliwości dochodzenia tych uprawnień. Podkreślił, że konstytucyjne prawo do rzetelnej procedury wymaga, aby mechanizmy, za pomocą których uczestnik postępowania (strona) realizuje swe prawo do sądu, były bezsporne i przewidywalne, a ustawodawca w sposób niebudzący wątpliwości wykładniczych powinien określać, za pomocą jakich środków prawnych jednostka ma realizować swe prawo do sądu i jaki jest zakres właściwości tego sądu.

Trybunał Konstytucyjny, wydając omawiany wyrok, kierował się przede wszystkim dążeniem, aby określonej grupie osób uprawnionych na podstawie materialnych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zapewnić efektywną ochronę sądową, a zarazem nie opóźniać trwającego od lat procesu przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału sądy rozstrzygające sprawy takie, jakie legły u podstaw pytania prawnego, powinny stosować art. 49 ust. 2 u.s.m. Trybunał wskazał, że ustawodawca nie uchylił tego przepisu, a ustanowienie art. 49u.s.m. nie spowodowało eliminacji art. 49 ust. 2 u.s.m. z tekstu prawnego, a jedynie – tak jak przyjął Sąd Najwyższy – skutkowało wyłączeniem działania tego ostatniego w oparciu o regułę lex posteriori derogat legi priori, będącą regułą rozstrzygania zbiegów pozornych zachodzących między regulacjami wydanymi w różnym czasie, lecz normującymi identyczne stany faktyczne. W swym wyroku Trybunał stwierdził jednak, że art. 49u.s.m. jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych. Od momentu ogłoszenia niniejszego orzeczenia w Dzienniku Ustaw, art. 491u.s.m. przestanie je zatem regulować. W konsekwencji, w odniesieniu do wskazanych sytuacji zachodzić będzie konieczność stosowania art. 49 ust. 2 u.s.m. Nie wyklucza to interwencji ustawodawcy, który dysponując licznymi wypowiedziami Trybunału odnoszącymi się do przekształceń w spółdzielniach mieszkaniowych, może uregulować kwestie sądowej ochrony uprawnień przewidzianych w u.s.m. w sposób wyczerpujący, spójny i uwzględniający swoistość tych przekształceń.

Trybunał dodał, że nie podważył interpretacji dokonanej w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zaznaczył, że jeśliby rezultat interpretacyjny przyjęty przez SN zastosować w każdej sprawie dotyczącej dochodzenia roszczeń wynikających z materialnych przepisów u.s.m. (a zatem zarówno wtedy, gdy podjęto uchwałę zarządu spółdzielni określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości, jak i wtedy, gdy takiej uchwały nie podjęto, a przy tym sporne są jeszcze inne okoliczności konieczne do określenia przedmiotu odrębnej własności, np. istnieje spór między spółdzielnią a uprawnionym co do samodzielnego charakteru lokalu), to w niektórych z nich prowadzi to do niekonstytucyjnych skutków. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., wstąpienie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego nabycia (...)

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są działaniami skierowanymi na rzecz wspólnego dobra członków spółdzielni. Ażeby działania takie (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych kończąc. Podstawowym skutkiem ustania członkostwa jest nienależenie dalej do struktury jaką jest (...)

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Stan faktyczny W roku 2000 nasza firma, jako spółka cywilna, nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do dwóch lokali użytkowych. W chwili obecnej Spółdzielnia domaga się uzupełnienia wpłaty przynajmniej od jednego ze wspólników – dziewięciu udziałów członkowskich (900 zł.), strasząc przy tym, że brak wpłaty tejże kwoty pociągnie za sobą decyzję wykluczenia z członkostwa (...)

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje na skutek zawarcia przez spółdzielnię z jej członkiem umowy o ustanowienie takiego prawa, którą zazwyczaj poprzedza zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy o wybudowanie lokalu. Na mocy umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać (...)

W jaki sposób powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

W jaki sposób powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych. Oznacza to tyle, iż po pierwsze prawo to obciąża cudzą rzecz, w tym wypadku cudzą nieruchomość, a po drugie, że uprawniony posiada jedynie takie uprawnienia w stosunku do "swojej" rzeczy, jakie przyznają mu przepisy prawne. Tym właśnie różni się od pełnego prawa własności rzeczy. (...)

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnościowego mieszkania jest inwestycją bardzo kosztowną. Z drugiej strony każdy człowiek musi posiadać jakiś lokal, w którym będzie mieszkał. Należy to do pewnego minimum egzystencjalnego. Osoba, której po prostu nie stać na nabycie własnościowego mieszkania ma możliwość korzystania z różnych instrumentów, zapewniających (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia odpowiedniego wkładu oraz do uiszczania określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin przez budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do lokali. Prawa, które spółdzielnia najczęściej ustanawia na rzecz swoich członków to spółdzielcze prawa do lokali, tj. spółdzielcze lokatorskie (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. (...)

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Odrębna własność lokali nie jest najpopularniejszą formą władania mieszkaniem w Polsce. W miastach najczęściej występują spółdzielnie, które budują mieszkania, przyjmują w poczet swoich członków osoby zainteresowane posiadaniem mieszkania, a następnie przyznają członkom ograniczone prawa rzeczowe w formie własnościowych praw do lokalu mieszkalnego Natomiast (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę notarialną. Słyszałem bowiem, że w październiku 2007 zmieniły się przepisy i obniżono o (...)

Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej ma zawsze charakter konstytutywny

Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej ma zawsze charakter konstytutywny

Referendarz założył księgę wieczystą dla odrębnej własności lokalu mieszkalnego i wpisał z urzędu w dziale IV tej księgi dwie hipoteki przymusowe łączne. Sąd Rejonowy po rozpoznaniu skargi wnioskodawców kwestionującej wpisy hipotek - utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie referendarza sądowego. Z uzasadnienia orzeczenia wynika, że Sąd Rejonowy zniósł (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. (...)

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie, a nie jedynie w rozporządzeniu ministra, bo dotyczą zasad i trybu gromadzenia informacji o jednostkach - orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych w ocenie TK  6 czerwca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Prezesa NSA złożył wniosek o wyjaśnienie, czy przepis art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) może stanowić podstawę umorzenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu, organ ten wyda akt lub dokona czynności, co do których pozostawał w bezczynności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 (...)

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania - ponaglenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Do końca maja 2017 r. strona miała (...)

Bezczynność organu musi istnieć w chwili orzekania

Bezczynność organu musi istnieć w chwili orzekania

M.S. w swej skardze zarzuciła, że Minister Gospodarki od 8 miesięcy nie rozpatruje jej wniosku, mimo skarg skierowanych  do Premiera. Odpowiadając na skargę, Minister Gospodarki wniósł o jej oddalenie oraz poinformował, że wydał decyzję, której uwierzytelnioną fotokopię dołączył do odpowiedzi na skargę. W tej sytuacji, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...)

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Zobacz jak walczyć o swoje prawa na nowych zasadach. Od jutra będzie łatwiej poskarżyć się na zbyt długie załatwianie spraw. Teraz droga do ukarania urzędów, które nie chcą zająć się naszą sprawą lub przeciągają jej załatwienie, jest skomplikowana i długotrwała. Jeżeli np. urząd miasta zwleka z wydaniem ważnej dla nas decyzji, to nie możemy od razy złożyć na (...)

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Kiedy sąd wydaje wyrok?Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość jej ponownego otwarcia. W szczególności rozprawa powinna zostać otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu. (...)

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa uzyska dochód będzie musiała odprowadzić od niego podatek

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa uzyska dochód będzie musiała odprowadzić od niego podatek

Nadwyżka przychodów nad kosztami z opłat związanych z lokalami innymi niż mieszkalne stanowi dochód spółdzielni, który bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany, będzie opodatkowany CIT. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu z 23 stycznia 2009 r., I SA/Op 370/08.Rzeczpospolita, 15.06.2009 r. podatek, dochód, spółdzielnia, zysk, zyski, zaliczka

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

W naszym kraju możemy pochwalić się coraz większą ilością przepisów, które spełniają standardy międzynarodowe, wyszliśmy na prostą i nasze ustawodawstwo rozwija się w dobrym kierunku. Przykładem są choćby regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy Kowalski ma powody do radości, ale czy te regulacje nie działają czasem przeciw niemu? Kiedy to Twoje dane podlegają ochronie (...)

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkanie babci zostało jej przydzielona przez elektrownię w 1945 r. (jest to część lokalu mieszkalnego w Warszawie), druga część - Pani X (obca osoba). Babcia po kilku latach umarła. W 1977 r. w tym lokalu został zameldowany syn, babci – mój tata, a w 1981 r. moja mama. W 1991 r. umiera Pani X. Po jej śmierci spółdzielnia próbuje sądownie usunąć mnie i mamę (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Stan faktyczny Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo obciążać właściciela lokalu użytkowego wyższymi kosztami (za sprzątanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy, itp) niż ma to miejsce w przypadku lokali mieszkaniowych? Powyższy lokal (biuro) posiada bezpośrednie wejście z dworu - nie korzystamy z klatki schodowej, patio ani wygrodzonego parkingu. Opinia prawna Kwestia spółdzielni (...)

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Skutkiem likwidacji bądź ogłoszenia upadłości spółdzielni jest utrata przez nią bytu prawnego. Krótko można powiedzieć, że spółdzielnia przestaje wówczas istnieć. Jest rzeczą oczywistą, że również członkostwo osób w niej zrzeszonych ustaje z mocy prawa. Dalszą konsekwencją tych zdarzeń jest likwidacja majątku spółdzielni. Cały (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Wyrazem dążeń do realizacji tej polityki w zamierzeniu (...)

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem kamienicy. Jeden z lokatorów nie płaci czynszu od 4-ch miesięcy. Listu poleconego z ponagleniem zapłaty nie odebrał (przyszedł zwrot). Czy mam szansę uzyskania wyroku o eksmisję przed sądem? W tej chwili nie interesuje mnie ugoda z lokatorem (chcę się go pozbyć ze względu na ciągłe konflikty). Z lokatorem bez meldunku mieszka jego (...)

Czynsz najmu mieszkania

Czynsz najmu mieszkania

  Od czego zależy czynsz najmu? Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego - i przedstawiają się następująco: Czynsz w przypadku lokali własnościowych W przypadku lokali własnościowych, wysokość opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, ustala sam właściciel lokalu. Czynsz w (...)

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Co ma się zmienić w zakresie ochrony praw lokatorów? Przedmiotem prac sejmowych jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt ten dotyczy uzupełnienia przepisów ustawy o regulacje przydatne sądom przy rozstrzyganiu sporów odnośnie zasadności podwyżek czynszów, zróżnicowania wysokości (...)

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Z jakimi problemami borykają się obecnie właściciele mieszkań? Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Dotychczas obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się lokatorów, nawet (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podział spółdzielni mieszkaniowej

Podział spółdzielni mieszkaniowej

Czy ze spółdzielni mieszkaniowej może wydzielić się nowa spółdzielnia lokali użytkowych (pawilony handlowe)? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów? Podział spółdzielni jest możliwy (...)

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym i jestem w związku z tym członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wiadomo, że z pewnymi usługodawcami rozlicza się spółdzielnia, (...)

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Jak wygląda status członka oczekującego w spółdzielniach mieszkaniowych w chwili obecnej? Czy posiada on takie samo prawa i obowiązki jak pozostali członkowie? Kiedy można skreślić członka oczekującego (...)

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Wykluczenie ze spółdzielni a prawo do lokalu

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Powstało zadłużenie czynszowe w tymże lokalu. Rada nadzorcza spółdzielni pozbawiła mnie członkostwa w spółdzielni z powodu (...)

Odpowiedzialność cywilna zarządu spółdzielni

Odpowiedzialność cywilna zarządu spółdzielni

Firma uzyskała 2 lata temu tytuł wykonawczy przeciwko spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie ma majątku i obecnie nie prowadzi działalności. Czy można wystąpić z roszczeniem cywilnym przeciwko (...)

Obowiązki remontowe spółdzielni

Obowiązki remontowe spółdzielni

Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic (...)

Kupno lokalu mieszkalnego przez sp.z o.o.

Kupno lokalu mieszkalnego przez sp.z o.o.

Czy jeżeli Sp. z o.o. zakupi lokal mieszkalny do celów prowadzenia działalności to będzie mogła go amortyzować. Zgodnie z art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają (...)

Egzekucja z udziału w prawie spółdzielczym

Egzekucja z udziału w prawie spółdzielczym

Czy możliwa jest licytacja komornicza połowy udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu? Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się przepisy dotyczące (...)

Rodzaje praw do lokalu

Rodzaje praw do lokalu

Jaka jest różnica pomiędzy następującymi terminami: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności? Jak ma się (...)

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Znajoma posiada lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego na podstawie przydziału z 1984 r. Syn chce przejąć mieszkanie. Oczywiście rodzic się zgadza. Spółdzielnia żąda jednak okazania (...)

Nabycie prawa do lokalu najmowanego od spółdzielni

Nabycie prawa do lokalu najmowanego od spółdzielni

Na jakich zasadach może odbywać się przekwalifikowanie mieszkania zakładowego (umowa najmu) na mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, czy jest możliwość, żeby spółdzielnia dokonała takiego przekwalifikowania (...)

Odrębna własność lokalu a czynsz

Odrębna własność lokalu a czynsz

Czy w momencie zaistnienia odrębnej własności w miejsce własnościowego mieszkania spółdzielczego ustaje opłata czynszu? Obowiązek płacenia czynszu nie ustaje. Fakt przekształcenia takiego lokalu (...)

Odrębna własność lokalu w spółdzielni

Odrębna własność lokalu w spółdzielni

Czy po zamianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność będzie nadal istniała dotychczasowa spółdzielnia, czy musi powstać wspólnota mieszkaniowa (nie wszyscy członkowie (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

W kamienicy stanowiącej współwłasność zostały wyodrębnione 4 mieszkania (zgoda współwłaścicieli w formie aktu notarialnego + wnioski o założenie księgi wieczystej), jednakowoż tylko moje (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

W październiku i listopadzie 2001 r. PINB i WINB w Poznaniu wydały błędne decyzje nakazujące rozbiórkę magazynu sprzętu drobiarskiego i paszy. Zostały one wydane z naruszeniem obowiązującego (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka (...)

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. (...)

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu

Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku (...)

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej (...)

Bezczynność organu i grzywna

Bezczynność organu i grzywna

Przeczytałem u Państwa na stronie artykuł: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/leniwi-urzednicy-szybciej-poniosa-kare.html wynika z niego, że wraz z wniesieniem skargi do WSA na bezczynność (...)

Bezczynność organu a odszkodowanie

Bezczynność organu a odszkodowanie

W odpowiedzi na moją skargę na wójta odnośnie nie przekazania mojego pisma z dnia 9 czerwca 2008r. wg właściwości do starostwa, postanowieniem z dnia 30 lipca 2008r. SKO uznało pozostawanie organu (...)

Skarga na bezczynność organu administracyjnego

Skarga na bezczynność organu administracyjnego

Ze względu na to, że organ administracji publicznej nie załatwił skargi powszechnej wniesionej w interesie publicznym oraz nie wyznaczył nowego terminu jej załatwienia w trybie art. 36 par. 1 w zw. (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? (...)

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową? Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, (...)

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

KPA a spółdzielnia mieszkaniowa

Czy KPA nie dotyczy, czy dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej? Jeśli nie dotyczy - jak członkowie spółdzielni mieszkaniowej słyszą od zarządu - to co oznacza termin "organizacje spółdzielcze", (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często (...)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może pełnić funkcję zarządcy nieruchomości? Problematykę i wymagania związane z zarządzaniem nieruchomościami osób trzecich reguluje rozdział 3 działu (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!!

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!! Sąsiedzi moich teściów nie mają dzieci ani żadnej bliskiej rodziny. Zaproponowali nam ich mieszkanie po ich śmierci (są (...)

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

SPIS INWENTARZA - CZY KONIECZNY ?

SPIS INWENTARZA - CZY KONIECZNY ? 21 czerwca umarła moja mama. Pozostawiając długi kredytów bankowych o nie znanej kwocie. Z tego powodu zdecydowałem się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

mieszkanie własnościowe a czynsz

mieszkanie własnościowe a czynsz mając mieszkanie w łasnościowe(57 m2)opłata do spółdzielni wynosi mnie miesięcznie 385 zł(eksploatacja,centralne ogrz 171,03zl!!,zimna woda).Uważam,że to lekka (...)

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny.

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny. Resort zdrowia ostatnio chciał podnieść opłatę za izbę wytrzeźwień do 350zł! Rzecznik praw obywatelskich jednak zaskarża te decyzję, ponieważ ustawa (...)

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa Witam forumowiczów, jak się zapewne orientujecie, zanosi się na zmianę prawa związanego z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi (ROD), dziś tj. 11.07.12r (...)

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!!

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!! WYSYŁAJCIE PROTESTY W SPRAWIE ZŁODZIEJSKIEJ WALORYZACJI KWOTOWEJ!!!!!!!!!!! Trybunał Konstytucyjny prasainfo@trybunal.gov.pl 1/PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Pan (...)

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?!

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?! Witam Wszystkich. Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą kasacyjną dotyczącą przepisów ustawy z 15 grudnia 2006 r. Ustawa zawierać może przepis który (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Skarga za bezczynność

Skarga za bezczynność Do jakiego organu skierować skargę na bezczynność organu administracji państwowej? Czy będzie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy Wojewódzki Sąd Administracyjny? Jaka (...)

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu Witam, złożyłam skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na bezczynność Powiatowego Inspektora NB. Skarga został uznana, jednakże PINB dalej nic nie (...)

kto rozpatruje skargę na bezczynność starosty?

kto rozpatruje skargę na bezczynność starosty? kto rozpatruje skargę na bezczynność starosty?

Skarga do Premiera na bezczynność urzędników Kancelarii Premiera.

Skarga do Premiera na bezczynność urzędników Kancelarii Premiera. Dzień dobry, Proszę o poradę jak złożyć skargę do Premiera na urzędników jego kancelarii. Rzeczy polega na tym, że złożyłem (...)

skarga na bezczynność wojewody do WSA czy do GINB?

skarga na bezczynność wojewody do WSA czy do GINB? Witam,odwołałem się do wojewody mazowieckiego od decyzji przydenta mst. W-wy.Minęły 4 miesiące a ja nie mam decyzji czy moje odwołanie jest zasadne (...)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Czy?, jeśli wymieniłem okna w mieszkaniu (spółdzielcze własnościowe) po wcześniejszej zgodzie spółdzielni i teraz mam czekać w kolejce po zwrot kosztów (gdzieś tak (...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania. Zapytanie w sprawie rekompensaty za wykup lokatorskiego mieszkania w prawo własności. Obecnie moje mieszkanie ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu, (...)

Porady prawne