Co pozostanie moim majątkiem odrębnym nawet po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Stan faktyczny

Planuję zawrzeć małżeństwo. Kupiłam mieszkanie z zarobionych przez siebie pieniędzy. Chciałabym się dowiedzieć, czy w momencie zawarcia związku małżeńskiego mieszkanie to wejdzie do wspólnoty majątkowej obojga małżonków? Jeśli nie, to czy w przypadku sprzedaży tego mieszkania w trakcie małżeństwa pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania i wydatkowane na zakup nowego mieszkania będą stanowiły wspólną własność majątkową? Czy w akcie notarialnym zakupu mieszkania w trakcie trwania małżeństwa można zaznaczyć iż pieniądze w części pochodziły z dorobku uzyskanego przeze mnie przed ślubem? Chciałabym, aby mieszkanie kupione przed ślubem lub pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania nie weszły do wspólności majątkowej. Czy mają do tego zastosowanie przepisy dotyczące intercyzy ograniczonej i co z nich wynika?

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1965 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zmianami)

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Powstaje ona z mocy prawa i obejmuje ich dorobek. Wspólność tego rodzaju to wspólność ustawowa – przewidziana przez ustawodawcę, jeżeli strony nie zawarły intercyzy. Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. Małżonkowie mogą na podstawie umowy (tzw. intercyzy) tę wspólność:

  1. rozszerzyć,

  2. ograniczyć,

  3. wyłączyć.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, a w szczególności celem, który chce Pani osiągnąć, zastanówmy się najpierw nad ustrojem wspólności ustawowej. Ustrój wspólności majątkowej jest ustrojem, który – w założeniu ustawodawcy – w sposób optymalny realizuje uzasadnione interesy małżonków. Jego istota charakteryzuje się tym, że powstaje z mocy prawa i obejmuje dorobek małżonków.

Wspólność ustawowa trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego nastąpił któryś z poniższych wypadków:

  • małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,

  • z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności,

  • wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Jeżeli stosunki majątkowe małżonków poddane są ustrojowi wspólności ustawowej, w małżeństwie występują trzy masy majątkowe:

  1. majątek wspólny,

  2. odrębny majątek męża,

  3. odrębny majątek żony.

Prawami należącymi do majątku odrębnego każdy z małżonków dysponuje samodzielnie. Nie stoi to na przeszkodzie korzystaniu z przedmiotów należących do majątku odrębnego przez oboje małżonków, a także innych członków rodziny. Przedmioty takie mogą służyć zaspokajaniu potrzeb rodziny. Przykładowo mieszkanie stanowiący składnik majątku odrębnego może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodziny, która została założona w wyniku zawarcia małżeństwa. Wyodrębnienie majątków odrębnych ma charakter prawny. W czasie trwania małżeństwa, przy jego normalnym funkcjonowaniu, między trzema masami majątkowymi zachodzi wiele związków wyrażających się wspomnianym już korzystaniem przez oboje małżonków z przedmiotu należącego do majątku odrębnego, a także np.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika