Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"?

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie prawa cywilnego (gdy dla prawa rzeczowego i prawa zobowiązań podstawą wyodrębnienia jest charakter praw podmiotowych, jakie wynikają ze stosunków prawnych uregulowanych przepisami tych działów). Wiąże się ono ściśle z innymi działami prawa cywilnego.

Wymienione prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą – jako pewna całość (tj. spadek) – na inne osoby (czyli spadkobierców) - to zjawisko dziedziczenia.

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, którego przepisy normują przejście spadku ze spadkodawcy na spadkobierców (czyli dziedziczenie). Prawo spadkowe normuje więc skutki prawne śmierci osoby fizycznej. Z reguły bowiem śmierć osoby, której przysługiwało określone prawo, nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa, lecz jego przejście na inne podmioty (np. na inne osoby fizyczne lub prawne).

Porady prawne

Jaki jest przedmiot regulacji prawa spadkowego?

Prawo spadkowe musi określić (przedmiot):

1.   kto dziedziczy – czyli kto jest spadkobiercą; Zob. Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Spadkobiercami są:

 • bądź spadkobiercy testamentowi = osoby wskazane przez spadkodawcę na mocy jego aktu woli przejawionego w formie testamentu;
 • bądź spadkobiercy ustawowi = osoby wyznaczone przez ustawę (gdy spadkodawca nie skorzystał z możliwości powołania spadkobierców) na podstawie ich związku rodzinnego ze spadkodawcą opartego na więzi krwi (pokrewieństwo) lub więzi prawnej (małżeństwo, przysposobienie).

Potrzeba unormowania dziedziczenia ustawowego i testamentowego, określenia form testamentu i rozstrzygnięcia, jakie inne rozrządzenia (poza ustanowieniem spadkobiercy) mogą być zawarte w testamencie, np. zapis (czyli zobowiązanie spadkobiercy/-ów do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby).

2.   stanowisko prawne spadkobiercy:

 • wpływ woli spadkobiercy na zachowanie lub utratę jego praw i obowiązków nabytych w drodze dziedziczenia – przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • udowodnienie wobec osób trzecich faktu, iż jest on spadkobiercą – stwierdzenie nabycia spadku,
 • jego odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • stosunki prawne między osobami, które dziedziczą ten sam spadek – wspólność majątku spadkowego, dział spadku.

3.   pewne instytucje pozostające w związku z dziedziczeniem, jak np.:

 • ochrona interesów najbliższych członków rodziny zmarłego – zachowek;
 • przeniesienie przez spadkobiercę w drodze umowy na inną osobę ogółu jego praw wynikających z dziedziczenia – zbycie spadku.

W innych działach prawa cywilnego spotykamy przepisy, które stanowią, że pewne prawa i obowiązki w razie śmierci  ich dotychczasowego podmiotu przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, np.: 691 k.c. takich przepisów nie zalicza się do prawa spadkowego, gdyż odrywają się one od podstawowych pojęć tego działu prawa. Dziedziczenie opiera się na następstwie ogólnym, omawiane przepisy przewidują tylko następstwo pod tytułem szczególnym. Mają one jednak znaczenie dla wykładni i stosowania przepisów prawa spadkowego. Prawa i obowiązki majątkowe poddane następstwu szczególnemu są wyłączone z zakresu pojęcia spadku.

Prawo spadkowe reguluje przejście na spadkobierców spadku. Nie należą do niego przepisy, które przewidują przejście na spadkobierców praw i obowiązków wynikających z postanowień innych gałęzi prawa, m.in. prawa administracyjnego lub finansowego, np.:

 • art. 97-106 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – przewidujące odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy; przepisy te nie mają natury cywilnoprawnej, mimo że Ordynacja podatkowa nakazuje odpowiednie stosowanie postanowień k.c. o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ord.pod.).
 • przepisy prawa administracyjnego normujące określone kwestie związane ze śmiercią człowieka, np.: ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Niektóre pojęcia z zakresu prawa spadkowego

W celu swobodnego poruszania się w zakresie problematyki prawa spadkowego należy wyjaśnić podstawowe pojęcia z nią związane. Zdefiniowania wymagają zatem pojęcia:

 • spadkodawca,
 • spadkobierca,
 • spadek,
 • dziedziczenie.

Spadkodawcą jest osoba fizyczna, po której śmierci majątek przechodzi na inne podmioty. Podkreślić należy, że spadkodawcą może być wyłącznie człowiek.

Dziecko poczęte, lecz nienarodzone (nasciturus), nie może być spadkodawcą.

Przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) przyznały wprawdzie dziecku poczętemu warunkową zdolność prawną. Jednak warunek ma charakter zawieszający, tzn. jeśli dziecko urodzi się żywe, uważa się, że mogło być podmiotem praw i obowiązków już w okresie życia płodowego (np. mogło odziedziczyć spadek), jeśli zaś dziecko urodziło się martwe, warunek zawieszający nie spełnił się i uważa się, że nasciturus nie nabył żadnych praw ani obowiązków, jakby nigdy nie żył.

Spadkobiercą jest podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków zmarłego. Przy tym spadkobiercą może być nie tylko osoba fizyczna (człowiek), ale i osoba prawna (instytucja, której prawo przyznaje osobowość prawną). Spadkobiercą może być także dziecko poczęte, lecz nienarodzone w chwili otwarcia spadku. Zgodnie z art. 927 § 2 K.c. nasciturus dochodzi do dziedziczenia, jeśli urodzi się żywy.

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzący na spadkobierców. W skład spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, które nie wygasły w chwili śmierci (tzn. w momencie otwarcia spadku), a ponadto wchodzą także prawa i obowiązki, które nie istniały w chwili śmierci spadkodawcy, jak np. obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek.

Dziedziczenie jest to przejście na skutek śmierci osoby fizycznej ogółu praw i obowiązków ze spadkodawcy na spadkobierców.

W ciągu życia każda osoba fizyczna uwikłana jest w szereg różnorodnych stosunków prawnych, z których wynikają jej prawa i obowiązki. Z chwilą śmierci część z nich wygasa, a część przechodzi na inne podmioty, czyli podlega dziedziczeniu. W celu omówienia zagadnień związanych z dziedziczeniem, należy dokładnie sprecyzować, jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku. W związku z tym można sformułować cztery kryteria, których spełnienie pozwoli uznać prawa i obowiązki zmarłego za wchodzące w skład spadku. Zatem w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki:

 • mające charakter cywilnoprawny,
 • mające charakter majątkowy,
 • nie związane z osobą zmarłego w sposób ścisły,
 • nie przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. 

Czy spadkobierca ma "prawo do spadku"?

Istnieje spór, czy przepisy polskiego prawa spadkowego statuują prawo podmiotowe odrębnego typu (jak prawa obligacyjne, czy rzeczowe inne działy) – szczególne prawo podmiotowe spadkobiercy, czyli prawo dziedziczenia (prawo do dziedziczenia, prawo do spadku) – np. A. Ohanowicz. Są jednak przeciwnicy tej konstrukcji (był nim J. Gwiazdomorski – uważał ją za zbędną i niewłaściwą).

Budowanie konstrukcji prawnych jest zadaniem nauki prawa, a nie ustawodawcy. Do chwili otwarcia spadku potencjalnemu spadkobiercy nie przysługuje żadne prawo podmiotowe względem majątku przyszłego spadkodawcy. Jest tu sytuacja prawna w szerokim znaczeniu, która obejmuje tylko niektóre, ale nie wszystkie przesłanki potrzebne do powstania prawa podmiotowego i która może, ale nie musi, doprowadzić do powstania prawa podmiotowego – szansa, ewentualność, która nie jest chroniona przez prawo.

Z chwilą otwarcia spadku (tzn. śmierci spadkodawcy) szansa przekształca się w rzeczywistość prawną. Uprawnienia, które spadkobierca nabywa z chwilą otwarcia spadku, nie stanowią tylko sumy praw i roszczeń, jakie dotychczas przysługiwały spadkodawcy. Otwarcie spadku oznacza, oprócz przejścia tych praw i roszczeń na spadkobiercę, również, że na rzecz spadkobiercy powstają pewne uprawnienia o charakterze prawokształtującym, których nie miał i nie mógł mieć spadkodawca – spadkobierca może przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo go odrzucić (i w ten sposób ukształtować swoją pozycję względem przypadłego mu spadku). Prawo do dziedziczenia oznacza coś więcej niż tylko możność żądania wydania rzeczy, która w chwili otwarcia spadku znajdowała się w faktycznym władaniu spadkodawcy, bez względu na to, czy temu ostatniemu przysługiwało odpowiednie prawo.

O prawach "spadkowych" jako podgrupie praw majątkowych można mówić jedynie w tym sensie, że wynikają one z przepisów prawa spadkowego, nie stanowią natomiast odrębnego typu praw majątkowych. Zaliczone do nich prawo do zapisu i prawo do zachowku są prawami obligacyjnymi.   

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Bez względu na to, kiedy są załatwiane sprawy spadkowe, zastosowanie mają przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2009 r. (sygn. IV CSK 146/09)uznał, że jeśli w skład spadku otwartego w czasie obowiązywania ograniczeń w dziedziczeniu gospodarstw rolnych wchodziło takie gospodarstwo, to zgodnie z obowiązującym wówczas (...)

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia sądu dotyczącego spadku

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia sądu dotyczącego spadku

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wyłączające z dziedziczenia brata zmarłego. ##baner## Rzekomy jedyny spadkobierca Sprawa dotyczy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach oddalającego wniosek Wacława B. o nabycie spadku po jego zmarłym bracie Janie (...)

Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego

Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie, w której sąd spadku pominął testament zmarłego 12 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia praw do spadku (sygn. akt I NSNc 111/20). ##baner## W (...)

Europejskie prawo spadkowe

Europejskie prawo spadkowe

Jak donosi Rzeczpospolita, w dniu wczorajszym Parlament Europejski przyjął rozporządzenie regulujące kwestie dziedziczenia w aspekcie procesowym. Głównym celem tej regulacji jest uproszczenie postępowania spadkowego i jego ujednolicenie na terenie całej Unii. W zamierzeniu prawodawcy, dzięki rozporządzeniu całość procedury spadkowej ma zostać skoncentrowana w jednym sądzie, który (...)

Należy ci się spadek? Będzie łatwiej go otrzymać

Należy ci się spadek? Będzie łatwiej go otrzymać

Unia Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmniejszy trudności prawne w sytuacji, gdy umiera członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej. Nowe prawo wprowadza: - wspólne zasady, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa właściwość (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, o których niżej). Zasada ta nadal obowiązuje, jeśli chodzi o spadki otwarte przed (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu zachowku, tzn. roszczenie przeciwko spadkobiercom o zapłatę określonej sumy pieniężnej. (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują i będą stosowane w sprawach spadkowych, w których otwarcie spadku już nastąpiło albo nastąpi (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów skutecznego odwołania testamentu. Otóż spadkodawca może odwołać testament w drodze (...)

Od poniedziałku zmiany w prawie spadkowym

Od poniedziałku zmiany w prawie spadkowym

Jeśli chcemy odziedziczyć nieruchomość znajdującą się poza granicami kraju, to od poniedziałku nie będziemy musieli już jechać do danego państwa – zakładają zmiany w prawie. Wszystkich formalności ma dopełnić polski sąd. Spadkodawca będzie musiał jednak wskazać, że majątek powinien zostać przekazany na mocy polskiego prawa. Jeśli tego nie uczyni, to postępowanie będzie (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorstw na czas epidemii.  Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat W piątek 27 marca, podczas drugiego dnia 8. posiedzenia Sejmu, posłowie pracowali w nadzwyczajnych warunkach. Po raz pierwszy całość obrad odbywała się zdalnie - parlamentarzyści obradowali w kilkunastu salach, zaś głosowania (...)

Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wchodzi w życie w zasadzie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Jakie spadki i darowizny dla bliskich nie będą już opodatkowane? Zwolnienie dla najbliższych Nowelizacja przewiduje m.in. od 1 stycznia 2007 r. nowe zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. (...)

Dzień otwarty notariatu. Sprawdź gdzie poradzą za darmo

Dzień otwarty notariatu. Sprawdź gdzie poradzą za darmo

Dziedziczenie, spadki," testament – na takie tematy notariusze pomogą bezpłatnie w 12 miastach Polski. Dzień otwarty notariatu – pod hasłem Porozmawiaj z notariuszem o spadkach – zaplanowano na sobotę 27 listopada. Notariusze poradzą w godzinach od 8 do 16. - Prawo spadkowe to dziedzina, która bardzo ludzi interesuje. Świadczą o tym choćby pytania zadawane w kancelariach (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało się, że brat matki ma pieniądze na rachunku bankowym ze sprzedaży tych działek w wysokości (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator sporządzi testament tej treści, że jego najbliżsi zostaną pozbawieni udziału w spadku, bo (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład tego majątku wchodzi. To przedmiot częstych sporów między małżonkami, którzy często (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, a po upływie określonego czasu mogą od ustania tych wyjątkowych okoliczności, testamenty takie (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, ponieważ od dawna nie kontaktował się z ojcem i nawet nie odwiedził go w czasie choroby. (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej testament nie wywrze po jego śmierci żadnych skutków prawnych.   ##baner## W (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia - czyli co? Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym, ponieważ spadkobierca ma prawo w ciągu 6 miesięcy - od daty, kiedy dowiedział się o tytule swego powołania (a więc z reguły od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy (...)

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek" z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to nabycie spadku uzależnione od złożenia jakiegoś wcześniejszego oświadczenia przez spadkobiercę. Jednakże z uwagi na poźniejsze następstwa prawne otwartego spadku spadkobierca może w określonych terminach składać oświadczenia dotyczące spadku. (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy kodeksu cywilnego określają precyzyjnie jakie (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika otwiera drogę do dochodzenia niezapłaconych wierzytelności od jego spadkobierców. Jak kształtuje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Lokatorskie prawo do lokalu a podział majątku

Lokatorskie prawo do lokalu a podział majątku

W wielu artykułach i odpowiedziach na stronach serwisu poruszacie Państwo problem uwzględniania przy podziale majątku (rozwód, sprawy spadkowe) lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni (...)

Spadek po obywatelu niemieckim

Spadek po obywatelu niemieckim

Moja Matka ma brata za granicą w Niemczech, który zmarł, był obywatelem Niemieckim zrzekł się obywatelstwa Polskiego w latach 60- tych wyjechał z żoną do Niemiec i tam się osiedlił. Brat mojej (...)

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zmarła osoba mająca podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Postępowanie spadkowe przeprowadzono w USA. Czy takie postanowienie o nabyciu spadku będzie ważne przed sądem polskim? Czy sąd (...)

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

W mieszkaniu (2 pokoje, kuchnia, o pow. mieszkalnej 33m2) należącym do zasobów komunalnych gminy zamieszkiwała najemczyni (stanu wolnego) z córką, zięciem,wnuczką jej mężem i nieletnią wnuczką. (...)

Właściwy sąd spadku

Właściwy sąd spadku

Mój wuj przyjął obywatelstwo amerykańskie, nie ma już obywatelstwa polskiego. Wuj zmarł za granicą, w USA - tam było jego ostatnie miejsce zamieszkania. Rodzina chce teraz wszcząć postępowanie (...)

Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

Małżeństwo zawarło przed ślubem intercyzę. Małżeństwo posiada jedno dziecko. Jak wygląda sprawa dziedziczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków, jeżeli nie było testamentu? W tym (...)

Mój dziadek zmarł w 1938 r. na terenie Polski. Jaki przepisy znajdą zastosowanie przy teraz prowadzonym postępowaniu spadkowym?

Mój dziadek zmarł w 1938 r. na terenie Polski. Jaki przepisy znajdą zastosowanie przy teraz prowadzonym postępowaniu spadkowym?

Mój dziadek zmarł w 1938 r. na terenie Polski. Jaki przepisy znajdą zastosowanie przy teraz prowadzonym postępowaniu spadkowym? Dla ustalenia osób dziedziczących po zmarłym w 1938 roku dziadku (...)

Przebaczenie a wydziedziczenie

Przebaczenie a wydziedziczenie

Ojciec wydziedziczył mnie testamentem, trzy lata temu, ale niedawno na łożu śmierci pogodził się ze mną. Niestety, przed śmiercią nie zmienił testamentu. Nie było świadków naszego pogodzenia (...)

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

Niedawno zmarła osoba która posiadała dom z ogrodem i ziemię rolną. Osoba ta miała w najbliższej rodzinie wyłącznie 2 siostry. Z uwagi że nie było żadnego testamentu chciałbym zadać pytanie. (...)

Brak testamentu

Brak testamentu

Kilka dni temu zmarła moja ciocia. Swoją ostatnią wolę przekazała w obecności swojej córki oraz swojej siostry i jej męża. W ostatniej woli cały spadek przekazała córce. Oświadczenie woli (...)

Czy zasiłek pogrzebowy wlicza się do spadku?

Czy zasiłek pogrzebowy wlicza się do spadku?

Witam, na rozprawie sądowej o zachowek strona pozwana przedstawiła faktury dotyczące pochówku spadkodawcy na kwotę 11tys.złotych którą to kwotę zarówno powód jak i sąd uznali jako dług spadkowy (...)

Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku?

Kto będzie dziedziczył po dziadku zmarłym w 1938 roku? Zgodnie z art. 718 k.n. Spadki otwierają się przez śmierć naturalną. Dziedziczyć mogły, co do zasady, osoby „mające byt w chwili (...)

błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

W nieprawomocnym orzeczeniu o nabyciu spadku jest błąd. Jedna z osób uznana za spadkobiercę nie powinna odziedziczyć całego udziału. Pewna część powinna przypaść jej dzieciom (obecnie pełnoletnim), (...)

Podział cywilny - spadkobranie

Podział cywilny - spadkobranie

Co oznacza podział cywilny podczas spadkobrania? Podział cywilny polega na tym, iż przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców (...)

Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

W czasie trwania małżeństwa zmarł nagle ojciec mojej żony. Testament nie był sporządzony. Obecnie jesteśmy z byłą żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Rozdział majątku nie został przeprowadzony. (...)

Dziedziczenie testamentowe rodzeństwa

Dziedziczenie testamentowe rodzeństwa

Wujek nie miał najbliższej rodziny, jego bracia nie żyją, rodzice również. Żyją obie żony braci i mają po dwoje dzieci, które nie są zamężne. Ja jestem po rozwodzie. Kto dziedziczy po zmarłym (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Po zmarłym są spadkobiercami: żona, córka i syn. Masą spadkową jest gospodarstwo rolne 1,9h wraz z domem oraz 1/2 posiadłości z domem jako spadek ojca po rodzicach. Powyższa posiadłość, posiada (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Zmarł mój Ojciec, nie pozostawił testamentu. Pozostała : żona, córka - rozwiedziona 2 lata temu, z ustaloną rozdzielnością majątkową jeszcze przed rozwodem, wnuk-syn córki- (niepełnoletni- (...)

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Wujek mojej żony powiadomił nas o śmierci Jej babci (swojej matki, która w testamencie wskazała jako spadkobierców swoich trzech synów. Pierwszy syn zmarł (pozostawił po sobie trzy córki), drugi (...)

Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

Jestem rozwodnikiem, posiadam dwie córki w wieku 21 i 13 lat, płacę na nie alimenty, obie mieszkają z matką w połowie domu ( drugą zajmuję ja i moja firma ). Dom jest własnością moją notarialnie, (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (...)

Obywatel Polski zmarły za granicą

Obywatel Polski zmarły za granicą

Jakie prawo obowiązuje w wypadku dziedziczenia przez osobę zamieszkałą w Szwecji z obywatelem polskim. Chodzi o testament, gdzie klauzula o majątku odrębnym musi być ujęta według prawa szwedzkiego. (...)

Powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę

Powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę

Czy możliwe jest powołanie się na błąd przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę? Zgodnie z art. 945. § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony (...)

Zapisanie rzeczy nienależącej do spadkodawcy

Zapisanie rzeczy nienależącej do spadkodawcy

Osoba napisała testament, w którym przekazuje nieruchomość przyjacielowi (nie rodzinie) po swojej śmierci. Nieruchomość tę zamierza w bardzo bliskiej przyszłości wykupić (od administracji) lecz (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Po śmierci mojej krewnej jej bratanek wystąpił do sądu o nabycie spadku, jako jeden ze spadkobierców ustawowych. Okazało się jednak, że w testamencie zmarła całość majątku przepisała na moją (...)

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Mój ojciec wyprowadził się od mamy 7 lat temu. Zaraz po jego odejściu mama wystąpiła do sądu o rozdzielność majątkową. Rozwodu nie mieli. Ojciec kupił sobie mieszkanie i zamieszkał z konkubiną, (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Zmarł mój kuzyn, pozostawiając po sobie dość spore długi. Wszyscy najbliżsi odrzucili spadek, po to właśnie by dług nie spał na nich. Moje pytanie tyczy się tego, czy w tej sytuacji istnieje (...)

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Czy w jakiejkolwiek ze spółek prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej) istnieje zasada, że spadkobierca udziałowca z mocy prawa (jeżeli oczywiście wyrazi taką wolę) wchodzi w prawa zmarłego (...)

FORUM PRAWNE

jakie sa kary za niezłożenie zeznania podatkowego sd 3?

jakie sa kary za niezłożenie zeznania podatkowego sd 3? jakie sa kary za niezłożenie zeznania podatkowego sd 3? WITAM CHCIAŁABYM WIEDZIEĆ JAKIE SĄ KOSEKWENCJE Z Z NIEROZLICZENIA SIĘ Z PODATKU (...)

prawo spadkowe + prawo rolne

prawo spadkowe + prawo rolne Witam, jestem studentem administracji i poszukuję ciekawego tematu pracy mgr; Interesuje mnie prawo spadkowe związane z prawem rolniczym, nie bardzo wiem jak je ze soba powiązać (...)

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Witam. Ciocia zmarła zostawiając po sobie mieszkanie. W testamencie zapisała cały swój majątek na mnie, nie ma bliskiej rodziny- najbliższa to siostra, oraz ja i moje siostry (siostrzenice). (...)

prawo spadkowe

prawo spadkowe 30 lat temu rodzica przepisali na mnie mieszkanie,brat otrzymał na samochód i przez całe lata miał wsparcie finansowe.Rodzica mieszkali ze mną,w tej chwili nie żyją a brat domaga (...)

prawo spadkowe

prawo spadkowe Mam pytanie .Czy należy mi się zachowek od siostry po zmarłym ojcu.Rodzice odpisali notarialnie gospodarstwo siostrze wraz z inwentarzem i budynkami ,za rente rolniczą i dożywocie a (...)

Spadek adwokat Łódź

Spadek adwokat Łódź A ja miałem do czynienia z mec. Chróścielewskim. Bardzo szybko zainterweniował w mojej sprawie, terminowo, prodesjonalnie. Adwokat zna sie na prawie spadkowym i można z nim (...)

Dział spadku

Dział spadku Niedawno zmarła moja teściowa - mamy już od sądu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i teraz kolej na dział spadku. Nigdy nie miałem z tym styczności - czy jest jakiś określony (...)

spadek adwokat Łódź

spadek adwokat Łódź Witam! Szukam dobrego adwokata znającego się na prawie spadkowym. Potrzebuję pomocy w miarę szybko więc liczę na szybkie odpowiedzi. Jeżeli chodzi o Łódź, to również (...)

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Uprawnienia małżonka w zakresie prawa spadkowego (xxmar) Pytanie za krótkie, żeby cokolwiek stwierdzić. Odsyłam do art. 922-1088 k.c. Proszę o uszczegółowienie tematu to może coś (...)

Dobry prawnik spadki Kraków

Dobry prawnik spadki Kraków Dzień dobry, Szukam dobrego prawnika z Krakowa od spadków. Proszę o polecenie kogoś. Skuteczność+doświadczenie+renoma+ osobista walka w sądzie= SUKCES=Adwokat Magdalena (...)

Dobry prawnik spadki Kraków

Dobry prawnik spadki Kraków Dzień dobry, Mam bardzo skomplikowaną sprawę spadkową. Szukam dobrego adwokata w Krakowie. Będę wdzięczna za polecenia. Skuteczność+doświadczenie+renoma+ osobista (...)

spadki i zachowki

spadki i zachowki witam 9 lat temu zmarł ojciec powołał córkę w całości pozostałe dzieci ujął w testamencie Siostra nie podzieliła spadku Czy mogę żądać podziału lub zachowku? Dziękuję (...)

Spadki cen domów i mieszkań!!

Spadki cen domów i mieszkań!! Syn razem z żona planują kupić swoje 4 kąty. Obecnie ceny mieszkań na rynku wtórynm w szczególności są bardzo korzystne. kilka lat temu jednak bardziej opłacało (...)

Uwłaszczenia a umowa

Uwłaszczenia a umowa Witam, po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, ani na jego elementy. Sytuacja jest następująca Część rodziny uwłaszcza się na gruntach należących (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Witam! Ojciec mojej koleżanki rozstał się z jej matką, a następnie wziął słub z kobietą, która urodziła mu dwoje dzieci. Niedawno koleżanka dowiedziała się o poważnej chorobie (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Dziedziczenie Matka mojej kolezanki zamrla w 2011roku i zostawila jej dlugi lecz kolezanka nie zrzekla sie spadku czy istnieje inne rozwiazanie?

Dziedziczenie

Dziedziczenie Dziedziczenie We wrześniu 2008r zmarł tata po, którym odziedziczyliśmy nieruchomość, którą możemy sprzedać po 5 latach, aby nie płacić podatku 19%. Postanowienie sądowe o przejęciu (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Rodzice mojego meza przepisali dom tylko na jego siostre, czy moj maz moze odwolac sie od ich decyzji? (apokalis) Jest to zalezne od podzialu pozostalej czesci majatku rodzicow pani meza. (...)

Dziedziczenie

Dziedziczenie Bardzo proszę o informację kto dalej by dziedziczył ze strony wujka. Dziadek zapisał dom mnie, tacie i wujkowi. Wujek jest w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa), bez dzieci. (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Porady prawne