31.1.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Stan faktyczny

Rozważam założenie spółki partnerskiej razem ze znajomym lekarzem. Ja jestem z zawodu rehabilitantem. Czy i na jakich warunkach możemy założyć spółkę partnerską? Czy możemy założyć razem inną spółkę na przykład cywilną lub jawną? Czy w spółce partnerskiej mogą być osoby wykonujące różne zawody? Jakie zawody mogą być wykonywane wspólnie z innymi w ramach spółki partnerskiej? Założenie jest takie, że będziemy mieli wspólnych pacjentów - osoby w starszym wieku- z tym, że każdy z nas będzie się obejmie określony zakres opieki nad nimi. Znajomy będzie leczył, kierował na rehabilitację, a ja będę się tą rehabilitacją zajmować.

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Zgodnie z art. 86 i nast. kodeksu spółek handlowych spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie. Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie.

Zgodnie z art. 88 ksh partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Powyższy przepis kodeksu spółek handlowych nie zawiera wśród powyższego katalogu wolnych zawodów rehabilitanta. Brak też innej ustawy, która przesądzałaby o takim charakterze Pana działalności. Katalog zawarty w art. 88 ksh nie jest co prawda katalogiem zamkniętym, lecz uznanie danej działalności za wolny zawód, który mógłby być wykonywany w spółce partnerskiej, wymaga regulacji ustawowej.

Nie ma natomiast przeszkód, by rehabilitant założył spółkę na przykład cywilną czy jawną z inną osobą. Pytanie tylko, czy może wejść w taką spółkę z lekarzem. Pomijając więc kwestie dotyczące możliwości założenia spółki partnerskiej przez osobę będącą rehabilitantem, a odnosząc się do możliwości współpracy lekarzy w ramach tej spółki, należy stwierdzić co następuje. Wykonywanie zawodu lekarza reguluje ustawa o zawodzie lekarza i lekarza stomatologa. Zgodnie z tą ustawą lekarze wykonują zawód w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub praktyki grupowej.

Zgodnie z art. 50a w/w ustawy lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, obowiązującym do dnia 26 września 2005 r. w ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami spółki cywilnej lub partnerskiej spełniających warunki określone w ustawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich (...)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem spółka, handlowe, odpowiedzialność, partner, spółka partnerska, osobowa, wolny zawód, solidarnie, subsydiarnie, spółka jawna, (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy odróżniające ją od innych.   Prowadzenie spraw spółki partnerskiej   Prowadzenie spraw (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawo handlowe, spółka partnerska; spółka osobowa; (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

 Zmiana zasad rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 25 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s. spółka, jawna, cywilna, partnerska, komandytowa, osobowa

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

  Umowa spółki Założycielami i wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W celu spółka, handlowe, osobowa, partnerska, umowa, założenie, rejestracja, KRS, forma, akt notarialny, zgłoszenie, formularz, wolny zawód

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, łączenie, spółka, osobowa, plan

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych Spółki nieposiadające osobowości prawnej, a więc spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandy podatek dochodowy, wspólnicy, spółka osobowa

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich (...)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem spółka, handlowe, odpowiedzialność, partner, spółka partnerska, osobowa, wolny zawód, solidarnie, subsydiarnie, spółka jawna, (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy odróżniające ją od innych.   Prowadzenie spraw spółki partnerskiej   Prowadzenie spraw (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawo handlowe, spółka partnerska; spółka osobowa; (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

 Zmiana zasad rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 25 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s. spółka, jawna, cywilna, partnerska, komandytowa, osobowa

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

  Umowa spółki Założycielami i wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W celu spółka, handlowe, osobowa, partnerska, umowa, założenie, rejestracja, KRS, forma, akt notarialny, zgłoszenie, formularz, wolny zawód

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, łączenie, spółka, osobowa, plan

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych Spółki nieposiadające osobowości prawnej, a więc spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandy podatek dochodowy, wspólnicy, spółka osobowa

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

  Umowa spółki Założycielami i wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W celu spółka, handlowe, osobowa, partnerska, umowa, założenie, rejestracja, KRS, forma, akt notarialny, zgłoszenie, formularz, wolny zawód

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

  Umowa spółki Założycielami i wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. W celu spółka, handlowe, osobowa, partnerska, umowa, założenie, rejestracja, KRS, forma, akt notarialny, zgłoszenie, formularz, wolny zawód

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem spółka, handlowe, odpowiedzialność, partner, spółka partnerska, osobowa, wolny zawód, solidarnie, subsydiarnie, spółka jawna, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wkłady w spółce partnerskiej

Wkłady w spółce partnerskiej

W styczniu br. przez dwóch partnerów została zawiązana spółka partnerska. Każdy z partnerów wniósł wkład o tej samej wartości, ponadto w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego zapisane jest, iż każdy z nich uczestniczy w zyskach i stratach spółki w częściach równych. (...)

Preferencyjna stawka składki ZUS

Preferencyjna stawka składki ZUS

Zamierzam zawrzeć umowę spółki partnerskiej, dotychczas byłam zatrudniona i nie prowadziłam działalności gospodarczej. Jeden z przyszłych wspólników posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przed zawarciem umowy powinnam również dokonać wpisu do ewidencji i czy będę (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba ta jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z wszystkich tych rodzajów działalności odprowadzam składkę na ubezpieczenie zdrowotne czyli 4 razy (...)