26.1.2023

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prawo do niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami

Minister Marlena Maląg i Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawili podczas briefingu prasowego aktualny stan polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Omówili także plany w tym obszarze na ten rok.

- "Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do niezależnego życia, a umożliwienie im tego jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości" – powiedziała minister Marlena Maląg.

Porady prawne

Fundusz Solidarnościowy

Przełomowym krokiem było utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Celem Funduszu Solidarnościowego jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

Renty i świadczenia

Renta socjalna została zrównana z minimalną emerytura i od marca tego roku będzie wynosiła 1588 zł. W 2015 roku było to zaledwie 740 zł. Co istotne, świadczeniobiorcy mogą podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak emeryci.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna zostało z kolei powiązane z minimalnym wynagrodzeniem i wynosi 2458 zł. Minister Maląg, wyjaśniając wątpliwości związane z utratą tego świadczenia w przypadku pojęcia pracy, zwróciła uwagę, że musi to być ściśle powiązane z asystencją, by nie pozostawić osoby z niepełnosprawnością bez opieki. Dodała, że zmiany w tym zakresie są w przygotowaniu.

Zatrudnienie

Wzrosło dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością i obecnie wynosi 2400 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 1350 zł – umiarkowanego i 500 zł – lekkiego.

Dofinansowanie roczne na pracownika w zakładzie aktywności zawodowej wynosi 31 tys. zł. W 2015 roku była to kwota 18,5 tys. zł. Dofinansowanie w warsztacie terapii zajęciowej, wynoszące w 2015 roku 14,796 zł, w tym roku przekroczyło 27 tys. zł.

Dostępność

Jesteśmy drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, które przyjęło ustawę o dostępności – przypomniała minister Maląg. Dotyczy ona nie tylko przestrzeni architektonicznej, ale zapewnia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami podmiotowe traktowanie z prawem do niezależnego i godnego życia.

Samodzielność-Aktywność-Mobilność

- "Przekładamy na konkrety mapę drogową, zapisaną w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-1030" – mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. 

Kancelaria Premiera wyasygnowała dodatkowy miliard zł na program Samodzielność-Aktywność-Mobilność. „Dostępne mieszkanie” to możliwość zamiany z dofinansowaniem lokum na takie, które jest pozbawione barier, utrudniających poruszanie się. „Mieszkanie dla absolwenta” to dofinansowanie przez trzy lata kosztów wynajmu mieszkania osobie z niepełnosprawnością rozpoczynającej pracę zawodową. „Wspomagane społeczności mieszkaniowe”, podobnie jak COM-y, oferują osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami 24-godzinne wsparcie.

Na dofinasowanie do wysokości 80 proc. wartości pojazdu będą mogły liczyć osoby, kupujące auto specjalnie dostosowane do ich rodzaju niepełnosprawności.

Plany

Wkrótce powinna rozpocząć działalność wypożyczalni technologii wspomagających. Jak poinformował wiceminister Paweł Wdówik, zakupiony sprzęt, który będzie udostępniany, jest bardzo zaawansowany technologicznie.

- „Dostępna przestrzeń publiczna” to wsparcie samorządów w czynieniu jej przyjazną.  Obejmuje ona nie tylko ciągi komunikacyjne, ale także urzędy, place zabaw, instytucje kultury i miejsca kultu religijnego. Jej uzupełnieniem będzie aplikacja, pozwalająca na zorientowaniu się w stopniu dostępności i umożliwiająca złożenie skargi na jej brak.

Ruszyła kolejna edycja konkursu "Od zależności ku samodzielności"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. „To bardzo ważne, aby osoby z zaburzeniami psychicznymi miały świadomość swojego potencjału i praw, jakie im przysługują” – mówiła minister Marlena Maląg.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

 - "Zachęcam do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację konkursu przeznaczyliśmy 3 mln zł" – mówiła minister Marlena Maląg.

Samopomoc, wsparcie rodzin, integracja

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów:

  • moduł I – wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
  • moduł II – samopomoc,
  • moduł III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia,
  • moduł IV – integracja i innowacyjność.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym;
  • podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ważne terminy

Do 24.02.2023 – należy złożyć oferty konkursowe do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich,

Do 17.03.2023 r. Wydziały Polityki Społecznej przekazują do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pełną dokumentację wszystkich ofert, które uzyskały pozytywną ocenę formalną wraz z Kartami Ocen,

Do 21.04.2023 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – "Strategia (...)

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Trwają konsultacje programu Dostępność Plus Ponad 23 miliardy złotych ma trafić w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, kobietom w ciąży). (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Gdzie zagwarantowane są prawa osób niepełnosprawnych? Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji, stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu (...)

Wymagane standardy dostępności

Wymagane standardy dostępności

Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 11 kwietnia 2018 w (...)

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji już w październiku

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji już w październiku

Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października br. Ok. 850  tys. osób z niepełnosprawnościami będzie mogło starać się o nowe świadczenie.  Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie (...)

Na czym polega „Dostępność+”?

Na czym polega „Dostępność+”?

Pakt na rzecz dostępności podpisany Zainaugurowano jeden z 5 najważniejszych programów zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego – Dostępność+ 2018-2025. W konferencji, która odbywa się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik udział wzięła minister Elżbieta Rafalska (...)

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

Rusza nowy projekt 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Otworzy to drzwi do pełnego wdrożenia (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do (...)

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

80 mln zł na „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” w 2020 r. Asysta przy wizycie w urzędzie, u lekarza, ale także w teatrze, kinie czy wyjściu do znajomych – pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom, które nie radzą sobie z nimi same, jest niezwykle (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych Dostępność cyfrowa jest pojęciem dość nowym i sporym wyzwaniem dla podmiotów publicznych. Poznaj główne terminy i wymagania jej dotyczące, żeby lepiej zrozumieć temat i związane z nim możliwości. ##baner## Co (...)

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Trybunał Konstytucyjny: rozporządzenie ministra o ujawnianiu przyczyny niepełnosprawności niekonstytucyjne Rozporządzenie przewidujące ujawnianie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny jest niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił skargę konstytucyjną (...)

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Ustawa zwiększająca dostępność ma na celu nałożenie na podmioty publiczne obowiązku zapewnia dostępności infrastrukturalnej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Poprzez konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, specjalne oznakowanie (...)

Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

Korzystny wyrok NSA dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (...)

Wyprawka szkolna 2018/2019

Wyprawka szkolna 2018/2019

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie danych. Firma węgierska wystawia firmie w Polsce fakturę za świadczenie usług informatycznych. (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Obecność na sali sądowej osób trzecich

Obecność na sali sądowej osób trzecich

Przed Sądem Rodzinnym odbędzie się sprawa z wniosku mojej siostry, o zmianę opiekuna prawnego dla mojej, całkowicie ubezwłasnowolnionej matki. W tej chwili ja jestem ustanowiony opiekunem prawnym. Ponadto, przed Sądem Cywilnym od roku toczy się sprawa o unieważnienie darowizny mieszkania, w (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju przestępstwa.\" Jakie są to \"pewne czynności\" wykonywane przez kuratora za pracodawcę? Czy (...)

Prawo do wychowania i opieki nad dziećmi

Prawo do wychowania i opieki nad dziećmi

Żona za moją zgodą wyjechała wraz z dziećmi na wakacje do rodziny poza granice kraju. Dzieci są małoletnie, ale posiadają własne paszporty. Po kilku miesiącach pobytu za granicą żona uznała, iż nie wraca z dziećmi do kraju, tylko pozostaje tam ze swoją rodziną. Jakie mam prawa lub możliwości (...)

Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

Czy dziecko w wieku 13 lat (ukończone) może otrzymać dowód osobisty? Jeśli tak, czy ten dokument będzie również ważny przy przekraczaniu granic UE, czy jednak musi mieć paszport? Zgodnie z art. 34 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała (...)

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zadawać pracownikowi pytania dotyczące jego intymnej sfery życia osobistego? Czy w tym momencie nie zostaje naruszone prawo pracownika do zachowania w tajemnicy szczegółów życia intymnego? I czy jeśli ze strony pracodawcy zachodzi podejrzenie, że te (...)

Szkoda wyrządzona przez kota

Szkoda wyrządzona przez kota

Wracałyśmy z córką z przedszkola do domu. Już na naszym podwórku, córka zauważyła swoją ulubioną lalkę "przytulanej" (tzw. "szmaciankę") pod krzakiem. Leżał na niej kot sąsiadów - niedawno przygarnięty "dachowiec". Córka już chciała podbiec po swój skarb, ale jakoś odruchowo (ze (...)

Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

W sądzie toczy się sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko męża z poprzedniego związku małżeńskiego. Sędzia, mimo iż mamy z mężem podpisaną rozdzielność majątkową (jescze przed zawarciem związku małżeńskiego) zażądał ode mnie przedstawienia moich dochodów, a także umowy (...)

Renta rodzinna dla osób po 26 roku życia

Renta rodzinna dla osób po 26 roku życia

Czy możliwe jest pobieranie renty rodzinnej po ukończeniu 26 roku życia? Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS: 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: (…) 3) bez względu na wiek, jeżeli (...)

Składanie sprawozdania finansowego do US

Składanie sprawozdania finansowego do US

Prezes Spółki, w której pracuję, został wezwany do Urzędu Skarbowego za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego za rok 2004, tj. o wykroczenie z art. 56 par. 4 K.k.s. W związku z tym zwracam się z prośbą o odniesienie się do mojej interpretacji art. 27 ustawy o podatku dochodowym (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest różnica gdzie będzie zawarty ślub, w Polsce czy na Ukrainie? Jakie dokumenty będą wymagane (...)

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

W mojej miejscowości jest wiele opuszczonych budynków, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu osób poruszających się w ich obrębie. Składane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez Urząd Miejski do Powiatowego Nadzoru Budowlanego wnioski o nakazanie rozbiórki budynków nie odnoszą (...)

Egzekucja z nieruchomości a lokal zastępczy

Egzekucja z nieruchomości a lokal zastępczy

Posiadam własną nieruchomość - pawilon handlowy o pow. 450m2, który jest od 2002 roku pod egzekucją komornika sądowego. W międzyczasie zameldowałem na stały pobyt w tej nieruchomości osobę trzecią, to jest mojego przyjaciela, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i obywatelem polskim. (...)