Elektronizacja małych zamówień publicznych nastąpi później

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ma na celu odroczenie pełnej elektronizacji w odniesieniu do małych zamówień, których wartość jest poniżej progów unijnych.

Jaka ustawa odsuwa w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych?

Porady prawne Przyjęte zmiany mają również na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, wdrożonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Elektronizacja małych zamówień publicznych Przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny), których wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi UE, tj. kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Oznacza to, iż w przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne obowiązek elektronizacji powstaje od dnia 18 października 2018 r. (zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego). Analiza obecnej sytuacji na rynku zamówień publicznych, w tym doświadczenia wynikające z ze stosowania od kwietnia bieżącego roku w większych zamówieniach (powyżej progów UE) przepisów dotyczących elektronicznego przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przyczyniły się do podjęcia decyzji pozwalającej uczestnikom rynku zamówień publicznych na procedowanie przy udzielaniu małych zamówień według dotychczasowych zasad. Powyższe umożliwi im lepsze przygotowanie się do pełnej elektronizacji. Proponowane rozwiązanie przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa małych, tj. poniżej progów unijnych, ale licznych zamówień udzielanych zwykle przez mniejszych zamawiających. Zmniejszy też ryzyko składania niewystarczającej liczby ofert oraz unieważniania postępowań z powodu braku ważnych ofert bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Celem Urzędu Zamówień Publicznych jest wsparcie stron postępowania i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, zatem Urząd na bieżąco będzie informował wszystkich zainteresowanych o działaniach podejmowanych w związku elektronizacją zamówień publicznych. Kiedy zmiany wejdą w życie? Ustawa">

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przesuwa z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. obowiązek pełnej elektronizacji zamówień publicznych składanych przez małe i średnie firmy. Do tego czasu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tradycyjnych form komunikacji, np. z poczty czy firmy kurierskiej. Ułatwieniem dla firm ma być też umożliwienie przedsiębiorcom składania oświadczeń niepotwierdzonych podpisem elektronicznym.

Zmiany dotyczą zarówno ustawy – Prawo zamówień publicznych ("ustawy Pzp"), jak i ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym założeniem zmian jest więc odsunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Przewiduje się zatem przesunięcie obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego funkcjonowanie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.

Porady prawne

Przyjęte zmiany mają również na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, wdrożonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Elektronizacja małych zamówień publicznych

Przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny), których wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi UE, tj. kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Oznacza to, iż w przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne obowiązek elektronizacji powstaje od dnia 18 października 2018 r. (zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego).

Analiza obecnej sytuacji na rynku zamówień publicznych, w tym doświadczenia wynikające z ze stosowania od kwietnia bieżącego roku w większych zamówieniach (powyżej progów UE) przepisów dotyczących elektronicznego przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przyczyniły się do podjęcia decyzji pozwalającej uczestnikom rynku zamówień publicznych na procedowanie przy udzielaniu małych zamówień według dotychczasowych zasad. Powyższe umożliwi im lepsze przygotowanie się do pełnej elektronizacji. Proponowane rozwiązanie przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa małych, tj. poniżej progów unijnych, ale licznych zamówień udzielanych zwykle przez mniejszych zamawiających. Zmniejszy też ryzyko składania niewystarczającej liczby ofert oraz unieważniania postępowań z powodu braku ważnych ofert bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Celem Urzędu Zamówień Publicznych jest wsparcie stron postępowania i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, zatem Urząd na bieżąco będzie informował wszystkich zainteresowanych o działaniach podejmowanych w związku elektronizacją zamówień publicznych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie w zasadzie z dniem 17 października 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne