16.12.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Co to jest kapitał początkowy.

Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych dokonaną przez powoływaną ustawę od dnia 1 stycznia 1999 roku.

Kapitał początkowy jest niejako skumulowaną sumą składek na ubezpieczenie społeczne, wpłacanych przed dniem 1 stycznia 1999r. Po obliczeniu kapitału początkowego indywidualnie dla każdego uprawnionego, zostanie on zapisany na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej, prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stanowić on będzie jedną z podstaw obliczenia wysokości przyszłej emerytury dla osób ubezpieczonych.

Komu przysługuje kapitał początkowy.

Zgodnie z art. 173 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kapitał początkowy obliczany jest dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1999r.) opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki takie opłacali płatnicy składek. Przepis ten ustanawia dwa kryteria, których spełnienie uprawnia do obliczenia kapitału początkowego. Kryterium wiekowe - kapitał początkowy obliczony będzie dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. - jest bezwzględną przesłanką, której spełnienie jest wymagane przez ustawę. Druga niezbędna przesłanka - podleganie ubezpieczeniu społecznemu - jest spełniona tylko wówczas, gdy okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą co najmniej 6 miesięcy i jeden dzień (wynika to z analizy art. 174 ust.9 oraz art. 17 ust.2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Obowiązki ZUS, płatnika oraz ubezpieczonego związane z ustalaniem kapitału początkowego.

Zasady ustalania kapitału początkowego szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz.U. 2000r. nr 72 poz. 846).

Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem, organ emerytalno-rentowy, właściwy ze względu na płatnika składek, zwraca się do płatnika składek z wezwaniem o nadesłanie skompletowanej dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które płatnik ten przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne dotyczące ubezpieczenia społecznego.

Przedmiotowa dokumentacja powinna obejmować :

  • wniosek o ustalenie kapitału początkowego
  • wykaz okresów składkowych i nieskładkowych do dnia 31 grudnia 1998r.
  • dowody potwierdzające okresy składkowe
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Wezwania takiego nie otrzymają jednak osoby :

1) będące zleceniodawcą,
2) będące osobą fizyczną zatrudniającą pracowników, nie wypłacającą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
3) opłacające składkę za osoby współpracujące

Osoby za które składki ubezpieczenia społecznego opłacają w/w płatnicy, jak również osoby nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu, zobowiązani są sami zgłosić wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją w organie rentowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, a gdy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce - w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium z powiatowego urzędu pracy oraz do osób pobierających zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe z pomocy społecznej. Zgłoszenie wniosku do organu rentowego przez te osoby może być także dokonane przez pełnomocnika, w tym przypadku konieczne jest załączenie pełnomocnictwa.

W wezwaniu przesłanym przez ZUS do płatnika, organ rentowy ustali okres, w jakim płatnik powinien nadesłać skompletowaną informację konieczną w celu ustalenia kapitału początkowego. Termin ten może być na wniosek płatnika odsunięty w czasie.

W momencie otrzymania wezwania przez płatnika, zobowiązany jest on do wezwania ubezpieczonych, których dokumentację zobowiązany jest uzyskać, do jej dostarczenia w wymaganym przez organ rentowy terminie.

Płatnik, po uzyskaniu zgody ubezpieczonych, może sam zbierać dokumentacje konieczną do ustalenia kapitału początkowego. Może w tym celu zgłaszać się do innych płatników, którzy obecnie a także w przeszłości opłacali składki za osobę ubezpieczoną.

Jeżeli płatnik nie uzyskał zgody ubezpieczonego na kompletowanie potrzebnej dokumentacji, obowiązek jej zebrania spoczywa na ubezpieczonym.

Ubezpieczony zobowiązany jest wówczas do przekazania zebranej przez siebie dokumentacji temu płatnikowi, od którego otrzymał wezwanie do kompletowania dokumentacji, a w przypadku gdy wezwanie takie dostał od więcej niż jednego płatnika, temu płatnikowi, od którego wcześniej otrzymał wezwanie. Ubezpieczeni uprawnieni są także do dostarczenia wymaganej dokumentacji bezpośrednio do organu rentowego - muszą jednak wówczas powiadomić o tym fakcie każdego z płatników.

Zasady ustalania kapitału początkowego.

Aby obliczyć wartość kapitału początkowego, należy poznać podstawę jego wymiaru. Podstawę wymiaru kapitału początkowego oblicza się na podobnych zasadach, jakie rządzą obliczaniem podstawy emerytury i renty (art. 174 ust.2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Jest więc nią przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę (wówczas muszą to być następujące bezpośrednio po sobie lata), z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. (art. 174 ust. 3 powoływanej ustawy). Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowić może przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Aby obliczyć przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, należy obliczyć stosunek sumy podstawy wymiaru składki w każdym wybranym przez siebie roku do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla tego roku. Stosunek ten wyrażony będzie w procentach.

Tabela przeciętnego rocznego wynagrodzenia:

LataPrzeciętne roczne wynagrodzenie w zł
gif" WIDTH=3 HEIGHT=1>
196522 404
196623 208
196724 192
196815 272
196926 088
197026 820
197128 296
197230 108
197333 576
197438 220
197546 956
197651 372
197755 152
197858 644
197963 924
198072 480
198192 268
1982139 572
1983173 700
1984202 056
1985240 060
1986289 140
1987350 208
1988637 080
19892 481 096
199012 355 644
199121 240 000
199235 220 000
199347 940 000
199463 936 000
19958 431,44
199610 476,00
199712 743,16
199814 873,88

Obliczony procentowo stosunek podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w danym roku do rocznej przeciętnej kwoty wynagrodzenia tego roku sumuje się z obliczonym stosunkiem we wszystkich wybranych przez nas latach (a więc albo 10 kolejno po sobie następujących lat z okresu od 1 stycznia 1980r.

do 31 grudnia 1998r., albo 20 lat przez nas wybranych). Z otrzymanego wyniku należy obliczyć średnią arytmetyczną, która jednak nie może być wyższa od 250%.

Otrzymany przez nas wynik należy pomnożyć przez tzw. kwotę bazową. W związku z faktem, iż wysokość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, kwota bazowa wynosi 1220, 89 zł (art. 173 ust. 3 i art. 177 powoływanej ustawy).

Otrzymana kwota stanowić będzie indywidualną podstawę wymiaru kapitału początkowego.

Następnie należy obliczyć indywidualnie tzw. część socjalną emerytury (na zasadzie odpowiedniości, do obliczania kapitału początkowego stosuje się odpowiednio zasady obliczania emerytury). Ogólnie, stanowi ona 24 % kwoty bazowej, tj. 293,01 zł. W celu indywidualnego obliczenia części socjalnej, należy tę kwotę pomnożyć przez współczynnik p, ustalany indywidualnie dla każdego ubezpieczonego.

Wartość współczynnika p odpowiednio dla kobiet i mężczyzn stanowi załącznik do powoływanej ustawy.

Indywidualnie, swój współczynnik p będą musieli jednak obliczyć ubezpieczeni, którzy objęci zostali po raz pierwszy ubezpieczeniem w wieku poniżej 18 lat, według następującego wzoru:Aby jednak prawidłowo korzystać z przedstawionego załącznika, należy pamiętać, iż wiek ubezpieczonego zaokrągla się do pełnych lat, z tym że jeżeli ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy ponad wiek ustalony, wiek zaokrągla się w górę. Podobna zasada dotyczy stażu ubezpieczeniowego.

Na staż ubezpieczeniowy składają się udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe, z tym że okresy nieskładkowe mogą być zaliczone w wysokości nie większej niż 1/3 okresów składkowych.

Wskaźnik p wyrażany jest w procentach, które następnie mnożymy przez kwotę bazową (p x 293,01zł)

Następnie należy obliczyć część składkową i nieskładkową kapitału początkowego. Aby obliczyć część składkową, należy zastosować poniższy wzór :

Ilość udowodnionych miesięcy składkowych/12 X 1,3 %/podstawa wymiaru kapitału początkowego

Aby obliczyć część nieskładkową, należy dokonać podobnej operacji :

Ilość udowodnionych miesięcy nieskładkowych/12 X 0,7 %/podstawa wymiaru kapitału początkowego

Otrzymane kwoty (indywidualna część socjalna, część składkowa oraz część nieskładkową) stanowią hipotetyczną wysokość emerytury, która przysługiwałaby ubezpieczonemu w dniu 1 stycznia 1999r.

Aby obliczyć wysokość kapitału początkowego, należy sumę tych kwot pomnożyć przez wyrażoną w miesiącach średnią długość trwania życia dla osoby 62 - letniej. Średnia długość trwania życia wyrażana w miesiącach podawana jest łącznie dla kobiet i mężczyzn w tabeli zawartej w komunikacie prezesa GUS z 25 marca 1999r. Dla osoby 62 - letniej wynosi ona 209 miesięcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Chcesz obliczyć, ile wyniesie twoja emerytura? Najpierw ustal swój kapitał początkowy. Sprawdź, jak to zrobić. Co to jest kapitał początkowy? To odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone przez ciebie albo twojego płatnika składek (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz (...)

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć emeryturę, rentę lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego pracowników Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru Twojej emerytury, (...)

Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.Nasz użytkownik wskazał nam wysokość swoich zarobków z ostatnich 10 lat. Na podstawie tabeli przeciętnego rocznego wynagrodzenia wskaźnik tych (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego ZUS przyjął „wynagrodzenie zerowe”, to zainteresowany może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników. Oznacza (...)

Wyliczanie kapitału początkowego. Korzystne zmiany w emeryturach

Wyliczanie kapitału początkowego. Korzystne zmiany w emeryturach

Część obecnych i przyszłych emerytów ma szansę na wyższe świadczenie. 1 maja weszły w życie zmiany w ustawie emerytalnej. Pozwolą podwyższyć świadczenie między innymi osobom, które studiowały przed 1999 rokiem albo opiekowały się wtedy dzieckiem. W maju w przepisach pojawiło się (...)

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

  Jeszcze do 31 grudnia 2003r. ubezpieczeni mogą samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy, przekazywać dokumenty wymagane do ustalenia kapitału początkowego wraz z wnioskiem o ten kapitał. ZUS oblicza kapitał początkowy na podstawie zaświadczeń o okresach zatrudnienia i uzyskiwanych (...)

Rejestracja firmy w jeden dzień

Rejestracja firmy w jeden dzień

Wniosek o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od stycznia prześlemy przez internet. Zakończyły się prace nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2012 roku. Ułatwią (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  O jakie rekompensaty chodzi?  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, lecz nie nabyły z tego tytułu (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS... Emeryci składają wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Część z tych wniosków nie ma jednak żadnych podstaw i ZUS odmówi przeliczenia emerytury. Przeliczenie emerytury (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Kiedy zawarcie umowy spółki podlega opodatkowaniu? Zawarcie umowy spółki podlega obowiązkowi podatkowemu ustanowionemu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą, opodatkowaniu podlegają określone czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem (...)

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego. Jak środki rosną w wyniku waloryzacji? Środki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września (...)

Emerytury rocznika 1953

Emerytury rocznika 1953

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953 i nowe przepisy weszły już w życie. To dobra wiadomość dla ok. 74 tys. osób. ##baner## Czego (...)

Emerytury poniżej najniższych...

Emerytury poniżej najniższych...

W ostatnich latach, rośnie liczba emerytur niższych od najniższych, czyli tych których nie obejmuje systemowa gwarancja polegająca na dopłacie do emerytury najniższej (zwanej też minimalną), która przysługuje tylko tym emerytom którzy wypracowali minimalny staż (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

MPiT rusza z konsultacjami Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy prostej spółki akcyjnej. Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Kobieta kończy 55 lat w listopadzie 2006 roku. Staż pracy: 33 lata. Nie przystąpiła do OFE. Zamierza przejść w listopadzie 2006 roku na wcześniejszą emeryturę. Wg jakiego systemu obliczona zostanie ta emerytura? W jaki sposób samodzielnie obliczyć wysokość tej emerytury? Przy ustalaniu wysokości (...)

Wyliczenie kapitału początkowego

Wyliczenie kapitału początkowego

Mój problem dotyczy jedynie tego, że 1993 rok był okresem nieprzerwanych studiów dziennych i jako taki powinien być liczony w całym okresie jako nieskładkowy. W moim przypadku okres nieskładkowy, co byłoby zgodne z ustawą, obejmuje przedział począwszy od 1989 roku, kiedy rozpoczynałem studia (...)

Ustalenie kapitału początkowego

Ustalenie kapitału początkowego

Jestem członkiem zakonu. Jestem odpowiedzialnym za ubezpieczenia wszystkich członków naszego zakonu od wejścia reformy ubezpieczeniowej. Mam duże wątpliwości prawne co do ustanowionej formy realizacji kapitału początkowego i jego obsługi przez urzędników ZUS. Wiem, że reforma ubezpieczeń (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury czyli do roku 2010 już pracy zawodowej nie podejmie? Sytuacja dotyczy (...)

Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy

Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy

Jedyny wspólnik spółki z o.o. chce przekonwertować pożyczkę, którą udzielił spółce z o.o., na kapitał zakładowy. Jakie podatki należy zapłacić od tej transakcji? Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), opodatkowaniu PCC podlegają zmiany umowy spółki (...)

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Sp. z o. o. X, której udziałowcami są osoby fizyczne zamierza założyć jednoosobową sp. z o. o. Y w której obejmie 100 % udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionej nieruchomości. Spółka X dokonała nabycia tej nieruchomości w drodze przetargu, cena 540 000,- zł. zapłaciła (...)

Zgłaszanie dopłat i pożyczek do urzędu skarbowego

Zgłaszanie dopłat i pożyczek do urzędu skarbowego

Czy dopłaty do majątku spółki (zarówno dobrowolne, jak i przewidziane w umowie) trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym? Czy udzieloną pożyczkę dla spółki z o.o. od jej wspólnika trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym? Co do zasady zarówno dopłaty, jak i pożyczki są objęte podatkiem od (...)

Pożyczka udzielona sp. z o.o. przez wspólników

Pożyczka udzielona sp. z o.o. przez wspólników

Dwie osoby będące osobami fizycznymi, które jednocześnie są wspólnikami w sp. z o.o., otrzymały kredyt z banku na budowę domu. Chcą pieniądze z kredytu pożyczyć sp. z o.o., w której są wspólnikami. Sp. z o.o. zajmuje się budową domów. Czy pożyczka taka podlega opodatkowaniu, jeśli (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. zostaną sprzedane. Sprzedawcą jest osoba fizyczna. Wartość udziałów (kapitał zakładowy) wynosi 50.000 zł. Udziały zostaną sprzedane za 50.000 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości ok. 2.500 zł przy zakładaniu spółki. Czy wystąpi tu przychód z kapitałów (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

Czy prowadząc swój warsztat samochodowy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę mając skończone 57 lat i prawie 40 lat pracy? Chodzi o mężczyznę, który aktualnie od roku 1981 prowadzi działalność gospodarczą. Pracuje od roku 1964, do roku 1981 jako pracownik. Zgodnie z ustawą o emeryturach (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej emeryturze) musi zgłaszać działalność gospodarczą do biura emerytalnego? Emerytura (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, że posiadając orzeczenie ZUS mogę się o taka emeryturę ubiegać (nie wiem tylko o jaką (...)

Emerytura na starych czy nowych zasadach

Emerytura na starych czy nowych zasadach

Pracownica w lutym br. kończy 55 lat, a we wrześniu osiągnie 30-letni staż pracy. Może więc skorzystać z dwojakiego wyliczenia przysługującej emerytury. Który z nich będzie dla niej korzystniejszy (przyjmując założenie, że przy skorzystaniu z metody przewidzianej dla osób starszych, liczono (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy

Czy prowadząc swój warsztat samochodowy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę mając skończone 57 lat i prawie 40 lat pracy? Chodzi o mężczyznę, który aktualnie od roku 1981 prowadzi działalność gospodarczą. Pracuje od roku 1964, do roku 1981 jako pracownik. Zgodnie z ustawą o emeryturach (...)

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury czyli do roku 2010 już pracy zawodowej nie podejmie? Sytuacja dotyczy (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej emeryturze) musi zgłaszać działalność gospodarczą do biura emerytalnego? Emerytura (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, że posiadając orzeczenie ZUS mogę się o taka emeryturę ubiegać (nie wiem tylko o jaką (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

Emerytura na starych czy nowych zasadach

Emerytura na starych czy nowych zasadach

Pracownica w lutym br. kończy 55 lat, a we wrześniu osiągnie 30-letni staż pracy. Może więc skorzystać z dwojakiego wyliczenia przysługującej emerytury. Który z nich będzie dla niej korzystniejszy (przyjmując założenie, że przy skorzystaniu z metody przewidzianej dla osób starszych, liczono (...)

Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Otrzymałam odmowną decyzję na wniosek o wcześniejszą emeryturę. Pomimo tego, iż spełniam warunek wieku i czasu lat składkowych i nieskładkowych. Mam 57 lat, 37 lat przepracowanej i udokumentowanej pracy składkowej i nieskładkowej. Odmowną decyzję odnośnie wcześniejszej emerytury otrzymałam (...)

Postępowanie komornicze z emerytury

Postępowanie komornicze z emerytury

Emeryt zaciągnął kredyt pod emeryturę np. 50 000 zł. (emerytura 2000 zł). Zabezpieczony przez osoby trzecie gotówką. Okazało się, że wyniku zaszłych spraw istnieje roszczenie 100 000 zł. Kiedy komornik będzie mógł zając emeryturę jeśli emeryt podpisał zobowiązanie, że przeznacza (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła nałożone przepisami obowiązki przysługują dwie emerytury- z ZUS-u i z KRUS-u. Ustawa o (...)

Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury

Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury

Pracuję 34 lata w pracach wymienionych w dziale III wykazu B i ZUS odmówił mi emerytury. 05.05.2007r. skończyłem 58lat. Pracuję w hucie przy wytopie stali. Czy mam prawo uzyskać emeryturę? Jak wynika z opisu sytuacji stara się Pan o wcześniejszą emeryturę z uwagi na pracę w szczególnych (...)

Przejście na emeryturę z renty

Przejście na emeryturę z renty

Jestem na rencie od 13 lat. Mam 20 lat pracy, w tym 16 lat pracy w warunkach szkodliwych. Czy gdy osiągnę 65 lat (obecnie mam 47), będę mógł przejść na emeryturę? Ustawodawca przewidział, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. (...)

Emerytura żołnierza zawodowego

Emerytura żołnierza zawodowego

Jestem emerytem wojskowym z 60% podstawą emerytury. Na "rękę" mam 2000 zł. Ile mogę zarobić, aby nie stracić lub nie mieć zmniejszonej emerytury? Jaka będzie moja emerytura jeżeli zarobię dodatkowo 3000 zł, a ile stracę przy zarobku 4500 zł? W przedstawionym stanie faktycznym odpowiedź (...)

Wcześniejsza emerytura dla osoby bezrobotnej

Wcześniejsza emerytura dla osoby bezrobotnej

Moja matka ma 56 lat. Okresów składkowych i nieskładkowych wliczających się do okresu zatrudnienia ma 31 lat. Jednak od 2 lat nie pracuje, ostatnio była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Czy może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Prawo do emerytury wcześniejszej przysługuje (...)

Emerytura a przychody z najmu

Emerytura a przychody z najmu

Osoba otrzymująca emeryturę będzie uzyskiwać dochód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Czy ten dodatkowy dochód (z tytułu najmu) brany jest pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu stawki emerytury? Czy fakt osiągania dodatkowego dochodu z tytułu najmu należy zgłosić ZUS-owi? O ile ewentualnie (...)