Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska.

Najważniejsze skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne. 

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego. 

Zob. wzór skierowania 

Kto może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Można zatem skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, jeśli otrzyma się skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz, który kwalifikuje pacjenta do leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową, bierze pod uwagę:

 • jego stan zdrowia,
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych,
 • przebieg choroby, która jest wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk,
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej (jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji),
 • jego zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Porady prawne

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej:

 • stan, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie twojego stanu zdrowia;
 • choroba zakaźna w fazie ostrej;
 • ciąża i połóg;
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
  • 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
  • 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii – z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

 

Opis stanu pacjenta

Wystawiając skierowanie, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi oraz wypełnić (zaznaczając odpowiednią rubrykę) pole „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.

Kopie dokumentów

Pacjent powinien zapytać lekarza, czy musi dołączyć do skierowania kopie dokumentów, ponieważ jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczu, EKG, zdjęć rtg), to do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań, które zostały już ujęte w skierowaniu. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych trzeba dołączać kserokopie tychże dokumentów. 

Dostarczenie skierowania do NFZ

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Wniosek należy złożyć w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście. 

Zob. dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ 

Rejestracja

Skierowanie, które wpływa do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak pieczątki przychodni), Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.

Przekazanie skierowania

Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Listowne powiadomienie

O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie NFZ powiadomi zainteresowanego listownie. 

Jeśli bowiem NFZ nie potwierdzi skierowania, zwraca je lekarzowi, który wystawił skierowanie. Dołącza do niego uzasadnienie odmowy. Oddział wojewódzki NFZ zawiadomi zainteresowanego o tym, że skierowanie nie zostało potwierdzone. Od negatywnej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia nie można się odwołać. 

Powiadomienie o terminie wyjazdu

Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego, należy czekać na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. 

O terminie wyjazdu zainteresowany zostanie powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem.

Ile trzeba czekać?

NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie skierowania – od jego wpłynięcia do oddziału. Ten termin może się przedłużyć o 14 dni ze względów proceduralnych.

Jeżeli NFZ nie potwierdzi skierowania ze względu na brak miejsc w uzdrowiskach, to umieści je w dokumentacji, a pacjent zostaniesz wpisany na listę oczekujących. Obecnie średni czas oczekiwania to ok. 2 lata.

Jeśli pacjent jest dorosły, to może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Jak sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja skierowania?

To, na jakim etapie jest realizacja skierowania, można sprawdzić używając indywidualnego numeru w bezpłatnej wyszukiwarce: kliknij tutaj

Lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wykorzystuje lecznicze właściwości:

 • naturalnych surowców leczniczych,
 • klimatu oraz mikroklimatu.

Leczeniu towarzyszą także zabiegi fizjoterapeutyczne.

Pacjent, który przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, może bezpłatnie korzystać z badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do tego leczenia.

Gdzie można prowadzić lecznictwo uzdrowiskowe?

Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone jest:

 • w uzdrowiskach przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,
 • poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach w podziemnych wyrobiskach górniczych (np. Kopalnia Soli „Wieliczka”).

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to podmioty lecznicze, które działają na terenie uzdrowiska. Pacjenci mogą się w nich leczyć bądź odbywać rehabilitację. Zakłady wykorzystują wyjątkowe warunki naturalne uzdrowiska, na terenie którego działają.

Do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zaliczają się m.in.:

 • szpitale uzdrowiskowe,
 • sanatoria uzdrowiskowe,
 • szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
 • przychodnie uzdrowiskowe,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • szpitale w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.

Ile trzeba zapłacić?

We własnym zakresie pokrywa się:

 • koszty przejazdu do zakładu, w którym odbywa się leczenie;
 • częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym;
 • opłatę uzdrowiskową – w 2018 r. maksymalnie 4,33 zł za dzień (wysokość maksymalnej opłaty zmienia się na dany rok, a ostateczną stawkę uchwala właściwa rada gminy);
 • koszty pobytu opiekuna.

Kosztów wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat;
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku;
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, różnią się w zależności od standardu pokoju. 

Sprawdź koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszone przez pacjenta w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu..pdf

POZIOM I:

 • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pokój jednoosobowy w studiu;

POZIOM II:

 • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

POZIOM III:

 • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pokój dwuosobowy w studiu;

POZIOM IV:

 • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

POZIOM V:

 • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pokój wieloosobowy w studiu;

POZIOM VI:

 • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli pacjent przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, to ma dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych oraz leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Na terenie uzdrowiska znajdują się:

 • pijalnie uzdrowiskowe,
 • tężnie,
 • parki,
 • ścieżki ruchowe,
 • urządzone odcinki wybrzeża morskiego,
 • lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe,
 • urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Ile czasu trwa leczenie uzdrowiskowe?

 • 27 dni trwa uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 • 21 dni trwa:
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat,
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych,
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych,
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych;
 • 28 dni trwa uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym;
 • od 6 do 18 dni trwa uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych.

Naczelni lekarze uzdrowisk

Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawują minister zdrowia i wojewoda.

Wojewoda nadzoruje lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska.

Naczelny lekarz uzdrowiska prowadzi dokumentację związaną z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz listę zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego znajdujących się na terenie uzdrowiska.

Do jego zadań należy również m.in.:

 • współpraca z samorządami, podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładami górniczymi,
 • prowadzenie kontroli urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących:
  • działania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
  • warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej

Uzdrowiskiem może zostać obszar, który:

 • ma złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych;
 • spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska;
 • ma infrastrukturę techniczną w zakresie:
  • gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej;
  • transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami;
 • ma zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa.

Jeśli dany obszar spełnia powyższe warunki, lecz nie ma na zakładów oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, gmina może starać się o uzyskanie dla niego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Jak uzyskać status uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej?

O nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej występuje urząd gminy.

I. Potwierdzenie leczniczych właściwości surowców i klimatu

 1. Gmina musi potwierdzić lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu.
 2. Gmina składa wniosek o wydanie odpowiedniego świadectwa do jednostki uprawnionej przez ministra zdrowia.
 3. Właściwości lecznicze potwierdzić muszą udokumentowane badania, które wykluczają przy tym negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka.

II. Operat uzdrowiskowy

 1. Gmina musi następnie sporządzić operat uzdrowiskowy, który określa możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na danym terenie.
 2. Operat uzdrowiskowy dzieli się na:
 • część opisową, która określa m.in. opis właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu;
 • część graficzną, na której widnieją planowane strefy ochrony uzdrowiskowej. Nie może ona być mniejsza niż:
  • 1:5000 dla projektowanej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
  • 1:10 000 wspólnie dla stref „A” i „B”,
  • 1:25 000 wspólnie dla stref „A”, „B” i „C”.
 1. Gmina uzgadnia operat z komisją uzdrowiskową rady gminy. Operat musi też podpisać prezydent, burmistrz lub wójt.
 2. Gmina przesyła operat uzdrowiskowy ministrowi zdrowia, aby potwierdzić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

III. Decyzja ministra zdrowia

  a)  Jeśli warunki określone w ustawie zostały spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
  b)  Minister ustala kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska na podstawie:
 • świadectwa, które potwierdza lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu;
 • opinii konsultanta krajowego do spraw balneologii i medycyny fizykalnej;
 • informacji o:
  • kwalifikacjach pracowników, udzielających świadczeń zdrowotnych;
  • rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku.
  c)  Jeśli minister stwierdzi, że dany obszar spełnia niezbędne warunki, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

IV. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra

 1. Gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy, który potwierdzi, że obszar spełnia wymagania określone w ustawie.
 2. Jeśli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznaczy czas na ich usunięcie (maksymalnie 5 lat).
 3. Jeśli gmina nie usunie nieprawidłowości, minister wystąpi do Rady Ministrów opozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 4. Gmina, która uzyska zgodę na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Gmina ma na to 2 lata od otrzymania decyzji od ministra zdrowia.

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Na obszarze uzdrowiska lub ochrony uzdrowiskowej wydzielone są trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej:

 • strefa „A” – udział terenów zieleni wynosi co najmniej 65%. Jest to obszar, na którym znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 • strefa „B”– udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 50%. Jest to obszar przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli) czy budownictwa mieszkaniowego.
 • strefa „C” – udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 45%. Jest to obszar, który wpływa na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych i ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

Zob. Wykaz jednostek uprawnionych

Pamiętaj, że:

 • Jeśli chce się uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, należy zgłocić się wpierw do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Lekarz – na podstawie wywiadu i wyników badań – może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
 • Skierowanie należy złożyć w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta. Skierowanie jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. Jeśli są braki formalne (np. nie ma pieczątki przychodni), NFZ prosi o ich uzupełnienie.
 • Następnie skierowanie trafia do lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość. Wskazuje też miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia uzdrowiskowego. Jeśli skierowanie zostało potwierdzone – zainteresowany trafia na listę oczekujących. Jeżeli zaś specjalista stwierdza przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzymuje pisemną informację. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Gdy termin leczenia zostanie ustalony, oddział NFZ doręczy pacjentowi potwierdzone skierowanie (najpóźniej 14 dni przez datą rozpoczęcia leczenia).

Zob. też: 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 879, ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 14);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 47, poz. 346);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 130, poz. 760);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 161, poz. 976);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. Nr 80, poz. 565);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.U. Nr 178, poz. 1321);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.U. Nr 130, poz. 761);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu (Dz.U. Nr 236, poz. 1708);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 1963);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej  (Dz.U. Nr 103, poz. 705).

Na podst. www.nfz.gov.pl i www.gov.pl/zdrowie

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii. ##baner## Przerwałeś leczenie lub nie mogłeś skorzystać ze skierowania do sanatorium? Od 15 czerwca będziesz mógł już się leczyć, pod warunkiem, (...)

Nowe zasady korzystania z sanatorium

Nowe zasady korzystania z sanatorium

  Od 19 lipca można starać się o kolejny wyjazd do sanatorium dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego. Zmienił się także termin, w którym trzeba dostarczyć skierowanie do placówki NFZ. Obecnie jest na to 30 dni od wystawienia skierowania przez lekarza. Po tym terminie traci ono ważność. Zmiany te mają skrócić czas oczekiwania na sanatorium. ##baner## Jak (...)

Pacjent w czasie epidemii

Pacjent w czasie epidemii

Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa? W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których można się zakazić. To rodzi niebezpieczeństwo, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS. W Polsce wirusem HIV zakażają się (...)

Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

Leczenie stomatologiczne - czyli co? Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej (...)

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa członkowskiego UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) lub EOG (Islandia, (...)

Na leczenie do nowego uzdrowiska...

Na leczenie do nowego uzdrowiska...

Jakie nowe uzdrowisko powstaje? Z dniem 7 listopada 2007 r. miejscowości Dąbki położonej na obszarze gminy Darłowo w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim nadaje się status uzdrowiska. A to na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki. Uzdrowisko to otrzymuje nazwę „Uzdrowisko (...)

Reforma leczenia uzdrowiskowego?

Reforma leczenia uzdrowiskowego?

Zmienią się zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe, a pacjent sam będzie mógł zdecydować, gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację. ##baner## Mmniejsze kolejki – "Reforma w leczeniu uzdrowiskowym zmniejszy kolejki" – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadzi duże zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. (...)

Nowa ustawa o uzdrowiskach

Nowa ustawa o uzdrowiskach

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych.Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą regulację z 1966r., która pomimo wielu nowelizacji jest niespójna z obecnym systemem prawnym oraz z podziałem zadań pomiędzy administrację rządową i samorządową.Projekt nowej ustawy określa zasady (...)

Jak działa e-recepta?

Jak działa e-recepta?

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. ##baner## Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu docelowego, recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca (...)

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Realizacja e-recept Platforma e-zdrowie daje możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Oznacza to, że każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), aby uzyskać Unijny Certyfikat (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie (...)

Za młodzi, aby dbać o zdrowie? Niemożliwe!

Za młodzi, aby dbać o zdrowie? Niemożliwe!

Kampania „Bądź zdrowy - bądź sobą" zachęca młodych ludzi do dokonywania świadomych wyborów, kiedy w grę wchodzi ich zdrowie.Młodzież rzadko stawia zdrowie na pierwszym miejscu. A przecież wiele problemów ze zdrowiem - związanych z otyłością, spożyciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem narkotyków - zaczyna się już we wczesnym wieku. Nasz styl życia kształtuje (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. ##baner## Dla (...)

Elektroniczne skierowanie coraz szerzej stosowane

Elektroniczne skierowanie coraz szerzej stosowane

- "Cyfryzacja ochrony zdrowia jest jednym z priorytetów rządu. E-skierowanie to kolejny dokument (po e-recepcie i e-ZLA), w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną. Celem wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy" – podkreślił (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie? ##baner## Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie? W tym celu możesz: zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989; skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień; zapisać się , wysyłając (...)

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje lekarz. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne. Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala. Do szpitala i do sanatorium już bez wyniku testu na koronawirusa Według (...)

Kolejki do sanatoriów będą jeszcze dłuższe

Kolejki do sanatoriów będą jeszcze dłuższe

Na leczenie w sanatorium pacjent poczeka nawet dwa lata. To efekt obcięcia wydatków NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe - donosi Gazeta Prawna. Obecnie na miejsce w sanatorium trzeba czekać około 12 miesięcy. W przyszłym roku kolejki do uzdrowisk mogą znacznie się wydłużyć, ponieważ NFZ przeznaczy na leczenie uzdrowiskowe o 100 mln zł mniej niż w roku 2009. - Mniej środków (...)

Kierowanie pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Kierowanie pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

28 marca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. O jakie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego chodzi? Lecznictwo uzdrowiskowe oznacza zorganizowaną działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady (...)

Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

Przypomnienie o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego W trosce o zdrowie dzieci przypomnieć należy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej formy leczenia jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieci w wieku od 3 do 6 (...)

Co z turnusami uzdrowiskowymi?

Co z turnusami uzdrowiskowymi?

Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawiesiły czasowo swoją działalność. Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie (...)

Uzdrowiska czekają na zmiany

Uzdrowiska czekają na zmiany

Większa liczba miejsc parkingowych, zakaz dowolnego instalowania tablic i urządzeń reklamowych, ułatwienia dla gmin ubiegających się o przyznanie statusu uzdrowiska i obniżenie stażu dla lekarza, który może zostać „naczelnym" placówki - takie zmiany zakłada projekt nowelizacji prawa o uzdrowiskach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, (...)

Leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitacja uzdrowiskowa możliwa w czerwonej strefie

Leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitacja uzdrowiskowa możliwa w czerwonej strefie

Od soboty w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. ##baner## Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (...)

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik za udzielone przez podmioty lecznicze świadczenia zdrowotne jest powołany do przeprowadzania kontroli organizacji udzielania świadczeń. W szczególności uprawniony jest do weryfikowania sposobu oraz jakości udzielanych świadczeń. Przepisy prawa przyznają NFZ szereg uprawnień kontrolnych, w tym w szczególności wstęp do pomieszczeń, (...)

Jak skorzystać z refundacji leków?

Jak skorzystać z refundacji leków?

Czego może dotyczyć refundacja? Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które kształtuje również politykę lekową państwa, (...)

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? Ustawa (...)

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). W okresie od 1 stycznia 2016 (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS (...)

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią dziś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce. ##baner## Sześć (...)

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Coraz częściej słyszymy, że lekarz odesłał pacjenta bez przeprowadzenia niezbędnych badań. Powody odejścia pacjenta „z kwitkiem” są różne, najczęściej podaje się jednak brak środków finansowych, ale czy na pewno jest to wystarczające usprawiedliwienie? Pacjent ma prawo do pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Czy w procesie karnym z jednoczesnym powództwem cywilnym jest możliwe żądanie odszkodowania "na wyrost", przed poniesieniem konkretnych wydatków na rehabilitację psychiczno-fizyczną. Uważam, że (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

Mojej koleżance od pewnego czasu nie układa się z mężem. Około miesiąc temu, po spożyciu przez nią alkoholu zrobiła karczemną awanturę, rzucała się z rękami, krzyczała, w której udział (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

W jaki sposób można skierować osobę z zaburzeniami psychicznymi na przymusowe leczenie w Szpitalu Psychiatrycznym? W jaki sposób można skierować osobę uzależnioną od alkoholu na leczenie przymusowe? (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo (...)

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej "A"

Działka budowlana w strefie uzdrowiskowej "A" została zakupiona w 2003 r. W roku 2005 w październiku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana negatywna na podstawie nowej ustawy (...)

Praca w godzinach nocnych

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy w (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Jakie sprawy sąd bierze pod uwagę przy zasądzaniu alimentów na rzecz dzieci? Kiedy sąd może ograniczyć wysokość alimentów oraz do kiedy muszę je płacić na rzecz córki?  Zgodnie z art. (...)

Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

Aktualnie jestem na drugim miesiącu wypowiedzenia - drugim z trzech. Jednak jestem zmuszony po badaniu iść na zwolnienie lekarskie, ponieważ praca fizyczna jaką pracodawca mnie obarczył na koniec (...)

Świadek incognito

Świadek incognito

Zostałem powołany na świadka w rozprawie odwoławczej w związku z tym że moje zeznania nie wniosą do sprawy żadnych nowych szczegółów oraz z obawy o moje rozpoznanie przez oskarżonych czy mogę (...)

Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

Publiczny ZOZ prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy. Jedna z pacjentek ZOL posiada dwie emerytury: jedną wypłacaną przez ZUS (bardzo niską) oraz drugą uzyskaną we Francji, gdzie pracowała wiele (...)

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

W jaki sposób następuje skierowanie do szpitala psychiatrycznego? Wprawdzie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala (...)

Skierowanie na ponowny egzamin

Skierowanie na ponowny egzamin

W ciągu roku uzbierałem 26 punktów za wykroczenia. Były to 4 mandaty za prędkość. Zostały mi wstrzymane uprawnienia do kierowania pojazdem. Jednak, że na egzamin trzeba długo czekać, a ja mogę (...)

Skierowanie pozwu przeciwko kilku osobom

Skierowanie pozwu przeciwko kilku osobom

Czy w procesie cywilnym jest możliwe skierowanie pozwu jednocześnie przeciwko kilku osobom? W tym zakresie pomocne mogą okazać się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o współuczestnictwie (...)

Akty prawne dotyczące sanatoriów

Akty prawne dotyczące sanatoriów

Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając sanatorium. Byłabym wdzięczna (...)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2005 z fundacji otrzymałem dofinansowanie do pobytu w sanatorium. Jedynym kryterium przy udzielaniu dofinansowania, była dokonana przeze mnie darowizna niewielkiej kwoty na jej rzecz. Na początku (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Tata koleżanki \"naciął\" się na zdrowotną kołdrę prezentowaną w sanatorium. Chciałby ją zwrócić i odzyskać pieniądze. Poleciłem napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ponieważ (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Urlop macierzyński a stawiennictwo w sądzie

Urlop macierzyński a stawiennictwo w sądzie

Otrzymałam wezwanie na sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez mojego byłego męża, jej ojca. W tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim, jesteśmy już 3 lata po rozwodzie. Do tej pory (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca (...)

Skierowanie na badania psychiatryczne

Skierowanie na badania psychiatryczne

Zachowanie starszej osoby wskazuje, że jest dotknięta chorobą o podłożu psychicznym. Jest to osoba starsza, mieszkająca samotnie, lecz nie chce poddać się leczeniu. Nie reaguje na słowa jedynej (...)

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Lekarz pełniący obowiązki ordynatora na oddziale szpitalnym otrzymał od pracodawcy na piśmie informację o przyznaniu tzw. dodatku za dyżur gotowości w określonym czasie (jest to gotowość stawienia (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Granice tajemnicy lekarskiej

Granice tajemnicy lekarskiej

Czy lekarz, któremu pacjent przyznaje się, że zażywa narkotyki powinien zachować tę wiadomość i objąć tajemnicą lekarską, czy w obawie, że taki człowiek może w pracy popełnić jakieś groźne (...)

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Otrzymałem wezwanie do sądu na 5 I 2011 r. jako powód ze stawiennictwem obowiązkowym. Przed Świętami jednak zachorowałem i dostałem zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień. W pouczeniu przy (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania Jestem osobą bezlitośnie torturowaną przez międzynarodowa instytucję Mind Control. Instytucja ta używa zdalnej broni elektromagnetycznej. Nie (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Zdrowie więźnia

Zdrowie więźnia Witam,mam następujące pytania: Jeżeli osoba przebywająca w areszcie zachoruje, jej stan jest dosyć ciężki to kto o tym zostaje poinformowany? Czy dowiaduje się o tym adwokat? (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

Zakaz palenia

Zakaz palenia Powolutku możemy zacząć odliczać dni do 15 listopada, kiedy to wejdzie w życie ustawa o zakazie palenia. Zwolennicy noweli z niecierpliwością oczekują tego dnia, kiedy będą mogli (...)

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ? Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz (...)

Badania okresowe

Badania okresowe Czy po trwającym 1 rok urlopie wychowawczym pracodawca może rządać wykonania badań okresowych PRZED powrotem do pracy? Dodam, że jest możliwe wykonanie takich badań w czasie pracy, (...)

pup skierowanie do pracy i do lekarza

pup skierowanie do pracy i do lekarza Witam, dostałem skierowanie do pracy, lecz nie zostanę zatrudniony z powodów zdrowotnych (psychicznych). Wiec poszedłem do dr. Psych. U, którego się leczę i (...)

otrzymałam skierowanie z zusu na 24dniowa rehabilitacjie chodzi o narząd ruch jest to za 3dni niestety

otrzymałam skierowanie z zusu na 24dniowa rehabilitacjie chodzi o narząd ruch jest to za 3dni niestety otrzymałam skierowanie z zusu na 24dniowa rehabilitacjie chodzi o narząd ruch jest to za 3dni (...)

Zakończenie urlopu wychowawczego - wypowiedzenie

Zakończenie urlopu wychowawczego - wypowiedzenie Dzień dobry. Proszę o poradę. 04. 10.2018r. Przebywałam na ciążowym zwolnieniu lekarskim. Od 14.02.2019 przeszłam na urlop macierzyński. Od 13.02.2020 (...)

sanatorium z ZUS czy NFZ?

sanatorium z ZUS czy NFZ? Mam takie pytanie, jakie są różnice w kryteriach przydzielania sanatorium w ZUS i NFZ? Gdzie łatwiej się dostać , czy któreś sanatorium można otrzymać szybciej? Czy (...)

Sanatorium już nie dla każdego?

Sanatorium już nie dla każdego? Słyszałem coś o projekcie ministerstwa zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do sanatoriów, ponoć ma być teraz trudniej, lekarz nie będzie (...)

Porady prawne