Jak zdobyć pracę w Straży Granicznej?

Jak od 15 lutego 2006 r. wygląda postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej?

Od 15 lutego br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Zgodnie z jego przepisami postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do pracy w SG składa się z dwóch etapów. Kandydaci do pracy w Straży Granicznej muszą przejść dwie rozmowy kwalifikacyjne oraz zaliczyć testy psychologiczne, sprawności fizycznej, wiedzy ogólnej i z języka obcego. Ten ostatni obejmuje wiedzę wymaganą do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. 

Jak przebiega pierwszy etap kwalifikacji?

Pierwszy etap kwalifikacji przeprowadzany jest przez jednostkę organizacyjną SG. Rozpoczyna go złożenie przez kandydata:

 1. pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby wraz z:

 2. wypełnionym kwestionariuszem osobowym,

 3. dwiema kolorowymi fotografiami 

 4. kserokopiami odpowiednich dokumentów, tzn.: 

 • dowodu osobistego,

 • książeczki wojskowej,

 • zaświadczenia o niekaralności,

 • skróconych odpisów aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa,

 • świadectw pracy lub służby 

 • dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie oraz kwalifikacje. 

Po zweryfikowaniu kompletności dokumentów, z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna mająca przede wszystkim sprawdzić umiejętność autoprezentacji, poprawność formułowania myśli, umiejętności nawiązywania kontaktów i elokwencję.

Następnie sprawdzana jest prawdziwość danych chętnego do pracy w SG.

Póżniej musi on przejść testy psychologiczne i badania psychofizjologiczne

Jak przejść drugą część postępowania kwalifikacyjnego?

Drugą fazę postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Obejmuje ona testy sprawności fizycznej, testy ze znajomości wiedzy ogólnej i języka obcego oraz kolejną rozmowę kwalifikacyjną

O językach obcych, z jakich będzie przeprowadzany egzamin, decyduje Komendant Główny SG - w zależności od aktualnych potrzeb. Pisemne sprawdzenie umiejętności w zakresie języka obcego trwa 70 minut. Zdający musi w tym czasie odpowiedzieć na 60 pytań. 

Test wiedzy ogólnej obejmuje natomiast problematykę dotyczącą historii Polski, aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w naszym kraju i na świecie, podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego i międzynarodowego publicznego oraz wybranych problemów dotyczących funkcjonowania administracji, a także wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Składa się on z 35 pytań i trwa 40 minut. 

Celem zaś drugiej rozmowy kwalifikacyjnej jest przede wszystkim sprawdzenie motywów podjęcia służby przez kandydata oraz jego gotowości poddania się szczególnej dyscyplinie. Dodatkowo, komisja przy wystawianiu oceny z rozmowy bierze pod uwagę wykształcenie, znajomość języków obcych oraz posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 

Zastrzeżenia co do wyników egzaminu lub przebiegu drugiego etapu postępowania można wnieść w ciągu tygodnia od dnia podania ich do wiadomości. 

Kto jest zwolniony z drugiego etapu kwalifikacji?

Wspomniane rozporządzenie określa ponadto, w załączniku nr 1, wykaz kwalifikacji i umiejętności, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z konieczności przejścia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Są to m.in. licencja pilota lub wyższe wykształcenie w dziedzinie prawa informatyki, elektroniki albo telekomunikacji.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. 2006 r., Nr 23, poz. 175)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika