17.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Z funduszy europejskich mogą uzyskać wsparcie także osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, są dostępne dla niego propozycje, które pozwolą mu wejść na rynek pracy. Ma szansę skorzystać z oferty działań wspierających i aktywizujących takich jak: szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, poradnictwo itp. Przede wszystkim może wziąć udział w projektach skierowanych do osób niepracujących lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie dla osób niepracujących

Wielu z nas ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Dzieje się tak z wielu powodów: braku doświadczenia, niewystarczających kwalifikacji czy nawet niechęci pracodawcy. Czasem może być tak, że chęci i starania okazują się niewystarczające. W takiej sytuacji potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Można je otrzymać z funduszy europejskich, w ramach których został przygotowany pakiet działań skierowanych do osób niepracujących.

Porady prawne

Co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać? W pierwszej kolejności należy znaleźć projekt, w którym dana osoba będzie mogła wziąć udział.

Gdzie szukać projektów? Warto skontaktować się ze swoim powiatowym urzędem pracy (jeżeli jest się zarejestrowanym bezrobotnym) lub odwiedzić stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego. Przed zgłoszeniem trzeba zapoznać się z warunkami udziału w projekcie, aby wiedzieć, czy to projekt dla danej osoby, czy nie.

W przypadku problemów ze znalezieniem projektów, można skontaktować się również z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Jeśli ktoś zdecyduje się na udział w projekcie, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza jego sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. Będzie on zawierał kolejne kroki mające na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy. Będzie mógł skorzystać z wybranych form wsparcia, na przykład z: doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń, staży i praktyk zawodowych u pracodawców.

Jednym z elementów pakietu są też środki na otwarcie swojej firmy. Jeżeli analiza predyspozycji danej osoby wykaże, że jest ona osobą przedsiębiorczą, jest spora szansa, że właśnie takie wsparcie zostanie jej zaproponowane. Co może wtedy dostać? Dotację na start jej biznesu (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradztwo, pomoc finansową i porady na pierwszym etapie działania jej firmy.

Udział w projekcie może oczywiście obejmować także inne działania wspomniane wyżej. Pomogą one w znalezieniu dobrej pracy.

Jeśli zatrudnienie znajdzie się w innej miejscowości, można liczyć na dodatkową pomoc, np. dofinansowanie kosztów dojazdu lub wsparcie finansowe na przeprowadzkę.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z jeszcze jednej formy – zatrudnienia pomagającego im asystenta.

Jeżeli zainteresowany ma mniej niż 30 lat, to będzie mógł skorzystać z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl).

A jeśli ukończyłjuż 30 lat? To możesz szukać wsparcia w programie regionalnym, który jest realizowany w danym województwie. Każdy program regionalny jest inny, warunki dofinansowania na założenie firmy mogą się różnić. Podstawowe zasady są jednak zawsze takie same.

Jeżeli zainteresowany ma więcej niż 30 lat i nie pracuje, możesz starać się o dotację na założenie firmy.

Szczególnym wsparciem objęte są osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Mogą to być osoby mające więcej niż 45 lat, z niepełnosprawnościami, mające niskie wykształcenie, niepracujące już od dłuższego czasu. To do nich w pierwszej kolejności kierowana jest pomoc m.in. w postaci środków na założenie własnej działalności gospodarczej.

Finansowanie tych form wsparcia przewiduje Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1, 1.2, 1.3, i Programy Regionalne.

Wsparcie osób w trudnej sytuacji

Bardzo ważnym polem działania funduszy europejskich jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, mająca na celu przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym należą m.in: osoby z niepełnosprawnościami; rodziny wielodzietne i mające pod opieką osoby zależne (np. starsze, z niepełnosprawnościami); osoby opuszczające zakłady karne; osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); społeczność romska; osoby korzystające z usług instytucji pomocy społecznej.

Jeśli ktoś otoczenia znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, warto poszukać projektów unijnych, które mogą pomóc. Takie projekty mogą być finansowane w szczególności w programie regionalnym jego województwa. Jeżeli projekt dotyczy osób opuszczających zakłady karne lub społeczności romskiej, to właściwy będzie z kolei Program Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl).

O realizację projektów mogą się starać różne instytucje w zależności od wymogów poszczególnych programów, np. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej itp. Projekty mogą obejmować m.in. działania doradcze i szkoleniowe, pomoc psychologiczną, wsparcie w znalezieniu pracy, naukę lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem, integrację i aktywizację.

Żeby wziąć w nich udział, zainteresowany musi zgłosić się np. do fundacji lub stowarzyszenia, która dostała środki unijne na realizację tego typu projektów. Z listą projektów, które zostały dofinansowane, można zapoznać się m.in. na stronie internetowej programu regionalnego danego województwa. Jego adres można znaleźć na portalu www. funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. W przypadku projektów z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, warto zajrzeć z kolei na stronę www.power.gov.pl. W obu przypadkach w szczególności warto zajrzeć do części „Poznaj projekty”. Szukając właściwego projektu, można skontaktować się także np. z ośrodkiem pomocy społecznej lub centrum pomocy rodzinie, które powinny mieć takie informacje. Pomocny może też być kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich, które pomogą znaleźć odpowiedni dla danej osoby projekt.

Finansowanie tych form wsparcia zapewniają Programy Regionalne i Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.7.

Usługi społeczne

Osoby będące w trudniejszej sytuacji często korzystają także z dodatkowych usług oferowanych przez różne instytucje społeczne. Fundusze europejskie umożliwiają rozwijanie tych usług, dzięki czemu z jednej strony więcej osób będzie mogło z nich korzystać, a z drugiej – podniesie się ich jakość i skuteczność.

Fundusze unijne finansują m.in.: zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich; rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, np. teleopiekę, pomoc sąsiedzką, samopomoc; działania wspierające opiekunów (np. szkolenia, zajęcia praktyczne, poradnictwo psychologiczne); działania na rzecz rozwoju mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym treningowych i wspieranych.

Dodatkowe źródła dofinansowania są przeznaczone na wsparcie instytucji pomagającym rodzinom, w szczególności tym zagrożonym dysfunkcjami. Wspierane jest tworzenie świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych oraz realizacja zajęć rozwijających najważniejsze kompetencje dzieci i młodzieży.

Jeśli ktoś korzysta z pomocy takiej instytucji (np. dziennego domu opieki, świetlicy środowiskowej itp.), to może upewnić się, czy planuje ona składać wnioski o dofinansowanie swoich usług. Jeżeli zainteresowany dopiero zaczyna poszukiwania takiego wsparcia, powinien zapytać w ośrodku pomocy społecznej lub w centrum pomocy rodzinie, jakie instytucje świadczą takie usługi. Z listą projektów, które zostały dofinansowane, można zapoznać się m.in. na stronie internetowej programu regionalnego danego województwa. Jego adres jest na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. Warto także przejrzeć projekty na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Finansowanie tych projektów zapewniają Programy Regionalne.

Gdzie szukać informacji?

Jeśli zainteresowany ma wątpliwości albo nie może znaleźć informacji, która go interesuje, ma możliwość kontaktu z Punktami Informacyjnymi. Ich pracownicy pomagają w wyszukaniu niezbędnych informacji i sprawnie prowadzą przez proces poszukiwania finansowania projektu danej osoby.

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Fundusze europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli przedsiębiorca ma pomysł i chce rozwinąć swoją firmę w tym obszarze, to może skorzystać z szerokich możliwości dofinansowania. (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie (...)

Fundusze europejskie na informatyzację

Fundusze europejskie na informatyzację

Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz liczniejszych dziedzin – biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Pomimo znacznego zaawansowania tych procesów, nadal potrzebujemy (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, (...)

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. Jeżeli chce się poprawić swoją konkurencyjność i podnieść zyski, mogą w tym pomóc (...)

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Myśląć o kredycie, pamiętaj, że nie wszystkie fimy, szczególnie na początku działalności mogą liczyć na kredyt "od ręki". Banki wymagają historii kredytowej, określonego poziomu obrotów. W przypadku problemów z uzyskaniem dofinansowania, wyjściem mogą być fundusze (...)

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

Z roku na rok przybywa w Polsce osób starszych. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie wydłużyła się w ostatnich latach średnia długość życia. Nikogo nie powinno więc dziwić, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów działań rządu. Rada (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowa spółka. Zakład pracy połączony jest z moim domem (przejście korytarzem). Od 01.01.2008 chciałbym zatrudnić w firmie mojego pełnoletniego (...)

Akta osobowe pracownika

Akta osobowe pracownika

Mam zamiar zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Czy zatrudniając pracownika mogę zrobić kopię (ksero) dowodu osobistego pracownika i umieścić w części A teczki (...)

Zatrudnienie pomocy domowej

Zatrudnienie pomocy domowej

Rodzina planuje zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych. Czy rodzina może legalnie zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych? W jaki sposób (...)

Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w zakładzie - dane potrzebne do GUS. Pracowników jest zatrudnionych na czas nieokreślony - 41, na czas określony 3, na pół etatu 1 osoba. Zgodnie z informacjami (...)

Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy (...)

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i w dniu 14.10.2008 powraca z niego. Pracodawca w miejscowości X miał 2 sklepy, a w miejscowości Y 1 sklep. Pracownica pracowała w miejscowości X w sklepie, (...)

Rodzaje zatrudnienia równorzędne z pracą górniczą

Rodzaje zatrudnienia równorzędne z pracą górniczą

Jaką pracę uważa się za równorzędną z pracą górniczą? Za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:  (...)

Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

W czerwcu ukończyłam studia wyższe. Do tej pory nie znalazłem stałej pracy. Udało mi się jednak zdobyć zatrudnienie na umowę-zlecenie. Czy pracując na umowę - zlecenie mogę zarejestrować się (...)

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym (...)

Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Chcę sprawdzić pracownika czy podał prawdziwe dane. Czy mogę w podaniu o pracę zawrzeć klauzule, że przyszły pracownik zgadza się na sprawdzenie danych podanych w życiorysie? Czy jako pracodawca (...)

Zatrudnienie syna

Zatrudnienie syna

Jesteśmy spółką cywilną wykonującą roboty remontowo-budowlane. Chcę zatrudnić syna 20 lat. Nie wiem, czy ma to znaczenie, ale jestem w trakcie sprawy sądowej o alimenty, którą założyła żona. (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Pełnomocnictwo a zatrudnienie

Pełnomocnictwo a zatrudnienie

Brat prowadzi działalność gospodarczą. Ja jestem pełnomocnikiem do prowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia jego firmy, sporządzone u notariusza. Czy muszę być zatrudniony w (...)

Akta osobowe pracownika

Akta osobowe pracownika

Mam zamiar zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony 8 miesięcy. Czy zatrudniając pracownika mogę zrobić kopię (ksero) dowodu osobistego pracownika i umieścić w części A teczki (...)

Zatrudnienie pomocy domowej

Zatrudnienie pomocy domowej

Rodzina planuje zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych. Czy rodzina może legalnie zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych? W jaki sposób (...)

Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w zakładzie - dane potrzebne do GUS. Pracowników jest zatrudnionych na czas nieokreślony - 41, na czas określony 3, na pół etatu 1 osoba. Zgodnie z informacjami (...)

Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy (...)

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i w dniu 14.10.2008 powraca z niego. Pracodawca w miejscowości X miał 2 sklepy, a w miejscowości Y 1 sklep. Pracownica pracowała w miejscowości X w sklepie, (...)

Rodzaje zatrudnienia równorzędne z pracą górniczą

Rodzaje zatrudnienia równorzędne z pracą górniczą

Jaką pracę uważa się za równorzędną z pracą górniczą? Za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:  (...)

Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

W czerwcu ukończyłam studia wyższe. Do tej pory nie znalazłem stałej pracy. Udało mi się jednak zdobyć zatrudnienie na umowę-zlecenie. Czy pracując na umowę - zlecenie mogę zarejestrować się (...)

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym (...)

Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Chcę sprawdzić pracownika czy podał prawdziwe dane. Czy mogę w podaniu o pracę zawrzeć klauzule, że przyszły pracownik zgadza się na sprawdzenie danych podanych w życiorysie? Czy jako pracodawca (...)

Zatrudnienie syna

Zatrudnienie syna

Jesteśmy spółką cywilną wykonującą roboty remontowo-budowlane. Chcę zatrudnić syna 20 lat. Nie wiem, czy ma to znaczenie, ale jestem w trakcie sprawy sądowej o alimenty, którą założyła żona. (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Pełnomocnictwo a zatrudnienie

Pełnomocnictwo a zatrudnienie

Brat prowadzi działalność gospodarczą. Ja jestem pełnomocnikiem do prowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia jego firmy, sporządzone u notariusza. Czy muszę być zatrudniony w (...)

Ponowne zatrudnienie pracownika

Ponowne zatrudnienie pracownika

Czy przepis art. 9 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych dotyczy również zwolnienia indywidualnego, czy tylko w ramach zwolnień grupowych? Powodem zwolnienia pracownika była likwidacja stanowiska pracy, (...)

Zatrudnienie pobierającego rentę rodzinną

Zatrudnienie pobierającego rentę rodzinną

Jestem osobą prowadzącą prywatną praktykę lekarską i chcę zatrudnić na 1/2 etatu na stanowisku rejestratorki osobę zarejestrowaną jako bezrobotna, a obecnie utrzymującą się z renty rodzinnej (...)

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa chce \"wprowadzić\" pełnoletniego syna do swojej firmy. Czy może zatem zatrudnić syna, który jest aktualnie uczniem studnium i nigdzie nie pracuje. Co (...)

FORUM PRAWNE

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Staz absolwencki a Unia???

Staz absolwencki a Unia??? Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie stazu absolwenckiego (...)

Fundusze europejskie a rozwód

Fundusze europejskie a rozwód Jakiś czas temu złożyłam wniosek do Agencji Rozwoju Regionalnego o przyznanie mi funduszy na otwarcie własnej działalności i przeszłam właśnie do ostatniego etapu. (...)

Fundusze europejskie a rozwód

Fundusze europejskie a rozwód Jakiś czas temu złożyłam wniosek do Agencji Rozwoju Regionalnego o przyznanie mi funduszy na otwarcie własnej działalności i przeszłam właśnie do ostatniego etapu. (...)

zatrudnienie

zatrudnienie Jaka może być forma zatrudnienia dyrektora gminnegi osrodka kultury- instytucja kultury? Czy przy zawarciu kontraktu menadzerskiego urzad gminy jest zwolniony z dotacji na kulturę? Na czym (...)

Zatrudnienie

Zatrudnienie Witam witam jak wygląda, jakie dokumenty i co się wiąże z zatrudnieniem pracownika? z góry dziękuję

Zatrudnienie

Zatrudnienie Chcę zatrudnić znajomą na okres 6 miesięczny, tak aby mogła ona kontynuować swój urlop macierzyński, na którym jest właśnie w innym zakładzie pracy. czy taka praktyka jest możliwa? (...)

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu Czy zatrudnienie pracownika na 1/2 lub 1/4 lub 1/8 etatu to takze sprawia ze oplaty za niego (ZUS) są takze proporcjonalnie nizsze do etatu czyli dla pracownika pracującego (...)

Dożywotnie zatrudnienie!!!

Dożywotnie zatrudnienie!!! Witam Mam takie pytanie czy są w Polsce firmy, które oferują dożywotnie zatrudnienie, wiem że za granica np, w Niemczech istnieja takie firmy.Z góry dziękuję za informacje

zatrudnienie karalnosc

zatrudnienie karalnosc Witam... Mam pytanie i bardzo proszę o pomoc i udzielenie mi jednoznacznej i przejrzystej odpowiedzi. Będę wdzięczny. Otoz mam być zatrudniony na w mojej miejscowości na (...)

zatrudnienie

zatrudnienie Jaka może być forma zatrudnienia dyrektora gminnegi osrodka kultury- instytucja kultury? Czy przy zawarciu kontraktu menadzerskiego urzad gminy jest zwolniony z dotacji na kulturę? Na czym (...)

Zatrudnienie

Zatrudnienie Witam witam jak wygląda, jakie dokumenty i co się wiąże z zatrudnieniem pracownika? z góry dziękuję

Zatrudnienie

Zatrudnienie Chcę zatrudnić znajomą na okres 6 miesięczny, tak aby mogła ona kontynuować swój urlop macierzyński, na którym jest właśnie w innym zakładzie pracy. czy taka praktyka jest możliwa? (...)

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu

Zatrudnienie 1/2 ; 1/4 ; 1/8 etatu Czy zatrudnienie pracownika na 1/2 lub 1/4 lub 1/8 etatu to takze sprawia ze oplaty za niego (ZUS) są takze proporcjonalnie nizsze do etatu czyli dla pracownika pracującego (...)

Dożywotnie zatrudnienie!!!

Dożywotnie zatrudnienie!!! Witam Mam takie pytanie czy są w Polsce firmy, które oferują dożywotnie zatrudnienie, wiem że za granica np, w Niemczech istnieja takie firmy.Z góry dziękuję za informacje

zatrudnienie karalnosc

zatrudnienie karalnosc Witam... Mam pytanie i bardzo proszę o pomoc i udzielenie mi jednoznacznej i przejrzystej odpowiedzi. Będę wdzięczny. Otoz mam być zatrudniony na w mojej miejscowości na (...)

zatrudnienie konkubenta

zatrudnienie konkubenta Witam, mam pytanie, czy jako właściciel sklepu muszę rejestrować pracującego w nim mojego konkubenta?

Podwójne zatrudnienie

Podwójne zatrudnienie Jestem zatrudniony u jednego pracodawcy na umowę o prace na 1/20 etatu a u drugiego jestem zwolniony z placenia niektórych skladek ZUS. Jakie składki w takiej sytuacji płaci (...)

Zaświadczenie-zatrudnienie

Zaświadczenie-zatrudnienie Witam Mam pytanie co do zaświdczenia o zatrudnieniu, jak ono powinno wyglądać czy wie ktoś może?Z góry dziękuję za informacje

zatrudnienie a rodzina

zatrudnienie a rodzina Witam Mam pytanie jak wygląda sprawa kiedy chce się zatrudnić kogoś z rodziny?Czy tak można?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Zatrudnienie zony

Zatrudnienie zony Witam jestem właścicielem przedsiębiorstwa ( jest to przedsiębiorstwo osoby fizycznej) tak wiec czy jest mozliwe zebym zatrudnił małżonka?Jeżeli tak, to na jaką umowę?

Porady prawne