4.9.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych.

O jakie transakcje handlowe chodzi?

Transakcja handlowa jest umową, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Stronom transakcji przysługują szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych (zostały one określone w ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Do jakich transakcji ustawa nie ma zastosowania?

Ustawy nie stosuje się do:

 • długów  w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • umów, na podstawie których wykonywane są czynności bankowe;
 • umów między jednostkami sektora finansów publicznych;
 • umów z konsumentem. 

Termin zapłaty w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami

Termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami co do zasady nie może przekraczać 60 dni (art. 7 ust. 2 ustawy). Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, mimo braku ww. przesłanki, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,50 % w skali roku, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki.

Wyjątkowo, termin zapłaty może przekraczać 60 dni, jeżeli:

 • strony w umowie wyraźnie ustaliły inny termin oraz
 • ustalenie stron nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Porady prawne

Termin zapłaty w transakcjach z podmiotem publicznym

W transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi (w których podmiot publiczny jest dłużnikiem) termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekraczać co do zasady 30 dni kalendarzowych (art. 8 ust. 2 ustawy), chyba że określenie dłuższego terminu będzie obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem lub szczególnymi elementami umowy. Termin ten w żadnym jednak przypadku nie będzie mógł przekroczyć 60 dni kalendarzowych. 60-dniowy termin jako zasada przewidziany został dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi (głównie szpitali). Wskazanie w umowie terminu dłuższego traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,50 % w skali roku.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – możliwość naliczenia przez wierzyciela, gdy dłużnik nie zapłacił należności w terminie

W transakcjach handlowych, w przypadku gdy wierzyciel spełnił swoje świadczenie (poprzez dostarczenie towaru lub wykonanie usługi), a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w wezwaniu do zapłaty (np. doręczonej fakturze), przysługiwać mu będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,50 % w skali roku.

Do transakcji handlowych nie stosuje się natomiast przepisu art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, czyli przepisu o odsetkach ustawowych za opóźnienie (obecnie 7%).

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych to swego rodzaju rekompensata (odszkodowanie) za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Odsetki ustawowe – możliwość naliczenia przez wierzyciela, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni

W przypadku gdy strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury (teraz 5%).

Jaka jest wysokość odsetek, które wierzyciel może naliczyć na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

 • odsetki ustawowe: 5,00 %
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych: 9,50 % 

Jak naliczać odsetki na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Odsetki ustawowe

Możliwość naliczenia odsetek po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia przez wierzyciela (wykonania usługi lub dostarczenia towaru), pod warunkiem, że:

 1. termin zapłaty ustalony w umowie jest dłuższy niż 30 dni oraz
 2. wierzyciel spełnił swoje świadczenie i doręczył dłużnikowi fakturę /rachunek.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

W transakcjach między przedsiębiorcami:

 1. możliwość naliczenia w przypadku opóźnienia dłużnika z zapłatą - od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (termin wskazany w umowie lub na fakturze/rachunku) do dnia dokonania zapłaty przez dłużnika.
 2. możliwość naliczenia po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku – jeśli przy ustaleniu terminu dłuższego niż 60 dni nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy – do dnia dokonania zapłaty przez dłużnika.       

W transakcjach, w których dłużnikiem jest organ publiczny:

 1. możliwość naliczenia w przypadku opóźnienia dłużnika z zapłatą - od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (termin wskazany w umowie lub na fakturze/rachunku) do dnia dokonania zapłaty przez dłużnika.
 2. możliwość naliczenia po upływie 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku – jeśli przy ustaleniu terminu dłuższego niż 30 dni (ale nie dłuższego niż 60 dni) nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 8 ust.3 ustawy – do dnia dokonania zapłaty przez dłużnika.
 3. możliwość naliczenia po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku – jeśli ustalony został termin dłuższy niż 60 dni - do dnia dokonania zapłaty przez dłużnika. 

Termin na procedurę badania towaru lub usługi

Ustawa wprowadza maksymalny, 30-dniowy termin na tzw. procedurę badania towaru lub usługi, w ramach której potwierdzana ma być ich zgodność z umową. 

Zwrot kosztów dochodzenia należności

Ustawa wprowadza ryczałtową kwotę jako tzw. rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro. Uprawnienie do naliczenia rekompensaty możliwe będzie od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. Rekompensata przysługuje co do zasady od transakcji handlowej. W przypadku jednak gdy strony w umowie ustalą, że świadczenie pieniężne będzie spełniane częściami, uprawnienie do rekompensaty przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części. Jeśli koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania zwrotu wszelkich wydatków jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności, a które przewyższyły wysokość rekompensaty. 

Czy naliczając rekompensatę o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, wierzyciel musi wykazać, że poniósł jakiekolwiek koszty odzyskiwania należności?

Nie. Możliwość naliczenia rekompensaty przez wierzyciela w przypadku braku terminowej zapłaty przez dłużnika nie jest uzależniona od konieczności wykazania, że wierzyciel ten faktycznie poniósł jakiekolwiek koszty. Ustalona na poziomie równowartości 40 euro kwota, zrekompensować ma wierzycielowi uśrednione koszty niezbędne do odzyskania przez niego przysługującej mu należności w ramach zawartej transakcji handlowej.  

Czy wierzyciel może zrezygnować z naliczenia rekompensaty?

Wierzyciel może, co do zasady, zrezygnować z dochodzenia zapłaty przysługującej mu od dłużnika rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy. O ile jednak sytuacja ta nie budzi wątpliwości w odniesieniu do wierzycieli będących przedsiębiorcami, w przypadku skorzystania z instrumentów przewidzianych w ww. ustawie przez podmiot publiczny, należy wziąć pod uwagę przepisy ustaw szczegółowych, które mogą nakładać na taki podmiot obowiązek dochodzenia wszelkich roszczeń od dłużnika.  

Czy rekompensatę nalicza się od faktury czy od umowy?

Uprawnienie do rekompensaty przysługuje – co do zasady – od transakcji handlowej (umowy). Jeśli jednak strony w umowie ustalą, że świadczenie pieniężne będzie spełniane częściami, uprawnienie do rekompensaty przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części.

Możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym

Dochodzenie roszczeń z ustawy możliwe jest w postępowaniu nakazowym, które ma charakter uproszczony i przyspieszony w stosunku do zwykłego postępowania sądowego. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma skutki prawomocnego wyroku. 

 

Pamiętaj, że:

 • W transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Możliwość jego wydłużenia przewidziana została tylko po spełnieniu  określonego warunku - wyraźne ustalenie stron, które nie może być jednak rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. 
 • Termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, nie może w zasadzie przekraczać 30 dni. Wyjątkowo, termin zapłaty może przekraczać 30 dni, jeżeli wydłużenie terminu jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy.Termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni.
 • 60-dniowy termin jako zasada przewidziany został dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi. 

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatory płatnicze ukrócone

Zatory płatnicze ukrócone

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Ma ona na celu wprowadzenie do systemu prawnego regulacji prowadzących do wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozwiązania to np.: skrócenie terminów zapłaty, (...)

Bat na dłużników. Będzie zmiana zasad regulowania należności

Bat na dłużników. Będzie zmiana zasad regulowania należności

Terminy zapłaty nieprzekraczające 60 dni kalendarzowych i minimum 40 euro rekompensaty za koszty poniesione podczas dochodzenia należności od dłużnika - to niektóre z regulacji zawartych w nowej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Najnowsze rozwiązania mają przyczynić się (...)

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Projekt MPiT dotyczący przeciwdziałania zatorom płatniczym przyjęty przez rząd Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom, której (...)

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowelizacja przewiduje: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, obowiązek dla największych (...)

Do MRPiT wpłynęło ok. 3 tys. sprawozdań od największych płatników CIT

Do MRPiT wpłynęło ok. 3 tys. sprawozdań od największych płatników CIT

Minister Niedużak o sprawozdaniach od największych płatników CIT Ok. 3 tysiące sprawozdań dotyczących terminów płatności firm wpłynęło do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzięki sprawozdaniom na temat praktyk płatniczych wszyscy przedsiębiorcy oraz obywatele otrzymują (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy dużą firmą handlową dokonującą zakupów od firm krajowych.   Z częścią z tych firm mamy podpisane umowy, w których zostały ustalone terminy płatności powyżej 30 dni, z częścią zaś pracujemy na dłuższych terminach płatności bez podpisanych umów, (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Jeżeli Państwa kontrahent nie reguluje płatności za usługi w terminie określonym w fakturze lub umowie przysługują Państwu odsetki. Zgodnie ze znaną już przed wiekami regułą pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, każda osoba, która zawarła skuteczną i ważną umowę (...)

Zapłata, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Zapłata, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

  Zasada ogólna Zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT)  obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi , a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT):      w (...)

Czy gmina może ustalić długi termin płatności?

Czy gmina może ustalić długi termin płatności?

Terminy zapłaty dłuższe niż 30 dni wynikające z ustawy z 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych odnoszą się nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do umów zawieranych przez gminę w trybie zamówień publicznych. (...)Sąd Najwyższy w uchwale z 13 stycznia 2006 r. stwierdził, (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Co to znaczy, że powstał obowiązek podatkowy?     Oznacza to, że miało miejsce wydarzenie, z którym przepisy prawa podatkowego wiążą powstanie obowiązku podatkowego. Jest to szczególnego rodzaju moment, w którym pomyślana tylko (potencjalna) czynność podlegająca (...)

Kontrahenci małego podatnika

Kontrahenci małego podatnika

Rozliczenie kontrahenta niebędącego małym podatnikiem lub będącego małym podatnikiem niekorzystającym z preferencji  Wybór przewidzianego przez ustawę sposobu rozliczeń z podatku VAT przez małego podatnika wywołuje określone skutki również w zakresie obowiązków (...)

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług - wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niższe odsetki ustawowe

Niższe odsetki ustawowe

W projekcie umowy druga strona umowy (zamawiający) zapisała, że w przypadku opóźnienia w płatnościach z jej strony (termin płatności 90 dni) wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za (...)

Płatność faktury VAT - wystawienie a doręczenie

Płatność faktury VAT - wystawienie a doręczenie

Czy termin zapłaty za fakturę VAT liczy się od momentu wystawienia faktury (oczywiście nie licząc dnia wystawienia), czy od momentu prawidłowego dostarczenia faktury do klienta? Proszę o odpowiedź (...)

Błędna nazwa firmy na fakturze a obowiązek zapłaty

Błędna nazwa firmy na fakturze a obowiązek zapłaty

Klient nie chce mi zapłacić za wykonaną usługę. Stwierdził, że faktura została źle wystawiona, bo zawiera starą nazwę, a jego spółka ma już nową. Odmówił jednak sporządzenia korekty do (...)

Koszty w postępowaniu nakazowym

Koszty w postępowaniu nakazowym

Czytałem, że pozew w trybie art. 485 par. 2a jest zwolniony z kosztów. Jednak zawsze ja (lub agencja windykacyjna działająca na moje zlecenie) jesteśmy wzywani do uiszczania opłat pomimo dołączania (...)

Wezwanie do zapłaty jako dowód

Wezwanie do zapłaty jako dowód

Firma x złożyła pozew o zapłatę w postępowaniu gospodarczym i jako dowód nie przedstawiła faktur zakupu tylko wezwanie, na którym widnieje jakaś kwota, jakiś termin zapłaty, jakiś nr, brak (...)

Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę

Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę

Wezwałem dłużnika do zwrotu pieniędzy, pod rygorem skierowania dochodzenia tychże roszczeń na drogę sądową. Wcześniej nie był wyznaczony nigdzie termin płatności. Od jakiego terminu po wysyłce (...)

Nakaz zapłaty a nie podpisane faktury

Nakaz zapłaty a nie podpisane faktury

Wielokrotnie na podstawie faktur nie podpisanych ze strony nabywcy uzyskałem nakaz zapłaty. Jednak niektóre firmy wystawiają faktury nawet nie podpisane ze strony sprzedającego a tylko z wpisanym (...)

Przedawnienie roszczeń działalności gospodarczej

Przedawnienie roszczeń działalności gospodarczej

Firma działająca jako spółka cywilna otrzymała wezwanie do zapłaty na podstawie umowy cesji wierzytelności na kwotę 2897,05 zł według załączonego zestawienia. Wynika z niego, iż nie zapłaciliśmy (...)

Nakaz zapłaty a potwierdzenie salda

Nakaz zapłaty a potwierdzenie salda

Od dłuższego czasu staram się o odzyskanie długu od dłużnika. Zdecydowałem się skierować sprawę do sądu. Wysłałem dłużnikowi dwa wezwania do zapłaty. Czy jeżeli chodzi o postępowanie (...)

Żądanie odsetek od spóźniającego się z zapłatą faktury

Żądanie odsetek od spóźniającego się z zapłatą faktury

Czy mogę żądać odsetek od spóźniającego się z zapłatą odbiorcy faktury? Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (...)

Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

Dostawca usług wystawił nam fakturę dnia 11 stycznia 2002 roku z dziesięciodniowym terminem płatności tj. do dnia 21 stycznia 2002 r. Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się 21 stycznia 2002 roku, (...)

Import usług z Anglii

Import usług z Anglii

Otrzymałam faktury z Angli w dniu 02.07. Data wystawienia 20.06, treść opłata licencyjna za dystrybucję programu za maj. Płatność faktury do 31.07. Kiedy w tym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? (...)

Opodatkowanie odsetek

Opodatkowanie odsetek

Czy w 2004 r naliczanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności jest obowiązkowe i czy należy je wliczyć do przychodu mimo, że nie zostały zapłacone czy też w dalszym ciągu obowiązuje (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco

W porozumieniu do weksla in blanco (własny niezupełny) jest upoważnienie do uzupełnienia weksla we wszystkie brakujące elementy, po uprzednim upomnieniu na piśmie, listem poleconym. Weksel ten jest (...)

Wystawienie faktury do zawartej umowy

Wystawienie faktury do zawartej umowy

Przez rok użytkowałam Internet, na który to czas (12 miesięcy) podpisałam z usługodawcą umowę. W czasie trwania umowy wynikły problemy z płatnością za usługę - usługodawca nie przysyłał (...)

Termin wypłaty zachowku

Termin wypłaty zachowku

Proszę o podanie terminów zapłaty podatku od spadków i darowizn w przypadku dobrowolnej wypłaty zachowku w ratach osobie uprawnionej do zachowku. Czy obowiązują jakieś terminy do wypłaty zachowku (...)

FORUM PRAWNE

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych 2013

nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych 2013 Rada Ministrów przyjęła dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki. Będzie obowiązywał nowy maksymalny, 30-dniowy termin na przeprowadzenie (...)

Termin płatności w fakturze

Termin płatności w fakturze Czy termin płatności w fakturze może przypadać na niedzielę czy inny dzień wolny od pracy?Jeśli firma wystawiająca fakturę nie pracuje w soboty, to czy na sobotę (...)

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy.... Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

EPU (e-Sąd) - jak okreslic termin wymagalności roszczenia?

EPU (e-Sąd) - jak okreslic termin wymagalności roszczenia? Poprosze o informacje, jak okreslic termin wymagalności roszczenia (obowiazkowy do wpisania w nowej wersji EPU). Termin platnosci faktury będącej (...)

Sprzedaż na raty a VAT

Sprzedaż na raty a VAT Na podstawie umowy sprzedaży dokonano zbycia samochodu (środka trwałego). Zgodnie z umową płatność będzie odbywała się w 12 ratach ( co miesiąc). Ponadto w umowie zawarto (...)

bieg przedawnienia

bieg przedawnienia Czy bieg przedawnienia biegnie od daty wystawienia faktury czy też od wyznaczonego terminu płatności. Jeżeli np termin płatności był 30 dni to termin ten jest od daty wymagalności (...)

Zwrot Vat poprawne odliczenie

Zwrot Vat poprawne odliczenie Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Porady prawne