Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Wiążące interpretacje

Najważniejszą z nowości jest bez wątpienia zmiana formuły udzielanych przez organy podatkowe wyjaśnień. Od nowego roku staną się one wiążące, a jednocześnie rozszerzona zostanie zasada, że zastosowanie podatnika (a także płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika czy też osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe) nie może mu szkodzić. Po 1 stycznia 2005 r. zastosowanie się do udzielonej interpretacji skutkować będzie niemożnością określenia bądź ustalenia zobowiązania podatkowego (w tym dodatkowego zobowiązania podatkowego). Nie będzie mogło być również wobec podatnika wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe, jak również nie będą mogły być zastosowane inne sankcje wynikające z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

Porady prawne

Wraz ze zmianą mocy udzielanych wyjaśnień, zmieni się nieco procedura ich udzielania. Wyjaśnienia udzielane będą w formie postanowienia, na które służyć będzie odwołanie do organu odwoławczego (najczęściej dyrektora izby skarbowej). Ponadto przewidziany został stosunkowo długi okres na wydanie tego postanowienia – organ podatkowy będzie miał 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach – nawet 4 miesiące na udzielenie wyjaśnienia.

Ulga na internet

Ze zmian na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najistotniejsze dla podatników jest chyba wprowadzenie nowej ulgi, tzw. „ulgi na internet”. Jej wprowadzenie wiąże się z planowanym podwyższeniem stawki podatku VAT na internet (obecnie usługi dostępu do internetu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione od podatku). Co ciekawe, podwyższenie stawki do 22% nastąpi najprawdopodobniej od 1 marca 2005 r., natomiast ulga na internet funkcjonować będzie już od 1 stycznia 2005 r. Jest to korzystne dla podatników, gdyż przez pierwsze miesiące będą mogli odliczać wydatki na internet, mimo że nie będą ponosić ciężaru podatku VAT.

Ulga na internet będzie ulgą odliczaną od dochodu (a nie od podatku), a jej limit został określony na 760 zł. Podkreślić przy tym należy, iż odliczeniu podlegać będą wyłącznie wydatki udokumentowane fakturą VAT i wyłącznie ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (co uniemożliwi korzystanie z ulgi przez osoby, które rozliczają się w urzędzie skarbowym innym niż miejsce zamieszkania).

Zmiany w odliczaniu darowizn

Po raz kolejny zmienią się zasady odliczania darowizn. Przede wszystkim zmieni się limit odliczeń (w przypadku darowizn odliczanych od dochodu), który w 2004 r. wynosi 350 zł. Od 1 stycznia 2005 r. limit ten wynosić będzie 6%.

Zmianom uległy również przepisy regulujące odliczanie darowizn od podatku (tzw. ulga 1%). Na podstawie znowelizowanych przepisów wydłużony został okres, w którym można dokonywać podlegających odliczeniu wpłat (w zeznaniu za rok 2005 będą mogły być odliczone także darowizny dokonane po 30 kwietnia 2005 r., a nie dopiero od 1 stycznia 2006 r. do dnia złożenia zeznania).

Nowelizacje obu ustaw podatkowych wprowadzają również szereg przepisów regulujących obowiązku podatników odliczających oraz otrzymujących darowizny. Pierwsi z nich będą obowiązani w zeznaniu rocznym wskazywać dane pozwalające na identyfikację obdarowanych, drudzy – przekazywać informacje o darczyńcach.

Możliwość wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem

Zeznanie za rok 2004 będzie pierwszym zeznaniem, w którym będzie istniała możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem zmarłym w ciągu roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem wspólnego zeznania. Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostały przepisy umożliwiający złożenie zeznania w powyższych przypadkach.

Obowiązki komornika związane z poborem zaliczek na podatek

Jedną z istotniejszych zmian będzie zobowiązanie komornika sądowego (oraz podmioty będące następcami prawnymi płatnika-pracodawcy) do poboru zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz stosunków podobnych. Dotychczas brak przepisów w tej kwestii powodował wątpliwości co do sposobu rozliczenia podatku od takich wynagrodzeń (sąd zasądza bowiem wynagrodzenia w kwocie brutto, a żaden przepis nie przewidywał możliwości potrącania zaliczek przez komornika).

Nowe przepisy nakładają na komornika obowiązek rozliczenia zaliczek na podatek (przy uwzględnieniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwoty wolnej od podatku) oraz sporządzenia i przekazania stosownych informacji (PIT-4 oraz PIT-11).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika