Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

19.4.2016

Przemysław Lech

Przemysław Lech

Radca Prawny

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „jdg”) często zastanawiamy się jaką formę opodatkowania wybrać? Aby podjąć właściwą decyzję trzeba zacząć od tego jakie mamy do wyboru formy opodatkowania.

Możliwe formy opodatkowania jdg to:

1)      karta podatkowa

2)      ryczałt

3)      skala podatkowa i podatek liniowy

Porady prawne

1)      Karta podatkowa

 Karta podatkowa jako forma opodatkowania kierowana jest do określonej grupy przedsiębiorców, określonej w Rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - dalej „uzpd” .

Dokładny wykaz działalności, które umożliwiają podatnikowi wybranie karty podatkowej jako formy opodatkowania, znajdują się w załącznikach do uzpd.

Poniżej przedstawiamy przydatne i podstawowe informacje na temat kary podatkowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1)  usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do uzpd - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,

2)   usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli,

3)   usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

4)   gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli,

5)  w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,

6)  w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,

7)   w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli,

8)  w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,

9)   w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,

10)  w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,

11)  w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

13) Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

2)      Ryczałt

Ryczał jako forma podatkowa jest określona w Rozdziale 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - dalej „uzpd”.

Z tej formy opodatkowania korzystać mogą osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, jeżeli wysokość przychodów z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 euro. W tym zatem przypadku konieczne staje się spełnienie dwóch warunków, tj. uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie oraz wysokość przychodów uzyskana z tej działalności.

Ustawodawca nie tylko w ramach warunku dla zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu wprowadza wymóg co do przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej samodzielnie, ale jednocześnie opatruje to kryterium wyłączności. Kryterium to należy zatem rozumieć jako wykonywanie działalności gospodarczej przez konkretną osobę fizyczną. W praktyce powstać może problem dotyczący możliwości objęcia tą formą opodatkowania przypadku, gdy osoba fizyczna w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia inne osoby. Drugi warunek zastosowania tej formy opodatkowania ma wymiar liczbowy, gdyż sprowadza się do wskazania kwoty przychodów z działalności uzyskanej w roku poprzedzającym rok podatkowy. Jest to kwota 150 000 euro (w roku 2016 po przeliczeniu limit ten wynosi 636 555 zł). 

Stawki ryczałtu określone są w art. 12 uzpd i wynoszą:

- 20% - dotyczy wolnych zawodów.

- 17% - dotyczy m.in. przetwarzania danych lub usług pośrednictwa,

- 8,5% - obejmuje większość usług,

- 5,5% - przewidziana głównie dla działalności wytwórczej, usług budowlanych i transportu drogowego samochodami o ładowności powyżej 2 ton,

- 3% - przewidziane głównie dla działalności gastronomicznych i handlowych,

- 2%  - przychody  ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych).

3)      Skala podatkowa i podatek liniowy

Kolejnymi formami opodatkowania jest skala podatkowa oraz podatek liniowy.

Te dwie formy różnią się wyłącznie stawkami podatku i przysługującymi ulgami

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ksiąg rachunkowych (w zależności od wysokości obrotów za poprzedni rok podatkowy).

Każdy z tych podatników jest zobligowany również do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (na ich podstawie obliczana jest wysokość odpisów amortyzacyjnych) i ewidencji wyposażenia.

Przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, nie może zastosować podatku liniowego, jeśli usługi te pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę, a oba zdarzenia wystąpiły w tym samym roku podatkowym.

Skala podatkowa wynosi 18 i 32%.

- 18% stosuje się przy dochodach do 85 528 zł rocznie

- 32% stosuje się po przekroczeniu powyższej kwoty.

Podatek liniowy wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodów.

Biorąc pod uwagę powyższe wybór właściwej formy opodatkowania jest zależny od zakresu planowanej działalności i przewidywanego dochodu jak również rozwoju.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

  Opis stanu faktycznego   Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku VAT oraz rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W lutym 2003 ma zamiar podpisać „umowę o zarządzanie” oddziałem firmy. W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Mały ZUS już w 2019 roku

Mały ZUS już w 2019 roku

Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki. Na jakiej podstawie, od 1 stycznia 2019 r. najmniejsi polscy przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS? Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych (...)

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a podatek VAT

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a podatek VAT

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a podatek VAT Ponieważ od niedawna jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać przekształcona w spółkę kapitałową, pojawiają się istotne dla przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność pytania o skutki takiego przekształcenia w zakresie podatku od towarów i usług VAT. (...)

Jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)?

Jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)?

Rejestrujesz firmę w CEIDG lub zakładasz spółkę cywilną i nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać? A może już prowadzisz działalność i chcesz zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową? Sprawdź, kto i na jakich zasadach może wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. ##baner## Czym (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT W przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

    Kiedy można rozliczać się ryczałtem z przychodów z wynajmu? Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, czyli m.in. z najmu, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza, są opodatkowane (...)

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

Używasz certyfikatu ZUS do podpisywania zaświadczeń lekarskich? Sprawdź na PUE ZUS, do kiedy ważny jest Twój certyfikat. Certyfikat ZUS jest ważny 5 lat. Pierwsze certyfikaty ZUS wydał na początku grudnia 2017 r. Jeśli używasz certyfikatu od tego czasu, możliwe, że musisz wystąpić o nowy certyfikat. Ważne dla lekarzy dot. terminu ważności certyfikatu ZUS Lekarze, (...)

E-zwolnienie - co warto wiedzieć?

E-zwolnienie - co warto wiedzieć?

E-zwolnienie to po prostu zwolnienie w formie elektronicznej. Dzięki temu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). Czym jest e-zwolnienie? Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie (...)

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Sąsiad zalał twoje mieszkanie? Złodziej ukradł Twój komputer? Odniosłeś rany w wypadku na drodze? W takich sytuacjach można zażądać od sprawcy odszkodowania w drodze powództwa cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 415 kodeksu cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Składając pozew o odszkodowanie, trzeba udowodnić następujące (...)

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Jak skutecznie powiadomić dziecko o naruszeniu dotyczących jego danych osobowych? Jakie prawa przysługują dziecku w takiej sytuacji? Czy potrzebny jest udział rodzica w informowaniu o naruszeniach? Dzieci mają prawo być informowane o naruszeniach, które ich dotyczą Motyw 38 do preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zawiera postulat (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu? Jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego? W pierwszej kolejności abonent powinien zgłosić fakt kradzieży do najbliższej jednostki policji i poprosić o wydanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przeniesienie autorskich praw majątkowych a VAT

Przeniesienie autorskich praw majątkowych a VAT

Jestem właścicielem dwóch firm: A i B. Firma A (jednoosobowa działalność gospodarcza) kupiła autorskie prawa majątkowe do krótkiego utworu na podstawie autorskiej umowy o dzieło - przyjmijmy, (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć (...)

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Od 2000 r. prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Adres, pod którym prowadzona jest działalność, jest nadal używanym adresem, choć od zeszłego roku mieszkanie to zmieniło właściciela, (...)

Kilka działalności gospodarczych

Kilka działalności gospodarczych

Prowadzę działalność gospodarczą (solarium), jestem płatnikiem VAT. Chciałbym w najbliższym czasie założyć firmę remontowo - budowlaną ( jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam (...)

Gwarancja a oryginalne opakowanie

Gwarancja a oryginalne opakowanie

W lutym 2008 kupiłem wózek dziecięcy w sklepie, którego właściciel zlikwidował już działalność gospodarczą. Jednak w tym samym miejscu znajduje się nowa firma o tym samym profilu działalności. (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania (...)

Działalność gospodarcza i najem a zwolnienie z VAT

Działalność gospodarcza i najem a zwolnienie z VAT

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, będący podatnikiem VAT z tytułu tej działalności, wynajmuje innemu najemcy swój lokal, występując jako osoba (...)

Wynajem lokalu użytkowego

Wynajem lokalu użytkowego

Jestem osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Przysługuje mi prawo własności lokalu użytkowego, który chcę wynająć. Jakie obowiązki podatkowe będą dla mnie wynikać (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby nieletniej

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby nieletniej Witam. Jestem niepełnoletnia (15 lat) i od dwóch lat pracuję na umowach o dzieło (wykonuję zlecenia z zakresu tekstów reklamowych i programowania). (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza Witam serdecznie! Mam nadzieję, że piszę to w odpowiednim miejscu. Słowem wstepu: Szeroko pojętą grafiką zajmuje się od 7 lat (dtp, prepress, kreatywna). (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Czechy)

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Czechy) Witam, pracuje jako agent nieruchomości. Na ten moment jestem zatrudniony na umowę o pracę. Jednak planuje zmienić formę zatrudnienia na umowę o współpracę(samozatrudnienie) (...)

czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć krs?

czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć krs? czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć krs?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę. Witajcie, Kieruję się z prośbą do Was w kwestii podpowiedzi dotyczącej prowadzenia własnej działalności. Trafiła mi się nagła okazja (...)

skala podatkowa najlepsza?

skala podatkowa najlepsza? Witam, zamierzam otworzyć działalność gospodarczą,jednoosobową. Planuję jakiś handel w internecie na bazie sklepu internetowego. Wiem że przez dwa lata mam zniżkę (...)

Jaką wybrać formę opodatkowania

Jaką wybrać formę opodatkowania Jaka jest najlepsza forma opodatkowania działalności gospodarczej przy przewidywanym przychodzie w wysokości 3000 zł - usługi biurowe, tłumaczenia tekstów w obcych (...)

Jaką wybrać formę opodatkowania dla działalności transportowej?

Jaką wybrać formę opodatkowania dla działalności transportowej? Witam, Chciałbym założyć działalność gospodarczą, której głównym celem byłby transport międzynarodowy. Moje pytanie jest (...)

Malowanie obrazy jaką trzeba założyć działalność

Malowanie obrazy jaką trzeba założyć działalność Jestem zatrudniony na umowę o pracę i po godzinach pracy chciałbym malować i sprzedawać obrazy.Jaką w takim przypadku założyć działalność, (...)

Allegro - którą formę opodatkowania wybrać, handel rzeczami używanymi

Allegro - którą formę opodatkowania wybrać, handel rzeczami używanymi Witam. Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc najpierw krótkie przedstawienie się, które będzie też pomocne w dalszej (...)

Prawo cytatu a podręcznik edukacyjny

Prawo cytatu a podręcznik edukacyjny Czy w niżej wymenionych przypadkach ma zastosowanie Prawo cytatu (dotyczy to podręcznika do nauki języka obcego)? - wykorzystanie fragmentu istniejącego tekstu (...)

Nieuwzględnienie zaświadczenia od lekarza przez pracodawcę

Nieuwzględnienie zaświadczenia od lekarza przez pracodawcę Dzień dobry, dnia 09.11.2022 otrzymałam zaświadczenie o pracy wyłącznie zdalnej. Od 09 do 18.11.2022 byłam na zwolnieniu lekarskim. Od (...)

Nękanie głuchymi telefonami z numeru zastrzeżonego - gdzie mogę to zgłosić?

Nękanie głuchymi telefonami z numeru zastrzeżonego - gdzie mogę to zgłosić? Witam, Od kilku miesięcy średnio raz na kilka dni dostaję głuche telefony z numeru zastrzeżonego. Osoba dzwoniąca (...)

Syndyk i wypłata odpraw

Syndyk i wypłata odpraw Witam, w maju tego roku sąd uznał upadłość firmy w której pracuje, w październiku syndyk rozwiązał moja umowę. Do czasu wygaśnięcia umowy wynagrodzenie otrzymywałam. (...)

Sąsiadki prostytutki

Sąsiadki prostytutki Dzień dobry, Mam pewien kłopot, jak już wynika z tematu, mieszkam vis a vis w bloku z paniami lekkich obyczajów, które przyjmują dość dużo klientów. Sytuacja ta ciągnie (...)

Porady prawne