11.5.2020

Zespół
e-prawnik.pl

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Zdarza się jednak, że powyższe staje się niewykonalne. Do 1999 r. prawo polskie przewidywało na takie zjawiska tylko jedną instytucję - rozwód. Obecnie istnieje alternatywa dla rozwodu - separacja. Jest to - w przeciwieństwie do separacji faktycznej - instytucja prawna. Separacja faktyczna polega na tym, że małżeństwo formalnie trwa, mimo braku wspólnego pożycia małżonków.

Kiedy sąd może orzec separację?

Do orzeczenia rozwodu sąd musi ustalić, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki separacji są łagodniejsze. Do jej orzeczenia wystarczy stwierdzenie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego - nie musi on natomiast być trwały. Sąd może zatem orzec separację, mimo iż rozsądnie można się jeszcze spodziewać, że małżonkowie powrócą do wspólnego pożycia (takie ustalenie stoi natomiast na przeszkodzie do orzeczenia rozwodu). Jest tak dlatego, że jednym z celów separacji jest danie małżonkom możliwości przemyślenia sytuacji i ewentualnego powrotu.

Porady prawne

Jeżeli występuje zupełny rozkład pożycia, to każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację.

Jednakże mimo zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, separacja nie może być orzeczona, jeżeli:

 • wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków; chodzi tu o ustalenie, czy w razie orzeczenia separacji dobro wspólnego małoletniego dziecka ucierpi w większym stopniu, niż gdyby separacja nie została orzeczona;
 • z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

Przykład:

Separacja nie jest dopuszczalna, jeżeli jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, a separacja stanowiłaby dla niego rażącą krzywdę; podobnie nie jest dopuszczalne orzeczenie sepracji, która ma służyć szykanie współmałżonka.

Kiedy występuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Pożycie małżeńskie przejawia się we wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami żadna z tych więzi. Zdarza się jednak, że zupełny rozkład już nastąpił, mimo iż istnieją między małżonkami elementy wspólnoty gospodarczej - chodzi tu w szczególności o sprawy  wspólnego zamieszkiwania. Brak już takiego wyjątku przy więzach fizycznych i duchowych. Nawet sporadyczne stosunki fizyczne między małżonkami z reguły wskazują, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

 

Czy konieczna jest zgodna drugiego małżonka na separację?

Nie jest ona wymagana (nawet jeżeli separacji żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego). Jej brak może jednak wskazywać na:

 1. sprzeczności orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego;
 2. niewystępowanie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Co się dzieje, jeżeli małżonkowie występują ze zgodnym wnioskiem do sądu o orzeczenie separacji?

W przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie ich zgodnego wniosku. W takim przypadku sąd może poprzestać na przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania małżonków. Nie należy jednak tego rozumieć w ten sposób, że sąd orzeknie separację "automatem" - muszą być spełnione w/w warunki.

Małżonkowie mogą wystąpić z takim żądaniem popartym wskazaniem okoliczności faktycznych. W tym przypadku sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Także i tu sąd musi ustalić czy istnieją okoliczności pozwalające orzec separację. Ważne jest, że w takim wypadku postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, zatem do sądu wnosi się wniosek, a nie pozew. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Sąd nie wydaje wyroku, lecz postanowienie. Właściwy jest tu sąd okręgowy (właściwość miejscowa przedstawia się tak samo, jak przy pozwie - zob. niżej).

Separacja - Kto jest winny rozkładowi pożycia?

Przy orzekaniu separacji sąd ustala, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jeżeli rozkład pożycia nastąpił wyłącznie z winy jednego z małżonków, sąd orzeka separację z winy tego małżonka. Jeżeli winni są oboje - sąd orzeka separację z winy obojga małżonków. Jeżeli brak jest w ogóle winy po stronie małżonków, sąd orzeka separację bez winy małżonków.

Ustalenie winy ważne jest m.in. dla kwestii alimentów między małżonkami.

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Separacja nie powoduje ustania małżeństwa. Najważniejsze jej skutki polegają na tym, że:

 1. małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa;
 2. orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej - następstwem tego jest możliwość żądania przez każdego z małżonków podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową (na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym separację dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli dokonanie tego nie spowoduje nadmiernej zwłoki);
 3. jeżeli wymagają tego względy słuszności małżonkowie pozostający ze sobą w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy;
 4. jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania separowanych małżonków;
 5. małżonek nie dziedziczy po drugim małżonku na podstawie ustawy (może jeżeli spadkodawca ustanowił go w testamencie" spadkobiercą), traci też prawo do zachowku;
 6. w wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Gdzie złożyć pozew o separację?

Pozew o separację należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa. Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby, która wystąpiła z pozwem. O pozwu o separację pobiera się stały wpis w wysokości 600 zł.

Obecnie nie ma już obowiązkowego posiedzenia pojednawczego. Zamiast tego sąd może - jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa - skierować strony do mediacji.

W trakcie rozprawy sąd bada - miedzy innymi - jakie okoliczności doprowadziły do rozkładu pożycia i czy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Poza tym zawsze sąd przeprowadza dowód z przesłuchania małżonków.

 

Pamiętaj, że:

 • Może się zdarzyć tak, że w toku sprawy sądowej jeden z małżonków żąda separacji, a drugi chce rozwodu. Wówczas - jeżeli orzeczenie rozwodu jest uzasadnione - sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak w danej sytuacji orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, a można orzec separację, sąd orzeka separację.
 • Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.
 • Oddalenie powództwa o rozwód nie wyłącza powództwa o orzeczenie separacj.
 • Separacja tym różni się od rozwodu, że małżeństwo nie ustaje, a więc nie można zawrzeć nowego małżeństwa, i jest to stan odwracalny - orzeczeniem sądu.

Podstawa prawna:

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Alimenty dla męża po orzeczeniu separacji - opinia prawna

Alimenty dla męża po orzeczeniu separacji - opinia prawna

Stan faktyczny Chcę złożyć pozew o separację. Mam rozdzielność majątkową z mężem. Czy mogę mieć jakieś problemy przy rozstaniu się z mężem? Czy będę musiała płacić mu alimenty, utrzymywać go? Obecnie mąż ma firmę, ale nie przynosi ona zbyt dużych dochodów. Jest osobą (...)

Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

  Stan faktyczny Jakie powody są ważne dla sądu przy orzekaniu o zniesieniu wspólności majątkowej ustawowej z datą wsteczną (art. 52 par. 1 i 2 kro)? Czy wypowiadał się na ten temat Sąd Najwyższy? Opinia prawna Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny (...)

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

  Stan faktyczny W marcu 2007 roku złożyłam pozew o orzeczenie separacji, przyznanie opieki nad dzieckiem i przyznanie alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie, bez orzekania o winie - jako przyczynę podałam alkoholizm męża. Ostatecznie, 4 sierpnia 2008 r. sąd orzekł separację, (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

  Stan faktyczny  Czy jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową z jego podziałem, przed wniesieniem sprawy o separację, to sąd bezwzględnie zastosuje się do tej umowy (zakładając, że nie była ona krzywdząca do żadnej ze stron), czy może jeszcze zmieniać zasady podziału (...)

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Masz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sposób udzielania Ci pomocy medycznej i procedury (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwania razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę czekać na rozwód? Przed zawarciem związku małżeńskiego (...)

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

Prowadzisz działalność gospodarczą i kupiłeś samochód osobowy w leasingu? Sprawdź, jakie skutki będzie mieć zakończenie leasingu w przypadku różnych umów. Jakie skutki podatkowe dla firm ma leasing samochodu osobowego? Co to jest leasing? Leasing to umowa zawarta (...)

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

Przepisy dotyczące składek na ZUS przewidują obecnie tzw. ulgę na start, preferencyjną podstawę i działalność nieewidencjonowaną. Zwalniają więc niektórych przedsiębiorców z opłacania przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą oni przez 2 (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.   ##baner## Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Jakie są sposoby realizacji weksla?

Jakie są sposoby realizacji weksla?

W jaki sposób zrealizować wierzytelność wyrażoną na blankiecie wekslowym? Istnieje wiele sposobów realizacji zobowiązania wekslowego, do których można zaliczyć poszukiwanie zapłaty przez uprawnionego wśród zobowiązanych-czyli zapłata sumy pieniężnej. Przekazanie (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Aby odpowiedzieć na pytanie jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich po ogłoszeniu upadłości, należy najpierw pokrótce wyjaśnić jak mogą się kształtować majątkowe stosunki małżeńskie. Jakie mogą być stosunki majątkowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłanki i czas trwania separacji

Przesłanki i czas trwania separacji

Czy orzeczenie separacji małżeństwa na skutek pozwu o separację jest ograniczone jakimiś terminami tj. czy orzeka się separację np. na 2 lata, czy też jest to decyzja bezterminowa? Czy będąc już oficjalnie w separacji należy wystąpić o rozwód z oddzielnym pozwem, czy separacja i w następstie (...)

Separacja a rozwód

Separacja a rozwód

Mój mąż nadużywa alkoholu, mamy dwoje dzieci w wieku szkolnym, w wyniku spożywania alkoholu mąż staje się agresywny , bluźni wobec mnie i dzieci oraz używa przemocy. Chciałabym się dowiedzieć jakie rozwiązanie byłoby dla mnie lepsze: separacja czy rozwód? Jakie koszty się z tym wiążą? (...)

Pozew czy wniosek o separację - skutki

Pozew czy wniosek o separację - skutki

Jakie są różnice w skutkach prawnych między pozwem o separację a wnioskiem o orzeczeniu separacji? Jeżeli separacja zostanie orzeczona przez sąd - bez względu na to czy na skutek wniosku zawierającego zgodne żądania małżonków o orzeczenie separacji czy też pozwu o orzeczenie separacji (...)

Obowiązki małżonków w separacji

Obowiązki małżonków w separacji

Renowacja, odbudowa części powierzchni dachu nad powierzchnią lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem odrębnej własności rozpoczęła się w trakcie wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Mąż starał się wyegzekwować kwotę poniesionych kosztów trakcie pożycia małżeńskiego, ale spotkał (...)

Dobro dziecka a wspólny wniosek o separację

Dobro dziecka a wspólny wniosek o separację

Jesteśmy z Żoną od pół roku w separacji faktycznej. Ja nie mieszkam w domu, brak wspólnoty. Oboje zgodziliśmy się na separację ale... jest małoletnie dziecko (3,5 roku). Czy w tej systuacji możemy składać Wniosek o zgodną separacje? A jeśli nie, to jakie są inne możliwości? Zgodnie (...)

Separacja ułatwieniem dla uzyskania rozwodu

Separacja ułatwieniem dla uzyskania rozwodu

Czy separacja ułatwia późniejsze uzyskanie rozwodu? Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu jest zatem dopuszczalne, gdy sąd ustali, że (...)

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy p-ko mnie. W listopadzie 2004 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności p-ko żonie, uzasadniając wszczęciem egzekucji z własnościowego mieszkania spółdzielczego. Żona wniosła stosowny sprzeciw do sądu uzasadniając tym, że nie wyrażała (...)

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

Jak należy rozumieć to prawo, czy istnieją unormowania prawne w zakresie równej stopy życiowej? Chodzi o sytuację, w której bardzo dobrze sytuowany małżonek pozostawia bezrobotną 50-letnią żonę z małoletnim (14) dzieckiem zamieszkując z konkubiną, którą utrzymuje. Czy w takiej sytuacji (...)

Alimenty po orzeczeniu separacji

Alimenty po orzeczeniu separacji

Mąż jest winny rozpadu małżeństwa, jednocześnie żona nie godzi się na rozwód. Mąż płaci alimenty na wspólne małoletnie dziecko. Czy w razie orzeczenia sądu o separacji z winny męża żona ma prawo domagać się od męża alimentów na siebie (żona pracuje)? Zgodnie z postanowieniami (...)

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Małżeństwo żyje nie mając rozwodu żyje osobno w osobnych gospodarstwach domowych. Mają 2 dorosłych dzieci. Od 1997 roku na wniosek jednego z małżonków zapadł wyrok sądowy o rozdzielności majątkowej. Po tym wyroku (po uprawomocnieniu się tego wyroku) jeden z małżonków uzyskał w drodze (...)

Separacja a intercyza

Separacja a intercyza

Jaka jest różnica w skutkach między separacją a intercyzą? Orzeczenie separacji wywołuje skutki dotyczące nie tylko majątku, ale także stanu cywilnego i obowiązku wzajemnej pomocy. W zakresie stosunków majątkowych orzeczenie separacji powoduje zawsze powstanie między małżonkami rozdzielności (...)

Faktyczne rozstanie małżonków a majątek wspólny

Faktyczne rozstanie małżonków a majątek wspólny

Jeżeli jeden z współmałżonków, pełnomocnik konta bankowego, wypłaca pieniądze według swojego uznania na inne konto po odejściu tego drugiego w stosunku 2/3 na niekorzyść tego, który te pieniądze zarobił to jakie jest wyjście z tej sytuacji? Jak sądy rozdzielają majątek, po równo (...)

rozdzielność majątkowa przed rozwodem.

rozdzielność majątkowa przed rozwodem.

Mąż alkoholik wynosi z domu. Obawiam się, aby nie odpowiadać za jego długi. Planuje rozwód, ale on będzie trwał co najmniej rok. Są przesłanki, abym przy podziale majątku po rozwodzie otrzymała więcej, a nie wiem czy rozdzielność majątkowa sprawi, że majątek będzie oddzielony równo. (...)

Rozliczenia przy podziale majątku

Rozliczenia przy podziale majątku

Jest sporo informacji na temat prawnych aspektów podziału majątku po rozwodzie. Brak mi jednak informacji o tym, jak prawo (i sądy!) traktują wzajemne rozliczanie wynagrodzeń w okresie trwania sprawy rozwodowej. Prawo jest dość dobrze znane, postanowienia KRiO są jasne. A jednak... W wielu wypadkach (...)

Prawo do mieszkania a orzeczona separacja

Prawo do mieszkania a orzeczona separacja

Posiadam z żoną rozdzielność majątkową stwierdzoną wyrokiem separacji i zamieszkujemy w innych miejscowościach, nie przeprowadziliśmy podziału majątku wspólnego. Wykupiłem na swoją własność mieszkanie komunalne w gminie, do którego wcześniej posiadałem prawo najmu. Dowiedziałem się, (...)

Wina w wyroku rozwodowym

Wina w wyroku rozwodowym

Czym różni się rozwód bez orzekania winy od rozwodu, w którym sąd orzeka winę jednego z małżonków? Jakie dodatkowe konsekwencje ponosi małżonek uznany za winnego rozwodu? Samo orzeczenie rozwodu nie rózni się niczym , skutki rozwodu z orzeczeniem winy i bez jej orzekania są takie (...)