Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?

Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowane prace projektowe. Natomiast określony rezultat pracy projektowej posiada cechy utworu, jeżeli został ustalony w jakiejkolwiek postaci oraz jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Tylko takie rezultaty pracy projektowej mogą być uznane za utwory i tym samym mogą stać się przedmiotem konkursu. Podkreślić należy, że konkurs nie może być przeprowadzany, jeżeli jego przedmiotem miałyby być inne niż urbanistyczne, architektoniczne czy konstrukcyjno-budowane prace projektowe.

Czy przeprowadzenie konkursu jest obowiązkowe?

Istnieje taki obowiązek, ale jedynie w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia (a więc wartość pracy projektowej) przekracza równowartość kwoty 25.000 €.. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe jest uprawnieniem zamawiającego.

Jakie mogą być formy konkursu?

Konkurs może być zorganizowany w dwóch formach, jednoetapowej lub dwuetapowej. Wybór formy należy do organizatora konkursu. Nie jest on obwarowany jakimiś przesłankami ograniczającymi wybór organizatora w tym względzie. Obie formy mają charakter otwarty, a więc dostępny dla nieograniczonego kręgu wykonawców. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani wykonawcy, wyrażający taką wolę i posiadający uprawnienia, jeżeli taki wymóg przewidują przepisy szczególne.

Konkurs prowadzony w formie dwuetapowej różni się od jednoetapowego dodatkową procedurą. W pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w warunkach konkursu. W drugim etapie komisja, na podstawie kryteriów określonych w warunkach konkursu, ocenia prace wykonane na podstawie opracowań studialnych, które zostały wyłonione w pierwszym etapie. Konkurs organizowany w formie dwuetapowej może być przydatny przy skomplikowanych pracach projektowych wymagających szczegółowego dopracowania.

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Jeżeli jednak przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem konkursu (np. uprawnienia architektoniczne), uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie tacy wykonawcy, którzy posiadają wymagane uprawnienia.

Kto może być organizatorem konkursu?

Konkurs na twórcze prace projektowe może zorganizować zamawiający, a więc każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących zasad przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe, zamawiający nie może upoważnić do przeprowadzenia konkursu innych podmiotów. Tak więc organizatorem konkursu może być wyłącznie zamawiający.

Co należy do obowiązków organizatora konkursu?

Do obowiązków zamawiającego związanych z konkursem na twórcze prace projektowe należy zaliczyć w szczególności powołanie i odwołanie członków komisji konkursowej odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg organizowanego konkursu. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego powołuje i odwołuje organizator konkursu. Ponadto do obowiązków organizatora konkursu należy:

  • określenie przedmiotu konkursu,
  • opracowanie warunków konkursu,
  • ogłoszenie konkursu i jego rozstrzygnięcia,
  • zapewnienie anonimowości prac konkursowych,
  • zatwierdzenie wyników konkursu albo unieważnienia go, jeśli doszło do naruszenia zasad postępowania lub warunków konkursu.

Czy powołanie komisji konkursowej jest obowiązkowe i kto może być jej członkiem?

Tak. Zamawiający ma obowiązek powołania komisji konkursowej, która będzie dokonywała oceny złożonych prac. Organizator konkursu powołuje członków komisji spośród osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?


e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.