8.7.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu?

„Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków konkursu określają podstawowe zagadnienia związane z organizatorem konkursu i komisją konkursową, przedmiotem konkursu wraz z elementami przyszłych postanowień umowy oraz szczegółowymi wymaganiami proceduralnymi. Dokument ten jest podstawowym źródłem informacji dla potencjalnych wykonawców.

Warunki konkursu określają w szczególności:

 • nazwę i adres organizatora
 • oświadczenie zamawiającego o związaniu warunkami konkursu
 • skład komisji konkursowej
 • informację o kryteriach oceny prac;
 • zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy;
 • maksymalny planowany koszt realizacji projektu
 • wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu;
 • formę konkursu - czy jest on jednoetapowy czy dwuetapowy;
 • miejsce i termin składania kart identyfikacyjnych;
 • miejsce i termin składania prac przez uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w konkursie;
 • sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu, w tym informacje dotyczące wystawy prac;
 • informację, że konkurs odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu wykonawczym;
 • szczegółowy opis przedmiotu konkursu;
 • istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy o zamówienie publiczne, w tym:
  1. postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych oraz szczegółowe określenie pól eksploatacji zwycięskiej pracy konkursowej,
  2. zasady wyceny prac będących przedmiotem zamówienia.

Warunki konkursu powinny również określać rodzaj i wysokość nagród, jeżeli organizator przewiduje ich przyznanie.

Porady prawne

Nagroda może mieć zarówno charakter majątkowy (np. nagroda pieniężna lub rzeczowa) jak i symboliczny, honorowy. Jeżeli organizator nie przewiduje przyznania nagród, może przewidzieć zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych dla uczestników, których prace odpowiadają warunkom konkursu. Wysokość zwrotu kosztów określa organizator w warunkach konkursu w kwocie jednakowej dla wszystkich uprawnionych uczestników.

Jak przebiega procedura konkursowa?

W procedurze konkursowej możemy wyróżnić kolejne etapy:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Składanie przez wykonawców kart identyfikacyjnych
 3. Kwalifikacja do dalszego udziału w konkursie
 4. Składanie prac konkursowych
 5. Ocena praca i rozstrzygnięcie konkursu

Gdzie publikuje się ogłoszenie o konkursie?

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się publikacją ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie organizatora konkursu w miejscu publicznie dostępnym a także publikuje się w prasie. W przypadku konkursu, w którym wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, ogłoszenie o konkursie zamieszcza się również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Publikowane ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres zamawiającego;
 • określenie przedmiotu konkursu;
 • miejsce i termin udostępnienia warunków konkursu;
 • miejsce i termin składania i otwarcia kart identyfikacyjnych;
 • miejsce i termin składania prac przez uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w konkursie;
 • określenie wymagań, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu;
 • określenie wysokości:
  1. nagród, jeżeli organizator przewiduje ich przyznanie,
  2. zwrotu kosztów, jeżeli organizator przewiduje ich zwrot.

Co powinna zawierać karta informacyjna?

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą w pierwszej kolejności złożyć tzw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstru konkurs, praca, projekt, zamówienia, publiczne

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto jest obowiązany do stosowania ustawy? Procedury zamówień publicznych obowiązane są stosować: Jednostki sektora finansów publicznych, do który zalicza się: organy władzy publicznej, organy administ zamówienia publiczne, zakres podmitowy, zakres przedmiotowy

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy (...)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Czym charakteryzuje się tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji? Negocjacje z zachowaniem konkurencji cechuje przede wszystkim niewielki stopień sformalizowania procedury. W trybie tym nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, publikacji (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Obecnie obowiązująca ustawa dostosowała w zasadzie nasze przepisy do zasad wyrażonych w dyrektywach europejskich, a szczególnie w VI Dyrektywie, zastąpionej następnie Dyrektywą (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu odwołanie, (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, (...)

Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są dopuszczalne rodzaje preferencji krajowych? Dopuszczalne są tylko cztery rodzaje preferencji krajowych. Należą do nich: przeliczenie ceny oferty na potrzeby oceny ofert, obowiązek użycia do wykonania zamówienia, preferencje, krajowe, zamówienia, publiczne

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Na czym polega protest? Chodzi o to, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego. Protest można wnieść bezpośrednio do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w umowa, zamówienie, publiczne, nieważność

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kto może wnieść skargę? Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, skarga, zamówienie, publiczne, postępowanie

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli dostanę wymówienie miesięczne umowy na czas nieokreślony np. z dniem 1 marca, to jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Tylko za marzec czy również dodatkowo jakieś inne np. odprawa? Pracownikowi, któremu wypowiedziano stosunek pracy przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Jak (...)

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, że od chwili założenia ewidencji gruntów, tj. od 1963 r. babcia wpisana była w jednostce (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona działka ma status rolnej . Wokół mej posiadłości otaczające wszystkie działki mają status (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla naszej firmy. Z tego powodu chciałbym zrezygnować ze stanowiska prezesa. Problematyka rezygnacji (...)

Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

Wobec mojego brata sąd zastosował środek poprawczy, zawieszając go na 3 lata. Sąd odwołał teraz warunkowe zawieszenie. Czy od takiego postanowienia służy apelacja? Jeśli służy apelacja, to w jakim terminie należy ją złożyć od daty otrzymania uzasadnienia? Czy podlega opłacie? Do jakiego (...)

Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

W 2001 r nabyłam samochód jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W 2004 roku zawarłam umowę spółki cywilnej, w której dokonano wpisu o wkładzie własnym - tj. omawianego samochodu, który był amortyzowany spółce. Nie wiedziałam jak to się teraz okazało (...)


e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.