15.3.2018

Zespół
e-prawnik.pl

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego stanowi przestępstwo. Wpływa także na podwyższenie karalności w wypadku popełnienia innych przestępstw. Wysokość i charakter sankcji grożących za prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, uzależniona jest od stopnia upośledzenia funkcji psychomotorycznych. Jest on ustalony w sposób abstrakcyjny na podstawie stopnia. W przypadku alkoholu występują dwa pojęcia istotne z punktu widzenia prawa karnego. Są to: „stan nietrzeźwości” oraz „stan po użyciu alkoholu”.

Kiedy kierowca jest w stanie nietrzeźwości, a kiedy w stanie po spożyciu alkoholu?

Stan nietrzeźwości występuje gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

 • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Porady prawne

Stan po użyciu alkoholu występuje gdy zawartość alkoholi wynosi od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Ustalanie stopnia trzeźwości danej osoby dokonywane jest najczęściej ustalane za pomocą przenośnych lub stacjonarnych analizatorów trzeźwości („dmuchanie w balonik” czy coraz popularniejsze alkomaty bezustnikowe) lub analizy krwi. W przypadku badań alkomatowych duże znaczenie praktyczne może mieć błąd pomiarowy urządzenia. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku wyników graniczących z normami stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu. W wypadku gdy wynik badania nieznacznie przekracza prawnie istotnie progi, odjęcie błędu pomiarowego może prowadzić do zmiany klasyfikacji prawnej, a nawet bezkarności. Równie istotne znaczenie ma aktualnie ważny atest danego urządzenia. Badanie analizatorem, który nie jest odpowiednio zalegalizowany, nie będzie miało znaczenia dowodowego. Stosowanie różnego rodzaju analizatorów, a także badania krwi, nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości dowodzenia stanu nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Może być to ustalane za pomocą „klasycznych” metod dowodowych jak zeznania świadków lub wyjaśnienia oskarżonego.

Ustalenie stopnia naruszenia funkcji psychomotorycznych w przypadku innych środków odurzających

Większe trudności wywołuje ustalenie stopnia naruszenia funkcji psychomotorycznych w przypadku innych środków odurzających. W prawie karnym występują pojęcia: „pod wpływem środka odurzającego” oraz, porównywany do alkoholu, „stan po użyciu innego podobnie działającego środka”. Wydaje się, że zakres pojęciowy obu wyrażeń jest taki samy. Brak jest natomiast jasnego kryterium wyróżniającego poszczególne stopnie odurzenia. Rozróżnienie poszczególnych stanów ma więc bardziej ocenny charakter niż w przypadku alkoholu i zależy w tym wypadku od ustalonego stopnia naruszenia czynności psychomotorycznych.

Czyny karalne związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem odurzenia

Art. 178a § 1 Kodeksu karnego:

"Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

 W tym przypadku wystarczy samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości bez żadnych dodatkowych skutków. Przestępstwo to jest dokonane już od początku prowadzenia danego pojazdu.

W § 1 tego artykułu poddano karze prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Przestępstwo to może zostać popełnione wyłącznie przez działanie.

 Za "pojazd mechaniczny" uważany jest zasadniczo pojazd wyposażony w silnik. Do tej kategorii zalicza się także pojazdy samobieżne oraz szynowe. Najbardziej popularnym przykładem pojazdu mechanicznego jest oczywiście samochód. Jako inne przykłady mogą służyć pociągi, tramwaje, motocykle lub motorowery. Podlegające karze prowadzenie pojazdu mechanicznego może odbywać się zarówno w ruchu lądowym, wodnym, jak i powietrznym. Dotyczy więc także prowadzenia samolotu czy motorówki. Przestępstwo to można popełnić w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch pojazdów.

Za prowadzenie pojazdu nie jest uznawane pchanie pojazdu, który nie ma włączonego silnika. Zaliczyć tu jednak można kierowanie pojazdem z wyłączonym silnikiem, holowanym przy pomocy linki holowniczej.

To przestępstwo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Dodatkowo, w razie skazania za to przestępstwo, sąd ma obowiązek nałożyć środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów - wszelkich lub określonego rodzaju (np. jednośladów). W przypadku omawianego przestępstwa taki zakaz musi zostać orzeczony na okres nie krótszy niż 3 lata. Obowiązuje on od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Okres nałożonego zakazu nie biegnie jednak w razie pozbawienia wolności, także w innej sprawie. Wobec osoby, na którą nałożono wymieniony zakaz, sąd orzeka obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Do czasu jego wykonania okres zakazu nie biegnie.

Art. 178a § 4 K.k. przewiduje surowszą odpowiedzialność w przypadku recydywy bądź w razie popełnienia omawianego przestępstwa w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wówczas sąd orzeka też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.


Art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń normuje prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka: 

" § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. 

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1. 

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 § 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1". 

W § 1 tego artykułu spenalizowano zachowanie polegające na prowadzeniu, w wymienionym wcześniej stanie, pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. To wykroczenie zagrożone zostało karą aresztu lub grzywny od 50 do 5000 zł. Także w tym przypadku obligatoryjne jest orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Orzeka się go na okres od 6 miesięcy do lat trzech. W tym przypadku określa się rodzaj pojazdów jakiego dotyczy zakaz (samochody, jednoślady). Wskazanie rodzaju pojazdów może nastąpić od strony pozytywnej (czego dotyczy zakaz) lub negatywnej (czego zakaz nie dotyczy). Powyższy zakaz obowiązuje od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając ten środek karny sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Do czasu spełnienia tego obowiązku, okres, na który orzeczono środek, nie biegnie.

W § 1a tego artykułu zostało określone wykroczenie polegające na prowadzeniu innego pojazdu, niż mechaniczny, w stanie nietrzeźwości lub wpływem środków odurzających. Takim pojazdem może być rower, hulajnoga lub pojazd zaprzęgowy. Karalne prowadzenie takiego pojazdu może odbywać się jedynie na drodze publicznej lub strefie zamieszkania. Z tego sformułowania wynika, że to przestępstwo może zostać popełnione jedynie w ruchu lądowym. Nie dotyczy zatem płynięcia kajakiem lub kierowania szybowcem. Opisywane wykroczenie zagrożone jest grzywną lub karą aresztu. Jednakże w tym przypadku nałożenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wszelkich lub określonego rodzaju jest fakultatywne. Zasady jego nakładania są identyczne, jak przedstawiono powyżej.

W § 2 tego samego artykułu znajduje się wykroczenie polegające na prowadzeniu, w tym samym co w § 1 stanie, pojazdu, innego niż mechaniczny, na drodze publicznej lub strefie zamieszkania. Odnosi się zatem jedynie do ruchu lądowego. Powyższe wykroczenie zagrożone jest karą aresztu do 14 dni lub grzywną (od 20 do 5000 zł). Również w tym przypadku zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju jest fakultatywny.

Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Popełnienie niektórych przestępstw, innych niż określone w art. 178a Kodeksu karnego, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, powoduje podwyższenie wysokości grożących sankcji. Dotyczy to:

 • Art. 173 k.k. - sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

 • Art. 174 k.k. - sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym,

 • Art. 177 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Zgodnie z art. 178 § 1 k.k.., popełnienie wymienionych przestępstw w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, powoduje podwyższenie dolnej oraz górnej granicy ustawowego zagrożenia o połowę.

Przykład:

Przestępstwo określone w art. 173 § 1 k.k. zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku jego popełnienia w rozpatrywanym stanie, granice grożących sankcji zostaną podwyższone i wyniosą od roku i 6 miesięcy do lat 15.

Kiedy sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów?

We wszystkich wypadkach skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przwidziano możliwość nałożenia przez sąd - fakultatywnie albo obligatoryjnie - środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju. Dotyczy to zatem także przestępstw, które nie polegają na prowadzeniu pojazdów, jak np. dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającemu bezpieczeństwu. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:
 • art. 178b k.k. (tj. niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego) lub art. 180a (prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień);
 • art. 244 k.k. (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych), jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca uczestniczący w ruchu w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w ww. art. 173, art. 174 lub art. 177 k.k.

W przypadku niektórych przestępstw, popełnienie ich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, powoduje dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Sąd orzeka bowiem zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na zawsze (wg art. 42 § 3 k.k.):

 • w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (tj. w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach recydywy bądź w razie popełnienia tego przestępstwa w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych) lub 
 • jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 (tj. sprowadzenia katastrofy w ruchu), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 (tj. spowodowania wypadku w komunikacji ze skutkiem śmiertelnym albo skutkującym ciężkim uszczerbek na zdrowiu innej osoby) lub w art. 355 § 2 (tj. spowodowania przez żołnierza prowadzącego uzbrojony pojazd mechaniczny wypadku w komunikacji ze skutkiem śmiertelnym albo skutkującym ciężkim uszczerbek na zdrowiu innej osobybył w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia 

- chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Ustalenie, iż w sprawie zaistniał "wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami" to nic innego jak wynik dokonania kompleksowej oceny wszystkich okoliczności związanych z popełnionym przestępstwem.

Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w powyższych punktach.  W tym przypadku nie ma już zastosowania wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, ze zm.);

 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 482, ze zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Niebezpieczna marihuana. Palisz? Nie jedź.

Niebezpieczna marihuana. Palisz? Nie jedź.

Czy wiesz, że marihuana może być wykryta w Twoim organizmie jeszcze miesiąc po jej użyciu? Czy odważysz się prowadzić samochód po zapaleniu skręta? Co może Ci grozić? Jak długo marihuana pozostaje w organizmie? Marihuana pozostaje w organizmie człowieka przez o wiele dłużej, niż (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle (...)

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

  Że jazda po pijanemu jest surowo karana, to każdy wie; jednak już mniej osób zdaje sobie sprawę, iż również inne specyfiki spożyte zanim zasiądzie się za kierownicą mogą być przyczyną takiego samego wyroku sądu karnego. Co jest karalne? Art. 178a Kodeksu (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Dojedź do celu - na trzeźwo!

Dojedź do celu - na trzeźwo!

Policjanci codziennie zatrzymują kilkuset nietrzeźwych kierujących. Mimo, że statystyki mówią, iż są oni sprawcami 10 proc. wypadków drogowych, jazda po przysłowiowym "kielichu" jest niedopuszczalna. Takie wypadki kończą się nierzadko tragicznie - dla tych, którzy (...)

Surowe kary dla piratów drogowych

Surowe kary dla piratów drogowych

Czego dotyczy nowelizacja? Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze (...)

Jak pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość swoich pracowników?

Jak pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość swoich pracowników?

Weszły w życie przepisy, które określają zasady kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Regulacje w tym zakresie wypracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomiar zawartości alkoholu w organizmie pracodawca będzie mógł wykonać przy użyciu alkomatu. ##baner## Zasady (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

17 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia (...)

Czy jazda pod wpływem psychotropów stanowi przestępstwo?

Czy jazda pod wpływem psychotropów stanowi przestępstwo?

W dniu 27 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym czy pojęcie „środka odurzającego” w rozumieniu art. 178a § 1 k.k. obejmuje wyłącznie środki odurzające wskazane w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii? Sąd Najwyższy (...)

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Coraz bardziej popularnym wśród bardziej zapobiegliwych, obawiających się na przykład kradzieży. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu właśnie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, (...)

Ostrzejsze kary dla pijanych kierowców. Rząd przyjął zmiany

Ostrzejsze kary dla pijanych kierowców. Rząd przyjął zmiany

Przyjęty wczoraj projekt zmian w prawie zwiększy kary za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Będzie to dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zakaz do 15 lat. Proponowane rozwiązania zakładają przede wszystkim, by wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu (...)

Weekend andrzejkowy na polskich drogach

Weekend andrzejkowy na polskich drogach

Weekend andrzejkowy na polskich drogach to 446 wypadków, 589 rannych i 62 osoby zabite. Z policyjnych statystyk wynika, że andrzejkowy nastrój przeniósł się na polskie drogi. W ciągu trzech dni weekendu policjanci zatrzymali ponad 1500 nietrzeźwych kierowców.  Jak (...)

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

Wzrastająca liczba samochodów, brawura kierowców i zły stan nawierzchni dróg powodują, że coraz łatwiej stać się ofiarą wypadku drogowego. Jednakże dzięki istniejącemu obowiązkowi zawierania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) łatwiej pokryć szkody (...)

Problem pijanych kierowców z innej strony

Problem pijanych kierowców z innej strony

Z danych zebranych przez Komendę Główną Policji wynika, że w roku 2011 wszczętych zostało prawie 150 tys. postępowań karnych przeciwko osobom prowadzącym pojazdy w stanie nietrzeźwości. Poprzednie lata były niewiele lepsze, zbliżony do tego poziom utrzymuje się od kilku dobrych lat. (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Jakie aktulanie jest zagrożenie karą za prowadzenie auta po alkoholu? Do ilu promili jest to wykroczenie, a od ilu przestępstwo? Czy lepiej poddać się karze w postępowaniu uproszczonym czy w zwykłym procesie będzie się miało większe szanse na złagodzenie kary?  Stan nietrzeźwości w (...)

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy ze względu na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu mogę prowadzić samochód bez prawa jazdy? Jakie są ewentualne konsekwencje w momencie kontroli przez policję? Nie ma jeszcze wyroku w mojej sprawie, toczy się postępowanie w prokuraturze, do sądu nie wpłynął (...)

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy

W dniu 6 grudnia 2005 roku zatrzymano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu ponieważ alkomat wskazał 0,30, policja zabrała mi prawo jazdy wydając na tę okoliczność pokwitowanie i pozwoliła mi odjechać z miejsca zatrzymania, policja poinformowała mnie że będzie sprawa skierowana do (...)

Parkowanie auta pod wpływem alkoholu na podwórku

Parkowanie auta pod wpływem alkoholu na podwórku

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego w prywatnej kamienicy. W ostatnim czasie kilkoro lokatorów urządza imprezy alkoholowe na terenie posesji trwające do późnych godzin wieczornych. W dniu dzisiejszym jeden z nich w stanie wskazującym na dość znaczną zawartość alkoholu próbował przeparkować (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest w niej zakochany i stąd przyznał się do winy, że to on prowadził auto i że to on spowodował (...)

Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

Chciałabym dowiedzieć się jakie od strony prawnej czekają konsekwencje kierownika wycieczki szkolnej osób niepełnoletnich. Jedna z nich pod wpływem alkoholu doznała ciężkiego urazu (wpadła do ogniska) i została zabrana do szpitala, gdzie przebywała jedną dobę. Obecnie przebywa w szpitalu (...)

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Przy jakiej zawartości alkoholu we krwi do dochodzi od popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości? Przestępstwo to zostało określone w art. 178a § 1 kodeksu karnego tj. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, (...)

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Osoba trzecia w wyniku przestępstwa uzyskała klucze od mojego samochodu i pod wpływem alkoholu jeździła nim do czasu zatrzymania przez policję. Następnie samochód został odstawiony na prywatny parking płatny. Nie wiem na jakim etapie postępowania jest sprawa użycia mojego samochodu. Właściciel (...)

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 Kodeksu karnego – dalej kk). Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: 1.wina i społeczna (...)

Nieświadome prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Nieświadome prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Czy mogę odpowiadać za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jeżeli byłem pewny, iż po całej nocy spędzonej bez dalszego picia alkoholu, będę nietrzeźwy? Odpowiedzialność na podstawie art. 178a Kodeksu karnego jest ponoszona wówczas, gdy sprawca ma świadomość, (...)

Posiadanie marihuany

Posiadanie marihuany

U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była pod wpływem ani narkotyków ani alkoholu nie posiadała też przy sobie żadnych innych podejrzanych (...)

Legalizacja alkomatu

Legalizacja alkomatu

Znajomy został skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Jedynym dowodem na poziom alkoholu w organizmie był wynik badania alkomatem. Znajomy odwołał się od wyroku, ponieważ okazało się, że w aktach sprawy znajduje się świadectwo legalizacji innego alkomatu niż ten, z którego pochodził (...)

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy z art.178a. Przy parkowaniu na parkingu przy supermarkecie, zahaczyłem sąsiednie auto, byłem pod wpływem alkoholu.Prawo jazdy zostało zatrzymane. Ale nie ma jeszcze wyroku sądu.Czy ja mogę bez prawa jazdy prowadzić samochód?. Co ewentualnie może mi grozić (...)

Postój pojazdu a odszkodowanie OC

Postój pojazdu a odszkodowanie OC

Jadący z nadmierną prędkością X zawadził o stojący na poboczu samochód ciężarowy przedsiębiorstwa transportowego, który zauważył zbyt późno i którego nie zdążył ominąć. Samochód ciężarowy zatrzymał sie na poboczu z powodu awarii - częściowo na jezdni, częściowo na poboczu. (...)

Pozwolenie na broń palną

Pozwolenie na broń palną

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety próbę tą udaremnił mi przejeżdżający patrol policji. W wydychanym powietrzu stwierdzono 0,96 (...)

Reklama alkoholu

Reklama alkoholu

Prowadzę serwis WWW na którym cześć treści tworzonych jest przez użytkowników. Serwis dotyczy restauracji. Czy mamy prawo umieszczać reklamę alkoholu na serwisie internetowym, jeśli tak to jakie są ograniczenia? (czy dozwolony jest sponsoring sekcji poświeconej przygotowaniem drinków) czy (...)